#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม]
0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 [ทีม]
0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม]
0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม]
0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม]
0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม]
0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม]

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม