สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
กรรมการ
ตัดซ้ำกรรมการ
1 ภาษาไทย 15 265 324 334 69 69
2 คณิตศาสตร์ 19 290 376 409 105 88
3 วิทยาศาสตร์ 15 200 386 502 87 86
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 216 407 876 90 86
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 74 164 410 64 52
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15 219 305 348 68 54
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 302 375 692 276 85
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 35 97 252 48 25
9 ภาษาต่างประเทศ 11 121 157 162 45 45
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 84 203 407 71 66
11 คอมพิวเตอร์ 12 136 246 274 56 49
12 หุ่นยนต์ 8 20 40 60 35 18
13 การงานอาชีพ 18 121 242 381 89 77
14 ปฐมวัย 2 40 79 120 10 10
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 17 74 88 101 81 39
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 24 46 48 15 11
17 เรียนรวม - ศิลปะ 21 98 114 143 91 35
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 18 100 193 260 89 62
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 10 39 57 126 52 20
รวมทั้งหมด 281 2,458 3,899 5,905 1,441 896

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม