#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 [ทีม]
0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 [ทีม]
0784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 [ทีม]
0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 [ทีม]
0783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 [ทีม]
0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 [ทีม]
0782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 [ทีม]
0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 [ทีม]
0781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม]
0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม]
0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม]
0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 [ทีม]
0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 [ทีม]
0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม]
0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
0793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 [ทีม]

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม