#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ประวิทย์ วงค์กระสาน
2.เด็กชาย ระพีภัทร์ ห่อทรัพย์
3.เด็กชาย วีระพงษ์ เสนาน้อย
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นางสาว กุลธิดา ถาวร
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บุดดาลี
2.เด็กหญิง ฐรินทร์ญา กันเทพา
3.เด็กหญิง ชลิตา ขันพันธ์
1.นางสาว ศศิธร ชัยภักดี
2.นาง ศรันณ์พร สุทธิบริบาล
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
63.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กชาย พลาธร บัวเงิน
2.เด็กชาย จันทกานต์ บุญสร้อย
3.เด็กชาย วีรวัฒน์ ประสานวงค์
1.สิบเอก ประเสริฐ แสงสกุล
2.นาย อนุสรณ์ สันประภา
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
83.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย พีระศักดิ์ โคตรชมภู
2.เด็กชาย กีรเชษฐ พิมพา
3.เด็กชาย วรวุฒิ คำสะ
4.เด็กหญิง ณัฏฐมล อินอนันท์
5.เด็กหญิง ศิระประภา แสงใส
6.เด็กชาย สิริชัย บุญจันทร์
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
2.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
3.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย กิตติ คูณสุข
2.เด็กชาย พงศธร สุขวงค์
3.เด็กชาย มังกรทอง แก้วสง่า
4.เด็กชาย ศราวุฒิ ขลุ่ยแก้ว
5.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ หนูเตี้ย
6.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ สกุลมีสมบัติ
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
3.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธาดาพงษ์ มาลาศรี
2.เด็กหญิง สุพัตรา ใสยา
1.นางสาว สุภาวดี พรำนัก
2.นางสาว ณัฐภาส์ โพธิ์ทิพย์
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ภูวดล อุตะโม
2.เด็กชาย ธีรภัทร วงค์ชาม
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง นันทิชา ลาเลิศ
2.เด็กชาย ศิริปัญญา โคสัย
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง อรพรรณ โคสัย
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ปพิชญา ศรีทา
2.เด็กหญิง วิชิดา เถาว์ทอง
1.นางสาว จินดารัตน์ อ่อนทรวง
2.นางสาว ภารุณี สาระบูรณ์
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เอมิกา อัตพงษ์
2.เด็กหญิง ฐิติพร ทองอ่อน
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง น้ำฟ้า สราคำ
2.เด็กหญิง ก้านขวัญ แสงดี
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
12 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
73.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย สมโชค คำแสนราช
2.เด็กชาย ชัชวาล หงษ์สนิท
3.เด็กชาย บรรพรต เจตมาศ
1.นางสาว เบญจรักษ์ แทนพันธ์
2.นางสาว นฤมล นามวงษา
13 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง แก้วจรัสพร เช่นรัมย์
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร อุทสาร
3.เด็กหญิง พุทธรักษา ถาวร
1.นางสาว นฤมล นามวงษา
2.นางสาว เบญจรักษ์ แทนพันธ์
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย กวินภพ หนูเตี้ย
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ ตาลหอม
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นาย ธรรมนิตย์ พันวิลัย
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
86.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย รพีวัฒน์ สมฤทธิ์
2.เด็กหญิง ญาณิศา แพไธสง
1.นาย เกรียงไกร ตฤณานนทกุล
2.นาย วิชญวิสิฐญ์ สมเพชร
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง จันจุฑามาศ ตั้งมั่น
2.เด็กหญิง กุสุมา ร่วมทรัพย์
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง พรปรียา คำวงษา
2.เด็กหญิง สุธิดา กงล้อม
1.นาย วิชัย ทองแกะ
2.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
18 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง พิชญาภา พอกสนิท
1.นาง สมคิด สังวัง
19 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง ธัญชนก ยืนยาว
1.นาย ทองคำ จุลเหลา
20 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ภาวินี บุญประเคน
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
21 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง วรัชญา มงคลแก้ว
1.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
22 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง หัทยา สืบสา
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
23 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุรีรัตน์ ยิ่งชาติ
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
24 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
71.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ ปัตเนตร
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
25 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
55.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง วรัญญา เผื่อแผ่
1.นาง โสรดา บูรพา
26 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ธาริณี มณีนิล
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
27 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
1.เด็กหญิง สุธาสินี เพ็งพันธ์
1.นาง สำรวย ประจันทร์
28 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
71.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ศุภาวรรณ พงษ์สุระ
1.นาง นวนสี ทองปั้น
29 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.นางสาว ปริญญารัตน์ โสนาง
1.นางสาว เสาวลักษณ์ บัลลัง
30 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง พิรุนพร กังวาลย์
2.เด็กหญิง อินทิรา บุญอินทร์
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
31 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ชนนิภา บานที
2.เด็กหญิง ณัฐนรี บุญหนุน
1.นางสาว นุจรีย์ อินทะชาติ
2.นาย กิตติ ประชัน
32 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย สันติสุข มาทอง
2.เด็กหญิง ช่อทิพย์ ไชยตะวงศ์
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
33 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จรรยาพร สายปัญญา
2.เด็กหญิง อภัสรา ปอทอง
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
34 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง กัลย์นิษฐา อุดหนุน
2.เด็กหญิง วรรณิดา ภูริมนาค
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา มีมุ้ย
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นางสาว กุลธิดา ถาวร
35 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา ภายอุ้ม
2.เด็กหญิง ณัฐฐาพร เพิ่มเติม
3.เด็กหญิง กาญจนา สันทาลุนัย
1.นาง ไพรินทร์ หวังดี
2.นาง มะลิสา สาระโพธิ์
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง กานต์ติมา เงินดี
2.เด็กหญิง จุไรวรรณ คำมาโฮม
3.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ศิริยาน
4.เด็กหญิง นภัสวรรณ โนระ
5.เด็กหญิง อดิภา พื้นพรม
6.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ฤทธิยา
1.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
2.นางสาว นงคราญ บุญนำ
3.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ปวริศร์ สุขสงวน
2.เด็กชาย ปภิณวิทย์ สำเภาทอง
3.เด็กชาย เจษฎากร เสนาพันธ์
4.เด็กชาย รัชชานนท์ ปานเหลา
5.เด็กชาย อภินันท์ ไชยวัง
6.เด็กชาย ศุภกิตติ์ แก้วดี
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย สุรพร ศรีสะอาด
3.นาย นพรัตน์ กินรา
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธีระพล สูงโฮง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไกรษี
3.เด็กหญิง ดารารัตน์ ปอทอง
4.เด็กชาย รัฐพล สิงห์บุญตา
5.เด็กชาย ภูตะวัน ไชบภักดี
6.เด็กชาย อนันต์ แก้วเคนมา
7.เด็กชาย กิตติเชต สาตคม
8.เด็กชาย ภูวนัย หงษ์คำ
1.นาย บรรจง ยาตรา
2.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
3.นาย ธนากร โยธิคาร์
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นลินญา ลี้พล
2.เด็กชาย คริสเตียน เบิร์ก
3.เด็กหญิง ปิ่นมณี วิชัยโย
4.เด็กหญิง ชนัญธิดา มีมุ้ย
5.เด็กหญิง เบญญทิพย์ นิลเพ็ชร
6.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ละเลิศ
7.เด็กชาย ธัญพล ศรีวงษ์
8.เด็กชาย ภานุพงษ์ จุมพงษ์
9.เด็กชาย รพีภัทร ห่อทรัพย์
10.เด็กชาย พีัฒนพงษ์ ผิวขาว
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นาย สุรพร ศรีสะอาด
3.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
40 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง วนิดา สำลี
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
41 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง พิมพ์นภัสน์ พรมชาติ
1.นางสาว สมฤดี เกยมาศ
42 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง วาสนา ศรีวงศ์
2.เด็กหญิง วาสนา ทัดเทียม
3.เด็กหญิง ชลดา บุดดาลี
1.นาย ตฤณ ทีงาม
43 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เบ็ญทิพย์ นิลเพ็ชร
2.เด็กหญิง นรภัทร สารสุข
3.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพชรดี
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นางสาว เพ็ญประภา ทองแสน
44 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย ธีรเดช เขมรทอง
2.เด็กหญิง ประภาพร สีดารักษ์
3.เด็กหญิง มนิสรา ศรีคำ
1.นาย นิคม อินทร์งาม
2.นาย เทพไพบูลย์ ทองทำ
45 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ภัณฑิลา ศิมาทอน
2.เด็กหญิง ดาราธิป ตาทุวัน
3.เด็กหญิง พัชริดา บุตรดาพงษ์
1.นางสาว ศิริรัตน์ กล้าขยัน
46 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง สุณีญาพร จันสีดา
2.เด็กหญิง พัชรีภรณ์ ผกายทอง
3.เด็กหญิง มาริษา บุญผุย
1.นาง สายฝน อุ่นจิต
2.นาง ดาราวรรณ อินทร์โสม
47 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง เพียงพร พรมโลก
2.เด็กหญิง กัณฐิกา ทวี
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วหล้า
1.นาย นิคม อินทร์งาม
2.นาย เทพไพบูลย์ ทองทำ
48 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เบ็ญญทิพย์ นิลเพ็ชร
2.เด็กหญิง นรภัทร สารสุข
3.เด็กชาย พงษ์สวรรค์ แก้วบุญคำ
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นางสาว เพ็ญประภา ทองแสน
49 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ฉวีกานต์ แก้วประสิทธิ์
2.เด็กหญิง ปนัดดา กุลศิริ
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญร่วม
1.นางสาว มะลิสา พลกูล
2.นางสาว เสาวลักษณ์ บัลลัง
50 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
72.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จินดาหรา คูหา
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา ชูกำแพง
3.เด็กหญิง ชนิสรา ชูกำแพง
1.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
2.นางสาว ภัทร์ชนันท์ กัลยา
51 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ยอดเงิน ทองบัว
2.เด็กหญิง สุนิสา เคียงสันเทียะ
3.เด็กหญิง ชลันดา พโยม
1.นางสาว มะลิสา พลกูล
2.นางสาว เสาวลักษณ์ บัลลัง
52 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง สุริษา สมหวัง
2.เด็กหญิง สุวรรณนี สมหวัง
3.เด็กชาย ณัฐพล ผิวขาว
1.นางสาว รัตน์ลดา บุตดาลี
2.นางสาว ผ่องศรี จูมสิมมา
53 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.นาย จิณณวัตร สุขไชย
2.เด็กชาย มินทดา หงษ์คำ
1.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง สุธิมา ไชยโคตร
2.เด็กหญิง วรรณวิภา ทองฮวด
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา กลิ่นพยอม
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2.นาง นฤมล ศรีทา
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
67.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา รักษาเชื้อ
2.เด็กหญิง สุกัญญา บุญอาสา
3.เด็กหญิง น้ำฟ้า รักเกียรติยศ
1.นางสาว เมธินี ฝอยทอง
2.นางสาว ณัฐวดี เพชรดี
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง พัชรี บุญปก
2.เด็กชาย รพีพัฒน์ พุทธะ
3.เด็กหญิง จริยา โคสา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
66.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง สุพิชชา ชุมสิทธิ์
2.เด็กหญิง ปัญจพร ประครอง
3.เด็กหญิง ปิยากร เล่งระบำ
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
58 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย เสฏฐวุฒิ กันยา
1.นาย วิชัย สาสาย
59 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง พัณณิตา ศิรินัย
2.เด็กชาย วีระพล เขียวสะอาด
3.เด็กชาย ธนพล ศิลา
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2.นางสาว ยุพิน พิชพันธ์
60 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กชาย ภานุพงค์ ปะติเส
1.นาย ทองคำ จุลเหลา
61 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
58.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง นรินดา ศรีมาวงษ์
1.นางสาว กมลทิพย์ คาดหมาย
62 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
51.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา กลมพันธ์
1.นางสาว ศศิธร ชัยภักดี
63 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
47.00
19
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง จีรนันท์ อุดม
1.นางสาว ภารุณี สาระบูรณ์
64 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จิรัชญา โคสารคูณ
1.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
65 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พรชิตา ยศศิริ
1.นาย ธนากร โยธิคาร์
66 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
77.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ธนพร เงินลุน
2.เด็กหญิง จิราพัชร ชมคำ
1.นาย วิชัย สุทาศรี
2.นาง กาญจนา บุดดาลี
67 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง วารินทิพย์ ทองแดง
2.เด็กหญิง มยุรี พิมะกร
1.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
2.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
68 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุนิฐา ชิกะกุล
2.เด็กหญิง สุกัญญา นิวาด
1.นาย ธนากร โยธิคาร์
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
69 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
67.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อังคณา โสสว่าง
2.เด็กหญิง วาสิตา ศรีเอิบ
1.นาย วิชัย สุทาศรี
2.นาง กาญจนา บุดดาลี
70 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
48.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง นิธิยา พวงนาม
1.นางสาว แพรทอง จิตอ่อน
71 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
42.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ภัทรพล ไม้น้อย
1.นางสาว นัทธมน พิมแก้ว
72 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
72.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ธาวิน ตาลหอม
1.นางสาว ปราณี นาคนวล
73 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย สมศักดิ์ ฟองแก้ว
1.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
74 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
18.00
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง วาสนา บุญจันทร์
1.นาย ธนากร โยธิคาร์
75 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
2.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปิยพร ทำสะอาด
1.นาง วราสินี ประวาฬ
76 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย เพ็ชรมณี สุปติ
2.เด็กหญิง ฐิติมา เสนาภักดิ์
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาง สุณิสา บุญดี
77 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย วีรศักดิ์ คำสะ
2.เด็กหญิง จิดาภา แกล้งกลางดอน
1.นาง อรพรรณ โคสัย
2.นาง จรรยา คำศรี
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นาลิตา เมาลีชาติ
2.เด็กหญิง พิชานันท์ มาทอง
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ นวนไชย
4.เด็กหญิง วรรณภา สุขทองสา
5.เด็กหญิง พรวิมล สิงห์ทอง
1.นางสาว สมถวิล เหลี่ยมทอง
2.นาย สุรพร ศรีสะอาด
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ สอนศรี
2.เด็กหญิง พรทิพย์ เรียนรอบกิจ
3.เด็กหญิง ศิริรัตน์ มณีวงษ์
4.เด็กชาย ธนายุทธ สุขอ้วน
5.เด็กหญิง ปัญญานุช สุราวรรณ
1.นาง พรชนก ชุมคำ
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง กรญา บุญบุตร
2.เด็กหญิง พรพิมล ชินวงษ์
3.เด็กหญิง อารญา สุขวงศ์
4.เด็กหญิง สุรินทร หลายเจริญ
5.เด็กหญิง สุวิดา สุขวงค์
1.นางสาว จิติรัฐ พิมพ์นนท์
2.นางสาว นฤมล นามวงษา
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
89.63
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ขัตติยา คำโสภา
2.เด็กหญิง วันวิสา บุญนำ
3.เด็กหญิง สิริกานดา ช่วยแสง
4.เด็กหญิง ปิยวดี ดวงแก้ว
5.เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทาคำสุข
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นาย ศิริชัย คุณสิม
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง วันนิสา งามสง่า
2.เด็กหญิง นันทิการต์ โตงามลักษณ์
3.เด็กหญิง อนัญญา ยั่งกลาง
4.เด็กหญิง อภิชญา โถสุวรรณ
5.เด็กหญิง วราภรณ์ มาทอง
1.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา อ่อนศรี
2.เด็กหญิง นิภาพร สีดารักษ์
3.เด็กหญิง มณิการ์ หอมรส
4.เด็กหญิง ชลธิชา วงษา
5.เด็กชาย เมธัส สุทธวงษ์
1.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
2.นาง ฬาวรรณ กาเมือง
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง ปรยา เสี่ยมไธสง
2.เด็กหญิง นีรชา โอภาตะวงศ์
3.เด็กชาย ดนัย พรมมา
4.เด็กหญิง กนกวรรณ เข็มพันธ์
5.เด็กหญิง จันทรทิมา บุตรราช
1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
2.นาง สุธนี พิศดู
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ธีรภัทร เบ้ามะณี
2.เด็กชาย ณัฐพงศ์ กุลศิริ
3.เด็กชาย สุรพัศ ทันวงษา
4.เด็กชาย หัสดินติ์ สิทธินนท์
5.เด็กหญิง อินธิรา ปาวรีย์
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิน์ เหลาสิงห์
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ มากมูล
3.เด็กหญิง สุนิษา สิงห์ทอง
4.เด็กหญิง หทัยภัทร์ ดวงแก้ว
5.เด็กหญิง ดวงดาว โทวะดี
6.เด็กชาย สุริยา ศรีผา
7.เด็กชาย ภัณฑิรา จุมครอง
8.เด็กหญิง ฐานิตย์ ตรัสศรี
9.เด็กชาย กรวิชญ์ เครือบุตร
10.เด็กชาย กฤติพงษ์ อุดหนุน
11.เด็กชาย จิราภรณ์ บุตวงษ์
12.เด็กชาย อภินัทธ์ จันทอง
13.เด็กชาย ชัชพงค์ พานพบ
14.เด็กหญิง กมลนัฐ ปาวรีย์
15.เด็กหญิง จินดาภา ภาษี
16.เด็กหญิง นาลิดา เมาลีชาติ
17.เด็กหญิง วันนิสา งามสง่า
18.เด็กหญิง อริสา ปักอินทรีย์
19.เด็กหญิง สุนารี บุญมานัส
20.เด็กหญิง วราภรณ์ มาทอง
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
3.นางสาว สมถวิล เหลี่ยมทอง
4.นาย สุรพร ศรีสะอาด
5.นางสาว ปภัสสร บุญลา
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ประวันวิทย์ โทวาท
2.เด็กชาย รัชชานนท์ ละเลิศ
3.เด็กชาย กรวิชญ์ จุลหอม
4.เด็กชาย ชาตรี น้ำเกลี้ยง
5.เด็กชาย ภูสิทธิ์ คำภิพัฒน์
6.เด็กชาย อนุกูล ใบบัว
7.เด็กชาย จักรพงษ์ อุดมลักษ์
8.เด็กหญิง จักรพงษ์ สีโทน
9.เด็กหญิง อรทัย ทัยอ่อน
10.เด็กชาย ณัฐพงศ์ กุลศิริ
11.เด็กชาย ปฏิคม ภูเผือ
12.เด็กชาย ศุภชัย วงศ์ฮาม
13.เด็กชาย อดิศร ตลับกลาง
14.เด็กชาย ธนวัฒน์ อภัยศิลา
15.เด็กชาย พัชรพล อธิพงษ์
16.เด็กชาย หัสดินต์ สิทธินนท์
17.เด็กชาย ธนพนธ์ ตัวสง่า
18.เด็กชาย จิณห์วรา คำโสภา
19.เด็กชาย อนัญญา ยั่งกลาง
20.เด็กชาย จีราวุฒิ รัตนวงษ์
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นาย สุรพร ศรีสะอาด
3.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
4.นางสาว สมถวิล เหลี่ยมทอง
5.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปวีณา สืบสา
1.นางสาว สมถวิล เหลี่ยมทอง
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย อนุชา อุบบาลี
1.นาย เอก ศรีละกะบุตร
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง พิมพกานต์ จูมสีมา
1.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
91 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง อลิตา โสดาโคตร
2.เด็กชาย วรโชค ดาดวง
3.เด็กหญิง นลิน สายสิงห์
1.นาง จรรยา คำศรี
2.นาง งามพร วงษ์ษา
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย อธิวัต เจริญลาภ
2.เด็กหญิง พิชญฎา จันเติม
1.นาย วัชรินทร์ บุญเพชร
2.นาย พุทธิชัย พานิช
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
74.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กรรติมา ปลื้มหอม
2.เด็กชาย ปัณณ์ เสียงเสนาะ
1.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
2.นาย บุญญาต ภักดีพงษ์
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
92.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย ณัฐภัทร แสงสุวรรณ์
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา บุตรราช
1.นางสาว นฤมล นามวงษา
2.นางสาว จิติรัฐ พิมพ์นนท์
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง นันทิชา ชะบา
2.เด็กชาย ปิยะ ทสาร
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาง สุณิสา บุญดี
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
67.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พินท์สุดา ชนะพล
2.เด็กชาย พันทวี จันทร์เพ็ชร
1.นาง ภัทรวรินทร์ คลองแสนเมือง
2.นางสาว อัญชลี ทองแดง
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
63.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุวรรณา ทิพย์โอสถ
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ มาทอง
1.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
98 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ปิยะพร บุญทอง
2.เด็กชาย ชนะชล วันทะวี
3.เด็กชาย ธีระเดช พิมะกร
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
99 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง สิตานัน แตะต้อง
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชุมณี
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ หาดคำ
1.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
2.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
100 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ทินวงษ์ ตั้งมั่น
2.เด็กชาย วรรณชัย ตั้งมั่น
3.เด็กชาย นันทิพัฒน์ พลชัย
1.นาง หัทญาณี สารบูรณ์
2.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
101 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย ชัยพิพัฒน์ อินตะนัย
2.เด็กชาย สัณฐิติ สุวรรณชัยรบ
1.นาย ปราโมทย์ ทรงประโคน
2.นาย พุทธิชัย พานิช
102 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
67.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ โตนวน
2.เด็กชาย เอก ผัดศรี
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
103 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
72.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย กีรณัฐ แตะต้อง
2.เด็กชาย สักรินทร์ คำมา
1.นางสาว อาริตา ปิ่นสุวรรณ
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุวิมล ตันสิงห์
104 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
70.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย วรโชค ดาดวง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สายปัญญา
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง อรพรรณ โคสัย
105 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
54.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย คุณานนท์ เข็มหอม
2.เด็กชาย รัฐพล ประสิทธิ์
1.นาย ตฤณ ทีงาม
106 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ วรรณทวี
2.เด็กชาย ณัฐพงศ์ นามโคตร
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
107 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ฐิติโชติ บุดดาวงค์
1.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
108 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สวัสดี
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
109 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ธิติรัตน์ สารพัฒน์
1.นางสาว รัตนาวดี หาญชนะ
110 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย พงศ์พัทธิ์ คงชาติ
1.นางสาว นุชจิตรา ชาติดี
111 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย วรเทพ กินรา
1.นางสาว สมฤดี เกยมาศ
112 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธีรภัทร จุลแดง
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
113 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
74.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย คริสเตียน เบิร์ก
2.เด็กชาย รัชชานนท์ ละเลิศ
3.เด็กชาย พงษ์สวรรค์ แก้วบุญคำ
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ม่วงมนตรี
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ณัฐภัทร สุวรรณลี
1.นางสาว รุจิรา จันมลตรี
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
76.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง สุนิสา มีสง่า
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
74.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง วิชิดา ลาพันธุ์
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร ยกจัตุรัส
1.นาย สนอง ใจทน
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง ศศินภา อุทัยศรี
1.นางสาว จิตดาพร ขุมทอง
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
88.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย นภัสรพี อภัยวงค์
1.นางสาว หทัยภัทร ประวิสุทธิ์
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี วิชัยโย
1.นาย ชูเกียรติ บุญเชิญ
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง อนัญตญา โทรัตน์
1.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
123 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย นนทภัทร์ ผิวขาว
1.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
124 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปิยะรัตน์ ทองวร
1.นางสาว ดารณี วงศ์เจริญ
125 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง กมลทิพย์ ศรีลาวงศ์
1.ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ ทรงประโคน
126 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ปริศนา ชะมา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
127 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ธนาคม ศิรินัย
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
128 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย อนุชิต โคบุตร
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
129 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จารุวรรณ คำศรี
1.นางสาว ยุพิน พิชพันธ์
130 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย พงสิทธิ์ พันมะลี
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศรศิลป์ชัย พวงนาม
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ พลต้าง
2.เด็กหญิง สุพรรณิการ์ รักษาศิริ
1.นาง แพรวพรรณ ผะเดิม
2.นางสาว หนูทิพย์ คำแสนราช
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง อัจฉราพร โพธิ์อุดม
2.เด็กหญิง หทัยรัตน์ แก่นสีดา
1.นางสาว ยุพิน พิชพันธ์
2.นางสาว อุลัยพร สนทยา
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
81.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ธัญลักษ์ ประจบ
2.เด็กหญิง สุพรรษาสิริ ใจมั่น
1.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
2.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ภิชาญ ไชยโคตร
1.นาย สามารถ วันศรี
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง มนต์ธิดา คมใส
1.นาย สนอง ใจทน
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง รักษพร บุญโต
2.เด็กหญิง วรันธร เสนาน้อย
3.เด็กหญิง ธนัญญา วงศ์คำสิงห์
1.นางสาว แพรทอง จิตอ่อน
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
82.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง หทัยภัทร ดวงแก้ว
2.เด็กหญิง สุธาสินี บุญหลักคำ
3.เด็กหญิง วรรณษา ที่บ้านธาตุ
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นาย ชูเกียรติ บุญเชิญ
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง หวันยิหวา ประสานจิตร
2.เด็กหญิง ธันยารัตน์ ตั้งมั่น
3.เด็กหญิง พิกุลแก้ว สิงห์ทอง
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นาย ชูเกียรติ บุญเชิญ
140 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา ไชยรักษ์
1.นางสาว ศรสวรรค์ คำศรี
141 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
1.เด็กหญิง พัชรมณี ลำนานไสย
1.นาย เดชา พรมมาสุข
142 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง สุวรรณา พินโย
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
143 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ประสมศรี
1.นาง นฤมล ศรีทา
144 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย สมปราชญ์ แย้มค้าย
1.นาย กฤตภพ ณรงค์กนกกร
145 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย กฤษณะ แก้วใจ
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
146 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ปัญญา พินโย
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
147 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย วรินทร ประเสริฐ
1.นาง สุวิมล กุมพันธ์
148 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย จิราวัฒน์ มะลิต้น
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
149 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ณัฐวิดา มะณี
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
150 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
69.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง พิจิตรา ดอนเป๊ะ
1.นาย สุรพร ศรีสะอาด
151 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง อรสา ทองลอย
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
152 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง อรสินี แซ่ฮ้อ
1.นาง นฤมล ศรีทา
153 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ปัณฑิตา กินรา
1.นาง สุวิมล กุมพันธ์
154 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.50
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ลาพันธ์
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
155 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
87.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย รพีพงษ์ สิงห์ประเสริฐ
1.นาย ศิริชัย คุณสิม
156 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย พงศธร สีหานาม
1.นาย มานพ ประเสริฐ
157 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ปิยะวรรณ สอนจิตร
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
158 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กัณฐิกา เต็มพิมาย
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
159 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง พัชราภา เทพตาแสง
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ จันทองหลาง
3.เด็กหญิง ปัถยา พิมเสนา
4.เด็กหญิง วิญาดา สุระเสน
5.เด็กหญิง ปาริชาติ ญาณศิริ
6.เด็กหญิง จิราภา กาประสิทธิ์
7.เด็กหญิง อรวรรณ นักพรม
8.เด็กหญิง ฟ้ารุ่ง สุริยเลิศ
9.เด็กหญิง นิชาลินี ศรีคำภา
10.เด็กหญิง จิราพัชร ก้อนทอง
11.เด็กหญิง ปนิดา วังสำเภา
12.เด็กหญิง ผลิดา บุญเสนาะ
13.เด็กชาย สุภนัส ผึ่งจันดุม
14.เด็กชาย ปัญญา ปลาฉลาด
1.นาง บัวกมล กัลยา
2.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
3.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
4.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
5.นางสาว ภัทร์ชนันท์ กัลยา
160 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง ปางทิพย์ นาลอย
2.เด็กหญิง วนิดา อินกรัด
3.เด็กหญิง อรวรา แซ่ฮ้อ
4.เด็กหญิง อรสินี แซ่ฮ้อ
5.เด็กชาย ชาตรี ธรรมสารกอง
1.นาย มานพ ประเสริฐ
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
161 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ณัฐพล บุญอุ้ม
2.เด็กชาย ธีรภัทร วงศชาม
3.เด็กชาย สิทธิพล ลาบบุผา
4.เด็กชาย อนุพงศ์ มาทอง
5.เด็กหญิง สุภานันท์ บุญจูง
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นาย สถาพร ทาดาวงศา
162 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย พงศธร สีหานาม
2.เด็กหญิง ปางทิพย์ นาลอย
1.นาย มานพ ประเสริฐ
2.นาย ทอน แบบอย่าง
163 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ปริญญา หงษ์สา
1.นาง ลลิดา นวลมณี
164 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย ธันวา เต็มดวง
1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
165 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย เจตนิพัทธิ์ อัศวภูมิ
1.นาง เย็นฤดี ยศวิจิตร
166 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นลินญา ลี้พล
1.นาง ลลิดา นวลมณี
167 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง พัชราลักษณ์ แก้วไทรดวง
1.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
168 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศุภวรรณ พินทา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
169 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ สายแสง
1.นาย พีรัช วันทา
170 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย คชาชัยโชค เกษหอม
2.เด็กชาย วรกิตติ์ ไชยเกล้า
3.เด็กหญิง พรรณนารา พงษ์ลุน
4.เด็กชาย ขวัญชัย จันทะไข่สร
5.เด็กชาย อานนท์ มีสมศักดิ์
6.เด็กชาย ณัฐนันท์ อินยม
1.นาย ทอน แบบอย่าง
2.นาย สามารถ วันศรี
3.นาย พีรัช วันทา
171 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย ทองทวี บุญมาก
2.เด็กหญิง นวพร ท่อนทอง
3.เด็กชาย อัฏฐพล ศรีสวย
1.นาง ดวงตา บุญเหลี่ยม
2.นาง ณัฐรินี ยาตรา
172 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ภัทรพล บุญหลักคำ
2.เด็กชาย อนุทิศ เมาลีชาติ
3.เด็กหญิง กมลพรรณ พรมรักษ์
1.นาง พรรณี แก้วบุตรดี
2.นาง สุเอ พงษาปาน
173 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ณัฎฐ์กันย์ กงแก้ว
2.เด็กหญิง ชนกวนันท์ กันยา
3.เด็กหญิง พิชญา ลาฤทธิ์
1.นางสาว สุนิชญา พื้นผา
2.นาง ปรียาภรณ์ ห่วงเพชร
174 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ปริยาภัทร พลขันธ์
2.เด็กหญิง ศยามล บุญหนุน
3.เด็กหญิง ณัฐริกา เบ้าคำ
1.นาง นิพาดา ศรีแจ่มใส
2.นางสาว ดรุณี วงศ์เจริญ
175 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ปิยะพร บุญทอง
1.นาย ธานตะวัน กุลบุญญา
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปิยะวดี หนองโสดา
2.เด็กหญิง สุภานันท์ บุญจูง
3.เด็กหญิง อาภัสรา ศรีชมภู
1.นางสาว ณัฐวดี เพชรดี
2.นางสาว เมทินี ฝอยทอง
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ปิยนุช เป้ยแย้ม
2.เด็กหญิง ฟาริดา สารีพันธ์
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ คำผาย
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
2.นาง รัฐพร สุระภา
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง จีรนันท์ กันยาวงค์
1.นางสาว รุ่งฤดี สายสิม
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย พัชรพล พันธ์งาม
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
180 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย วิทยา ไชยเชษฐ์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
181 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ณัฐพล ผิวขาว
1.นาย มานพ ประเสริฐ
182 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุธินันท์ ยิ่งชาติ
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
183 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง พรรณนารา พงษ์ลุน
1.นาย พีรัช วันทา
184 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ประภาพร สีดารักษ์
2.เด็กหญิง จันทร์จิรา สุวรรณชาติ
3.เด็กหญิง พรชนก เพิ่มพร
1.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
2.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
185 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง ดอกฝ้าย สุนันต์
1.นางสาว สุระศา สังข์แก้ว
186 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง อภิญญา ทองป้อง
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
187 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ มักคะสุด
2.เด็กหญิง ปิยนุช ภูผาดแล้
3.เด็กหญิง ชญานิศ ภูมิประพันธ์
4.เด็กหญิง สุธิตา ทิพสุต
5.เด็กหญิง มาริตา สีดาจันทร์
6.เด็กหญิง ทิวาวัลย์ แจ่มเชื้อ
7.เด็กหญิง ชลธิชา ว่องไว
8.เด็กหญิง ภัสราภรณ์ ชาวพรม
9.เด็กหญิง พัชรินทร์ เจริญสุข
10.เด็กหญิง กมลฉฉัตร ไชยเกิด
1.นางสาว เมวิกา พงษาปาน
2.นาง อรทัย ภูมิประพันธ์
3.นาง อุไรวรรณ พงษาปาน
188 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย เทพปรีดา ชวนกระโทก
2.เด็กหญิง ปรานิตา กองแก้ว
1.นาง งามพร วงษ์ษา
2.นาง อรพรรณ โคสัย
189 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง รินดา มะลิต้น
2.เด็กหญิง วันวิสา มาทอง
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง ไมตรี คมใส
190 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง วารุณี อินวันนา
2.เด็กหญิง วัชรีพร เจริญสุข
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง ไมตรี คมใส
191 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง มิ่งขวัญ เทพตาแสง
2.เด็กหญิง ชัญญา บุลา
1.นาย วีระชัย บุญนำ
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย อนุชิต อยู่คง
2.เด็กชาย อนุชัย อยู่คง
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
2.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย กฤษฎา สะสีสังข์
2.เด็กชาย พีระพัฒน์ สุนะวัง
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
2.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
194 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ปวริศร์ สุขสงวน
2.เด็กชาย ปภิณวิทย์ สำเภาทอง
3.เด็กชาย เจษฎากร เสนาพันธ์
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
195 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83.50
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ญาณิศา จุลหอม
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
196 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83.25
14
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ศิริพร เพิ่มพร
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
197 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
79.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พลอยไพริน เพชรก้อน
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
198 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
74.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง เอมิกา ลันดา
1.นาย วัชรินทร์ บุญเพชร
199 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
61.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุกัญญา บุญจันทร์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
200 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
55.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุดาวรรณ มาทอง
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
201 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ จันทร
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ พันธุ์แก่น
1.นางสาว หทัยภัทร ประวิสุทธิ์
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุวิมล ตันสิงห์
202 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย พัชรพล เสนาพันธ์
2.เด็กชาย ทณัชวรรณ ชุ่มใจ
1.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
2.นาย สุรพร ศรีสะอาด
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง บุญตา ระนา
2.เด็กหญิง ประกายวรรณ เต่าลอย
3.เด็กหญิง รัชวิน คำเลียง
4.เด็กหญิง สุวนันท์ พิทธภาพ
5.เด็กหญิง อาพาพร อำพันทอง
6.เด็กหญิง วริศรา ศรีเอิบ
7.เด็กหญิง พรพรหม วาที
8.เด็กหญิง ธัญญาพร สิมมา
9.เด็กหญิง อัจฉราพร ไผ่เลี้ยง
10.เด็กหญิง น้ำฝน คบทองหลาง
1.นางสาว กมลทิพย์ คาดหมาย
2.นาง กชพรรณ ศรไชย
3.นาย สำลี นาราสา
204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง แก้วตา มีศรี
2.เด็กหญิง อรอุมา เจริญทัศน์
3.เด็กหญิง รุธิรา สมใจ
4.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เหลืองกระโทก
5.เด็กหญิง สุกัญญา ทิพย์โอสถ
6.เด็กหญิง อรณี ชื่นจำปา
7.เด็กหญิง สาวิกา ไพสิงห์
8.เด็กหญิง จรินทร ออมชมภู
9.เด็กหญิง ปนิศรา ลำสมุทร์
10.เด็กหญิง พัชรพร พันธ์จันทร์
1.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
2.นาย บุญญาต ภักดีพงษ์
3.นาง นิตยาพร พรมมาสุข
205 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
81.44
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ ริทองปราบ
2.เด็กชาย พีรภาส จันทร์โท
1.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
2.นาย ธีรพงษ์ สีกะชา
206 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
65.53
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย สนันตน์ มะณี
2.เด็กชาย เชิดศักดิ์ ตั้งมั่น
1.นาย ตฤณ ทีงาม
207 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
68.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ จุลพล
2.เด็กหญิง ศิรินทรา ใชยบุญทัน
3.เด็กชาย ทัศพล ชันษา
1.นาง บุญสิตา พิมาทัย
2.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
208 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
82.57
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง พริมพัชชา พิลารัตน์
2.เด็กหญิง อภิชญา บุญอินทร์
1.นาง ผ่องพัน สิงห์โคตร
2.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
209 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
74.05
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ธนิสร ลาพันธ์
2.เด็กหญิง ธีรดา พงษ์มา
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง ไมตรี คมใส
210 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง บุญยาพร วิลัย
2.เด็กหญิง ชลธิชา แก่นสีดา
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
2.นาง รัตติยา วรวิเศษ
211 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ แก้วดี
2.เด็กหญิง เพชรภาวรรณ ประสิทธิ์
1.นางสาว ปภัสสร บุญลา
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
212 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
65.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
1.เด็กหญิง กชพร แหวนหล่อ
2.เด็กหญิง นิพาดา อุทจันทร์
1.นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ
2.นางสาว เอื้อมทอง พงษ์วิเศษ
213 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
65.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง วรรณภา วรรณขาม
2.เด็กหญิง สุธาศิณี เสาคำ
1.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
2.นาง รัฐพร สุระภา
214 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง กนกวรรณ พันธิมาศ
1.นางสาว นุชจิตรา ชาติดี
215 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง บุษกร ผลศิริ
1.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
216 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง เกษสุดา แสงกล้า
1.นาย วิชัย สุทาศรี
217 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
50.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย อานนท์ มีสมศักดิ์
1.นาง บุญสิตา พิมาทัย
218 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง เนตรมาดา เขมรทอง
1.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
219 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ลักษิกา สืบสา
1.นาง หัทญาณี สารบูรณ์
220 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง มาริสา บัวจันทร์
1.นาง หัทญาณี สารบูรณ์
221 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง พิมพกานต์ เศษศรี
1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
222 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
72.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธีริศรา วงค์ละคร
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
223 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย อนันตชัย ลิลาจันทร์
1.นาง ลลิดา นวลมณี
224 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
65.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง กิตติกา เปียมี
1.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
225 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ จันทองหลาง
2.เด็กหญิง จารุมน ก้อนทอง
1.นาย นิติภูมิ บุญพา
2.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
226 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
68.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ธิติมา สืบสา
2.เด็กหญิง ธิติมา จตุรัส
1.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
2.นาย ปัญญา ผะเดิม
227 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ผริตา บัวเตย
2.เด็กหญิง เขมวิกา ด่วนตะคุ
1.นาย นิติภูมิ บุญพา
2.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
228 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
66.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง เกตวดี กงล้อม
2.เด็กหญิง กฤติพร สีสาเนตร
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
229 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย วงศกร วรรณวงษ์
2.เด็กชาย แทนไท สิงห์ทอง
3.เด็กหญิง นิชานันท์ เมาลีชาติ
4.เด็กชาย ณัฐพงษ์ คูณศิริ
5.เด็กหญิง จริยา ยืนสี
6.เด็กชาย สิรภพ บรรโล
7.เด็กหญิง ฐิติภา หาญชนะ
8.เด็กชาย ศุภรัตน์ เมาลีชาติ
9.เด็กหญิง พิมพิกา วรรณวิไล
10.เด็กชาย อนุพงศ์ มาทอง
1.นางสาว สุภาวดี ชูกลิ่น
2.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
3.นางสาว เมทินี ฝอยทอง
230 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
56.50
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปรีญาภรณ์ ฆ้องเม็ง
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
231 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
30.00
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ทินกฤต แก่นสีดา
1.นางสาว ปราณี นาคนวล
232 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ภัทราพร สีพล
1.นางสาว สุดาวรรณ ปรารมย์
233 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง กนิษฐา พูลสวัสดิ์
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม