#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย วรพงษ์ จามะรีย์
2.เด็กหญิง พิมพกานต์ พิมาทัย
3.เด็กหญิง สุชาดา สีหนาจ
1.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
2.นางสาว พนิดา สาระวรรณ
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ บุลา
2.เด็กหญิง วรินทร ปุนประวัติ
3.เด็กชาย ธนภัทร เกษรพุด
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นาย สุริยัน อินทรโสม
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ลัดดาวรรณ คงรอด
2.เด็กหญิง สุธาสินี เครือชัย
1.นาย ปิยวัฒน์ จุลเหลา
2.นางสาว จริยา บุญเดช
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ภูมิเขตต์
2.เด็กชาย ธีรพรรค จิบจันทร์
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นางสาว อุบลวรรณ ทองอินทร์
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ กะนึกรัตน์
2.เด็กชาย กิตติธร ลิลัน
3.เด็กชาย ธัรพล พลพันธุ์
1.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
2.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ สุระชาติ
2.เด็กชาย พานทอง ไชยมูล
3.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ภูลายลาว
1.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
2.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย พลวัฒน์ จิบจันทร์
2.เด็กชาย รัชพล จิบจันทร์
1.นางสาว สุนันทา ช้างสาร
2.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย สมพงษ์ พลนำ
2.เด็กชาย เจษฎากร บริสุทธิ์
3.เด็กชาย ธีรวุฒิ ใสแก้ว
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
2.นาย ถาวร ยศศิริ
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย กฤษกร เพ็ญแก้ว
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ วาชัย
3.เด็กชาย วรัญญู สุดไสย์
4.เด็กชาย เทวราษฎร์ กายชาติ
5.เด็กชาย วรวิทย์ บุปผา
6.เด็กชาย ศรชัย ผลดี
1.นาง ภัทรียา มีโค
2.นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
3.นาย ประยงค์ คำดี
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
64.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ธัญรัตน์ หอมหวล
2.เด็กหญิง เพชรรัตน์ ลิพันธ์
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา รสหอม
4.เด็กหญิง พิมพ์หทัย ดาวไสย์
5.เด็กหญิง ปิยธิดา ยิ่งชาติ
6.เด็กชาย กิตติศักดิ์ สุระชาติ
1.นาย สมชาย สมหอม
2.นางสาว สุชีรา แสนรังค์
3.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง รัตติกาล หินทอง
2.เด็กหญิง ลลิตา เชื้อลิ้นฟ้า
1.นางสาว สุนันทา ช้างสาร
2.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
12 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วาริณี แถบมูล
2.เด็กหญิง ลัดดาวัลน์ เทียมคำ
3.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สกุลจร
4.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สำนวน
5.เด็กหญิง ศศิธร สอนจิตร
6.เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุดใจ
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
2.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
3.นาย ธวัฒชัย ผิวอ่อน
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ อาจเมือง
2.เด็กชาย มนุเชษฐ์ อนุโคตร
3.เด็กชาย ศักดินันท์ ศรีธรราษฎร์
4.เด็กหญิง มาลัยพร ชาวเหนือ
5.เด็กหญิง ปวีณา เดิมพันธ์
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นางสาว ฐาปนี ศรีปัตเนตร
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ไชยมงคล มวลพรม
2.เด็กชาย อภิเทพ จามะรีย์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นาง เพ็ญประภา จันทรา
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ศิวัช นามบุญศรี
2.เด็กชาย ภควัฒน์ จิบจันทร์
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
2.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ภูริเดช คำหล้า
2.เด็กชาย นันทวัชร์ บุญประวัติ
1.นาย จรัส ทานะมัย
2.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
17 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์พูล
2.เด็กชาย กฤษฎากรณ์ สุขดี
3.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลมพรมมา
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
18 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย จักรพรรดิ์ น้อยคำผุย
2.เด็กหญิง จันทมณี นามขุน
1.นาง จันทรา ทองพันธ์
2.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
19 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง วนิดา วาไชยะ
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ พลไกร
1.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
20 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ศุภชชัย โกศล
2.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศิรินิยมกุล
1.นางสาว อุบลวรรณ ทองอินทร์
2.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
21 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย ภูริภัทธิ์ บุญเพิ่ม
2.เด็กหญิง สุวนันท์ หอมจันทร์
3.เด็กชาย ปฐมพัชร์ จักรสอง
4.เด็กชาย บุญรัตน์ โยธา
5.เด็กชาย ภูริภัทธิ์ บุญเพิ่ม
6.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เจาะใจดี
1.นาย บรรจง สลักคำ
2.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ปวริศ จันทร์หอม
2.เด็กหญิง เกวลิน นิลเกษ
1.นาง อุษา เถินหิตย์
2.นาย กฤษฎา พละศักดิ์
23 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
19
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อรพินท์ ด้วงพล
2.เด็กหญิง รัชนีกร บุญพร้อม
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
2.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ภูมิเขตต์
2.เด็กชาย ศักดิ์ชาย กงล้อม
1.นาย ประทิน หัสดี
2.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
25 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง กิ่งกานต์ คณะนา
2.เด็กหญิง ธันยพร เขียวอ่อน
3.เด็กหญิง ชวัลรัตน์ เพชรดี
1.นางสาว พัชรี เลื่อนฤทธิ์
2.นาง วิเชียร ศรีคำ
26 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ภักดี
2.เด็กหญิง ณัฐภัสสร ครองชัย
1.นางสาว จริยา บุญเดช
2.นาย ปิยวัฒน์ จุลเหลา
27 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย สุธี แพงจักร
2.เด็กชาย ธันวา ละออง
1.นาย ทองจันทร์ บุตรแต้ม
2.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
28 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ศักดิ์ชาย กงล้อม
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ จิบจันทร์
1.นาย ทองจันทร์ บุตรแต้ม
2.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
29 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ฐิติมา ทวีวงษ์
2.เด็กหญิง นิศากานต์ บัวรอด
1.นางสาว จริยา บุญเดช
2.นาย ปิยวัฒน์ จุลเหลา
30 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง สุชานาถ หมายเขา
1.นางสาว กฤษณา ชูรัตน์
31 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ก้องภพ สว่า่งศรี
1.นาย สา แสงสิงห์
32 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ปณิดา ละออใส
1.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ
33 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กัลยารัตน์ เกษจันทร์
1.นางสาว ธิดาพร พงษ์วัน
34 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง ณัฐติยา ฉลาดศรี
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
35 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ เครือพันธ์
1.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
36 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุชานาฎ ชุ่มใจ
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
37 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ลัดดาวัลน์ เทียมคำ
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
38 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง อภิชญา บุญจันทร์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
39 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ ละมูล
1.นางสาว พนิดา อุ่นแก้ว
40 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ธนาเดช โคสารคุณ
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
41 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย อัษฎาวุธ สุจันทร์
2.เด็กหญิง สุพิชญา ร่มงาม
1.นางสาว นงลักษ์ จันหงษา
2.นางสาว ธิดาพร พงษ์วัน
42 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง สุชาดา ชุ่มชื่น
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ไชยเรียบ
1.นาง อำไพ นิลเกิดเย็น
2.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
43 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง นิรัญรัก หมากจันทร์
2.เด็กหญิง พิกุลทอง สระแก้ว
1.นาย ประทิน หัสดี
2.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
64.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ประสมพลอย
2.เด็กหญิง กุลธิดา เพ็ญแก้ว
3.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ จามะรีย์
4.เด็กหญิง กัลยา สังข์ทอง
5.เด็กหญิง วรวรรณ ม่วงศรี
6.เด็กหญิง มุกดา เทพรักษา
1.นาย อิศรา เถาว์โท
2.นาย อลงกรณ์ ศิริชนะ
45 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ภัทริกา กงศรี
1.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
46 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง จุฬพัฒน์ สารมะโน
1.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
47 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อาภาภรณ์ พรมสุรินทร์
1.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
48 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กหญิง เจนสุดา น้อยคำผุย
1.นางสาว สุขุมาภรณ์ ทุมจันทร์
49 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรอุมา แขนทอง
2.เด็กชาย จักรกฤษณ์ ถี่กระโทก
3.เด็กชาย วรวุฒิ ศรศรี
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
2.นาง ไพลิน ทีงาม
50 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
37.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ปุณภา ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง พฤกษา แสงทอง
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สำนวน
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
2.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
51 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
66.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ สัตพันธ์
2.เด็กหญิง สุมินตรา แก้วมูล
3.เด็กหญิง นาราภัทร ปัญญาพันธ์
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นาง ยุภาพร พงศ์พีระ
52 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
65.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง กมลนิตย์ ตาระพันธ์
2.เด็กหญิง กฤตชญา ถาพันธ์
3.เด็กหญิง ชลธิชา สมอรัตน์
1.นางสาว บุษบา แก้วมูล
2.นาง จารุณี กาวีระ
53 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปุณยาพร เนื้อไม้หอม
2.เด็กหญิง สุภาวดี ทะทอง
3.เด็กหญิง นพรัตน์ คงมาก
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นาง ไพลิน ทีงาม
54 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์พูล
2.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
3.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลมพรมมา
1.นาย ธีระเดช คูหา
2.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
55 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง มานิดา มูลดม
2.เด็กหญิง พรธวัล พุทธเสน
3.เด็กหญิง กรรณิกา แถบมูล
1.นางสาว สุพิศ คำแคว้น
2.นาง สมถวิล ป้องกัน
56 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
87.60
5
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก กล่อมตน
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา โกศล
1.นาย ประไพร โสมสุพันธ์
2.นาง สนิดา โกศล
57 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
84.60
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ชญานิน แก่นแก้ว
2.เด็กหญิง พิรดา สุรสิทธิ์
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
58 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง กันติยา จันทร์แจ้ง
2.เด็กหญิง ปวีณา เดิมพันธ์
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
2.นางสาว วนิดา เกษี
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง นิราวรรณ เพิ่มผล
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา ไชยพรม
3.เด็กชาย อภิชาติ ใยเมือง
1.นาย ธานี บุญหวาน
2.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
65.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง แพรวรุ้ง นามโคตร
2.เด็กหญิง จิราภา กิ่งจันมน
3.เด็กหญิง สุภาพร ยอดพงษา
1.นางสาว อุมาพร ศรีพรม
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
58.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง พัชรี จันพูล
2.เด็กหญิง กานต์มณี ครองยุติ
3.เด็กหญิง ศรารัตน์ แก้วคำชาติ
1.นาย ประทิน หัสดี
2.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
62 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กชาย สิรภพ ธรรมะประดิษฐ์
1.นาง สมเพียร วงษ์ราช
63 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ณัฐวิภา จันทร์นาม
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
64 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
43.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ภัทราพร พละศักดิ์
1.นางสาว เบญจภรณ์ แก้วมูล
65 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
31.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐธิดาพร มงคลแก้ว
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธิ์
66 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
67 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
56.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ภูริชญา แทนเครือ
1.นาง พิมลวัลย์ สายทอง
68 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
77.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สิริโสภา แอนโก
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
69 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรดี ลายคราม
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
70 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
73.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปาริฉัตต์ แก่นแก้ว
2.เด็กหญิง ภัทราพร ด้วงน้อย
1.นางสาว กานต์จิรา กาญจนพัฒน์
2.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
71 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ธนกฤต โคสารคุณ
2.เด็กหญิง นฐมนต์ แก้วพวง
1.นางสาว วิรัชนี ไชยโคตร
2.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
72 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ปฏิภัทร เวียงสิมา
2.เด็กหญิง สุภาวดี นามอนุ
1.นางสาว กานต์จิรา กาญจนพัฒน์
2.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
73 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพชรตะกั่ว
2.เด็กหญิง กนกวรรณ วงคำจันทร์
1.นางสาว วิรัชนี ไชยโคตร
2.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
74 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ทินพัฒน์ มหิทธิหัสดี
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
75 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
56.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย เตชินท์ ไกรษี
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
76 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ปภารัศดิ์ ครองยุติ
1.นางสาว สุนันทา ช้างสาร
77 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศิริประภา คำสา
1.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
78 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
4.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สุวนันท์ พึ่งพิง
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
79 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
2.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง สายรุ้ง กงล้อม
1.นาง รัชดา บุญโต
80 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ธนภัทร ตีเงิน
2.เด็กหญิง วรรณิสา กาเพ็ง
1.นางสาว เจริญศรี ย่อมพันธ์
2.นางสาว กฤษณา ชูรัตน์
81 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย พรพิรุณ ขันติวงค์
2.เด็กหญิง อัญรินทร์ ภูมิลักษณ์
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นางสาว สุรีย์พร ถันทอง
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จริยาพร ใจแสง
2.เด็กหญิง ชญาดา บุญส่ง
3.เด็กหญิง เบญญทิพย์ ใจตรง
4.เด็กหญิง ฐิติมา จันทร์รัตน์
5.เด็กหญิง จันทร์ปรีดา ปราบแทน
1.นาง วรรณี ศิรินัย
2.นางสาว พรธิวา ไชยจันดา
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ดอกแก้ว ปิตโต
2.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญส่ง
3.เด็กหญิง โสรยา ภารินทร์
4.เด็กหญิง วรกมล เหง้าพรหมมินทร์
5.เด็กหญิง นฤมล อาจเมือง
1.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
2.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง กนกอร พวงแก้ว
2.เด็กหญิง เมธาพร จามะรีย์
3.เด็กหญิง ปวันรัตน์ สามารถ
4.เด็กหญิง กัลยากร แก้วกันหา
5.เด็กหญิง พัชรพร วงศ์เสนา
1.นางสาว บุหลัน บัวทอง
2.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
76.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง มณีมัย ดอกดวน
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ ชาวดอนคา
3.เด็กหญิง ฑิตฐิตา ยอดชุม
4.เด็กหญิง วนิดา สาระบุตร
5.เด็กหญิง ศิริกานดา นามวิชา
1.นางสาว พิมพ์กธิชา จรูญเบญญาบุณย์
2.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ วงษ์นิล
2.เด็กชาย พีรธัช แก้วบุญมาก
3.เด็กหญิง อารยา บุญทอง
4.เด็กหญิง ปราริชาติ ใผ่เรือง
5.เด็กหญิง สุพรรณี แสงเนตร
1.นางสาว กานต์จิรา กาญจนพัฒน์
2.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พิมพ์วิไล สีเหลือง
2.เด็กหญิง ชนินาถ ไชยวัฒน์
3.เด็กหญิง จิรชยา พันธ์จูม
4.เด็กหญิง อภิชญา ยศศิริ
5.เด็กชาย สุปวินท์ จันทานิตย์
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
2.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นิตยา ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง สาวิกา บุญบำเรอ
3.เด็กหญิง กุลนันท์ บุญจันทร์
4.เด็กหญิง ปวีกรณ์ มีผล
5.เด็กหญิง สุกัญญา เชิดทอง
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพีรัตน์ เยาวภาอภิสรากุล
2.เด็กชาย ปรัชญาวิทย์ ผะกาแย้ม
3.เด็กชาย เกรียงไกร นวลศิริ
4.เด็กหญิง กมลชนก ไชยโคตร
5.เด็กหญิง บุษกร บุญเลี้ยง
1.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
2.นาง ลำดวน จันทานิตย์
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ศิรินภา ใจมาะนะ
2.เด็กหญิง อรัญญา ทาทอง
3.เด็กหญิง อรณิชา ภูแท่งแก้ว
4.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ศรีพูล
5.เด็กหญิง สรินยา สะดวก
1.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
2.นางสาว วราณี จงกลกลาง
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง อภิชญา ยศศิริ
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ธนกฤต บัวศรี
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
74.80
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย เฉลิมชัย ศรีภักดิ์
1.นาง ดวงสมร เกษรพุด
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง รุ้งทิวา นราจันทร์
1.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ภัคจิรา สารภี
1.นาง นงลักษณ์ รัตนา
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศรัญญา วงศ์ทอง
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
97 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย กิตติวัฒน์ ธรรมาวัติ
2.เด็กชาย ธนกฤต ชาติพิมาย
3.เด็กชาย กิตติภณ บูรภา
1.นางสาว สุรีย์พร ถันทอง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย เกียรติภูมิ บุญส่ง
2.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ทะนงค์
1.นาง ราตรี การะเกษ
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ธีรภัทร พิรักษา
2.เด็กหญิง ฐิติพร เรือจันทึก
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นางสาว สุรีย์พร ถันทอง
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง คมไผ่ เครือชัย
2.เด็กชาย อธิวัฒน์ ผิวอ่อน
1.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
2.นางสาว สมปอง มงคล
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อชิต พรรณลา
2.เด็กหญิง พรพิมล รุ่งเรือง
1.นาง สุรีย์พร กันทอง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ไพรพนา วันพุธ
2.เด็กหญิง พัชราภา เครือพันธ์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ศิริชนะ
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ พรมมา
1.นาย เดชา สามารถ
2.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
104 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กมินตรา ดวงแก้ว
2.เด็กหญิง ธัญชนก พิมาทัย
3.เด็กหญิง นันทิตา ทองเนื้ออิน
1.นาย สายัณห์ มีโค
2.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
105 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
63.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย วีรภัทร พรหทจร
2.เด็กชาย อัษฎาวุธ ดาวไสย์
1.นาย สมรัก สมหวัง
2.นาย สมชาย พิมาทัย
106 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
60.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ญาณวัฒน์ บุญแสง
2.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จำปาขีด
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย รณชิต คำศรี
107 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย พานิชยากร มณฑา
2.เด็กชาย สิทธินนท์ เทียนเหลือง
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย รณชิต คำศรี
108 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
73.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย นรากร คำหาญ
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ เค้าแดง
1.นาย สมชาย พิมาทัย
2.นาย สมรัก สมหวัง
109 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย นครินทร์ บัวจีบ
2.เด็กชาย กุลสมภพ โพนปลัด
3.เด็กชาย ชยานันต์ ดวงนาค
1.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี
2.นาง จรรยา อินตา
110 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย วันชนะ คุณแสง
2.เด็กชาย รัฐภูมิ จันดากรณ์
3.เด็กชาย ชาญศักดิ์ ทองจันทร์
1.นางสาว นุสสรี คำพันธ์
2.นาง จันจิรา สมหวัง
111 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชลิตา สุจันทร์
2.เด็กหญิง ชุติมา โชติกะคาม
3.เด็กหญิง สุธัญญา นางวงษ์
1.นาง นิตยา สระแก้ว
2.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
112 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เสาเหลี่ยม
2.เด็กชาย นัฎฐรัตน์ เครือพันธ์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นาง เพ็ญประภา จันทรา
113 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กชาย กิติพงษ์ ดวงสา
2.เด็กชาย ชิติพัทธ์ นาคนวล
1.นางสาว อรวรรณ ละมูล
2.นางสาว ลำใย กั้วพิทักษ์
114 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย บารมี สาธรณ์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
115 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กหญิง อภิญญายะ กองแก้ว
2.เด็กชาย วรวุฒิ สาลิธี
1.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
2.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
116 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
69.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ พิมพ์น้อย
2.เด็กชาย ธัชพล บัวศรียอด
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
2.นางสาว วนิดา เกษี
117 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธนานพ สัตพันธ์
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
118 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย ธนากร กนกหงษ์
1.นางสาว บุหลัน บัวทอง
119 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนภัทร แวทเชอร์
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
120 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง พรชนิตว์ พรมฆ้อง
1.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
121 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย กวินภพ มากคำ
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย อาทิตย์ สีจะคำ
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา เสาเหลี่ยม
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กหญิง สุพรรษา หัสดง
1.นาง วิชชุมา กะริโส
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75.50
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อติญา ศรีเสนา
1.นางสาว เพ็ญจันทร์ พลเทพ
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กชาย ธนศักดิ์ ไกรสุข
1.นาง วิชชุมา กะริโส
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กชาย อภิเดช พรมประโคน
1.นาง วิชชุมา กะริโส
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง พลอยปภัทร วงทอง
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยธิดา จามะรีย์
1.นางสาว เพ็ญจันทร์ พลเทพ
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง ธีรดา พงษ์เกิดลาภ
1.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
131 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย ธนากร เลาพิลา
1.นางสาว อริสรา ปัญญาวงค์
132 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย พิพัฒน์ อุโมง
1.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
133 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย รุ่งเกียรติ พันธ์ห่อ
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
134 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง กาญจนาพร ชุยจันดา
2.เด็กหญิง จรรยพร นามมงคลชัย
3.เด็กหญิง กัญญ์วรา สุพรรณ
4.เด็กหญิง แองเจอร์ลิน่า ลากิ้น
5.เด็กหญิง ชนากานต์ ไพเตี้ย
1.นาย ทรงเกียรติ ราษี
2.นาง สุชญา พละศักดิ์
3.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชฎาพร ศิริชนะ
2.เด็กหญิง นิสามณี แฝงทรัพย์
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
2.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง เปมิกา คำสอน
2.เด็กหญิง จิรภิญญา บุญเลิศ
1.นางสาว อริสรา ปัญญาวงค์
2.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ อุดมกัลป์
2.เด็กหญิง อังคณา ภูดวงขวา
1.นางสาว อริสรา ปัญญาวงค์
2.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
79.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง รติมา เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง ทิพย์เกสร อาจหาญ
1.นาง ยุวดี พิมพ์ชัย
2.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง เกวลิน โสภาบุตร
2.เด็กหญิง อาริยา บัวลา
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย เลิศชาย เหมือนสวัสดิ์
1.นางสาว ฐาปนี ศรีปัตเนตร
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง กัณฐิกา ผิวอ่อน
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง พิมลพรรณ ยอดสิงห์
2.เด็กหญิง อรธิดา สุชาติ
3.เด็กหญิง ทัชยารัตน์ ผิวอ่อน
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
2.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กันตวิชญ์ สัตพันธ์
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ แขนทอง
3.เด็กชาย ปิติภัทร สัตพันธ์
1.นางสาว จริยา บุญเดช
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลมพรมมา
2.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
3.เด็กหญิง พิชญา ไชยทอง
1.นางสาว อริสรา ปัญญาวงค์
2.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย กฤษดา ศรีจันทร์
2.เด็กชาย จักรดุลย์ แก้วยงค์
3.เด็กชาย ชยานันต์ เพชรดี
1.นาง ยุวดี พิมพ์ชัย
2.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
146 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
1.เด็กหญิง พิชญา เชื้อฉลาด
2.เด็กชาย ภูมิพุทธ นรุณ
3.เด็กหญิง รวงข้าว เชื้อฉลาด
4.เด็กชาย กฤตภาส พินธุรักษ์
5.เด็กชาย ป่าต้นโพธิ์ สิงห์คำ
6.เด็กชาย ภูวังพุทธ ตระกูลพุทธ
7.เด็กหญิง ชัญญานุช วงศ์พนาวัลย์
8.เด็กหญิง เสาวรส แว่นแก้ว
9.เด็กหญิง บุญมาพรรณ นามทองใบ
10.เด็กหญิง ศิระวี เชาว์ศิริ
147 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนโชติ สังข์ขาว
1.นาย วัชรพล ไชยนิตย์
148 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย จักรภัทร ดาวจันทร์
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
149 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทองจุล
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
150 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย อภิเดช ลาประวัติ
1.นางสาว นนท์ทิชา ลี้ธนะรุ่ง
151 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง กัลยากร แก้วกันหา
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
152 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
67.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง จิรภิญญา ประสมพันธ์
1.นางสาว นนท์ทิชา ลี้ธนะรุ่ง
153 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อนุสรา ผิวอ่อน
1.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
154 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง นิพาดา ยศศิริ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
155 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง กนกอร พวงแก้ว
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
156 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.50
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง สุนันทา ชายประสัน
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
157 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง ณัฐรัตน์ จันทร์งาม
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
158 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย อรุณรัตน์ ฉานสำโรง
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ชิณวงศ์
3.เด็กชาย ธีรภัทร ดาวสุข
4.เด็กชาย พีรพงษ์ พงษ์บุตร
5.เด็กชาย พุฒิพงษ์ ไชยมูล
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
2.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
159 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ธัญยพร เขียวอ่อน
2.เด็กชาย อนุพัทธ์ นวลคำ
3.เด็กชาย ชวัลรัตน์ เพชรดี
4.เด็กหญิง กิ่งกานต์ คณะนา
5.เด็กชาย เตชะพล สิงห์กรานต์
1.นางสาว พัชรี เลื่อนฤทธิ์
2.ว่าที่ร้อยตรี ทิวากร ทุมมา
160 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ยุทธชัย ชมภู
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
161 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย นิติศาสตร์ อรุณเรือง
1.นางสาว พิมพ์กธิชา จรูญเบญญาบุณย์
162 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ ไชยมูล
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
163 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง นันทิชา แก้วมูล
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
164 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปิ่นสุดา พาลรอง
1.นางสาว พิมพ์กธิชา จรูญเบญญาบุณย์
165 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง วรัมพร จูมครอง
1.นาง ละออง คำศรี
166 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ธวีวัฒน์ มวลพรม
1.นาย ธีรวัฒน์ อินทะพันธ์
167 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย กฤษฎา กงล้อม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
1.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย กมลลักษณ์ โกศล
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย อนุภัทร สิมนาม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ศิวกร ขันทะวัตร
1.นาย วัชรพล ไชยนิตย์
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย โสภณวิชญ์ นามโคตร
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ สว่าง
1.นาย ถาวร ยศศิริ
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย ณัฐวัตร ดีโลนงาม
1.นาง อุไรภรณ์ พิทักษา
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ณัฐพล บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
176 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย พงพัฒน์ สำลี
2.เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ แซ่เฮง
3.เด็กหญิง วราพร จันทร์เพ็ง
1.นางสาว วรรณา เหรียญทอง
177 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วิภาวี ลำยงหอม
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา พันชนะ
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุพศิริ
1.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
2.นาง จรรยา อินตา
178 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง มีสุข ปฏิธันยธรณ์
2.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา คืนผล
3.เด็กหญิง อลิศรา บัวจันทร์
1.นางสาว จริยา บุญเดช
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
179 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง พิไลวรรณ พิมาทัย
2.เด็กหญิง คามิลลา วิคตอเรีย ราตต์ลิตจ
3.เด็กหญิง ชโลธร จันทร์ทัย
1.นาง เกตน์นิภา ภูมิโยธา
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
180 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ศักรินทร์ กุลบุตรดี
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวอ่อน
181 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ศศินา สิทธิจันทร์
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
182 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง จุฬามณี สีหาทัพ
1.นาย ปรีดา โมรานิล
183 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง วนัชพร เพ็งกระจ่าง
1.นาง อุมาริน ศรีอุุดร
184 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย มนัสกรณ์ สายแก้ว
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
185 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ปิติรัตน์ หอมจิต
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
186 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง มัลลิกา สงโสด
2.เด็กหญิง ปิยาอร คำมงคุณ
3.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ อาจหาญ
4.เด็กหญิง จันทนา ไชยชาติ
5.เด็กหญิง จิราพร พลพันธุ์
6.เด็กหญิง สุจิตรา ไชยชาติ
7.เด็กหญิง สภัสรา มณีนิล
8.เด็กหญิง ภัทรินทร์ ศรีสุข
9.เด็กหญิง จันทิวา ศิริชนะ
10.เด็กหญิง พรพิมล กุคำใส
1.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
187 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
73.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ณัฐพล สุดไสย์
2.เด็กชาย ศิริศักดิ์ พูลรักษา
1.นางสาว วริศราภรณ์ เสาเวียง
2.นางสาว เจริญศรี ย่อมพันธ์
188 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
62.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย รังสรรค์ ใจรักษ์
2.เด็กหญิง วรัญญา นรสาร
1.นาย หริภูมิ ศรีละพันธ์
2.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
189 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธนภัทร สมบูรณ์
2.เด็กชาย ณรงค์ชัย ดวงนาค
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
2.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
190 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรดี ลายคราม
2.เด็กหญิง จินตนา เกษี
1.นาย ดุสิต แก้วมูล
2.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย กรวิชญ์ พิมพ์พรมมา
2.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย มะโนรัตน์
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ชนวีร์ ดวงสา
2.เด็กชาย ธีรพรรค จิบจันทร์
1.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
2.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
193 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย อมรเทพ ทองทิพย์
2.เด็กหญิง อารดา ภูดวงขวา
3.เด็กชาย พีรภัทร คูณเสมอ
1.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
2.นาย ธีระเดช คูหา
194 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
93.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง อภิชญาน์ เจียมมะเริง
1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ
195 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87.20
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ ทวีวงษ์
1.นางสาว สมปอง มงคล
196 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ขึ้นทรัพย์
1.นาย เวียง ครองชัย
197 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ ขาบไชยดี
1.นางสาว เจริญศรี ย่อมพันธ์
198 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง รุจิรา เครือพันธ์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
199 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เจตชฎาพร อัตวิชา
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
200 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
63.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัญชลิตา บัวจันทร์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
201 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ธีรเดช เคาเพ็ง
2.เด็กชาย วีระพล เผื่อแผ่
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
202 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย นนทกร พิมล
2.เด็กชาย กวิน งามเถื่อน
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธิ์
2.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
203 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย นรเศรษฐ์ ใบเขียว
2.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ โคตรคำ
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
204 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง จิรัชญา อารีย์
2.เด็กหญิง สุชาวลี ขานชัย
3.เด็กหญิง นารีรัตน์ กุลพิมาย
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
2.นาง นิตยา สระแก้ว
205 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา เกษร
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ นวลคำ
3.เด็กหญิง ดารินทร์ สันทอง
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
2.นางสาว เบญจวรรณ ขันตี
206 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง จันทิมา บุตรสุวรรณ์
2.เด็กหญิง โสภา โกศล
3.เด็กหญิง อุไรวรรณ กงล้อม
1.นาง ยุพิน มูลมิน
2.นาง รัชดา บุญโต
207 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
72.05
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ออยธนพัฒน์ ม้าวเมืองคำ
2.เด็กหญิง ญาราภรณ์ มวลพรหม
1.นาย เวียง ครองชัย
2.นาย ปิยวัฒน์ จุลเหลา
208 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
70.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กชาย รัฐศาสตร์ จันทร์เกษม
2.เด็กชาย พงษ์พิเชษฐ์ สีทองสุข
1.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
2.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
209 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ภูลายยาว
2.เด็กชาย คฑายุทษ์ สืบวงค์
1.นางสาว กรพชร ใจดี
2.นาง ยุวดี ศรีไทย
210 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปาริชาติ ขานทรัพย์
2.เด็กหญิง ปาริฉัตร เทียงแก้ว
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
211 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย อวิรุทธิ์ ไชยพันธ์
2.เด็กหญิง ธนัท ลิพันธ์
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
2.นาย วิทูลย์ บุญชม
212 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ณัฐพล จันทง
2.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศิรินิยมกุล
1.นางสาว สุนันทา ช้างสาร
2.นางสาว อุบลวรรณ ทองอินทร์
213 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ปนัดดา ดาวไสย์
2.เด็กหญิง ขวัญหทัย ผิวอ่อน
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
2.นาย ทรงเกียรติ ราษี
214 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วราพร ไกยชาติ
2.เด็กหญิง กมลชนก จันทบ
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
2.นาง ไพลิน ทีงาม
215 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
72.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ จันทร์หอม
1.นางสาว สุนันทา ช้างสาร
216 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง ศศิรดา บุตรวงษ์
1.นางสาว บุษบา แก้วมูล
217 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง แพรวา จันทัย
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
218 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.นาย มีชัย นาโสก
1.นางสาว คัทลียา โพธิ์พรหม
219 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นฤมล ศรีกุล
1.นาย วัชรพล ไชยนิตย์
220 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จิรภิญญา กงล้อม
1.นางสาว อุบลวรรณ ทองอินทร์
221 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย กฤษฎา สุขขา
1.นาง มณีรัตน์ มนตรี
222 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
70.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สิริวิริยะกุน คูณตุ้ม
1.นาย เฉลิม นิสวงศ์
223 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพัตรา ซีชา
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
224 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อธิติยา จิบจันทร์
1.นางสาว อุบลวรรณ ทองอินทร์
225 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
86.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ชลิตา แก้วกัญญา
1.นางสาว นฤมล พงษ์พยุหะ
226 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
68.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วรัญญา ปะวะเข
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
227 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ฉันท์สินี กุศรี
1.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
228 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เขมิกา บุญมาก
1.นาย เฉลิม นิสวงศ์
229 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นิชาพร สุขมณี
2.เด็กชาย ชัชนันท์ ดาแก้ว
1.นาง อำไพ นิลเกิดเย็น
2.นางสาว เบญจภรณ์ แก้วมูล
230 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธิลดา จันทร์เทศ
2.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ผิวอ่อน
1.นาง นาถตยา ภูรักษาไชย
2.นาย วัชรพล ไชยนิตย์
231 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กชาย วรเมธ ยอดพงศา
2.เด็กหญิง มณฑาทิพย์ บุรินทร์
1.นาง ประไพศรี สุขพอดี
2.นาง เพลินพิศ ทานะมัย
232 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
45.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง พิชญาภา ใสดี
1.นาง พรพิชชา ทองละมุล
233 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
28.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง จินวรา กล่อนศรี
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
234 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
47.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย อำนาจ สร้อยสนธ์
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
235 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
35.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ภัทรพล พิมาทัย
1.นาง พิมลวัลย์ สายทอง
236 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
55.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง พิมญาดา ประดับศรี
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
237 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
50.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กหญิง ธิดา พันธ์ไชย
1.นางสาว คัทลียา โพธิ์พรหม
238 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
67.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง เปมิกา อิ่มอุรัง
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
239 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
63.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง ภคพร วรรณประภา
1.นาย สา แสงสิงห์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม