#
กิจกรรม
ทีม
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
กรรมการ
0122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 20 20 5
0123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 20 20 5
0124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 17 17 5
0129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 17 33 34 5
0130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 9 16 18 5
0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 20 20 8
0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 20 20 8
0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 17 17 17 6
0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 6 12 18 5
0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 7 12 5
0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 13 26 39 6
0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 5 10 15 5
0789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 20 39 40 6
0790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 17 34 34 6
0791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 20 20 20 5
0792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 18 18 18 5
0820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 17 17 17 5
0821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 19 19 19 5
0822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 11 11 11 5

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม