คณะดำเนินงานจัดการ CEO
#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นางสุจิตรา ภูมิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาไทย
2 นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาไทย
3 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาไทย
4 นายสหราช บุญไทย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาไทย
5 นางมัจฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาไทย
6 นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคับคา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาไทย
7 นายทองคำ รักษาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาไทย
8 นายสมรักษ์ พรมมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
9 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
10 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
11 นายทองหล่อ สิงห์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
12 นายสาน แก้วกัณหา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
13 นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14 นายประพัฒน์ รักพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
15 นางราตรี แทนคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
16 นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมฯ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
17 นายสุดใจ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
18 นายปราโมทย์ โคตพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลาง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
19 นายวัชระ จันทร์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
20 นางจิตรา กุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
21 นางสาวณฐมนภรณ์ เครือคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
22 นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
23 นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
24 นายประมาณ ประสานพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
25 นายเพชร วงพรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
26 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
27 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
28 นายพิชัย จุลวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
29 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
30 นายชาญ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
31 นางสาวประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
32 นายพิชิต ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
33 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
34 นายวรุฒม์ มั่นจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
35 นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัว คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
36 นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินฯ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
37 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
38 นางราตรี แทนคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
39 นายสุรพิด เถาว์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรทิพย์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
40 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
41 นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
42 นายเสถียร จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
43 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
44 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
45 นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
46 นายวินัย พิมาทัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
47 นางสุมาลี แก้วโมกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานวน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
48 นายอัศวิน เกษสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
49 นายเนติวัฒน์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
50 นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
51 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
52 นายสมัย ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
53 นายสนิท จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
54 นายนิยม ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
55 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
56 นางสาวมยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
57 นายมานนท์ ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
58 นายอภินันท์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิซรอล คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
59 นายทวี ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเม็ก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
60 นางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
61 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระโยง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
62 นายมงคล สุทธิสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
63 นางมาริสา พละสูรย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
64 นายทินกร มณีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
65 ว่าที่ร.ต.เมธี บุญปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำเขียน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
66 นายธวัชชัย กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
67 ว่าที่ร.ต.ณฐรัช อะตะกุมมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
68 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะยอม คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
69 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
70 นายอุทัย สร้อยสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
71 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
72 นายโผน ธรรมทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัย คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
73 นายกกฤษฎา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
74 นายจิตกร ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
75 นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลู คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
76 นายนรินทร์ บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
77 นายไพลักษ์ ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
78 ว่าที่ร.ต.ณฐรัช อะตะกุมมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
79 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
80 นางจันจิรา ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
81 นายนำพล กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
82 นายวารินทร์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
83 นายปิยะ การะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
84 นายจินดา ศรีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
85 นายวชิระ ฉวีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำตื้อฯ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
86 นายรังสฤษฏ์ บุตรลักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
87 นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
88 ว่าที่ร.ต.คมกฤษณ์ วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
89 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
90 นางสุกัญญา จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทิง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
91 นางรุ่งนภา หลักเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
92 นางปรมาภรณ์ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
93 นางสาวปิยะพร ทำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
94 นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
95 นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
96 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
97 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
98 นางพิมพ์นิภา ศรีสุแล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
99 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
100 นายโกศรี พันธ์ยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
101 นายทวี พรมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง(กล) คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
102 นางรัฐอนงค์ อินโหงว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงฯ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
103 นายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
104 นายเกียรติคุณ สืบหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรานฯ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
105 นางดนตรี บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง(ขุนหาญ) คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
106 นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
107 นางอัญชลี เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม