คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน
#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธานกรรมการอำนวยการ
3 นางสาวมยุรี สารีบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
4 นายธนบูลย์ รุญเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ
5 นายพลกฤต บุตรอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ
6 นางชลลัดดา เปี่ยมอักโข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ
7 นายนิรัตน์ สายแก้ว ปฏิบัติหน้าทีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ กรรมการอำนวยการ
8 นายจักรพงศ์ คำเพราะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการอำนวยการ
9 นางรุ่งอรุณ บุญไว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาทางไกล กรรมการอำนวยการ
10 นายศรีปราชญ์ วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ
11 นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ/เลขานุการอำนวยการ
12 นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประธานกรรมการดำเนินการ
13 นางสาวมยุรี สารีบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ รองประธานกรรมการดำเนินการ
14 นายพิชัย ตุลยเสวี ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ กรรมการดำเนินการ
15 นายชุติ เจริญศรีเมือง ประธานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง กรรมการดำเนินการ
16 นายสมยศ ภูสิงห์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก กรรมการดำเนินการ
17 นายวิมล มูลสาร ประธานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม กรรมการดำเนินการ
18 นายพิชิต ศิริชนะ ประธานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน กรรมการดำเนินการ
19 นายนพรัตน์ สายลุน ประธานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร กรรมการดำเนินการ
20 นายชัยมงคล มีวงศ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทร์ กรรมการดำเนินการ
21 นายปรีชา ทองอินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร กรรมการดำเนินการ
22 นายประสพ ขอจงสุข ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ กรรมการดำเนินการ
23 นายธีรเดช บุญเนตร ประธานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ กรรมการดำเนินการ
24 นายธนบูลย์ รุญเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการดำเนินการ
25 นายพลกฤต บุตรอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการดำเนินการ
26 นางชลลัดดา เปี่ยมอักโข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการดำเนินการ
27 นางธัญรดา บุญโต นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินการ
28 นางธนิทอร หอมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการดำเนินการ
29 นางจิรวรรธิ์ ยังใจ นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินการ
30 นางพรญ์มณี วิชัยกุล เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการดำเนินการ
31 นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ/เลขานุการดำเนินการ
32 นางรุ่งนภา งามสง่า นักวิชาการศึกษา กรรมการ/ผช.เลขานุการดำเนินการ
33 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา กรรมการ/ผช.เลขานุการดำเนินการ
34 นางทิพาพร ศรีลามล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ รายงานผลรูปเล่ม ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
35 นางลำไพร หล้าศรี ครูโรงเรียนบ้านอาราง รองประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ รายงานผลรูปเล่ม ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
36 นางกาญจนา ศรีวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ รายงานผลรูปเล่ม ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
37 นางสาวนวพร ขันทอง ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ รายงานผลรูปเล่ม ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
38 นายวิชาญ พุทธวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ รายงานผลรูปเล่ม ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
39 นางรุ่งฤทัย คงศรีลา ครูธุรการโรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ รายงานผลรูปเล่ม ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
40 นางพรญ์มณี วิชัยกุล เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ รายงานผลรูปเล่ม ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
41 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ รายงานผลรูปเล่ม ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
42 นายศุภนัฏฐ์ ผลดี ครูโรงเรียนโนนคำตื้อฯ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ รายงานผลรูปเล่ม ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
43 นางรุ่งนภา งามสง่า นักวิชาการศึกษา กรรมการ/เลขานุการฝ่ายกองเลขานุการ รายงานผลรูปเล่ม ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
44 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
45 นายทองหล่อ สิงห์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
46 นางนารีรัตน์ นงนุช ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
47 นายองอาจ โคสารคุณ ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
48 นายสมสิน บุญชู ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
49 นายประมวล ศรีธีรานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
50 นายเชาวฤทธ์ ปุ้งโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
51 นายคณาธิป สุขโรจนภูวดล ครูโรงเรียน.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
52 นายประกิจ น้อยสงวน ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
53 นายณัฐดนัย โพธิ์ชัย ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
54 นายสุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
55 นายวิษณุพงษ์ คงชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
56 นายกิตติพงษ์ โอฬารวงศ์สกุล ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
57 นายเจษฎา จำเริญสุข ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
58 นายฉัตริน วรรณทวี ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
59 นายวุฒิพงษ์ สัตพันธ์ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
60 นายประกันภัย ทองศรี นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
61 นายบุญเที่ยง จันทราช นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
62 นายทองเดือน ชุปวา นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
63 นายเมธี เจริญทรัพย์ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
64 นายสัญญา ร่ำรื่น นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
65 นางจันทา เถาว์คำ ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
66 นางก้อย การะเกด ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
67 นางสมคิด จำเริญสุข ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
68 นางเพียงพิศ พันธ์อ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
69 นายพลกฤต บุตรอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานกรรมการฝ่ายถ่ายภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม
70 ว่าที่ร.ต.อมร ศรีอนันต์ พนักงานราชการ รองประธานกรรมการฝ่ายถ่ายภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม
71 นางวิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการฝ่ายถ่ายภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม
72 นางพรญ์มณี วิชัยกุล เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายถ่ายภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม
73 นางจิรวรรธิ์ ยังใจ นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายถ่ายภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม
74 นางธนิทอร หอมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการฝ่ายถ่ายภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม
75 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายถ่ายภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม
76 นางสาวชญาภา จันทร์มณี แม่บ้าน กรรมการฝ่ายถ่ายภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม
77 นางอุทุมพร โพธิ์ชัย แม่บ้าน กรรมการฝ่ายถ่ายภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม
78 นางธัญรดา บุญโต นักวิชาการศึกษา กรรมการ/เลขานุการฝ่ายถ่ายภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม
79 นางสาวสุภัชญา สาวันดี นักประชาสัมพันธ์ กรรมการ/ผช.เลขานุการฝ่ายถ่ายภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม
80 นายศรีปราชญ์ วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
81 นางตันหยง กิ่งบรรเทา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รองประธานฝ่ายการเงินและบัญชี
82 นางศุภนันท์ เส้นคราม นักวิชาการพัสดุ กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
83 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
84 นางรุ่งนภา งามสง่า นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
85 นางจิรวรรธิ์ ยังใจ นักวิชาการศึกษา กรรมการ/เลขานุการฝ่ายการเงินและบัญชี
86 นางศุภาวรรณ ยงกุล นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและบัญชี
87 นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
88 นางภควัฒน์ พิมพาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
89 นางสาวนฐมนภรณ์ เครือคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
90 นายสุวัฒนา จารุวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายประเมินผล
91 นางพรญ์มณี วิชัยกุล เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายประเมินผล
92 นางรุ่งนภา งามสง่า นักวิชาการศึกษา กรรมการ/เลขานุการฝ่ายประเมินผล
93 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา กรรมการ/ผช.เลขานุการฝ่ายประเมินผล
94 นางสุจิตรา ภูมิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาไทย
95 นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาไทย
96 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาไทย
97 นายสหราช บุญไทย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาไทย
98 นางมัจฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาไทย
99 นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคับคา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาไทย
100 นายทองคำ รักษาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาไทย
101 นายสมรักษ์ พรมมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
102 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
103 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
104 นายทองหล่อ สิงห์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
105 นายสาน แก้วกัณหา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
106 นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
107 นายประพัฒน์ รักพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
108 นางราตรี แทนคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
109 นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมฯ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
110 นายสุดใจ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
111 นายปราโมทย์ โคตพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลาง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112 นายวัชระ จันทร์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
113 นางจิตรา กุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
114 นางสาวณฐมนภรณ์ เครือคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
115 นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
116 นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
117 นายประมาณ ประสานพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
118 นายเพชร วงพรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
119 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
120 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
121 นายพิชัย จุลวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
122 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
123 นายชาญ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
124 นางสาวประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
125 นายพิชิต ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
126 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
127 นายวรุฒม์ มั่นจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
128 นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัว คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
129 นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินฯ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
130 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
131 นางราตรี แทนคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
132 นายสุรพิด เถาว์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรทิพย์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
133 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
134 นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
135 นายเสถียร จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
136 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
137 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
138 นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
139 นายวินัย พิมาทัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
140 นางสุมาลี แก้วโมกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานวน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
141 นายอัศวิน เกษสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
142 นายเนติวัฒน์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชาสามัคคี คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
143 นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์
144 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
145 นายสมัย ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
146 นายสนิท จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
147 นายนิยม ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
148 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
149 นางสาวมยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
150 นายมานนท์ ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
151 นายอภินันท์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิซรอล คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
152 นายทวี ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเม็ก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
153 นางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
154 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระโยง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
155 นายมงคล สุทธิสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
156 นางมาริสา พละสูรย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
157 นายทินกร มณีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
158 ว่าที่ร.ต.เมธี บุญปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำเขียน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
159 นายธวัชชัย กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
160 ว่าที่ร.ต.ณฐรัช อะตะกุมมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
161 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะยอม คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
162 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
163 นายอุทัย สร้อยสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
164 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
165 นายโผน ธรรมทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัย คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
166 นายกกฤษฎา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
167 นายจิตกร ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
168 นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลู คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
169 นายนรินทร์ บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
170 นายไพลักษ์ ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
171 ว่าที่ร.ต.ณฐรัช อะตะกุมมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี/วัฒนธรรมอิสาน
172 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
173 นางจันจิรา ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
174 นายนำพล กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
175 นายวารินทร์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
176 นายปิยะ การะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
177 นายจินดา ศรีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
178 นายวชิระ ฉวีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำตื้อฯ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
179 นายรังสฤษฏ์ บุตรลักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
180 นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
181 ว่าที่ร.ต.คมกฤษณ์ วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
182 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
183 นางสุกัญญา จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทิง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
184 นางรุ่งนภา หลักเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
185 นางปรมาภรณ์ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
186 นางสาวปิยะพร ทำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
187 นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
188 นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
189 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
190 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
191 นางพิมพ์นิภา ศรีสุแล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
192 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วง คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การศึกษาปฐมวัย
193 นายโกศรี พันธ์ยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
194 นายทวี พรมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง(กล) คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
195 นางรัฐอนงค์ อินโหงว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงฯ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
196 นายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
197 นายเกียรติคุณ สืบหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรานฯ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
198 นางดนตรี บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง(ขุนหาญ) คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
199 นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
200 นางอัญชลี เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการ คณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขัน
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
201 นางจิวรรธิ์ ยังใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม