#
กิจกรรม
ทีม
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
กรรมการ
0085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 31 51 10
0086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 38 60 12
0090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 17 31 51 5
0091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 8 16 24 5
0093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 13 25 39 5
0094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 5 10 15 5
0095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 14 28 42 5
0096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 6 11 18 5
0099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 13 26 26 5
0100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 6 12 12 5
0181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 20 39 40 5
0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 20 40 40 5
0190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 10 18 20 5
0766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 20 40 40 5
0770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 11 21 24 5

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม