#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ศรีแก้ว
2.เด็กชาย เจษฎาพร กัสนุกา
3.เด็กชาย สุรนนท์ จันทร์ทาแจ่ม
1.นางสาว จินตนา สิงห์เชื้อ
2.นาง พนิดา อุตส่าห์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย พนสณฑ์ พงษ์เกษ
2.เด็กชาย วรกิตติ์ ปราบมาตย์
3.เด็กชาย ธีระวัฒน์ พรมด้วง
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
2.นาง ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย พงศกร ตะริวงศ์
2.เด็กชาย ภาคิน มะลิโส
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นาง ชนัญชิดา บุญสร้าง
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง นิภาพร เขียวอ่อน
2.เด็กหญิง สุภาพร สิมพร
3.เด็กหญิง กุลยา กาเมือง
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
72.50
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย พิทวัส เวียงนนท์
2.เด็กชาย นเรนธร ทรงคารักษ์
3.เด็กชาย ศกลภัทร อุทธา
4.เด็กหญิง พิชญาภา คันที
5.เด็กหญิง ธันยพร จันดาคำ
6.เด็กหญิง พัชรา เขียวอ่อน
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
2.นาง หนูเรียบ ทองกลึง
3.นาง ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
65.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย พัชรพล สุวรรณ์
2.เด็กชาย พิเชษฐ์ เสาะสมบูรณ์
3.เด็กชาย พัชรพล พรมสุข
4.เด็กชาย นัทธพงศ์ ชิกะกุล
5.เด็กชาย ธีรภัทร พรหมประดิษฐ์
6.เด็กชาย ปัณณธร คงคา
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย นัทธพงค์ กิติโรจนพันธ์
2.เด็กชาย อนุพงษ์ สุขสาคร
1.นางสาว เพ็ญพิมล จันทร์งาม
2.นางสาว รุจิราภรณ์ ดอกบัวหลวง
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย โพธิวัฒน์ โสดา
2.เด็กหญิง วัลนิภา พลชัย
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นางสาว พัชรี กิ่งบรรเทา
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนวัต สมาคม
2.เด็กชาย นิรวิทธ์ นนท์ตา
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นางสาว พัชรี กิ่งบรรเทา
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
68.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง จันทัปปภา สอนสกุล
2.เด็กชาย นุนชัย เรืองหงษา
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ศศิพิมพ์ โพธฺิ์ศรี
2.เด็กหญิง จิรภา ทำทวี
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง
12 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สิริวดี อินทร์ชื่น
2.เด็กชาย นฤเบศ ศาลางาม
1.นางสาว วาสนา บุญพา
13 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อานัส ทิอุทิศ
2.เด็กชาย วีรวัฒน์ ยอดวงษา
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นางสาว ยลดา กงแก้ว
14 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง สุธารัตน์ สมเพ็ชร
2.เด็กชาย นพกฤษ จุลทัศน์
3.เด็กชาย ศรายุทธ เตรียมชัย
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นาย ธีรภัทร คำสุมาลี
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
88.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ธารใส ชำนิวัฒน์
2.เด็กหญิง ธันยพร ชำนิวัฒน์
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
81.00
18
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย วีรพล พันธ์ุไผ่
2.เด็กชาย นฤเบศ ศาลางาม
1.นางสาว วาสนา บุญพา
17 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง อินทุอร ฉิมมาเพชร
2.เด็กหญิง นภัสสร พากเพียร
3.เด็กหญิง มนรดา แก้วสง่า
1.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
2.นางสาว ศรีสุรางค์ ผ่องศิริ
18 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วกลม
1.นาง บัวลา เกรินเกริก
19 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย ฐิติศักดิ์ สีสว่าง
1.นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร
20 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง มัทณียา สิมมาทอง
1.นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร
21 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง กัญญาภัค เดือนเพ็ง
1.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
22 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วันเพ็ญ พรมยม
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
23 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย เอกภักดิ์ รัตนะ
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
24 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ไชยคุณ
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
25 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วิทวัส บุญธรรม
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
26 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง นลินนิภา ขันตรี
1.นาย เสถียร ขันตรี
27 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ศศินา บุญมา
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
28 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อริสรา ศรีบุญเรือง
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
29 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา สุภาพพงษ์
2.เด็กหญิง พรนภา ไชยขันตรี
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
2.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
30 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ประภัสสร พิณยะพันธุ์
2.เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญาภรณ์ สารทอง
1.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
2.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
31 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปณิตา ยศศิริ
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ไชยพิมพ์
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
32 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง พิมพ์พิสุทธิ์ จูมคำ
2.เด็กหญิง นันทภัค ประสานทอง
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สิรินทรา บุธกรณ์
2.เด็กหญิง กัญจนพร สาระ
3.เด็กหญิง สิรภัทร กันเทพา
4.เด็กชาย อภิเดช บุรกรณ์
5.เด็กชาย ทวีชากร บุสภาค
6.เด็กหญิง มนัสนันท์ แก้วคำปอด
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
2.นางสาว โชติรส กะริโส
3.นาย อภินันท์ มังตะการ
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย ธนพล สอนจิตร
2.เด็กชาย เศรษฐพงษ์ เพชรแก้ว
3.เด็กชาย อภิวัฒน์ ปัตวงษ์
4.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ หงอินทร์
5.เด็กชาย ธีรภัทร สีดา
6.เด็กชาย ธีรภัทร์ แผ่นผา
1.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย ดวงแก้ว
35 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
43.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อารียา งามสนิท
2.เด็กหญิง จันทราทิพย์ มูลแก้ว
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ศิรินู
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
2.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
36 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
38.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปัทมา บุญมาทน
2.เด็กหญิง อภิชญา รองทอง
3.เด็กหญิง พัชญา บุดดีคง
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว พรสุดา ปิยะวงษ์
37 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ประภัสสร ศรศรี
2.เด็กหญิง กนกพร ทารักษ์
3.เด็กชาย ชนะชัย พิมพาวัตร
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
2.นางสาว สุนันทา วงษ์ษา
38 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
69.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง จิตรทิวา บุญพา
2.เด็กชาย ศิริราช ทองไสล
3.เด็กชาย กรวิชญ์ คงนิล
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นางสาว คณัสนันท์ นามวงษ์
39 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย เตชิต แวววงษ์
2.เด็กหญิง รัชสุดา เจียนโพธิ์
3.เด็กหญิง สิรภัทร พรมประดิษฐ์
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
40 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ชลธาร ประภาโส
2.เด็กหญิง อารียา พากเพียร
3.เด็กหญิง ศศิธร อบมาพันธ์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว พรสุดา ปิยะวงษ์
41 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จิราพัชร ศรีผ่องใส
2.เด็กหญิง สุกฤตา อุมาพันธ์
3.เด็กหญิง วลัยลักษณ์ ศรีบุญเรือง
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง พรสุดา ปิยะวงษ์
42 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง มนทกานต์ แสงแก้ว
2.เด็กหญิง พัชรพร กุลเดช
3.เด็กหญิง พัชรอัมพร คำบาล
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
2.นางสาว ณัฏฐาทัศน์ เจียงวงค์
43 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ศรีบุญเรือง
2.เด็กหญิง อุรัสยา รองทอง
3.เด็กหญิง อรัญวิชญ์ คำศรี
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง พรสุดา ปิยะวงษ์
44 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จิราพัชร ศรีผ่องใส
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ สมาคม
3.เด็กหญิง ศรินทรา สืบสาน
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว ปราณปรียา ผาริโน
45 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ภานุมาส กมลพรรณ์
2.เด็กชาย ณัฐธพงษ์ เลิศอนันต์วิมล
3.เด็กหญิง มะลิวัลย์ คอระศรี
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
46 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
78.80
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย อดิเทพ อ่างสุวรรณ
2.เด็กชาย ปฎิภาณ พรมสิทธิ์
1.นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
2.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง กวิตา นามวงษ์
2.เด็กหญิง ปิยาพร จันทาทิพย์
3.เด็กหญิง ปริยาภัทร มีไชโย
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นาย วรวิษณุญาณ์ บุญช่วย
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง ปณิดา ลีลา
2.เด็กหญิง ชลิตา นครชัย
3.เด็กหญิง ศุภิสรา ลาธุลี
1.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
2.นางสาว กนกอร บัวภา
49 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ณัฐวรา จันทร์สำโรง
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
50 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง น้ำเพชร ตีเงิน
2.เด็กหญิง กิตติยากร เสนคำสอน
3.เด็กหญิง ชลิตา คำสนอง
1.นาย จตุพร ส่งเสริม
2.นาย ประยูร กิ่งมณี
51 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง วรัทยา หอมจันทร์
2.เด็กหญิง หทัยทิพย์ ฉายารัตน์
3.เด็กชาย กันตินันท์ จินตนา
1.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
2.นางสาว กนกอร บัวภา
52 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ธัญวลัย รองทอง
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
53 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
22.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ คุณุรัตน์
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
54 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ชิณบุตร
1.นาย ขรรค์ชัย ศิลางัด
55 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
48.00
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ชมพูนุช ศรีจันทร์สอน
1.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
56 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
60.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย พัชรพล สุวรรณศิลป์
1.นาย ณัฐวุฒิ กิ่งมะณี
57 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ชนัญชิดา เพ็ชรอินทร์
2.เด็กหญิง ศศิพรรณ เสนคราม
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
2.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ
58 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
47.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ฉายารัตน์
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ นามกาสา
1.นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
2.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
59 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปณชัย ผิวไสยา
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
60 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
48.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย ธนกร ทองขาว
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
61 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขวัญเรือน บุญมาทน
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
62 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุนิษา อุริวงค์
1.นาง สุนิตา นันเสนา
63 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง มณฑิตา พันธ์สว่าง
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
64 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง สุพิชชา ไสวงาม
2.เด็กชาย ภัทรชัย เก่งมนตรี
1.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
2.ว่าที่ร้อยตรี อาทิตยา หงษาล้วน
65 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย กฤษดา ศรีลาเพชร
2.เด็กหญิง อนันตญา ละเลิศ
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นางสาว ดวงหทัย วงศ์แก้ว
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
91.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ไอรดา รุณพงษ์
2.เด็กหญิง เอื้องฟ้า ลาธุลี
3.เด็กหญิง นริญญา มะลิโส
4.เด็กหญิง พิมรดา อุทัย
5.เด็กหญิง ฟ้ารุ่งสิริ จำปาเต็ม
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
2.นางสาว ธนัญชนก บุญสองชั้น
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
81.00
18
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง จิราพัชร พรพันธ์
2.เด็กหญิง อชิรญา ไชยโคตร
3.เด็กหญิง มัลลิกา ยืนยงค์
4.เด็กหญิง นุชนาฏ จันโท
5.เด็กหญิง จิตติญา ศิริชัย
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง กัญญานัฐ นามวงษ์
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สีราช
3.เด็กหญิง ณัฐวิภา ผลาผล
4.เด็กหญิง สไบทิพย์ ดาวจันทร์
5.เด็กหญิง ณัฐวรา ผลาผล
1.นางสาว ธนัญชนก บุญสองชั้น
2.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง พิชชาภา ยืนยงค์
2.เด็กหญิง กฤตพร ขวัญอ่อน
3.เด็กหญิง ปัณฑิตา ยมพวงแก้ว
4.เด็กหญิง ปาริชาต จองลน
5.เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ พงษ์เดช
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
2.นางสาว สุธาแก้ว คามะทิตย์
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ชลนิภา คำจันทร์
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ พากเพียร
3.เด็กหญิง ณัฏฐา นิวาส
4.เด็กชาย ไกรพจน์ ปิ่นแก้ว
5.เด็กหญิง จิลลาภัทร จันทร์โท
1.นาง วันเพ็ญ คำไชย
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง พิชญา คำพะทา
2.เด็กหญิง ปรายตะวัน นาคแป้น
3.เด็กหญิง ปิยะดา สมคะเน
4.เด็กหญิง ญาดา หินกอง
5.เด็กหญิง ดวงพร อินทร์ทอง
1.นางสาว สุมาลี ปานีสงค์
2.นางสาว เฉลิมศรี ทองทับ
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง นันทภัค เกษก้าน
2.เด็กหญิง รุ่งทิวา ศรีอักษร
3.เด็กชาย เจฎศักดิ์ฎา คำบาง
4.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เสนคราม
5.เด็กชาย คมชาญ ชาวงิ้ว
1.นาย กรกฎ ณ อุบล
2.นาง พรทิพา สุทนต์
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง วรัญญา จันทร์โนนแซง
1.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
79.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย สิรภัทร คำแก้ว
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
84.20
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง เสาวิภา วินทะชัย
1.นางสาว รวีวรรณ เหล่าเรือน
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
82.60
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง เอื้อการย์ สุขชาติ
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ทรรษิกาน มณีวัน
2.เด็กชาย ประกาศิต จองลน
1.นาง สุปราณี พิทักษ์
2.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย สรวิศ อุดมสุข
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา จิบจันทร์
1.นาย เสถียร ขันตรี
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ บุดดีภักตร์
2.เด็กชาย สุรสิทธิ์ นิตินาทวรพจน์
1.นาง สุปราณี พิทักษ์
2.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย โพธิวัฒน์ โสดา
2.เด็กหญิง สุชานรี สืบสาน
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ผดุงเดช รองทอง
2.เด็กหญิง นันทิชา วงตะลา
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
82 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง วิจิตรา ศิริบุญ
2.เด็กหญิง พุธิตา โกศล
3.เด็กชาย ชนะชัย คำภาชาติ
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย วิทยา สันเทียะ
83 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง สิริลักษณ์ ตีเงิน
2.เด็กชาย นาที โจมสติ
3.เด็กชาย นครินทร์ โจมสติ
1.นาย บัณฑิต ศรีสะอาด
2.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
84 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
75.50
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย กฤษดาการ บุสดี
2.เด็กชาย อัฐพล โจมสติ
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
85 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
72.50
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ศุภกิตต์ พากเพียร
2.เด็กชาย ชานุรักษ์ ทองพูน
1.นาย สมาน บุญรักษา
2.นางสาว พรนภา กันยาโพธิ์
86 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย กฤษดาการ บุสดี
2.เด็กชาย สุริยา นิลขาว
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
87 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
71.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย เรืองศักดิ์ แสนเขียว
2.เด็กชาย ณัฐกร สาบาล
1.นาย สมาน บุญรักษา
2.นางสาว พรนภา กันยาโพธิ์
88 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย ธนากร คำสันกอง
2.เด็กชาย ปริญญา ปะตินังเต
3.เด็กชาย ทวีศักดิ์ บรรเทา
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
89 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง นภัสสร สันชัย
2.เด็กชาย กวินทรา ศรีภา
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
2.นางสาว โชติรส กะริโส
90 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วสง่า
2.เด็กชาย ณัฐวัตร นันทะบุตร
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
2.นางสาว จินตนา สิงห์เชื้อ
91 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ปิยวัช พลวาปี
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
92 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย อัครเดช กันยาสาย
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
93 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย กฤตนัย ธูปหอม
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
94 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ศุกลวัตร เสนคำสอน
1.นาง สุนิตา นันเสนา
95 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย วัชรดนัย เสนคราม
1.นาย กัมปนาท มะโนชาติ
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
67.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย ธนวินทร์ ธรรมแก้ว
1.นางสาว นฤมล นิรังกูล
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
63.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย วุฒิชัย เพียลุน
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ณัฏฐชาติ จันทร
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา กลีบพรมราช
1.นาย เฉลิมพล สระ
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย กรกช ไชยดรุณ
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อภิญญา ธรรมรักษ์
1.นาย เฉลิมพล สระ
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
73.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง พิชญา เกษกิ่ง
1.นาง ถาวร ดุษฎีกุล
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ปรือทอง
1.นาย เฉลิมพล สระ
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง กัญญาภัค เดือนเพ็ง
1.นาย สิปปภาส ทองทับกิตติคุณ
105 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ไกรวิชญ์ เพ็ชรดี
1.ว่าที่ร้อยตรี อาทิตยา หงษาล้วน
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย พลอยมณี บุญพา
2.เด็กหญิง ธาราริน ทองยิ้ม
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นางสาว นฤมล นิรังกูล
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ธีระเดช ดีเสมอ
2.เด็กชาย จิรกฤต ศรีบุญเรือง
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง เกตุมณี บุญพา
2.เด็กหญิง สิริวรรณ คำแก้ว
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ผิวไสยา
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง กัญจนพร พิมพ์บูลย์
2.เด็กหญิง กัญญาพร อินธิมาศ
3.เด็กหญิง กัญญาพัชร อินธิมาศ
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ทินกร จันโท
2.เด็กชาย อิสระ จันทร
3.เด็กหญิง ชลปวีร์ แก้วคุ้ม
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ มาสงค์
2.เด็กชาย กฤตนัย แสงสกุล
3.เด็กชาย กฤษตเมธ ภาโว
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นางสาว อุไรพร ศรีเนตร
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
81.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ณัฐชยา ลมพัด
2.เด็กหญิง พิมพิศา ศิริจันดา
3.เด็กหญิง สุจิตรา อินธิมาศ
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
114 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ธนภูมิ กองการ
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
115 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย อรัญญา เกษอินทร์
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
116 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ไอรดา สังข์ขาวสุด
1.นาย กรกฎ ณ อุบล
117 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธีรวิทย์ ศรีสวย
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
118 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย แจ๊ค จันทร์หอมโอเว่น
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
119 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
120 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย สุรศักดิ์ สุนาวัง
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
121 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ธนากร ฝอยจันทร์
1.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
122 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กรรณิกา จันโท
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
123 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ณัฐวรา ผลาผล
1.นางสาว ธนัญชนก บุญสองชั้น
124 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง กาญจนา ทีฆะนาม
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
125 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง วราพร เงินยวง
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
126 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ชญาณี บุรกรณ์
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
127 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง วริษา โสระมรรค
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง รัชนีกรณ์ สุขอ้วน
2.เด็กชาย ธวัชชัย พรมทา
3.เด็กหญิง กนิษฐา นามนาง
4.เด็กหญิง ปณิตา เขียวอ่อน
5.เด็กชาย พีรพัฒน์ โพธิ์สุวรรณ
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
129 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ธนภัทร์ บุญประกอบ
1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
130 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย จันทร์ มณีวงค์
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
131 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง น้ำฝน ศรีทะ
1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
132 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง สุพรรษา เกตพุ่ม
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
133 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง มัทนาวดี เสนาะศัพท์
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
134 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ โทสูงเนิน
2.เด็กหญิง สุริวิภา เวียงรัตน์
3.เด็กหญิง จันกิรา พาคำสุข
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
135 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ หัตวงษ์
2.เด็กหญิง รัตนาพร จำปาอ่อน
3.เด็กหญิง ปาลิตา วังตะเคน
1.นาง รัชนี ชัยรักษ์
2.นาง ศิริรัตน์ วงค์บุดดี
136 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง พวงเพชร พรใส
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ละนาม
3.เด็กหญิง สิริภัคจิรา วังมนตรี
1.นาง ศิริรัตน์ วงค์บุดดี
2.นาง รัชนี ชัยรักษ์
137 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
76.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ปัทมะ
2.เด็กหญิง ศศิภา ระเมือง
3.เด็กหญิง ภัทรลดา ธานี
1.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
2.นางสาว ทองลัน ลาธุลี
138 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ปริญญาดา ฝังทะเล
2.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ออมชมภู
3.เด็กหญิง จันทิมา นิยม
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
139 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง วาริยา พาคเพียร
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
140 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สิริวดี อินทร์ชื่น
1.นาย ประมวล เกรินเกริก
141 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย วโรดม รังษี
1.นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์
142 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย พิยะวัฒน์ พรมสกุล
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
143 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง ปรียาพร ศรศรี
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บัวหลาย
3.เด็กหญิง พรพิมล ชาวทะเล
4.เด็กหญิง เจนจิราภรณ์ อุดมพันธ์
5.เด็กหญิง พันธิกา ทีทอง
6.เด็กชาย สิทธิพร อุดมพันธ์
7.เด็กหญิง รัชนีกร ทองคำผุย
8.เด็กหญิง อภิชญา สารกอง
9.เด็กหญิง เอกมณี ผลชัย
10.เด็กหญิง เกวราภรณ์ อุดมพันธ์
1.นางสาว จินตนา สิงห์เชื้อ
2.นาง พนิดา อุตส่าห์
3.นาง อรอุมา สุขเสน
144 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สิรภัทร กันเทพา
2.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาวิรัมย์
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
2.นาย อภินันท์ มังตะการ
145 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย นันธิพัฒน์ สมทัศน์
2.เด็กชาย ภัคพล อ่ำคง
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2.นางสาว ภัทราภรณ์ ฝังนิล
146 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อนัญพร แหลมกี่ก่ำ
2.เด็กหญิง จันจิรา แสนศรี
1.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
2.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
147 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
61.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง สิริยา กุรัตน์
2.เด็กหญิง พัฒน์นรี เวทย์ปัญญา
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2.นาย อุทิศ จันทร์เขียว
148 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปัญญาเดช สว่างเนตร
2.เด็กชาย จารุวัฒน์ คำแปร
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นางสาว ปราณปรียา ผาริโน
149 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
86.25
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ภาวดี สีกะชา
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
150 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75.50
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง สิรินภา ชานันโท
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
151 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ตรีทิพ ค่ำคูณ
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
152 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
75.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ทิฆัมพร แสงศร
1.นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์
153 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย ผ่านพินิจ
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
154 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย ปฎิภาณ อิ้มคำ
2.เด็กชาย พงศกร สุทธิสิน
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2.นาย บัณฑิต ศรีสะอาด
155 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย สรวิชญ์ สุวรรณโน
2.เด็กชาย กิตติภพ บุษบงศ์
1.นาย สมาน บุญรักษา
2.นางสาว พรนภา กันยาโพธิ์
156 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง นุชรัช แววโคกสูง
2.เด็กหญิง กวิตา บุญเชิญ
3.เด็กหญิง ญาณิศา พลสิมมา
1.นาย สิปปภาส ทองทับกิตติคุณ
2.นางสาว รุจิราภรณ์ ดอกบัวหลวง
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
2.เด็กหญิง วิลาสินี สารเสนา
3.เด็กหญิง จุฬาลักษ์ ชูชีพ
4.เด็กหญิง ศรินทรา สืบสาน
5.เด็กหญิง วรรณภา วรรณทวี
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
158 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
93.68
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อินทิรา โสระมรรค
2.เด็กชาย กมลชัย โคตรตาแสง
1.นาง สุนทรี จันทร์เขียว
2.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
159 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปวีณา ทองคำผุย
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ พิศงาม
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
2.นางสาว ศิริญานันท์ วันทวี
160 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง มาลิษา วรเกตุ
2.เด็กหญิง พีรนันท์ สนิท
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
2.นาง ชนัญชิดา บุญสร้าง
161 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
73.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง กวินนาฏ สายสิงห์
2.เด็กหญิง นันทิยา นาคินี
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
162 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
71.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ชัยณรงค์ วงษ์เศษ
2.เด็กชาย อลงกรณ์ กิ่งแก้ว
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นางสาว ศิริญานันท์ วันทวี
163 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ชไมพร วิชาชัย
2.เด็กหญิง ประภาวรรณ์ ก่ำเกลี้ยง
1.นาง สุนิตา นันเสนา
2.นางสาว ดวงหทัย วงศ์แก้ว
164 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ประภัสสร กำวัน
2.เด็กชาย นราวิชญ์ พิมพ์ปัตน์
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นางสาว ศิริญานันท์ วันทวี
165 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
63.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ คำภา
2.เด็กชาย จตุรงค์ มุ้ยแก้ว
1.นาย ณัฐวุฒิ กิ่งมะณี
2.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
166 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย อธิวัฒน์ สืบสา
1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
167 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ปกรณ์เกียรตื ทิพสมบัติ
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
168 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
50.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ นันทะบุตร
1.นาย ณัฐวุฒิ กิ่งมะณี
169 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ธัญญา ยอดทรัพย์
1.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
170 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง จารุนิภา ด้วงแก้ว
1.นาง สังวาน บัวส่อง
171 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ชมกาน สุขดีจิรัส
1.นางสาว สุบัน พรมลี
172 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สกาวเดือน สิงหาเวช
1.นาง สังวาน บัวส่อง
173 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง อภิสรา ไกรษี
1.นางสาว ธีรดา อุดมทรัพย์
174 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง วรัชยา ครองใจ
1.นางสาว วิมพ์วิภา ดาดวง
175 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
85.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วีรดา ขวัญบุญจันทร์
1.นาง สังวาน บัวส่อง
176 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย เกริกฤทธิ์ พันธุลี
2.เด็กชาย แดเนียล เกร็นมาร์คัส
1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
2.นางสาว รวีวรรณ เหล่าเรือน
177 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย อดิเทพ วงค์เมือง
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บุญสร้อย
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นางสาว ศิริญานันท์ วันทวี
178 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย สุริยา วิชาชัย
2.เด็กหญิง วิลาสินี สารเสนา
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
179 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
57.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย คุณพัฒน์ สีดี
1.นางสาว สุนันทา วงษ์ษา
180 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
55.50
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย รวิภาส บุญเพ็ง
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
181 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
53.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง นภาลักษณ์ เรืองศิริ
1.นางสาว สุนันทา วงษ์ษา
182 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
45.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ธิติศักดิ์ สังออมแก้ว
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
183 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง กิตติกา สิมาขันธ์
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
184 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
64.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วรฤทัย แสนทวีสุข
1.นางสาว วาสนา บุญพา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม