1. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
6 3
0811 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
2 2
รวม 2 8 5
2. โรงเรียนชนะใช้กิจการ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1 1
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
2 2
0190 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
2 2
0796 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1 1
0801 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1 1
รวม 5 7 7
3. โรงเรียนบ้านโนนสูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0075 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1 1
0274 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1 1
รวม 2 2 2
4. โรงเรียนบ้านกระเจา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 1
0787 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
2 2
รวม 2 3 3
5. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2 2
รวม 1 2 2
6. โรงเรียนบ้านกระทิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0105 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
7. โรงเรียนบ้านกระเบา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
5 2
0800 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1 1
รวม 2 6 3
8. โรงเรียนบ้านกระหวัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
3 2
รวม 1 3 2
9. โรงเรียนบ้านกราม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
20 5
รวม 1 20 5
10. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0316 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1 1
0317 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1 1
0323 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1 1
0324 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1 1
0325 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1 1
0326 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1 1
0334 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1 1
0337 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1 1
0338 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1 1
0404 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
2 2
0788 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
2 2
รวม 11 13 13
11. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0048 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
3 2
รวม 1 3 2
12. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
10 3
รวม 1 10 3
13. โรงเรียนบ้านขนาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0104 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
14. โรงเรียนบ้านขนุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
5 1
รวม 1 5 1
15. โรงเรียนบ้านขุนหาญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
5 2
0398 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
9 5
0650 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1 1
0652 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1 1
0654 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1 1
0656 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1 1
รวม 6 18 11
16. โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0091 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
3 2
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
2 2
รวม 2 5 4
17. โรงเรียนบ้านคำสะอาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
3 2
รวม 1 3 2
18. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0100 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
2 2
0810 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
2 2
รวม 2 4 4
19. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0099 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
2 2
0243 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
3 2
0250 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
3 2
0757 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
3 2
รวม 4 11 8
20. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0025 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
2 2
รวม 1 2 2
21. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
22. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
2 2
รวม 1 2 2
23. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 1
รวม 1 1 1
24. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0079 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 1
รวม 1 1 1
25. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
2 2
รวม 1 2 2
26. โรงเรียนบ้านชำม่วง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0018 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
3 2
รวม 1 3 2
27. โรงเรียนบ้านซำตาโตง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 2
0231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 2
รวม 2 6 4
28. โรงเรียนบ้านดอนข่า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
5 2
0145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
5 2
รวม 2 10 4
29. โรงเรียนบ้านด่าน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0096 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
3 2
0276 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 1
รวม 2 4 3
30. โรงเรียนบ้านดาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
3 2
0108 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
3 2
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
2 2
รวม 3 8 6
31. โรงเรียนบ้านดู่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0287 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7 3
0335 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1 1
0345 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
20 6
รวม 3 28 10
32. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
3 2
0379 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
8 4
0731 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 1
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 1
รวม 4 13 8
33. โรงเรียนบ้านโดนอาว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
3 2
0171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 2
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
2 2
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 1
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
2 2
รวม 5 11 9
34. โรงเรียนบ้านตระกวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 1
รวม 1 3 1
35. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0013 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
6 3
0019 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
3 2
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
3 2
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
3 2
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1 1
0770 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
2 2
รวม 6 18 12
36. โรงเรียนบ้านตาเครือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0248 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
37. โรงเรียนบ้านตาแท่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0280 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1 1
0400 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
5 2
รวม 2 6 3
38. โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0653 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1 1
รวม 1 1 1
39. โรงเรียนบ้านตาหมื่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
2 2
รวม 1 2 2
40. โรงเรียนบ้านตาเอก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0006 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
3 2
0128 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2 1
0175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3 2
0237 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 1
0282 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 1
0313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
3 2
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 1
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 1
0750 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
2 2
0818 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
10 3
รวม 10 27 16
41. โรงเรียนบ้านตูม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0014 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
5 2
0062 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
8 3
0659 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
30 7
0773 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
3 2
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
3 2
0791 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1 1
รวม 6 50 17
42. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1 1
0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1 1
0373 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 1
รวม 3 3 3
43. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1 1
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 1
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 1
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 1
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 1
รวม 5 5 5
44. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0239 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
45. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3 1
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 1
0603 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 1
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
2 2
รวม 4 7 5
46. โรงเรียนบ้านโนนคูณ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
6 3
รวม 1 6 3
47. โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
48. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0277 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
49. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
2 2
รวม 1 2 2
50. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0081 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 1
0167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3 2
รวม 2 4 3
51. โรงเรียนบ้านโนนสูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0004 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
3 2
รวม 1 3 2
52. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 1
0236 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 1
รวม 2 2 2
53. โรงเรียนบ้านบักดอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0080 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
54. โรงเรียนบ้านปะทาย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1 1
รวม 1 1 1
55. โรงเรียนบ้านปุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0249 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1 1
0348 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
40 8
0643 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
6 3
0793 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
12 3
รวม 4 59 15
56. โรงเรียนบ้านพยอม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0012 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
6 3
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 1
รวม 2 7 4
57. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0098 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 1
0704 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 1
0820 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1 1
รวม 3 3 3
58. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 1
0789 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
2 2
รวม 2 3 3
59. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0026 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
3 2
0169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
10 3
0275 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 1
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
3 2
0705 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 1
รวม 5 18 9
60. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0130 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
2 2
0146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
5 2
รวม 2 7 4
61. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0070 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
9 3
0241 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 1
0721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1 1
รวม 3 11 5
62. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0752 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
2 2
รวม 1 2 2
63. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
2 2
รวม 1 2 2
64. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0093 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
3 2
รวม 1 3 2
65. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
2 2
0314 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1 1
0327 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1 1
0329 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1 1
0331 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1 1
0339 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
8 3
0343 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
10 4
0376 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
10 2
รวม 8 34 15
66. โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0016 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
2 2
0071 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
10 3
รวม 2 12 5
67. โรงเรียนบ้านศิวาลัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0135 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
2 2
รวม 1 2 2
68. โรงเรียนบ้านสดำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
69. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
2 2
0029 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
2 2
รวม 2 4 4
70. โรงเรียนบ้านสลับ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
2 2
รวม 1 2 2
71. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1 1
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 1
0776 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
5 2
รวม 3 7 4
72. โรงเรียนบ้านสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0396 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
8 4
0817 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
10 3
รวม 2 18 7
73. โรงเรียนบ้านสังเม็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0790 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
2 2
รวม 1 2 2
74. โรงเรียนบ้านสามเส้า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0047 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
2 2
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 1
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1 1
0309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
2 2
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1 1
รวม 5 7 7
75. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0034 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
3 2
0050 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
3 2
0067 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
3 2
0068 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
3 2
0101 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 1
0247 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
3 2
0377 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
10 3
0739 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
10 3
0755 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
3 2
0756 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
3 2
0758 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
3 2
0819 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
10 3
รวม 12 55 26
76. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0284 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 1
0655 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1 1
0657 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1 1
0658 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
30 7
รวม 4 33 10
77. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0084 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 1
0109 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
3 2
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 1
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 1
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 1
0197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 2
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1 1
รวม 7 11 9
78. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0242 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 1
0283 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 1
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1 1
รวม 3 3 3
79. โรงเรียนบ้านหนองทา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1 1
รวม 1 1 1
80. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0738 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
10 3
รวม 1 10 3
81. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
3 2
รวม 1 3 2
82. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0341 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
15 4
รวม 1 15 4
83. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0375 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
30 8
0601 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
34 8
รวม 2 64 16
84. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0816 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
10 3
รวม 1 10 3
85. โรงเรียนบ้านหนองผือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 2
0734 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
3 2
รวม 2 6 4
86. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0709 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
3 2
รวม 1 3 2
87. โรงเรียนบ้านหนองยาว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0017 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
2 2
0149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
20 5
รวม 2 22 7
88. โรงเรียนบ้านหนองสังข์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0336 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1 1
รวม 1 1 1
89. โรงเรียนบ้านหนองหว้า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0005 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
2 2
0651 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1 1
รวม 2 3 3
90. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 2
รวม 1 3 2
91. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
3 2
รวม 1 3 2
92. โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1 1
0333 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1 1
0792 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1 1
รวม 3 3 3
93. โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
2 2
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 1
รวม 2 3 3
94. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0011 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
2 2
0027 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
3 2
0044 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
3 2
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
3 2
0094 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
3 2
รวม 5 14 10
95. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 1
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 1
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
2 2
0399 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
15 5
0775 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
3 2
0812 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
5 2
0822 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1 1
รวม 7 28 14
96. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
2 2
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
2 2
0028 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
2 2
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
3 2
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 1
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
5 2
0347 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
32 7
0708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
3 2
0772 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3 2
0794 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1 1
0795 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1 1
0813 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
2 2
0821 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1 1
0823 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1 1
รวม 14 59 28
97. โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
98. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0003 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
3 2
0233 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1 1
0378 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
6 3
0395 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
10 3
รวม 4 20 9
จำนวนโรงเรียนที่เป็นตัวแทน 98 โรงเรียน
จำนวนกิจกรรม 256 กิจกรรม
จำนวนนักเรียน 940 คน
จำนวนครู 481 คน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม