1. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
94.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญญาพร อินแก้ว
2.เด็กชาย ธวัชชัย ไชยโย
3.เด็กชาย เมธา กุก่อง
4.เด็กชาย นิชคุณ ยิ่งชาติ
5.เด็กหญิง น้ำทิพย์ อาสม
6.เด็กชาย ธนกร ไกรมาศ
1.นาย พัทธนันท์ วุฒิวงศ์
2.นาย สุธร อัตพงษ์
3.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
0811 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัยยรัตน์ วุฒิวงศ์
2.เด็กชาย ณัชพล สีสา
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
2. โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
3. โรงเรียนชนะใช้กิจการ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กณิกา โภคพันธ์
1.นาง สมควร กลมพันธ์
0796 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนุธิดา เนียมพันธ์
1.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
0801 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เขมจิรา แสงเพ็ชร
1.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรมเทพ
2.เด็กหญิง กาญจนา สมาพงศ์
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
2.นาย อุดม รัตนบุรี
0190 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณะ เรืองเนตร
2.เด็กชาย บุญเลิศ โภคพันธ์
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
2.นาย อุดม รัตนบุรี
4. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
6. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
7. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
8. โรงเรียนบ้านโนนสูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0075 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
0274 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
9. โรงเรียนบ้านกระเจา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิ่นมุกดา กางร่มกลาง
1.นางสาว อรทัย บุญทอง
0787 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
95.53
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรบดินทร์ นามเมือง
2.เด็กชาย ทินกฤต คำลอย
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
2.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ
10. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เสาเหลี่ยม
2.เด็กชาย นัฎฐรัตน์ เครือพันธ์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นาง เพ็ญประภา จันทรา
11. โรงเรียนบ้านกระทิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0105 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร นาทันเริ่ม
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
12. โรงเรียนบ้านกระบี่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
13. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
14. โรงเรียนบ้านกระเบา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0800 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นัชชนันท์ สิงหชาติ
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกษรินทร์ อุตมะ
2.เด็กหญิง วชิรญาณ์ แข็งขัน
3.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ดวงใจ
4.เด็กหญิง สิรินภา ชมภูน้อย
5.เด็กหญิง พรชนก ขันทวี
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
15. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
16. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
17. โรงเรียนบ้านกระหวัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศกร คณนา
2.เด็กหญิง สุธาริณี นางวงษ์
3.เด็กหญิง ประกายทิพย์ คำแก้ว
1.นาย นพรัตน์ เงาศรี
2.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
18. โรงเรียนบ้านกราม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ต้นพิพัฒน์ ทันอินอาจ
2.เด็กชาย ทีปกร ไพรป่า
3.เด็กชาย กรทักษ์ โสภา
4.เด็กหญิง ธนพร ติงสะ
5.เด็กชาย หัสดิน สิงห์คำ
6.เด็กชาย กิตตินันท์ สัมพันธ์
7.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ จันทร์ขาว
8.เด็กหญิง สุปาณี ปลงใจ
9.เด็กชาย มติมนต์ สีเสมอใจ
10.เด็กชาย เณติกรณ์ แหวนเพชร
11.เด็กชาย จิรภัทร ทิพเนตร
12.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สามารถ
13.เด็กชาย อภิวัฒน์ สุพรรณ
14.เด็กหญิง จิรัฐติกาล ศรสันต์
15.เด็กหญิง วิรัลยุพา ไสยพันธ์
16.เด็กหญิง นวรัตน์ ดวงแก้ว
17.เด็กหญิง นรินทิพย์ โสภา
18.เด็กหญิง ประภัสรา สุพรรณ์
19.เด็กชาย อาทิตย์ พงค์วัน
20.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทองผิว
1.นาย ไกรสร อนันต์
2.นางสาว จินตนา คำมีวงษ์
3.นาง ศุภรัตนา ดวงแก้ว
4.นาง สมคิด สายลุน
5.นาย บัญญัติ ประสงค์ทรัพย์
19. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
20. โรงเรียนบ้านกันจด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
21. โรงเรียนบ้านกันจาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
22. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0334 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริประภา พิทักษ์
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
0324 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ พวงกลับ
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0326 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นวพร พรมมาสุข
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0323 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0317 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริประภา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0325 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิชญาพร แก้วกิ่ง
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0788 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนัชชา สุขอ้วน
2.เด็กหญิง สุพรรณี ศรีบุรี
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2.นาง สุภาพร แก้วทอง
0338 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรวรรณ แก้วคง
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
0316 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0337 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วัชชิราภรณ์ สายทอง
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
0404 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาณัติ รักษ์ขุขันท์
2.เด็กหญิง ธันยภรณ์ บุญสอน
1.นาย พัฒนะ อรรคชัย
2.นาง กัลยา ขันติวงศ์
23. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0048 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพร สายโสม
2.เด็กหญิง แพรวาว วงศ์ภักดี
3.เด็กหญิง ญานิสา นพเก้า
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
24. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย โทอุปชา
2.เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สมรัตน์
3.เด็กหญิง ศิรภัสสร สมรัตน์
4.เด็กหญิง ปุญญิศา สมรัตน์
5.เด็กหญิง บุษกร ทองละมุล
6.เด็กหญิง ปริยากร สมรัตน์
7.เด็กหญิง กชภัส สมรัตน์
8.เด็กหญิง ณัฎฐธิดา สุขเย็น
9.เด็กหญิง กัญญาณัฐ มนตรีวงศ์
10.เด็กหญิง ณัฐวัณย์ ประจัน
1.นาง ภัคภร เลิศศรี
2.นาง อินทุอร ไชยนรา
3.นางสาว สุณิสา พิมภา
25. โรงเรียนบ้านกันทรอม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
26. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
27. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
28. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
29. โรงเรียนบ้านแก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
30. โรงเรียนบ้านขนาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0104 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรภาส เวชถวิล
1.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
31. โรงเรียนบ้านขนา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
32. โรงเรียนบ้านขนุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลนิภา คำจันทร์
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ พากเพียร
3.เด็กหญิง ณัฏฐา นิวาส
4.เด็กชาย ไกรพจน์ ปิ่นแก้ว
5.เด็กหญิง จิลลาภัทร จันทร์โท
1.นาง วันเพ็ญ คำไชย
33. โรงเรียนบ้านขะยูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
34. โรงเรียนบ้านขุนหาญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0398 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เหมือนฝัน ปัญญา
2.เด็กหญิง จันทรัสม์ ศรีสองเมือง
3.เด็กหญิง กนกวรรณ บุษผล
4.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพย์ โพธิสาร
5.เด็กหญิง ภิรมญ์ญา โพธิ์กระสังข์
6.เด็กหญิง ภัคธีมา สุขแสงสว่าง
7.เด็กหญิง รุจาภา พันลำ
8.เด็กหญิง รัตนาวดี โทชาติ
9.เด็กหญิง สุพิชชา เคนบุญ
1.นางสาว วรัญญา นาคญวน
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
3.นางสาว ณัฐพร สุรบุตร
4.นาย วิศิษฐ์ชัย ระหาร
5.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
0652 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ก้องภพ ชัยวงศ์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
0656 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทินกร อนุพัฒน์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภิรมญ์ญา โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง จันทรัศม์ ศรีสองเมือง
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพย์ โพธิสาร
4.เด็กหญิง มณีทิพย์ โพธิสาร
5.เด็กหญิง รัตนาวดี โทชาติ
1.นาง ปิยวดี กองหล้า
2.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
0654 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิริทธิ์พล ปัญญา
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
0650 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูล
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
35. โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไพรพนา วันพุธ
2.เด็กหญิง พัชราภา เครือพันธ์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
0091 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุณยาพร เนื้อไม้หอม
2.เด็กหญิง สุภาวดี ทะทอง
3.เด็กหญิง นพรัตน์ คงมาก
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นาง ไพลิน ทีงาม
36. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
37. โรงเรียนบ้านคำกลาง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
38. โรงเรียนบ้านคำสะอาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐชานันท์ บุญเกลี้ยง
2.เด็กหญิง พริมา ปกป้อง
3.เด็กหญิง มณีมุกดา ถวิลไพร
1.นาง ทองใบ บุญเนตร
2.นางสาว สมคิด สืบสิมมา
39. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0100 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรฤทธิ์ จำมี
2.เด็กหญิง อรพิมล สัตพันธ์
1.นาง วาสนา ริตตา
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
0810 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิตา พลแสน
2.เด็กหญิง ธนาภา ผลจันทร์
1.นางสาว กฤษณา ยอดเอื้อ
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
40. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0099 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรณัฎฐ์ โมราอรรถ์
2.เด็กหญิง พศิกา พันธ์บุปผา
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
0250 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระศาสตร์ ประยศ
2.เด็กหญิง ลลาณา กำลังดี
3.เด็กชาย จิรณัฏฐ์ โมระอรรถ์
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
0757 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติภูมิ สุโกพันธ์
2.เด็กชาย เฉลิมชัย พันธ์บุบผา
3.เด็กชาย ศุภวิชญ์ กินนารี
1.นาย สมจิต ชาภักดี
2.นาย ป้อง นามบุตร
0243 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัชรพล สารทอง
2.เด็กชาย จิรพัฒน์ พรมมาโฮม
3.เด็กหญิง สุธิดา เทนโสภา
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
41. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0025 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ คิดรัมย์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
42. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติทัต บังพะจาร
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
43. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปรารถนา
2.เด็กชาย ปัญญากร ชูญาติ
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
2.นางสาว นิภาพร พวงมาเทศ
44. โรงเรียนบ้านจองกอ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
45. โรงเรียนบ้านจะเนียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
46. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภวรรณ พินทา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
47. โรงเรียนบ้านจานบัว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
48. โรงเรียนบ้านจานเลียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
49. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0079 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทริกา กงศรี
1.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
50. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทรรษิกาน มณีวัน
2.เด็กชาย ประกาศิต จองลน
1.นาง สุปราณี พิทักษ์
2.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
51. โรงเรียนบ้านชำเขียน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
52. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
53. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
54. โรงเรียนบ้านชำม่วง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0018 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลฉัตร กุลศิริ
2.เด็กหญิง ฉัตรชนก พัดทาบ
3.เด็กหญิง ศิโรรัตน์ นะวะคำ
1.นาง วันทา ศรีตระกุลรักษ์
2.นางสาว นิ่มนุตร์ พิมพารัตน์
55. โรงเรียนบ้านซะวาซอ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
56. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
57. โรงเรียนบ้านซำตาโตง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพล เพชรใสดี
2.เด็กชาย องอาจ พวงแก้ว
3.เด็กชาย ศรายุทธ ทองสาย
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์หัวโทน
0226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิจิตรา เหล่าแค
2.เด็กชาย พงศกร ทองสาย
3.เด็กชาย ศุภณัฐ โสดา
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
58. โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
59. โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
60. โรงเรียนบ้านซำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
61. โรงเรียนบ้านดอนข่า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนัญญา อนุกูล
2.เด็กหญิง จุฬาลักษ์ วิลา
3.เด็กหญิง สุพิชญา มะปราง
4.เด็กหญิง อาริษา บุญเฟรือง
5.เด็กหญิง ณัฐณิชา เปงคอนสาร
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
2.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
0145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภรัตน์ หนูแก้ว
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย พินองรัมย์
3.เด็กหญิง จิรนันท์ อุรา
4.เด็กหญิง น้ำค้าง บุญมาก
5.เด็กหญิง พลอยภัทรา ฮวดสำราญ
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
2.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
62. โรงเรียนบ้านดอนเขียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
63. โรงเรียนบ้านด่าน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0276 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยะรัตน์ ทองวร
1.นางสาว ดารณี วงศ์เจริญ
0096 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยอดเงิน ทองบัว
2.เด็กหญิง สุนิสา เคียงสันเทียะ
3.เด็กหญิง ชลันดา พโยม
1.นางสาว มะลิสา พลกูล
2.นางสาว เสาวลักษณ์ บัลลัง
64. โรงเรียนบ้านดาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0108 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัญญา ไพรจันดา
2.เด็กหญิง แพรวพรรณ ปานทอง
3.เด็กหญิง สลิลทิพย์ คำลอย
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นางสาว ปิยธิดา เดชบุญ
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนาวดี ทาตาสุข
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำลอย
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นางสาว ปภานัน อุปสุข
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ชุติมา ไชยชนะ
3.เด็กหญิง จิตรลดา ไชยสุวรรณ
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นางสาว ปิยธิดา เดชบุญ
65. โรงเรียนบ้านดู่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0345 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา จงใจ
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ภายอุ้ม
3.เด็กหญิง พิมพ์สุจี ศรีระเริญ
4.เด็กชาย สมบูรณ์ อุดมสุข
5.เด็กชาย อัยการ ไตรศรี
6.เด็กชาย สุวิจักขณ์ ไชยทอง
7.เด็กชาย กิตติธัช ครองบุญ
8.เด็กหญิง ดาริน นามแสง
9.เด็กหญิง ศุภสุตา น้อยศรี
10.เด็กหญิง แก้วการณ์ สำราญสุข
11.เด็กหญิง ปิยะดา คงดี
12.เด็กชาย พลวัต เพ็ชรรัตน์
13.เด็กหญิง จรินญา เขียวพรม
14.เด็กหญิง พันพิมล คนตรง
15.เด็กหญิง วนัชพร อุ่นแก้ว
16.เด็กหญิง ปรียาภัทร ปานทอง
17.เด็กหญิง บวรลักษณ์ ประชาเขียว
18.เด็กชาย ตุลาการ ไตรศรี
19.เด็กชาย สิงหรัตน์ ฉวีนวน
20.เด็กหญิง ปุญญาพัฒน์ ภายอุ้ม
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
3.นาง พรพิมล วงพินิจ
4.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
5.นาง กิตติมา โยธิคาร์
6.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
0287 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วณัฐพงศ์ คำดี
2.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ภายอุ่ม
3.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เลิศศรี
4.เด็กชาย ทินกฤต ทองวิจิตร
5.เด็กชาย อภินันชัย ทองละมุล
6.เด็กชาย ธนพล ศรีหลง
7.เด็กชาย คฑาวุธ ทองละมุล
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นางสาว อรทัย ใสแสง
3.นาง นิตตรา แถวประโคน
0335 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทองวิจิตร
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
66. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0379 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธัญญาภรณ์ พิวิโส
2.เด็กหญิง ณัชชา เคารพ
3.เด็กหญิง จิราวัลย์ เนืองนอง
4.เด็กหญิง อรสา ขันทอง
5.เด็กหญิง กัญญา แสงสกุล
6.เด็กหญิง อภิญญา โคจันทร์
7.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เทียมกลาง
8.เด็กหญิง พิมพากร แก้วประสิทธิ์
1.นาง ผ่องศรี วรรณทวี
2.นาง เมธาวี ร่มเย็น
3.นาง อมลวรรณ เป็นลาภ
4.นาง นิรมล นาคาธร
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สราวรรณ สุตะคาน
1.นางสาว ณัฏฐวิมนต์ บุญเอนก
0731 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธัญญาภรณ์ พิวิโส
1.นางสาว ณัฏฐวิมนต์ บุญเอนก
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรพงษ์ สะนัย
2.เด็กชาย วิษณุชัย คำแก้ว
3.เด็กหญิง พีรดา โพธิ์ขาว
1.นาง ภัทรวรินทร์ ท้าวมา
2.นาย สมุห์ สาคร
67. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
68. โรงเรียนบ้านเดื่อ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
69. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
70. โรงเรียนบ้านโดนอาว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิเทพ ประยศ
1.นาง อารยา บุญโฮม
0171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุณิสา หวลคนึง
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ ทองแกะ
3.เด็กหญิง ชลธร พงษ์อ่อน
1.นางสาว ดารุณี ดวงดี
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาณิสา บาอินทร์
2.เด็กหญิง ปภัทรสรณ์ กุมภวงค์
3.เด็กหญิง อนันตะญา อัตพงษ์
1.นาง พัณณ์ชิตา เนียมมูล
2.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุปรียา โยธา
2.เด็กชาย ศักดารักษ์ พลชัย
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นาย ไผท คงศรีลา
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พาขวัญ ดาดวง
2.เด็กหญิง จุฑามาศ สานพันธ์
1.นาย ทวีวัฒน์ สุพล
2.นาย คณพศ ขำผา
71. โรงเรียนบ้านตระกวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ แซ่เซียว
2.เด็กชาย เสกสรร จันที่สุด
3.เด็กชาย ธวงษ์ พันธ์ชัย
1.นางสาว วิริยา โยธา
72. โรงเรียนบ้านตระกาจ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
73. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชย์นาฏ เพชรดี
2.เด็กหญิง เยาวพา ชุมแสง
3.เด็กหญิง ฐิติชญา กาวีระ
1.นาย ชัยศิริ ตุ้มคง
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราพร ยี่สุ่น
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ลุยตัน
3.เด็กหญิง ภัทรธิดา ภูมี
1.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
2.นาย ปิยวัฒน์ สลับศรี
0019 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิรินญา เพ็ชรดี
2.เด็กหญิง กมลวรรณ บุตรสมาน
3.เด็กหญิง อารยา หล้ามา
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาง อำไพ บุญชาลี
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ไพลิน เกษมะณี
1.นาย ปัญญา เบิกบาน
0770 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทัดภูมิ ลาพันธ์
2.เด็กชาย คัมภีร์ อินทะพันธ์
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
2.นาง อำไพ บุญชาลี
0013 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
98.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วัชโรดม ตุ้มคง
2.เด็กหญิง อนุวรรณ อินทะชาติ
3.เด็กหญิง ชฎาภา ศรีไพร
4.เด็กหญิง พิยดา โพธิพันธ์
5.เด็กหญิง เครือวัลย์ คงเมือง
6.เด็กหญิง อรไพลิน คนซื่อ
1.นางสาว วาสนา จันทร์แก้ว
2.นาย ชัยศิริ ตุ้มคง
3.นางสาว สุวนันท์ บุญเพิ่ม
74. โรงเรียนบ้านตาเครือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0248 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัชรดนัย เสนคราม
1.นาย กัมปนาท มะโนชาติ
75. โรงเรียนบ้านตาแท่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0280 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาคม ศิรินัย
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
0400 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปางทิพย์ นาลอย
2.เด็กหญิง วนิดา อินกรัด
3.เด็กหญิง อรวรา แซ่ฮ้อ
4.เด็กหญิง อรสินี แซ่ฮ้อ
5.เด็กชาย ชาตรี ธรรมสารกอง
1.นาย มานพ ประเสริฐ
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
76. โรงเรียนบ้านตานวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
77. โรงเรียนบ้านตาแบน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
78. โรงเรียนบ้านตาปรก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
79. โรงเรียนบ้านตายู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
80. โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0653 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุภัทร สิมนาม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
81. โรงเรียนบ้านตาเส็ด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
82. โรงเรียนบ้านตาหมื่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุณิดารัตน์ สุขสงวน
2.เด็กชาย ภานุพงค์ พลคำ
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
83. โรงเรียนบ้านตาเอก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0128 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปภังกร สินสระ
2.เด็กหญิง ปีย์มนัส เพ็ชรรัตน์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
0750 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกร ยงเพชร
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสภา
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
0175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชา มีวงษ์
2.เด็กชาย ปิยะพงษ์ นิลสนิท
3.เด็กชาย กมลภพ ปัดศรีราช
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาง แสงเทียน สุขไสว
0282 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0006 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
94.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย พิทักษ์ เลิศศรี
3.เด็กชาย มงคล บุญทอง
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0818 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐภาค มีวงษ์
2.เด็กชาย อัครนันท์ ทองสันต์
3.เด็กชาย พิชัย พุกยี่
4.เด็กชาย อัษฎาวุธ ไกรรักษ์
5.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ สิงหชาติ
6.เด็กชาย ภานุศร คำสวัสดิ์
7.เด็กชาย ภานุพงศ์ อ่อนคำ
8.เด็กชาย บุญศิริ แสนสอาด
9.เด็กชาย อนุวัติ ชื่นจิต
10.เด็กชาย เกษมทรัพย์ นวนแสง
1.นางสาว กุสุมา พิมมาศ
2.นาย อนุรักษ์ เกษคำ
3.นาย สุนทร ผิวเงินยวง
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0237 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
0313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ บู่แก้ว
2.เด็กชาย กิตติภพ ลาพรม
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ภูมิฐาน
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
84. โรงเรียนบ้านตูม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0014 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรพงศ์ บุรกรณ์
2.เด็กหญิง ณัฐพร กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง เพ็ญสิริ พันธ์คำ
4.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
5.เด็กหญิง พัชรี แนบเนียม
1.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
2.นางสาว อำพร เวียงคำ
0773 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาทิชา แนบเนียม
2.เด็กหญิง นิชธาวัลย์ หงส์เหิน
3.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
1.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
2.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐชา สายาง
2.เด็กหญิง ปัณฑิตา แซ่จ๋าว
3.เด็กหญิง สุคนทิพย์ นามวงค์
1.นาง วัชรา ท้าวด่อน
2.นางสาว นภสร ท่วงที
0062 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาติกล้า กันศัตรู
2.เด็กชาย พงศกร แก้วใส
3.เด็กชาย รพีภัทร ศรีลาวงศ์
4.เด็กชาย กฤษฎา กันศัตรู
5.เด็กชาย อภิชาติ รอดภักดี
6.เด็กชาย ธีรพัฒน์ มะตูม
7.เด็กชาย ทักษดนย์ ลีลาศ
8.เด็กชาย จิตรทิวัส ม้าเฒ่า
1.นาย มงคลชัย ศรีหา
2.นางสาว นภสร ท่วงที
3.นาง วัชรา ท้าวด่อน
0659 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณิศา แนบเนียม
2.เด็กหญิง พัชราพร ลาวเมือง
3.เด็กหญิง ปวิตรา พันธ์คำ
4.เด็กหญิง สุธิดา เสนาพรม
5.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
6.เด็กหญิง พรธิตา ดุสรักษ์
7.เด็กหญิง สุนิทรา แนบเนียม
8.เด็กชาย กิตตินันท์ เสนาพรม
9.เด็กหญิง อนุธิดา กาทอง
10.เด็กหญิง สิรินทรา มะลิลำ
11.เด็กหญิง ศิริศรี สืบชาติ
12.เด็กหญิง วิไลวรรณ บัวรัตน์
13.เด็กหญิง นันทวรรณ พรมภักดี
14.เด็กหญิง จิรวรรณ ยาดี
15.เด็กหญิง ศรัญญา จันสมุด
16.เด็กหญิง วิภา เรืองศรี
17.เด็กหญิง อักษราพร โคตะพัฒ
18.เด็กหญิง กัญญาภัค อุสาหะ
19.เด็กชาย วาคิม ศรีอ่อน
20.เด็กชาย ธีรภัทร บุญโกมล
21.เด็กชาย กิตติพงษ์ วิงวัน
22.เด็กชาย สุรพล ลำเฟือย
23.เด็กชาย ชัยมงคล คุณสิม
24.เด็กชาย อานนท์ กาทอง
25.เด็กชาย ฟ้าประทาน ทองแพรว
26.เด็กชาย วรพล ส่วงเมา
27.เด็กชาย สรวิชญ์ อุสาหะ
28.เด็กชาย นันทพงศ์ กันสัตรู
29.เด็กหญิง กาญจนา อุสาหะ
30.เด็กหญิง วีรภัทรา ดาวพันธ์
1.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
2.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
3.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์
4.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
5.นางสาว สิรินทร์รัตน์ นันทรักษ์
6.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
7.นาย นวพล นิสวงศ์
0791 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภสร จันทะศรี
1.นางสาว ธีริศรา ยาสี
85. โรงเรียนบ้านโตนด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
86. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
87. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
88. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
89. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0373 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
87.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รพีพงษ์ สิงห์ประเสริฐ
1.นาย ศิริชัย คุณสิม
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หัทยา สืบสา
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรศิลป์ชัย พวงนาม
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
90. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
91. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
92. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
93. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา บุญอาจ
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติมา อุ่นแก้ว
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาทิตย์ ระกำ
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญฑริกา ค่ากลาง
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวันต์ โภคพันธ์
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
94. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
95. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
96. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0239 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจริญรุ่ง ถือศร
1.นาง สุวลักษณ์ ภูสิงห์
97. โรงเรียนบ้านนาขนวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
98. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
99. โรงเรียนบ้านนารังกา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
100. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วารุณี อินวันนา
2.เด็กหญิง วัชรีพร เจริญสุข
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง ไมตรี คมใส
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วาสนา ศรีวงศ์
2.เด็กหญิง วาสนา ทัดเทียม
3.เด็กหญิง ชลดา บุดดาลี
1.นาย ตฤณ ทีงาม
0603 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจตนิพัทธิ์ อัศวภูมิ
1.นาง เย็นฤดี ยศวิจิตร
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรสา ทองลอย
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
101. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
102. โรงเรียนบ้านโนนแก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
103. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
104. โรงเรียนบ้านโนนคูณ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิรินทรา บุธกรณ์
2.เด็กหญิง กัญจนพร สาระ
3.เด็กหญิง สิรภัทร กันเทพา
4.เด็กชาย อภิเดช บุรกรณ์
5.เด็กชาย ทวีชากร บุสภาค
6.เด็กหญิง มนัสนันท์ แก้วคำปอด
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
2.นางสาว โชติรส กะริโส
3.นาย อภินันท์ มังตะการ
105. โรงเรียนบ้านโนนงาม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
106. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
107. โรงเรียนบ้านโนนจิก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
108. โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลกัลยา ทองสินทร์
1.นาย เนติวัฒน์ บำรุง
109. โรงเรียนบ้านโนนเปือย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
110. โรงเรียนบ้านโนนแฝก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
111. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0277 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลทิพย์ ศรีลาวงศ์
1.ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ ทรงประโคน
112. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
113. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
114. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ถิรพุทธิ์ อินทสุข
2.เด็กชาย ธนพลธ์ นวลหงษ์
1.นางสาว อนุธิดา ชูคำ
2.นางสาว ธิดารัตน์ สัญญา
115. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยะพร บุญทอง
2.เด็กชาย ชนะชล วันทะวี
3.เด็กชาย ธีระเดช พิมะกร
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
0081 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วนิดา สำลี
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
116. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
117. โรงเรียนบ้านโนนสูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0004 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ สุระชาติ
2.เด็กชาย พานทอง ไชยมูล
3.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ภูลายลาว
1.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
2.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
118. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
119. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
120. โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
121. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ไอญดา ยะยง
1.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
0236 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระภัทร เรืองคำ
1.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
122. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
123. โรงเรียนบ้านบักดอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0080 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
93.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ เชื้อหอม
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
124. โรงเรียนบ้านบึงมะลู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
125. โรงเรียนบ้านปะทาย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภานุพันธ์ ของอ่อน
1.นาง อรทัย กองสิน
126. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
127. โรงเรียนบ้านปุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0348 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา อาการ
2.เด็กชาย พชรพล กิจเจริญ
3.เด็กชาย นรุฒม์ชัย เพิ่มผล
4.เด็กหญิง นารีนาฎ บัวจันทร์
5.เด็กหญิง ภัทรวดี พันธ์ทอง
6.เด็กหญิง สุดาพร ไชยนาม
7.เด็กหญิง รุ่งทิวา ทุมดวง
8.เด็กชาย ภัคพล ิทิพย์สิงห์
9.เด็กชาย ณัฐพล ทัดสา
10.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
11.เด็กชาย สุทธิพล มีผล
12.เด็กชาย ธนภัทร เจียนงาม
13.เด็กหญิง พิชญาภา จันทรมานนท์
14.เด็กหญิง อรทัย บุญจันทร์
15.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
16.เด็กหญิง วิลาวรรณ ผิวจันทร์
17.เด็กหญิง อรปรียา ถันทอง
18.เด็กหญิง กิ่งแก้ว ดวงเด่น
19.เด็กหญิง พัชรี ยวนยี
20.เด็กหญิง ชนิตรา ยศศิริ
21.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
22.เด็กหญิง สุรียาพร พรหมชาติ
23.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
24.เด็กหญิง วิภาวรรณ เพิ่มผล
25.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสำรี
26.เด็กหญิง นพรัตน์ อุนชะสม
27.เด็กหญิง สุกัญญา ใจสุข
28.เด็กหญิง วรรณวิสา ยังกลาง
29.เด็กชาย กฤษดา เกตุพงษ์
30.เด็กหญิง วาเลนไทน์ ราศรี
31.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ทองกล่ำ
32.เด็กหญิง จิรานันท์ พาแพง
33.เด็กชาย ธนพล ดัชถุยาวัตร
34.เด็กหญิง ณัฐกานต์ มะลิวงค์
35.เด็กหญิง สาธิตา จันทร
36.เด็กหญิง กัญญานัท สิงห์ทอง
37.เด็กหญิง อารยา นางวงค์
38.เด็กหญิง เกษจิราพร ใจทอง
39.เด็กหญิง ฐิตินันท์ เที่ยงธรรม
40.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทธค้า
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
3.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
4.นางสาว ลำเภา พุทธศรี
5.นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมอุด
6.นางสาว วนิดา พรหมชา
7.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
8.นางสาว สุปรานี หาญจิต
0643 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา อาการ
2.เด็กชาย นันทวุฒิ พันเพชร
3.เด็กชาย ณัฐพล ทัดสา
4.เด็กชาย นรุตม์ชัย เพิ่มผล
5.เด็กชาย ศราวุธ บุตรโพธิ์
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
3.นางสาว สุปรานี หาญจิต
0793 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษดา เกตุพงษ์
2.เด็กหญิง ภัทรวดี พันธ์ทอง
3.เด็กหญิง อรปรียา ถันทอง
4.เด็กหญิง พิชญาภา จันทรมานนท์
5.เด็กหญิง อรทัย บุญจันทร์
6.เด็กหญิง นารีนาฎ บัวจันทร์
7.เด็กชาย ภัคพล ทิพย์สิงห์
8.เด็กหญิง สุภาพร ไชยนาม
9.เด็กหญิง รุ่งทิวา ทุมดวง
10.เด็กหญิง กิ่งแก้ว ดวงเด่น
11.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
12.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
3.นางสาว สุปรานี หาญจิต
0249 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทกร แก้วกนก
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
128. โรงเรียนบ้านผือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
129. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
130. โรงเรียนบ้านพยอม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชุติพนธ์ ศิริกาล
1.นางสาว เกศสุริยงค์ วิชาดี
0012 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพร กิวรัมย์
2.เด็กหญิง ปวีณ์กร เกษอินทร์
3.เด็กหญิง นภา จิตรโสม
4.เด็กหญิง รัชณีวรรณ งามไชยสิริกุล
5.เด็กหญิง พรนภัส อุ่นแก้ว
6.เด็กหญิง ดาราพร ในทอง
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นาง ณัฏฐกัญญา มักผล
3.นางสาว เกศสุริยงค์ วิชาดี
131. โรงเรียนบ้านพรทิพย์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
132. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0704 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภีมวรา รินริโก
1.นาย เอกวุฒิ พันวิไลย
0098 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทวัตร กาทอง
1.นาง กมล ชูกลิ่น
0820 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรกร บุญใหญ่
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
133. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
134. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นัฏฐณิชา ติงสะ
1.นาย กิตติศักดิ์ มรรคสันต์
0789 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มิ่งทรัพย์ คำหลือ
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี จันดี
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
2.นาย ชัยพร เชื้อประทุม
135. โรงเรียนบ้านเพ็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
136. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
137. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0705 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิรชัช ถูกหมาย
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0275 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วีเว พรทนา
1.สิบเอกหญิง วินัย โพธิสาร
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขวัญหทัย วัจนา
2.เด็กหญิง นิจจารีย์ โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ จินดาวงษ์
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว วิพัฒน์ สะท้านไหว
0026 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิติพร วันนุบล
2.เด็กหญิง ชลดา โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง เบญญาภา สำลี
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
0169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรจิตรา สะอาด
2.เด็กหญิง สุรัสวดี สมพงษ์
3.เด็กหญิง ปาลิตา ศรีงาม
4.เด็กหญิง สัณห์สินี ใชยหาเทพ
5.เด็กหญิง มณฑาทิพย์ สุดสังข์
6.เด็กหญิง สุพรรณิกา สมบัติ
7.เด็กหญิง รัชฎาพร ก่อแก้ว
8.เด็กหญิง วาริศรา อุปศรี
9.เด็กหญิง นัฌชา โพธิสาร
10.เด็กหญิง อรปรียา โพธิสาร
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
138. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรินภา ใจมาะนะ
2.เด็กหญิง อรัญญา ทาทอง
3.เด็กหญิง อรณิชา ภูแท่งแก้ว
4.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ศรีพูล
5.เด็กหญิง สรินยา สะดวก
1.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
2.นางสาว วราณี จงกลกลาง
0130 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฏิภัทร เวียงสิมา
2.เด็กหญิง สุภาวดี นามอนุ
1.นางสาว กานต์จิรา กาญจนพัฒน์
2.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
139. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พนธกร ศิลาชัย
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
0070 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิศรุต แสนดี
2.เด็กหญิง จารุวรรณ ปรือปรัก
3.เด็กหญิง นัยนา อุ่นแก้ว
4.เด็กหญิง ชาลิษา โพธิสาร
5.เด็กหญิง วรกาญจน์ เชียงจันทร์ดี
6.เด็กหญิง กัญญารัตน์ วิทา
7.เด็กหญิง พิณญา พิมมาส
8.เด็กหญิง วรนิษฐา เสาแก่น
9.เด็กชาย ธีรภัทร โพธิสาร
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
2.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
3.นางสาว สุริย์ณิภา บุญเชิญ
0241 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สกล กุสันเทียะ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
140. โรงเรียนบ้านภูทอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
141. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
142. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
143. โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
144. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0752 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิดา สีบุญ
2.นางสาว ปิยะนุช ครองเมือง
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นางสาว วันดี คำแสนราช
145. โรงเรียนบ้านระโยง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
146. โรงเรียนบ้านระหาร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
147. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
148. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เทพปรีดา ชวนกระโทก
2.เด็กหญิง ปรานิตา กองแก้ว
1.นาง งามพร วงษ์ษา
2.นาง อรพรรณ โคสัย
149. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0093 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์พูล
2.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
3.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลมพรมมา
1.นาย ธีระเดช คูหา
2.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
150. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
151. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0329 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มัญฑิตา บานแย้ม
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
0327 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มินธิดา พลค้า
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
0339 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริลดา สุวรรณศรี
2.เด็กหญิง ภคพร ยอดแสง
3.เด็กหญิง สาริณี แปลงดี
4.เด็กหญิง มินธิดา พลค้า
5.เด็กหญิง อนุธิดา ประเสริฐชาติ
6.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ นิวงษา
7.เด็กหญิง รัตติยา อาการ
8.เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์เกษ
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
2.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
3.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
0314 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จีรภัทร เอี่ยมประโคน
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
0331 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มัญฑิตา บานแย้ม
1.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
0209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัชฏะ นิลเพ็ชร
2.เด็กชาย ธนพัฒน์ ธรรมศรี
1.นางสาว วิภาภรณ์ มะโนธรรม
2.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
0343 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จีรภัทร เอี่ยมประโคน
2.เด็กหญิง บุญธิดา โพธิ์อุดม
3.เด็กหญิง สโรชา ปลาเข็มทอง
4.เด็กหญิง จรินญา เกษะ
5.เด็กหญิง สาริณี แปลงดี
6.เด็กชาย ศิวกร พรหมประดิษฐ์
7.เด็กหญิง ณัฐธิดา ลุนคำ
8.เด็กหญิง ปรางวลัย ทองเพชร
9.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จรเด็จ
10.เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์เกษ
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
2.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
3.นาย กฤษณะ เผื่อเเผ่
4.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
0376 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิชญา อบอุ่น
2.เด็กหญิง กนกวรรณ พาลี
3.เด็กหญิง จิรริชยา บุตรสิงห์
4.เด็กหญิง สุภัสรา ปฐมศรี
5.เด็กชาย ภูมินทร์ สมานทอง
6.เด็กชาย ฐิติวัชร พะวงษ์
7.เด็กชาย ภาณุพงศ์ แก้ววงษา
8.เด็กชาย ดุลยเกียรติ แก้วสุวรรณ
9.เด็กชาย นพรัตน์ โพธิ์ช่างเหล็ก
10.เด็กหญิง กนกวรรณ พิงพวย
1.นางสาว สาธิตา ดวงเด่น
2.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
152. โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0016 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภินันท์ จรรยากรณ์
2.เด็กชาย ศิริพัตร อุ่นเสมอ
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นางสาว สุณิสา คุณโคตร์
0071 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัญชิดา จันทะโคต
2.เด็กหญิง ชญาภา นาสารีย์
3.เด็กหญิง ญานิฐษา บุญเจริญ
4.เด็กหญิง ธนัญญา มะนัสโส
5.เด็กหญิง จิราพัชร บรรพตาธิ
6.เด็กหญิง นันทกานต์ นันทะนนท์
7.เด็กชาย รัฐภูมิ ใยสูบ
8.เด็กหญิง ณัฐชา รูปใหญ่
9.เด็กหญิง ธิภาพร จันทร์แก้ว
10.เด็กหญิง ศุภัคสินี พื้นพรม
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาง ทัศนา สมสวย
3.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธ์
153. โรงเรียนบ้านศิลาทอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
154. โรงเรียนบ้านศิวาลัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0135 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณนิสา โคจรนา
2.เด็กชาย พงศ์ศิริ ทองลมุล
1.นางสาว กนกกาญจน์ เชื้อหอม
2.นางสาว ปทุมมา ทองลี
155. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
156. โรงเรียนบ้านสดำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิสาร
1.นาง ขวัญเรือน ศรีนวล
157. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภนิดา อินทะนะ
2.เด็กหญิง จินตนา อัมภรณ์
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สุรศักดิ์ ปราบเสียง
0029 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เดชนรงค์ ปุศิลา
2.เด็กชาย สุริยะ อนันเทภา
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สุรศักดิ์ ปราบเสียง
158. โรงเรียนบ้านสลับ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชราพร สายทอง
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา บุญสมาน
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
2.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
159. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0776 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
2.เด็กหญิง วิลาสินี สารเสนา
3.เด็กหญิง จุฬาลักษ์ ชูชีพ
4.เด็กหญิง ศรินทรา สืบสาน
5.เด็กหญิง วรรณภา วรรณทวี
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
0265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรกช ไชยดรุณ
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
160. โรงเรียนบ้านสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0396 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณัฐพร ศรีภูรัตน์
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สิบทิศ
3.เด็กหญิง ปัณฑารีย์ จูมจันทร์
4.นางสาว สุดารัตน์ จันดี
5.เด็กหญิง ธนภรณ์ ศรชัยญาติ
6.เด็กหญิง วชิราภรณ์ อารีรมย์
7.เด็กหญิง ศศิธร บุญมางำ
8.เด็กหญิง วีลดา ไตรยสุทธิ์
1.นางสาว วโรชา เฉลิมวงศ์
2.นาง พาฝัน มีดี
3.นาง นิตยาลักษณ์ สืบหล้า
4.นาง สำราญ สืบหล้า
0817 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุจิตรา ตลับทอง
2.เด็กหญิง อัคณี ไชยพล
3.เด็กหญิง อัจฉรา เชื้อสอน
4.เด็กชาย ณัฐวิทย์ ชนะกิ่ง
5.นางสาว นุศรา หมิ่งแก้ว
6.เด็กหญิง สิราวรรณ ฮว่าง
7.นาย โยธิน ดวงสนิท
8.เด็กหญิง พิมพ์นภา แก่นจันทร์
9.เด็กหญิง เบญจวรรณ วัญญะ
10.เด็กหญิง เบญจวรรณ อ่อนยอง
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย บรรหาร เมาลี
3.นาง อุบลรัตน์ แสงทอง
161. โรงเรียนบ้านสะพุง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
162. โรงเรียนบ้านสังเม็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0790 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สไบทิพย์ บุญพบ
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา หนูเตี้ย
1.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
2.นาง ชัชชญา พรจันทร์
163. โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
164. โรงเรียนบ้านสามเส้า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แววมณี มูลา
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วันชนะ เกตุหอม
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิตย์ชฎา นาคยิ้ม
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
0047 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุ่งรัตน์ดา คำทรัพย์
2.เด็กหญิง เพชรลดา เทียนคูณ
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
0309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดารินทรา นาคอุ่น
2.เด็กหญิง ภิมลรัตน์ บุญเหลือ
1.นางสาว รสลิน ธีระบุตร
2.นาง นงคราญ จันทุมา
165. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0755 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กวิน ชินวงศ์
2.เด็กชาย คมไผ่ ลาคำ
3.เด็กชาย วัชรปาน บุญขาว
1.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
2.นาง จตุพร นรเนตร
0758 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภคพล บุญยง
2.เด็กชาย ศราวุธ บุญขาว
3.เด็กชาย เดชนรินทร์ นิลสุข
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
0756 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ญาณภัทร กันยา
2.เด็กหญิง วราพร กิตติกา
3.เด็กชาย พุฒิพงศ์ เกิดเพิ่มดี
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
0247 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทวัชร์ พรมน้ำ
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เนียนแนบ
3.เด็กชาย จิรกิตติ์ พลคำ
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
2.นาง จตุพร นรเนตร
0101 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ บุญชัย
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
0068 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญานี น้ำนวล
2.เด็กหญิง นาริสา จำนงค์
3.เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมพันธ์
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
0034 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภาดา น้ำนวล
2.เด็กหญิง รุจิรา สมนึก
3.เด็กหญิง รัตน์มณี น้ำกรอง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
0067 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ โคตภักดี
2.เด็กหญิง พัชริดา เนียมพันธ์
3.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
0739 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วันวิสา ท่อนทองแดง
2.เด็กหญิง ปนัดดา ตาลสันเทียะ
3.เด็กหญิง กนกวรรณ กะตะศิลา
4.เด็กหญิง วิไลวรรณ สมนึก
5.เด็กหญิง วริศรา นิลภา
6.เด็กหญิง วรัทยา ก่ำแก้ว
7.เด็กหญิง กรรณิการ์ โสลา
8.เด็กหญิง รัญชนา สุขจันทร์
9.เด็กหญิง ราชาวดี ใยอุบล
10.เด็กหญิง จิรายุ บุตรสัมฤทธิ์
1.นาง สุนีย์ กมลมาลย์
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
3.นาย สุพิน สอดแก้ว
0819 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ จันทร์นันต์
2.เด็กชาย ธาวิน สุวรรณวงค์
3.เด็กชาย พงศ์พณิช ศรีวงษ์
4.เด็กชาย จริน ปะปาลี
5.เด็กชาย อรรคเดช เกษสาคร
6.เด็กชาย สุริยา โสดแก้ว
7.เด็กชาย ภาสวิชณ์ น้ำนวล
8.เด็กชาย สายธาร แทนคำ
9.เด็กชาย วัชรพงศ์ เบ็ญมาส
10.เด็กชาย ปัญญพัฒน์ แก้วธรรม
1.ว่าที่ร้อยตรี แจ้ง หมู่มาก
2.นาย วีระศักดิ์ นันทะสิงห์
3.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
0377 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพดล บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ญานิศา สาหะ
3.เด็กหญิง สุรัมภา ไชยทอง
4.เด็กหญิง อรทัย ทองละมุล
5.เด็กชาย นิเวศน์ บุญขาว
6.เด็กชาย พิณกวี งามรูป
7.เด็กชาย ณัฐดนัย น้ำนวล
8.เด็กชาย วรุตม์ นิลพัฒน์
9.เด็กหญิง แพรวพรรณ เนียนแนบ
10.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นางสาว วลัยพร เกษอินทร์
3.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
0050 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภาพร สังกา
2.เด็กหญิง จิราภา เนื่องภา
3.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สร้อยทอง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง จตุพร นรเนตร
166. โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
167. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
168. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0657 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตติญาภา นางวงษ์
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
0658 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกศแก้ว นางวงค์
2.เด็กชาย ฐิตินันท์ สายทอง
3.เด็กหญิง บุษกร พาจันอัด
4.เด็กหญิง สุชานันท์ งอมสงัด
5.เด็กหญิง รุ่งนภา โพธิ์ทอง
6.เด็กหญิง รัชนีพร กันธทิพย์
7.เด็กหญิง ชนัญชิตา อุ่นเมือง
8.เด็กหญิง วิชฌาดา แท่นศิลา
9.เด็กหญิง ชยาภรณ์ นามวิชา
10.เด็กหญิง ณัฐธิดา กิ่งจันมล
11.เด็กหญิง สุภาพร วงค์คำจันทร์
12.เด็กหญิง นิภาภรณ์ มะณี
13.เด็กหญิง สุพัตรา คุณมี
14.เด็กหญิง อัมธิดารา จันมลตรี
15.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสถาน
16.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ประเสริฐสังข์
17.เด็กหญิง มุฑิตา บุญเกื้ิอ
18.เด็กหญิง วรรณิษา สายทอง
19.เด็กหญิง วรัญญา คณะนา
20.เด็กชาย นิติธร จินดาบุตร
21.เด็กชาย ธีรเทพ ชื่นเย็น
22.เด็กหญิง พรนภัส ชื่นเย็น
23.เด็กชาย วิวัฒน์ ชัยวงค์ษา
24.เด็กชาย นรินธร ยาสี
25.เด็กชาย สรศักดิ์ สงโสด
26.เด็กชาย นิชคุณ สงคราม
27.เด็กชาย ศิริวัฒน์ สายทอง
28.เด็กชาย จิรภัทร พิลาแก้ว
29.เด็กชาย กฤษฎา บุญทะสิม
30.เด็กหญิง พรนภัส โคตรเจริญ
1.นาง พูลสุข กิ่งคำ
2.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
3.นางสาว ทับทิม บุญเชิญ
4.นาย วิษณุ ไชยะนา
5.นางสาว ขนิษฐา อินธิเดช
6.นางสาว สุภัคจิรา ราชเมืองขวาง
7.นางสาว สมบัติทิพย์ คำเพ็ชร
0655 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วงศธร น้อยฉิม
1.นาย อุทัย สร้อยสนธ์
0284 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาภัทร พาพันธ์
1.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
169. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
170. โรงเรียนบ้านหนองเก่า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
171. โรงเรียนบ้านหนองขนาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
172. โรงเรียนบ้านหนองคับคา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
173. โรงเรียนบ้านหนองคู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
174. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0109 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โสภิดา ภูคำไพร
2.เด็กหญิง วริศา บึงราษฎร์
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ บุตรสมาน
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นาง รัชนีกร ธรรมษา
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ซังนก จอง
1.นาง ภินันตรา กุลมี
0197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดากานต์ พลชัย
2.เด็กหญิง ฐิติมา สีเสน
3.เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ วงษ์พุฒ
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
2.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิวัฒน์ สุวรรณมิตร
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤติน บุญเพิ่ม
1.นาง ภินันตรา กุลมี
0084 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิชยา สงเมือง
1.นาง ภินันตรา กุลมี
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา พันธ์งาม
1.นาง ภินันตรา กุลมี
175. โรงเรียนบ้านหนองจิก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
176. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0242 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรินดา ชาวสวน
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภัตตรา อนันต์
1.นาง ปิยะนุช วันศรี
0283 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุธ นิลแสง
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
177. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
178. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
179. โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
180. โรงเรียนบ้านหนองทา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
93.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิชญาน์ เจียมมะเริง
1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ
181. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
182. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0738 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญบุตร
2.เด็กหญิง ชัชชญา กระอาจน์
3.เด็กหญิง ตันหยง ไชยเกิด
4.เด็กหญิง นิพาพร นีระจักร์
5.เด็กหญิง ณัฐณิชา หอมเนียม
6.เด็กหญิง ดรุณี จันทร์สุกไส
7.เด็กหญิง สุพิชญา จำปาเรือง
8.เด็กหญิง กรปรียา ศรีหาบุตร
9.เด็กหญิง สุธิดา ศรีหบุตร
10.เด็กหญิง ธิดาลักษณ์ พิมพร
1.นางสาว นิตยา ทองแปลง
2.นาง สุกัญญา มาตราวงค์
3.นางสาว เนตรชนก สังเกตกิจ
183. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศรีสุวรรณ
2.เด็กชาย วรเมธ ใสนาม
3.เด็กหญิง วาสิตา ธรรมา
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาง ศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา
184. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0341 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพรัตน์ โพธิ์อุดม
2.เด็กชาย ณฐกร อุปสุข
3.เด็กชาย จัสติน เวอร์มูแรน
4.เด็กชาย อภิศักดิ์ อังคพนมไพร
5.เด็กหญิง เขมรัตน์ ทรัพยฺ์ลาภ
6.เด็กหญิง วีณารัตน์ บุญเหลือ
7.เด็กหญิง จิราพัชร วงศ์ชัย
8.เด็กชาย อึ้งเจริญ บุญลอด
9.เด็กชาย วินสตั้น ไชยทอง
10.เด็กชาย วีรภัทร สะใบ
11.เด็กชาย ภคนันท์ สมปัญญา
12.เด็กชาย ธรรมรัฐ บุญรอด
13.เด็กชาย ยศกร วิชัยโย
14.เด็กชาย จิรกิตติ์ บุญเติม
15.เด็กชาย ธนากร จันทร์จำนงค์
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย ประกอบ ชอุ่มโพธิ์งาม
3.นาย นลธวัช เนียมจันทร์
4.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
185. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0601 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จุฑาลักษณ์ รจนัย
2.เด็กชาย ไชยวัฒน์ จุลทัศน์
3.เด็กชาย วรพงศ์ จุลทัศน์
4.เด็กหญิง ปัญญาพร อินสวน
5.เด็กหญิง พนิดา พวงพรมมา
6.เด็กชาย พุฒิพงษ์ เสมามิ่ง
7.เด็กหญิง ศิรภัสสร โขงลำ
8.เด็กชาย กุลปริยา คงสิน
9.เด็กหญิง แสงมณี หาญเชี่ยว
10.เด็กชาย ภัทรเดช สายสิงห์
11.เด็กชาย ปฏิภาณ พรมมาสุข
12.เด็กชาย วีระวัฒน์ ทาขุนทด
13.เด็กชาย ศรนรินทร์ พรมโสภา
14.เด็กชาย ระพีภัทร บุญใหญ่
15.เด็กหญิง สิริวิมล ไชยคุณ
16.เด็กหญิง กรกนก ไชยคุณ
17.เด็กหญิง ปิยวรรณ สุวรรณคำ
18.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รักษา
19.เด็กหญิง ฐิตาพร บุตรดี
20.เด็กหญิง ฐิติพร โพธิสาร
21.เด็กหญิง อรวรรณ เลื่อนฤทธิ์
22.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ ทองแปลง
23.เด็กหญิง ชฎาพร ไชยเชษฐ์
24.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ ลีลา
25.เด็กหญิง วรรณษา ช่างชัย
26.เด็กหญิง พุทธธิดา คำกิ่ง
27.เด็กหญิง สุกัญญา พรมรินทร์
28.เด็กหญิง นฤมล เลื่อนฤทธิ์
29.เด็กหญิง จุฑามาศ กงล้อม
30.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ทาทอง
31.เด็กหญิง มลฤดี ศรีอินทร์
32.เด็กหญิง นุชนาถ สลับศรี
33.เด็กชาย วีระพงษ์ ชาลี
34.เด็กหญิง นันทิกานต์ บุตรดี
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
3.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
4.นาย สุชาติ ดวงมาลา
5.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
6.นางสาว สุพิศ ทาทอง
7.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
8.นางสาว อารีญา บัวทุม
0375 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาณภัทร เสียงดี
2.เด็กชาย ทรงวุฒิ เสมามิ่ง
3.เด็กชาย คุณาวุธ ผาปรางค์
4.เด็กชาย ปภาเทพ เพิ่มเติมจิต
5.เด็กชาย ธนพนธ์ คำศรี
6.เด็กหญิง พรทิพา วิลุน
7.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา กันภัย
8.เด็กหญิง พิมลรัตน์ โททอง
9.เด็กหญิง นันทัชพร โสภาศรี
10.เด็กชาย รัตนพงษ์ ทาทอง
11.เด็กชาย โยไทย ศรีรักษา
12.เด็กหญิง จิดาภา ฝ่ายสอง
13.เด็กหญิง สุกานดา นาสิงทอง
14.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ นามเวช
15.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ลาศา
16.เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุขศรี
17.เด็กหญิง ณัฎฐธิดา บุญนำ
18.เด็กหญิง เพ็ญนภา ใจดี
19.เด็กหญิง สุภัชชา วิลุน
20.เด็กหญิง จิรารัตน์ หารปราบ
21.เด็กหญิง ธิฆัมพร วันทอง
22.เด็กหญิง พรนภัส งามทรัพย์
23.เด็กหญิง ธนพร ไชยคุณ
24.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คงสิน
25.เด็กหญิง ญาดา สุขสวาท
26.เด็กหญิง อรจิรา สาลีพวง
27.เด็กหญิง วชิรญาณ์ หมื่นสุข
28.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยคุณ
29.เด็กชาย ภพธรรม ผาปรางค์
30.เด็กชาย กิตติพันธ์ จันทร์หอม
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
3.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
4.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
5.นางสาว วิจิตรา เสียงดี
6.นาย มลศักดิ์ หลักดี
7.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
8.นาง นิฤมล วรรณคำ
186. โรงเรียนบ้านหนองบัว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
187. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0816 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพัตสร คุณแก้ว
2.เด็กหญิง พิชญาภรณ์ เสนาะนำ
3.เด็กหญิง สายฝน อ่อนสุด
4.เด็กหญิง สุภาพร ช่อประพันธ์
5.เด็กหญิง พิชชาพร เหลาทอง
6.เด็กหญิง รัตณาภรณ์ ชารี
7.เด็กหญิง ่วิจิตรา โชติ
8.เด็กชาย อนุชัย เรื่อเรือง
9.เด็กหญิง จิรภิญญา อินสมบัติ
10.เด็กชาย จิรานุวัฒน์ สังข์ลา
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
2.นาย ไพโรจน์ ภูติยา
3.นาง กรรณิการ์ คำศรี
188. โรงเรียนบ้านหนองผือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีระภัทร ทองคำวัน
2.เด็กหญิง ปิยะภรณ์ ขาวพันธ์
3.เด็กหญิง ปรียาภา ครองยุติ
1.นางสาว วัชรา น้อยสงวน
2.นาง จิราภรณ์ ทองละมุล
0734 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิฌานันท์ สายโสม
2.เด็กหญิง สุกัลยา พิมโสดา
3.เด็กหญิง เปรมฤทัย บุตรโท
1.นางสาว วาสนา อินวันนา
2.นางสาว รัชฎาภรณ์ มีฤทธิ์
189. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0709 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยนุช เป้ยแย้ม
2.เด็กหญิง ฟาริดา สารีพันธ์
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ คำผาย
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
2.นาง รัฐพร สุระภา
190. โรงเรียนบ้านหนองยาว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ จันทา
2.เด็กหญิง รัตน์ติญา ยินดี
3.เด็กชาย อาณาจักร พิลา
4.เด็กหญิง ปริศา ชมหอม
5.เด็กชาย ไชยวัฒน์ บุญเหลือ
6.เด็กหญิง ภานิชา สิมณี
7.เด็กหญิง วรกาญจน์ บุญจริง
8.เด็กหญิง หยาดทิพย์ จอมเชื้อ
9.เด็กชาย ณัฎฐพล สมอ่อน
10.เด็กชาย ภรัณยู บุญประดิษฐ์
11.เด็กหญิง ดารารัตน์ มาสงค์
12.เด็กหญิง เจนจิรา หนุนวงค์
13.เด็กหญิง ภคนันท์ ปัทราช
14.เด็กชาย ศิริชัย ใหญ่สูบ
15.เด็กชาย พีรณัฐ นพคุณ
16.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ มาสงค์
17.เด็กชาย ณัชพล จิตหาญ
18.เด็กชาย ขจรยศ อ่อนพิมพ์
19.เด็กหญิง มณีรัตน์ สารีอาจ
20.เด็กชาย นภดล โสสา
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
3.นาย กรวิทย์ ทองแปลง
4.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
5.นางสาว อรพากร ขุนธิวงศ์
0017 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภากร ทาคำมอง
2.เด็กหญิง ศุภาลักษ์ วงค์คำ
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว เมธกานต์ มีคุณ
191. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
192. โรงเรียนบ้านหนองรุง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
193. โรงเรียนบ้านหนองสังข์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0336 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ แสนดี
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
194. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
195. โรงเรียนบ้านหนองหว้า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0005 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิเวช พูลเพิ่ม
2.เด็กชาย ภูวดล แซ่อึง
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาย เชาว์วัฒน์ พละศักดิ์
0651 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎา พิริเกรง
1.นาย ไชยยา ดวงแก้ว
196. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
197. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิจิตรา ศิริบุญ
2.เด็กหญิง พุธิตา โกศล
3.เด็กชาย ชนะชัย คำภาชาติ
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย วิทยา สันเทียะ
198. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
199. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
200. โรงเรียนบ้านหนองฮาง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
201. โรงเรียนบ้านหินวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
202. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรศักดิ์ นวนคำ
2.เด็กชาย อานนท์ เถาว์บุญ
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เตรียมชัย
1.นาย สุริยา นนทา
2.นาย นิวัฒน์ โคตา
203. โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
204. โรงเรียนบ้านอาราง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
205. โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
206. โรงเรียนมหาราช 2
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
207. โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0792 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา บุญหวาน
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
0271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปวริศ หงษ์สา
1.นาย มรกต จันทมั่น
0333 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง คคนางค์ อาจกล้า
1.นาง นราวดี ศรีทับทิม
208. โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
209. โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
210. โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จรรยพร ศรชัย
1.นาง วิราภรณ์ แก่นสาร
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริภัฒญ์ แขมคำ
2.เด็กหญิง ธัญชนก อักโข
1.นางสาว นาฏยา ดาวแก้ว
2.นางสาว ลักษณพร ยางงาม
211. โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
212. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
213. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0094 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุเมธ พรรณา
2.เด็กชาย มงคล อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง อภิรดี มีวงศ์
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
0011 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เมธา เสาว์จันทร์
2.เด็กชาย ธนากร เถื่อนรอด
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
0027 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิไลพร หงษาธร
2.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญธรรม
3.เด็กหญิง นภาพร เจริญทัศน์
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาง อังคณา สอดแก้ว
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรประภา ธรรมคุณ
2.เด็กหญิง สายสมร ฮาดทะวงศ์
3.เด็กชาย สัณหพร สมศรี
1.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
2.นาง จันทรา พันธ์พระ
0044 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พฤกษชาติ จันทร์น้อย
2.เด็กชาย ธนบดี เถื่อนรอด
3.เด็กหญิง สุนิดา สิทธินาม
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
214. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0812 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จีระวรรณ ไกรพล
2.เด็กชาย เอกพล อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง พิณญาดา จันทำ
4.เด็กชาย พัฒนพงศ์ ตุมชาติ
5.เด็กชาย พิชยา ทำนักตาล
1.นาง ปริญญา แพงอก
2.นาย ภักดี ลีลาศ
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดารุวรรณ สวัสดี
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
0822 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อุบลวรรณ พันธ์แก่น
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
0399 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรทัย วรรณทอง
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา เสน่หา
3.เด็กหญิง ณัฐธยาน์ เดือนใส
4.เด็กหญิง บัณฑิตา ศรีภักดี
5.เด็กหญิง วิภา วรรณทอง
6.เด็กหญิง อุสุมา โพธิสาร
7.เด็กหญิง นาขวัญ ลันดา
8.เด็กหญิง วรัญญา อนุวรรณ์
9.เด็กหญิง อภิญดา นาแซงศรี
10.เด็กหญิง ภัทรธิดา สุมลทา
11.เด็กหญิง พัชราภา คำลอย
12.เด็กหญิง ชาลิณี ศรีธรรมานุสาร
13.เด็กชาย ณัฐภัทร บุญเฟรือง
14.เด็กชาย ธนโชติ ใสกระจ่าง
15.เด็กชาย ยติภัทร สร้อยนาค
1.นาย ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
2.นางสาว สมพร อุดมแก้ว
3.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
4.นางสาว นัฏฐิกา แขมคำ
5.นาง นวียา วันเปรียงเถาว์
0775 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทิมา แน่นดี
2.เด็กหญิง สุนันทา พันมลี
3.เด็กหญิง ปิยลักษณ์ พิลาดี
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรพล รัศมี
2.เด็กชาย คุณานนต์ ไพรบึง
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
2.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อติวัณณ์ ตั้งจิตวิริยะกูล
1.นาง ชุติมา แสวงผล
215. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0347 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรนิตย์ ชุมพุดทรา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชัยเพชร
3.เด็กชาย ปวเรศว์ สีงาม
4.เด็กชาย ชัยวัฒน์ หงษาล้วน
5.เด็กชาย ยศพัฒน์ สุทารส
6.เด็กชาย ก้องภพ โสดาธาตุ
7.เด็กชาย ชัชพงศ์ เสาแก้ว
8.เด็กชาย ธีภพ พวงพันธ์
9.เด็กชาย สฤษฎ์พงศ์ ศรีคล้าย
10.เด็กชาย อธิภัทร แสงอุทัยทิพย์วรรณ
11.เด็กชาย วีรภัทร จำปาราช
12.เด็กชาย ธีรภัทร มีชัย
13.เด็กชาย จิรวัฒน์ ธรรมสัตย์
14.เด็กหญิง วสุธา ประเสริฐศรี
15.เด็กหญิง จิรนันท์ อิ่มอ้วน
16.เด็กหญิง ธนัชพร ภูติยา
17.เด็กหญิง ปภาดา คูณโคตร์
18.เด็กหญิง กนกวลัย โจมปัญญา
19.เด็กหญิง วลัยประภา เรืองสัมฤทธิ์
20.เด็กหญิง กนกวรรณ พัศโน
21.เด็กหญิง จันทกานต์ ไชยเดช
22.เด็กหญิง กฤติกา จันทร์เหลือง
23.เด็กหญิง หทัยนัทธ์ บุญแฝง
24.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ขันโท
25.เด็กหญิง กรุณา ฟี่วัลตัน
26.เด็กหญิง กฤษณา บุญพริ้ง
27.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา นัยปรีดี
28.เด็กหญิง รวีวรรณ สุขอ้วน
29.เด็กหญิง ธิติมา กองทอง
30.เด็กหญิง วรรณิศา โพธิ์พุ่ม
31.เด็กหญิง ปณิตา ศรีพุทธา
32.เด็กหญิง กัญญาณัฐ องอาจ
1.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
2.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
3.นาย วิษณุพงษ์ คงชาติ
4.นางสาว ศิวาภรณณ์ อำคาคูณ
5.นาย ประกิจ น้อยสงวน
6.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
7.นางสาว จารุวรรณ สะเดา
0821 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พศิน แก้วจาระนัย
1.นาง จุรีรัตน์ จงจรูญเกียรติ
0772 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รุจธร แสนกล้า
2.เด็กหญิง ณปภัช เจริญรักษ์
3.เด็กหญิง ธันย์ชนก อุตส่าห์
1.นางสาว ศิริพร ทัพใจหาญ
2.นางสาว นฤมล ศรีจันทร์
0028 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทนุธรรม ศรเพชร
2.เด็กชาย ณฐพล โพธิ์พุ่ม
1.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศ์กฤษณ์ สมสะอาด
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลลนา โกศล
2.เด็กหญิง ภัทรวดี ศรีชา
1.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
0813 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลย์กมล วะราบุตร
2.เด็กหญิง ฐิติวรดาภรณ์ ชุปวา
1.นางสาว พิมลลักษณ์ อำภาพันธ์
2.นางสาว ชิดาวัลย์ พวงพันธ์
0708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภัสสร แสงทอง
2.เด็กหญิง นพิณประภา วงศ์พาณิช
3.เด็กชาย ประดิษฐ์ ทวีชัย
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นางสาว ขวัญเรือน นามวงค์
0794 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พชร วงศ์วัฒนสิน
1.นาง สงกรานต์ สารเฉวตร์
0823 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฉันทรัตน์ สุวรรณไตร
1.นาง อำไพ หลักบุญ
0795 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา คณะนา
1.นางสาว วราภรณ์ ศรีสมบัติ
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญญาภา วามเกษ
2.เด็กหญิง บุญญธิดา สิงสังหา
3.เด็กหญิง รุจิรา วารสุข
4.เด็กหญิง ศิรดา คำโกน
5.เด็กหญิง ณัฐกมล อดทน
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐพร บุตตะวงศ์
2.เด็กหญิง ปวีณ์ทิพ แพทย์เพียร
3.เด็กชาย ติณภพ ทีงาม
1.นาง ปิยนุช วงษ์แสวง
2.นางสาว วรลักษณ์ คันศร
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภัสสรา ศรีพันธ์
2.เด็กหญิง ชฎาทิพย์ ประยศ
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
216. โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา จันทา
1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
217. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
218. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0395 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณีรัตนา สารคาม
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา คำทรัพย์
3.เด็กหญิง ขวัญฤดี ชื่นจันทร์
4.เด็กหญิง นิรมล เคารพ
5.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
6.เด็กหญิง วิมลสิริ เชื้อดี
7.เด็กหญิง กิติยา ภูการ
8.เด็กหญิง รัญชิดา ประเสริฐชาติ
9.เด็กหญิง วรรณิดา หยิบยก
10.เด็กหญิง สุธิดา ฤทธิเดช
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว อนุธิดา ห่อทรัพย์
3.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
0378 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
2.เด็กหญิง กิติยา ภูการ
3.เด็กหญิง วิมลสิริ เชื้อดี
4.เด็กหญิง สุธิดา ฤทธิเดช
5.เด็กหญิง รัญชิดา ประเสริฐชาติ
6.เด็กหญิง วรรณิดา หยิบยก
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว อนุธิดา ห่อทรัพย์
3.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
0003 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุทธิราช คำโสม
2.เด็กชาย สาละวิน หอมทรง
3.เด็กชาย ธีรภัทร สอพอง
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
0233 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐชญา ตาอุดม
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
219. โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม