#
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
ทีม
นักเรียน
ครู
กรรมการ
1 เมืองกันทร์
24
270
727
430
157
2 มออีแดง
19
233
538
365
109
3 พนมดงรัก
21
241
479
368
131
4 บึงระนาม
19
184
366
277
88
5 ภูกระจาน
21
240
470
360
122
6 ตำหนักไทร
23
258
681
424
158
7 น้ำตกห้วยจันทน์
24
270
700
449
185
8 ขุนโพธิ์ภูไพร
16
168
368
260
86
9 ศรีรัตนะ
27
344
959
572
205
10 เบญจลักษ์
25
250
617
394
178
รวมข้อมูลทั้งสิ้น
219
2,458
5,905
3,899
1,441

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม