#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย สาละวิน สมปอง
2.เด็กชาย บุญญฤทธิ์ อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย ถิรพุทธิ์ แก้วมาลุน
1.นาย สมชาย ปิ่นงาม
2.นาย ธนวั์ฒน์ วงษ์แก้ว
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย พนา วงค์เสนา
2.เด็กชาย ธนนนท์ ดอกพวง
3.เด็กหญิง สุชาวดี กล้าหาญ
1.นางสาว ศิรินันท์ รักษาศิริ
2.นาง กิตติพรรณ สิงห์หาสน์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ บุญเที่ยง
2.เด็กหญิง บัณฑิตา ธิลุน
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย วัฒนพงษ์ มีวงษ์
2.เด็กชาย ภักดิ์คินัย พึ่งเมือง
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
94.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย พิทักษ์ เลิศศรี
3.เด็กชาย มงคล บุญทอง
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
70.50
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ แก้วชนะ
2.เด็กชาย นราวิชญ์ สมรัตน์
3.เด็กชาย นนท์ปวิช ศิริโท
4.เด็กหญิง ธีราภรณ์ มนตรีวงษ์
5.เด็กหญิง พรชนัน มนตรีวงศ์
6.เด็กชาย กนกพล แสงวงค์
1.นางสาว ธนิตา สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
3.นาง ฐิมญกรรน พิมพร
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
68.50
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ทัพฟ้า สุทธิขันธ์
2.เด็กชาย วรเมธ ปริทา
3.เด็กชาย ชัยโรจน์ ดวงมณี
4.เด็กชาย นัทธพงศ์ ทองคำ
5.เด็กชาย พีรวัฒน์ โสดแก้ว
6.เด็กชาย ณัฐนนท์ วงษ์เป็ง
1.นาง กิตรียา แสงแก้ว
2.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
3.นางสาว รภัสสรณ์ จันทร์เปรียง
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย เมธา เสาว์จันทร์
2.เด็กชาย ธนากร เถื่อนรอด
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ โพธิสาร
2.เด็กหญิง ญาณิศา คำมีวงศ์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
10 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง พิมพร กิวรัมย์
2.เด็กหญิง ปวีณ์กร เกษอินทร์
3.เด็กหญิง นภา จิตรโสม
4.เด็กหญิง รัชณีวรรณ งามไชยสิริกุล
5.เด็กหญิง พรนภัส อุ่นแก้ว
6.เด็กหญิง ดาราพร ในทอง
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นาง ณัฏฐกัญญา มักผล
3.นางสาว เกศสุริยงค์ วิชาดี
11 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
96.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง สิริวิมล นวลแสง
2.เด็กหญิง จิรนันท์ เพชรล้วน
3.เด็กหญิง ทรรศนีย์ เสาสอน
4.เด็กหญิง อัมธิกา พันธ์แก่น
5.เด็กหญิง สุธิดา พิมูลชาติ
6.เด็กหญิง ณัชชา หมู่หนองสังข์
1.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
3.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
12 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อภิรักษ์ โคตรคำ
2.เด็กชาย พีระพัฒน์ เพ็ชรรัตน์
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นางสาว วิลาวัลย์ ไสว
13 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง สุภารัตน์ ดีสูงเนิน
2.เด็กหญิง ปาริชาติ คันธลักษณ์
3.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สมาน
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
14 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ธนกร ตาสื่อ
2.เด็กชาย ชานนท์ ยอดสง่า
3.เด็กชาย อัครพนธ์ อ่อนน้อม
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาย สุทธวีร์ ศรีสุข
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง ชญานิศ ชำนิชสงค์
2.เด็กหญิง เกษรา ติงสะ
1.นางสาว ขมาพร ขจรเพชร
2.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย เซเลสติน แลนดอน
2.เด็กชาย สิริโรจน์ จริงสันเทียะ
1.นางสาว พิชญสุดา ปรางศรี
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง กันยกร สุฤทธิ์
2.เด็กหญิง คณิศร เผื่อแผ่
1.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
2.นางสาว ขมาพร ขจรเพชร
18 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง โชติกา ยงเพชร
2.เด็กชาย ธีระพัฒน์ คำพินิจ
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
19 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ณัฏฐธีรธร อินวันนา
2.เด็กชาย คณาวุฒิ จันทะสนธ์
3.เด็กหญิง ณัฐริกา มะลิสา
1.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
20 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย สหภพ โสดแก้ว
2.เด็กชาย กรวิชญ์ รังษี
3.เด็กชาย ภานุพงศ์ สมรัตน์
1.ว่าที่ร้อยตรี ผจญ พึ่งปาน
2.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
91.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย อัศวิน คำโท
2.เด็กชาย เคซี อุปคำ
1.นางสาว พิชญสุดา ปรางศรี
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
87.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ปริศนา โสดแก้ว
2.เด็กหญิง ราชาวดี ชมอินทร์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง อรทัย อินวันนา
23 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ คิดรัมย์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
24 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ธิติพร วันนุบล
2.เด็กหญิง ชลดา โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง เบญญาภา สำลี
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
25 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง พิไลพร หงษาธร
2.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญธรรม
3.เด็กหญิง นภาพร เจริญทัศน์
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาง อังคณา สอดแก้ว
26 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร วงเพ็ง
2.เด็กหญิง สิริวิมล แก้วลอย
1.นาง วนิดา กุลเกษ
2.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
27 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ปิยะพัฒน์ สังกะสี
2.เด็กชาย ธนภัทร เชื้อหมอ
1.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
2.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
28 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย วัชชิราวุฒิ ชมอินทร์
2.เด็กชาย สิรภพ ไทยดี
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
29 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กุลธิดา ฝางนอก
2.เด็กหญิง ณ้ฐธิดา มังคละ
1.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
2.นาง ประคองศรี สวัสดี
30 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ มุกดา
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
31 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง พิมพ์นภา มั่งมี
1.นาง กิตรียา แสงแก้ว
32 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง ปัทมพร ปรางศรี
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
33 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง สุชานันท์ เมฆคลี
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
34 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา โคตมา
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
35 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
74.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ธิลุน
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
36 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.นางสาว กนกวรรณ อาจภักดี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
37 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิสาร
1.นาง ขวัญเรือน ศรีนวล
38 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
69.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง จุฑามาศ เพ็ชรรัตน์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
39 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สาลินี ธรรมใจ
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
40 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง สุกัญญา ฉิมพินิจ
1.นางสาว สุนิสา นันทสิงห์
41 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย พฤกษชาติ จันทร์น้อย
2.เด็กชาย ธนบดี เถื่อนรอด
3.เด็กหญิง สุนิดา สิทธินาม
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
42 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง วันดี ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง วรรณิดา ศรีวัย
1.นางสาว สุภารัตน์ ศรีวัย
2.นางสาว เปรมา ปัญญาเหลือ
43 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
75.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง บุญยานุช สุพงษ์
2.เด็กหญิง ทัศนวรรณ สมเพ็ชร
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
44 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง มณฑิรา ไชยกา
2.เด็กหญิง สุภาวดี บุญมี
1.นางสาว นารีรัตน์ จันทะพม
2.นางสาว สุนิสา นันทสิงห์
45 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศิรินธรา งอนสวรรค์
2.เด็กหญิง ดวงฤทัย มังคละ
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
46 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย ณัฐพร สายโสม
2.เด็กหญิง แพรวาว วงศ์ภักดี
3.เด็กหญิง ญานิสา นพเก้า
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ธนโชติ กาฬปักษ์
2.เด็กชาย วีรภพ พรหมกสิกร
3.เด็กชาย กรวิชญ์ มนตรีวงศ์
4.เด็กหญิง พชรยาภรณ์ โพธิ์กระสังข์
5.เด็กหญิง กัญญาวีร์ นาถาบำรุง
6.เด็กหญิง นภัสสร สุดสังข์
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นาง อิสรพงษ์ ทรงพูลทรัพย์
3.นาง อิด วงค์พิทักษ์
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
62.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย กฤษณภูมิ ภู่ภักดี
2.เด็กชาย กฤษดา บัวลอย
3.เด็กชาย สรวิทย์ ผมพันธ์
4.เด็กหญิง อนิสา พลดง
5.เด็กหญิง สุนิสา สุพรรณ
6.เด็กหญิง ณัฐวราพร บุตรภักดี
1.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ
2.นาง ประภาวดี สุทารส
3.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
49 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศิรประภา ญาณศิริ
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
50 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง จันทรวิมน แก้วลอย
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
51 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ศศิประภา อาจกล้า
1.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
52 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิภารัตน์ คิดรัมย์
2.เด็กหญิง รัชฎาพร อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย อนุชา ศิริพงษ์
1.นาง ศิรยา ไสว
2.นาย ชาญณรงค์ จันทกรณ์
53 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย นันทกรณ์ พันธ์ศรี
2.เด็กหญิง นภัสรา พนะที
3.เด็กหญิง อัญญาณี ศรีภักดิ์
1.นาง จันทรา พันธ์พระ
2.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
54 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง กชกร สุดสังข์
2.เด็กหญิง ศศินิภา เทาศิริ
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา เรืองคำ
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นาย อิสรพงษ์ ทรงพูลทรัพย์
55 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง ภัททิยา มูลมณี
2.เด็กหญิง ศศิวิมล สุพัฒผล
3.เด็กหญิง นุชนพิน ปรางศรี
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
2.นางสาว นารี สีน้อย
56 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ศิรประภา ธรรมคุณ
2.เด็กหญิง สายสมร ฮาดทะวงศ์
3.เด็กชาย สัณหพร สมศรี
1.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
2.นาง จันทรา พันธ์พระ
57 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง จันทรัสม์ ศรีสองเมือง
2.เด็กหญิง ภิรมญ์ญา โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง มณีทิพย์ โพธิสาร
1.นาง ปิยวดี กองหล้า
2.นาง วัชรา รัตโน
58 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง พีลาวรรณ สุธัญสวรรค์
2.เด็กหญิง วริศรา ศรีทอง
3.เด็กหญิง ยุพยงค์ โพธิสาร
1.นาย วินัย โพธิสาร
2.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
59 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง มุกลัดดา จันทร์ทัย
2.เด็กหญิง สุธิดา ภูมิลำเนา
3.เด็กหญิง พาทินธิดา พาที
1.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
2.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
60 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย สุเมธ พรรณา
2.เด็กชาย มงคล อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง อภิรดี มีวงศ์
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
61 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สโรชา โคสิตา
2.เด็กชาย วรฤทธิ์ ทองละมุล
3.เด็กชาย กฤษกรณ์ มะปรางค์
1.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
62 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ฐิติกร สุริราช
2.เด็กชาย ภานุพงษ์ เสาแพง
3.เด็กหญิง อัญชรี ศรีนาเมือง
1.นางสาว วิลาวัลย์ ไสว
2.นางสาว อภิญญา จำนงค์
63 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย เกษี
2.เด็กหญิง วรัทยา นำสุข
3.เด็กหญิง จิรวดี ปรีเปรม
1.นางสาว ปณิตา ปิยะพันธ์
2.นาง สุนันทนา สุทธิประภา
64 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง รัตนากร วงษ์วาส
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
65 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
89.80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง วาศิณี ปาระพิมพ์
2.เด็กหญิง ยุวเกศ โพธิ์กระสังข์
1.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
2.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
66 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
76.40
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง พิชยา วงค์คำ
2.เด็กหญิง วรรณวิสา กลางเภา
1.นางสาว พิชญสุดา ปรางศรี
2.นางสาว ละออ งามฉวี
67 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อจิรวดี อินวันนา
2.เด็กหญิง กุลธิดา ฝางนอก
1.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
2.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
68 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กชาย ศราวุฒิ เลิศศรี
1.นางสาว กชพร วงษ์ขันธ์
69 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย อนุชิต คำลอย
1.นาย ธนพจน์ เพ็ชร์ดี
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง นภัสสร ขาวสอาด
2.เด็กหญิง เอมพิกา สุดสังข์
3.เด็กหญิง ชลธิชา สุดสังข์
1.นาง ขวัญเรือน ศรีนวล
2.นาย อิสรพงษ์ ทรงพูลทรัพย์
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ฐิติยานันท์ ชนะมาร
2.เด็กหญิง วิลาสินี สุภาพ
3.เด็กหญิง กัญจนาภา ใจซื่อ
1.นาง เนตรนภา เเถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สาลินี ธรรมใจ
2.เด็กหญิง พิกุลแก้ว ธะดาดิษ
3.เด็กหญิง นิพาดา กาลสุวรรณ์
1.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
2.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
63.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ บุญเที่ยง
2.เด็กหญิง รัชนีวรรณ วันนุบล
3.เด็กหญิง กิ๊ฟ ไชยจัก
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
74 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย จักรี เอี่ยมเล
1.นางสาว ละออ งามฉวี
75 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เกลี้ยงรส
1.นาง เนตรนภา เเถมวัน
76 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คำแดง
2.เด็กหญิง กิตติญา อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย พสิษฐ์ ทองบุญ
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
77 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง สุกัญญา สุดสังข์
2.เด็กหญิง มะลิวัลย์ ศรีบัว
3.เด็กหญิง จุลาสินี เทียนแดง
1.นาง ขวัญเรือน ศรีนวล
2.นาง อิด วงค์พิทักษ์
78 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ชุติพนธ์ ศิริกาล
1.นางสาว เกศสุริยงค์ วิชาดี
79 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง อรพรรณ ชัยชาญ
1.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
80 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย นันทภพ ผิวงาม
1.นาย จตุพล บุญทวี
81 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก หมอปะคำ
1.นางสาว เกศสุริยงค์ วิชาดี
82 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศนิวาร จันทะสน
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
83 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ธนดล เชื้อช่างเหล็ก
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
84 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ปภังกร สินสระ
2.เด็กหญิง ปีย์มนัส เพ็ชรรัตน์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
85 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
61.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง กนกวรรณ คำลอย
2.เด็กหญิง ณิชกานต์ ราชวงค์
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
86 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
46.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ทัศน์พล ฉาไธสง
2.เด็กชาย วรกันต์ ไพรอินทร์
1.นาย ธนพล จันทาพุฒ
87 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ โพธิสาร
1.นาง ขวัญเรือน ศรีนวล
88 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
58.00
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ศุภโชค นาคไธสง
1.นางสาว สัญญาพร ทองละมุล
89 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย ธนกร สมรัตน์
1.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
90 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พรกนก จันทร์ฤาชัย
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
91 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
28.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ชานนท์ ยอดสง่า
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
92 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
20.00
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อรพิมล งอนสวรรค์
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
93 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ วงค์ศา
2.เด็กชาย ศุภณัฐ แก้วทาสี
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.สิบเอก วินัย โพธิสาร
94 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ โพธิสาร
2.เด็กหญิง จันทรวิมน แก้วลอย
1.นาง ณัฏฐกัญญา มักผล
2.นางสาว เกศสุริยงค์ วิชาดี
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง โชติกา ดวงบุบผา
2.เด็กหญิง บุญมี แปลงถิ่น
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ สุขดี
4.เด็กหญิง บุณญานุช แก้วลอย
5.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ อาจภักดี
1.นาง ชลิตา เอียงผา
2.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง วนัฐพร ดีสุติน
2.เด็กหญิง พิชชาภา โพธิสาร
3.เด็กหญิง นิชดา ชาพล
4.เด็กหญิง ธัญยาพร บังคม
5.เด็กหญิง ธัญสินี สุภาพ
1.นาง เนตรนภา เเถมวัน
2.นาง ดวงเนตร เเถมวัน
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง สลิลทิพย์ สุดสังข์
2.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
3.เด็กหญิง นิตธิดา โพธิสาร
4.เด็กหญิง จิรัชญา สมรัตน์
5.เด็กชาย คมกฤต โพธิสาร
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
2.นาง ชลิตา เอียงผา
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง นิชานันท์ อุ่นเเก้ว
2.เด็กหญิง พรจิรัชยา อุ่นเเก้ว
3.เด็กหญิง ปรัชญาณี ละออพงษ์
4.เด็กหญิง ชาลิสา โพธิสาร
5.เด็กหญิง วรัทยา ทาโคตร
1.นาง เนตรนภา เเถมวัน
2.นางสาว กุสุมา อุ่นแก้ว
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ศิวกร ปรีเปรม
2.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ จันดา
3.เด็กหญิง ณัฐนันท์ ปัญญา
4.เด็กหญิง จิตตราภรณ์ นันทสิงห์
5.เด็กหญิง ทัศวรรณ ทองละมุล
1.นางสาว อรทัย ใสแสง
2.นาย รังสันต์ แสงดี
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ธิชาดา จันทร์บาง
2.เด็กหญิง จิรัชญา บุราณ
3.เด็กหญิง จิรัชญา เมฆคลี
4.เด็กหญิง เสาวภา ปลื้มใจ
5.เด็กหญิง ปลายฝัน เรืองคำ
1.นาง ขวัญเรือน ศรีนวล
2.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง กาญจนา พานจันทร์
2.เด็กหญิง ปุณยนุช บุญชิต
3.เด็กหญิง ทอไหมทอง พลเมือง
4.เด็กหญิง ปุณยาพร ดวงพล
5.เด็กชาย นราวิชญ์ กงศรี
1.นางสาว สใบทิพย์ เกษแก้ว
2.นางสาว โสริยา จันทร์ดารา
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง แก้วการณ์ สำราญสุข
2.เด็กหญิง พิมพ์สุจี ศรีระเริญ
3.เด็กหญิง ปิยะดา คงดี
4.เด็กหญิง บวรลักษณ์ ประชาเขียว
5.เด็กหญิง ณัฐธิดา จงใจ
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นาง กิตติมา โยธิคาร์
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ภิรมญ์ญา โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง จันทรัศม์ ศรีสองเมือง
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพย์ โพธิสาร
4.เด็กหญิง มณีทิพย์ โพธิสาร
5.เด็กหญิง รัตนาวดี โทชาติ
1.นาง ปิยวดี กองหล้า
2.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง วรรณารัตน์ สุดสงข์
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ทองละมุล
3.เด็กหญิง ปกิตตา บุญประสิทธิ์
4.เด็กชาย อนุวัฒน์ สีดาพันธ์
5.เด็กชาย ดลวรรฒ มินิชิต
1.นาย อำนาจ แก้วหานาม
2.นางสาว วิรัญรัฏฌา รัตโน
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย กิตปกรณ์ สมเพชร
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง วรัญญา มงคลช่วย
1.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
88.50
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ปานจันทร์ ปานทอง
1.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
82.40
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง อัจฉราภา สมเพชร
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
109 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กชาย วีระภัทร ทองคำวัน
2.เด็กหญิง ปิยะภรณ์ ขาวพันธ์
3.เด็กหญิง ปรียาภา ครองยุติ
1.นางสาว วัชรา น้อยสงวน
2.นาง จิราภรณ์ ทองละมุล
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง ฐิติมา จำลองโลก
2.เด็กชาย วัชรพงศ์ ศรียันต์
1.นางสาว ขมาพร ขจรเพชร
2.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ยี่สุ่นน้อย
2.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ชนะมาร
1.นางสาว ธัญรดา ประเสริฐชาติ
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94.30
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วิรายา โพธิสาร
2.เด็กชาย กรวิชญ์ จันทะสนธ์
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ธีรโชติ ระดมสุข
2.เด็กหญิง ภาวิณี ฤทธิยา
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาย อมรพันธ์ ชูผล
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กีรติกา ทองละมุล
2.เด็กชาย ธีรเดช สุระมณี
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
65.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ดุลปกรณ์ ชำนาญกิจ
2.เด็กหญิง วิภารัตน์ วรรณมาศ
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
2.นางสาว วิลาวัลย์ ไสว
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง พรจิตรา สะอาด
2.เด็กหญิง สุรัสวดี สมพงษ์
3.เด็กหญิง ปาลิตา ศรีงาม
4.เด็กหญิง สัณห์สินี ใชยหาเทพ
5.เด็กหญิง มณฑาทิพย์ สุดสังข์
6.เด็กหญิง สุพรรณิกา สมบัติ
7.เด็กหญิง รัชฎาพร ก่อแก้ว
8.เด็กหญิง วาริศรา อุปศรี
9.เด็กหญิง นัฌชา โพธิสาร
10.เด็กหญิง อรปรียา โพธิสาร
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
117 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย ภาสวิชญ์ อุ่นเเก้ว
2.เด็กหญิง อริสา ศรีหาวัตร
3.เด็กหญิง จิราภรณ์ อุ่นเเก้ว
1.นาง ดวงเนตร พิมศร
2.นางสาว สาลินี สุระมิตร
118 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย อัทธพล แซ่อึ้ง
2.เด็กหญิง อุบลวรรณ ใจกล้า
3.เด็กหญิง รัตติกาล ศรีภักดิ์
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
119 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อนุชา มีวงษ์
2.เด็กชาย ปิยะพงษ์ นิลสนิท
3.เด็กชาย กมลภพ ปัดศรีราช
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาง แสงเทียน สุขไสว
120 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ชุ่มศรี
3.เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ กันมา
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
2.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
121 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง เพชรวิไล ใจชอบ
2.เด็กหญิง ปนิตา จันเปรียง
3.เด็กหญิง เจตสุภา ปริญาณ
1.นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์
122 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
64.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธัชพล โพธิสาร
2.เด็กชาย ชินพัฒน์ มังคละ
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
2.นาย ไพจิตร แก้วทองทา
123 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
60.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กชาย สันติภาพ กันมิดา
2.เด็กชาย วีรพล ครองยุติ
1.นาง จิราภรณ์ ทองละมุล
2.นางสาว ณัฏฐพร สุวรรณธาดา
124 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย วัชรรินทร์ พินยศ
2.เด็กชาย ทักษ์ดนัย ยาคำ
1.นาง นิตตรา แถวประโคน
2.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
125 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย กิตติภพ ดอกรัก
2.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ ใจซื่อ
1.นางสาว ปวีณา ธรรมรส
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
126 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ เรืองคำ
2.เด็กชาย กษิดิ์เดช อินวันนา
3.เด็กชาย นรากร ทองสุข
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
2.นาง ประคองศรี สวัสดี
127 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย สุรชัย นพเก้า
2.เด็กชาย นันทวัน นพเก้า
3.เด็กชาย ธีระศักดิ์ ทองกล่ำ
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นางสาว ปวีณา ธรรมรส
128 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
52.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ปกรณ์ ศรีรัมย์
2.เด็กชาย อภิชาติ ศิริเทศ
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
2.นาย ไพจิตร แก้วทองทา
129 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ปภัสรา พระโกฎ
2.เด็กชาย สุภวัฒน์ แวงสุข
3.เด็กชาย ธนโชติ จิตรโสม
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว เกศสุริยงค์ วิชาดี
130 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง กรรณิกา มะลิสา
2.เด็กหญิง พรมณี โพธิสาร
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
2.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
131 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
71.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ยศพล ภูมิแก้ว
2.เด็กชาย พงศกร เกิดกุล
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
2.นาง ขวัญเรือน ศรีนวล
132 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ มนตรีวงษ์
2.เด็กชาย อภินันท์ ทองคำ
3.เด็กชาย ภัสกร ธรรมพร
1.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
133 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง ปัทมาวรรณ ทองจันทร์
2.เด็กหญิง ศิริประภา ศรีตระการ
3.เด็กหญิง ปิยะพร อุดมเดช
1.นางสาว ศยามล สุดสังข์
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
134 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง นิภาพร ดาวสิงห์
1.นาง วชิราภรณ์ สุตัญตั้งใจ
135 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ธนภัทร จันทร์เปรียง
1.นางสาว รภัสสรณ์ จันทร์เปรียง
136 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
137 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
77.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา ขยันวงษ์
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
138 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ณัฐชยา มีฤทธิ์
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
139 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ธนกฤต ปิ่นเกษ
1.นางสาว เกศสุริยงค์ วิชาดี
140 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กชาย ฉัตรชัย ทิพศร
2.เด็กชาย สุชาครีย์ วันทอง
3.เด็กชาย ชานนท์ ยอดจงรัมย์
1.นาง จิราภรณ์ ทองละมุล
2.นางสาว วัชรา น้อยสงวน
141 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
74.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กชาย ธรรมประวัติ โพธิสาร
2.เด็กชาย สุรเสก ระงับภัย
3.เด็กชาย ศุภกร โพธิ์กระสังข์
1.นาย อำนาจ แก้วหานาม
2.นางสาว ปณิตา ปิยะพันธ์
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย กรวิชญ์ ทศพร
1.นางสาว กุสุมา อุ่นเเก้ว
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ปัณฑิตา สายจันทร์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง กมลวรรณ เพชรัตน์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
76.50
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา โพธิสาร
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ฐิติมา บุญโชติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง เพชรา จันทสนธิ์
1.นาย อำนาจ แก้วหานาม
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธีรพงศ์ โสมงามสุวรรณ
1.นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง จารุกร อุ่นเเก้ว
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง บุญณิสา สุพงษ์
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
152 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วีเว พรทนา
1.สิบเอกหญิง วินัย โพธิสาร
153 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ณัฐกฤต สติภา
1.นาง จามรี พรหมทา
154 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง สุภารัตน์ ดีสูงเนิน
1.นางสาว ปวีณา ธรรมรส
155 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
156 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย วณัฐพงศ์ คำดี
2.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ภายอุ่ม
3.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เลิศศรี
4.เด็กชาย ทินกฤต ทองวิจิตร
5.เด็กชาย อภินันชัย ทองละมุล
6.เด็กชาย ธนพล ศรีหลง
7.เด็กชาย คฑาวุธ ทองละมุล
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นางสาว อรทัย ใสแสง
3.นาง นิตตรา แถวประโคน
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กหญิง นันทิชา สายโสม
2.เด็กหญิง ชนิดา ยอดจงรัมย์
1.นางสาว วาสนา อินวันนา
2.นางสาว กัญญาภัทร จันทะสน
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง กนกพร บุญเผย
2.เด็กหญิง จันทกานต์ ศรีมงคล
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ปัทมพร กินนะรี
2.เด็กหญิง ทัศนีย์ แน่นดี
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ไชยสาร
2.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ อุ่นแก้ว
1.นาง อรทัย อินวันนา
2.นาย รณชัย วงศ์พิทักษ์
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา เรืองฤทธิ์
2.เด็กหญิง ดวงกมล น้ำหวาน
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
2.นาง มนิฐพร อินวันนา
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง อัชริญา จันทร์ดี
2.เด็กหญิง ณัฐวิภา จันทะโส
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย พงศกร มนทอง
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ สิงห์เจริญ
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง กุลฑิรา รวดเร็ว
2.เด็กชาย พนมกร นันทะสิงห์
3.เด็กชาย เตวิชรัตน์ สมเพ็ชร
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.ว่าที่ร้อยตรี ผจญ พึ่งปาน
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กหญิง อพิชญา กรมพะไมย
2.เด็กชาย ภูมิศักดิ์ กาฬปักษ์
3.เด็กชาย กิตติพัฒน์ เพ็ชรรัตน์
1.นาย ทองสุข กาฬปักษ์
2.นางสาว อุทัยวรรณ วงค์เทพ
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ณัฐกร เอี่ยมแจ้งพันธ์
2.เด็กชาย นทีธร พิมพา
3.เด็กชาย อริญชัย บาลชื่น
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ บู่แก้ว
2.เด็กชาย กิตติภพ ลาพรม
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ภูมิฐาน
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
169 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ฐิติกาล ไตรศรีธนาเลิศ
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
170 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ภคพร ปรีเปรม
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
171 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ปวันรัตน์ ศรีสมบัติ
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
172 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทองวิจิตร
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
173 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย วิรุฬ สมเพชร
1.นาย ธนพล จันทาพุฒ
174 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา จงใจ
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ภายอุ้ม
3.เด็กหญิง พิมพ์สุจี ศรีระเริญ
4.เด็กชาย สมบูรณ์ อุดมสุข
5.เด็กชาย อัยการ ไตรศรี
6.เด็กชาย สุวิจักขณ์ ไชยทอง
7.เด็กชาย กิตติธัช ครองบุญ
8.เด็กหญิง ดาริน นามแสง
9.เด็กหญิง ศุภสุตา น้อยศรี
10.เด็กหญิง แก้วการณ์ สำราญสุข
11.เด็กหญิง ปิยะดา คงดี
12.เด็กชาย พลวัต เพ็ชรรัตน์
13.เด็กหญิง จรินญา เขียวพรม
14.เด็กหญิง พันพิมล คนตรง
15.เด็กหญิง วนัชพร อุ่นแก้ว
16.เด็กหญิง ปรียาภัทร ปานทอง
17.เด็กหญิง บวรลักษณ์ ประชาเขียว
18.เด็กชาย ตุลาการ ไตรศรี
19.เด็กชาย สิงหรัตน์ ฉวีนวน
20.เด็กหญิง ปุญญาพัฒน์ ภายอุ้ม
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
3.นาง พรพิมล วงพินิจ
4.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
5.นาง กิตติมา โยธิคาร์
6.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
175 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
176 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ชินภัทร มีชัย
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
177 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
178 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย อัยการ ไตรศรี
1.นางสาว อรทัย ใสแสง
179 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
1.นาย สมชาย ปิ่นงาม
180 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
73.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง ศศิวิมล สุพัฒผล
1.นางสาว ศิรินันท์ รักษาศิริ
181 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
182 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ปานจันทร์ ปานทอง
1.นาง กิตติมา โยธิคาร์
183 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ อาจภักดี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ สุขดี
3.เด็กหญิง บุณญานุช แก้วลอย
4.เด็กชาย ชญานนท์ โพธิสาร
5.เด็กชาย กิตติภูมิ ดีโม้
6.เด็กชาย ณพวัฒน์ ศรีระเริญ
7.เด็กชาย วิศรุต สีดาพันธ์
8.เด็กชาย บุญญาวัฒน์ ศรีตระการ
9.เด็กหญิง โชติกา ดวงบุบผา
10.เด็กหญิง นภัสวรรณ ศรีดาพันธ์
11.เด็กหญิง บุญมี แปลงถิ่น
12.เด็กชาย พัทธนันท์ ดอกพอง
13.เด็กหญิง กมลพรรณ จิตรโสม
14.เด็กหญิง จิรัฐติกาล จุมพิต
15.เด็กหญิง นัชชา ถูกหมาย
16.เด็กหญิง รัตติกาล โพธิสาร
17.เด็กหญิง ปวีณา บุตตะโยธี
18.เด็กหญิง ปิยะพร อุดมเดช
19.เด็กชาย สิริปกรณ์ หิรัณยกุลวณิช
20.เด็กชาย ธีรัตน์ ปลื้มใจ
21.เด็กชาย คมกฤต โพธิสาร
22.เด็กชาย สันติสุข ทานประดุง
23.เด็กหญิง นิตธิดา โพธิสาร
24.เด็กหญิง นันทิยา สุดสังข์
25.เด็กหญิง จิรัชญา สมรัตน์
26.เด็กชาย ณรงศักดิ์ ทองเต็ม
27.เด็กชาย ธันวา จันทะสน
28.เด็กชาย สริพงศ์ จันคนา
29.เด็กชาย ศักดิ์สยาม หงษ์โต
30.เด็กหญิง กมลลักษณ์ อาจภักดี
31.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ สมบัติ
32.เด็กหญิง ชนิษฐารัตน์ ศรีดาพันธ์
33.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
34.เด็กหญิง ผกามาส ทองเต็ม
35.เด็กหญิง ธนิญา เทาศิริ
36.เด็กหญิง พชรธิดา วรจันทร์
37.เด็กหญิง จิรัชญา โคประโคน
38.เด็กหญิง สลิลทิพย์ สุดสังข์
39.เด็กหญิง วิณรัตน์ โคตะมา
40.เด็กหญิง พัชรี สุดสังข์
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
3.นาง ชลิตา เอียงผา
4.นางสาว ศยามล สุดสังข์
5.นางสาว อัญชลี ทองวิจิตร
6.นางสาว นัฏฐิกา นิลสุข
7.นางสาว อมรภัค กิ่งคำ
8.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
184 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย ธนภัทร ครองชัย
2.เด็กชาย เตชินท์ มะปราง
3.เด็กชาย ญาณพงศ์ ชัยชาติ
4.เด็กชาย วิวัฒน์ ศรีพรม
5.เด็กหญิง ชนนิกานต์ กุลเกษ
6.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รอดกสิกรรม
7.เด็กหญิง กัญญาณัฐ จังอิน
8.เด็กหญิง กมลวรรธน์ ปรังศรี
1.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
2.นางสาว จินตนา ใจมนต์
3.นาง ชุติมณฑน์ สมใจ
185 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง เหมือนฝัน ปัญญา
2.เด็กหญิง จันทรัสม์ ศรีสองเมือง
3.เด็กหญิง กนกวรรณ บุษผล
4.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพย์ โพธิสาร
5.เด็กหญิง ภิรมญ์ญา โพธิ์กระสังข์
6.เด็กหญิง ภัคธีมา สุขแสงสว่าง
7.เด็กหญิง รุจาภา พันลำ
8.เด็กหญิง รัตนาวดี โทชาติ
9.เด็กหญิง สุพิชชา เคนบุญ
1.นางสาว วรัญญา นาคญวน
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
3.นางสาว ณัฐพร สุรบุตร
4.นาย วิศิษฐ์ชัย ระหาร
5.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
186 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ศุภสัณห์ สีรัมย์
2.เด็กชาย ธนากร แหวนอาจ
3.เด็กชาย ธมะนันท์ มะตะราช
4.เด็กชาย ศุภกริช จันทะสน
5.เด็กชาย วีระยุทธ บุตะมี
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นางสาว ปฏิญญา สารโท
187 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ แก้วมนตรี
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
188 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ธนพนธ์ สิงหชาติ
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
189 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง วนิดา กุลเกษ
190 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง กิ่งเพชร สมรัตน์
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
191 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ทองแสง
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
192 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง จีรวรรณ แวงวัน
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูล
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง รัตติกาล ระงับภัย
1.นาย คมสันต์ สีทะ
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ก้องภพ ชัยวงศ์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย วิริทธิ์พล ปัญญา
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย กิตปกรณ์ สมเพชร
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ทินกร อนุพัฒน์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย นิชคุณ งบไธสง
1.นาย คมสันต์ สีทะ
200 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธนโชติ เรืองคำ
2.เด็กหญิง ฟ้ารุ่ง โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง วรัญญา ศรีวงศ์
1.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
2.นาง บังอร ประสีระเตสัง
201 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ฐากูร ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ นวลจันทร์
3.เด็กชาย ณัฐดนัย พานจันทร์
1.นางสาว จิ่น ศรีรมย์
2.นาง ติ๋ว แจ้งจรัส
202 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ขวัญหทัย วัจนา
2.เด็กหญิง นิจจารีย์ โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ จินดาวงษ์
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว วิพัฒน์ สะท้านไหว
203 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง วิชญาดา วงษ์พินิจ
2.เด็กหญิง พลอยจุฑา ปืนเพชร
3.เด็กชาย ณัฐพล สติภา
1.นางสาว พิมพ์ลดา วงพินิจ
2.นางสาว อำพร เกษอินทร์
204 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง สุชาดา จันทชัย
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
205 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย พิรชัช ถูกหมาย
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง อัจฉรา เพ็ชรัตน์
2.เด็กหญิง วาสินี เทาศิริ
3.เด็กหญิง ธัญยพร สุดสังข์
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
2.นางสาว ธัญญลักษณ์ โพธิสาร
207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง นันทิกานต์ ทองละมุล
2.เด็กหญิง จารุกิตติ์ พงษ์เสน่ห์
3.เด็กชาย ธนกร สอนลา
1.นางสาว เข็มมาลา บุตรดาวงศ์
2.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองละมุล
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
209 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กหญิง นิฌานันท์ สายโสม
2.เด็กหญิง สุกัลยา พิมโสดา
3.เด็กหญิง เปรมฤทัย บุตรโท
1.นางสาว วาสนา อินวันนา
2.นางสาว รัชฎาภรณ์ มีฤทธิ์
210 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
1.นาย สมชาย ปิ่นงาม
211 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เกศรา ขัวนา
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
212 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
213 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ณัฐกฤต สติภา
1.นาง สุชาดา สุนทมาลา
214 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จินตาพร รักษาผล
2.เด็กหญิง อารีวรรณ สุธัญสวรรค์
3.เด็กหญิง สาธิตา มังคละ
4.เด็กหญิง วรัญญา เมฆคลี
5.เด็กหญิง จุฑามณี บุญธรรม
6.เด็กหญิง ทิวาวรรณ แก้วลอย
7.เด็กหญิง สุวิมล ปรีเปรม
8.เด็กหญิง รัชฎาพร แข็งแรง
9.เด็กหญิง พัฒนารี จันทะสน
10.เด็กหญิง นิพาดา แก้วลอย
1.นางสาว เตือนใจ ศรีระเริญ
2.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
3.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
215 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย สาละวิน สมปอง
2.เด็กชาย ศุภกิจ กงศรี
3.เด็กชาย ธนากิจ ลาคำ
4.เด็กชาย ทรงพล พลมะศรี
5.เด็กชาย สุรชัย ลาตำ
6.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
7.เด็กหญิง กัณพัตร จันทร์สง่า
8.เด็กหญิง กัญญาภรณ์ พานุรักษ์
9.เด็กหญิง เขมนริน จันดาชาติ
10.เด็กหญิง กีรติกา อุ่นแก้ว
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
2.นาย ธีรวัฒน์ ผิวอ่อน
3.นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
216 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง ปริยาภัทร นิธิสิริภิญญา
2.เด็กหญิง ชัญญานุช สะอาด
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
217 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
63.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ทวิปิยา ทิพรส
2.เด็กหญิง อัสรีย์ญา มังคละ
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
218 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชดานัน วงศ์สามารถ
2.เด็กชาย ทิวากรณ์ อยู่เย็น
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
219 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
60.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง พรพิมล จอมจันทร์
2.เด็กหญิง สิตานันท์ ดวงทิม
1.นาย ชัยสิทธิ์ พวงมาลัย
2.นาย วีระ ชนะราวี
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ธนกร ยงเพชร
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสภา
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
221 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เกศรา ขัวนา
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
222 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
89.20
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง นิชดา ชาพล
1.นาง เนตรนภา เเถมวัน
223 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ธนัชชา บุญมี
1.นาง เนตรนภา เเถมวัน
224 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
225 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ณภัทรชนม์ ทองลมุล
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
226 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชุลีพร นิมาลา
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
227 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เกศรินทร์ หมื่นสีดา
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
228 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ปฐม โพธิ์สาร
2.เด็กชาย มนตรี ทองแสง
1.นาย ปฐมพงศ์ บุญน้อย
2.นาง นิตตรา แถวประโคน
229 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ สมเพชร
2.เด็กชาย ธนโชติ สมเพชร
1.นาย โฆสิต บุญน้อย
2.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย โทอุปชา
2.เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สมรัตน์
3.เด็กหญิง ศิรภัสสร สมรัตน์
4.เด็กหญิง ปุญญิศา สมรัตน์
5.เด็กหญิง บุษกร ทองละมุล
6.เด็กหญิง ปริยากร สมรัตน์
7.เด็กหญิง กชภัส สมรัตน์
8.เด็กหญิง ณัฎฐธิดา สุขเย็น
9.เด็กหญิง กัญญาณัฐ มนตรีวงศ์
10.เด็กหญิง ณัฐวัณย์ ประจัน
1.นาง ภัคภร เลิศศรี
2.นาง อินทุอร ไชยนรา
3.นางสาว สุณิสา พิมภา
231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง สุธาสินี มาดายัง
2.เด็กหญิง อธิชา บุญพร้อม
3.เด็กหญิง ธิดาพร พิมพร
4.เด็กหญิง อารยา ปานทอง
5.เด็กหญิง ชนิกานต์ จันทรบุตร
6.เด็กหญิง ทิตยา วาจาดี
7.เด็กหญิง วิภากร บุญหนัก
8.เด็กหญิง วิภาพร กันมา
9.เด็กหญิง พรปวีณ์ โพธิ์ขาว
10.เด็กหญิง ประภาศิริ โสภา
1.นาย ศักดา สวัสดี
2.นาง รัชดาภรณ์ นันทสิงห์
3.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
232 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธีรเดช สุระมณี
2.เด็กชาย เศรษฐวุฒิ ดอกพวง
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
2.นาย ไพจิตร แก้วทองทา
233 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ฐิตาภา พจนา
2.เด็กหญิง สุภารัตน์ ศรีสมบัติ
3.เด็กชาย กฤษดาพร ภู่ภักดี
1.นาง ประภาวดี สุทารส
2.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
234 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จิตติมา ดอกสะบา
2.เด็กหญิง สุพัตรา ทองแสง
3.เด็กหญิง นงลักษณ์ สุพรมมา
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
235 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง มนรดา พิลาดี
2.เด็กหญิง ฉันท์ชนก เวทย์สุวรรณ
3.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ชูคำ
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
236 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง นัฐธิชา คณะรถ
2.เด็กหญิง นันทิภาคย์ โพธิ์กระสังข์
3.เด็กชาย ศดานนท์ วันเพ็ญ
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นาง ประคองศรี สวัสดี
237 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
92.43
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ณิรัชญา สุพงษ์
2.เด็กหญิง ภัทรวดี แก้วโมกข์
1.นาง ภัคภร เลิศศรี
2.นางสาว สุณิสา พิมภา
238 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
85.61
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง มุกดา จันทิมาล
2.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ สุดสังข์
1.นางสาว นัฏฐิกา นิลสุข
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
239 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
71.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง สุนิษา ประจน
2.เด็กหญิง กาญจนา ศรีมาญา
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
2.นางสาว สุนิสา นันทสิงห์
240 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย จิณณวัตร์ ศิริเทศ
2.เด็กชาย รัฐนนท์ มนตรีวงษ์
1.นางสาว ทิพย์สุดา นาราสา
2.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
241 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง วิณรัตน์ โคตะมา
2.เด็กหญิง จิรัชญา โตประโคน
1.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
242 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ คำแน่น
2.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
2.นาย อมรพันธ์ ชูผล
243 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ธนกร ตาสื่อ
2.เด็กชาย อัครพนธ์ อ่อนน้อม
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
2.นาย กิตติมศักดิ์ นาครินทร์
244 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง วริศรา สมเพ็ชร
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
245 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง นิภาพร โพธิสาร
1.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
246 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
69.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย จุลจักร แสนวันดี
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
247 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย วัชรินทร์ สุพงษ์
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
248 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ณราวุฒิ เกษคำ
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
249 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ณภัทรกัญจ์ สมรัตน์
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
250 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิชิตา จันทร์เปรียง
1.นาง วนิดา กุลเกษ
251 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง วรรณภรณ์ เลิศศรี
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
252 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กุลสตรี สุดสังข์
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
253 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
81.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง สุวิมล แสงนาค
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
254 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
75.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ปัณฑิตา โถทอง
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
255 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จินตหรา รวงทอง
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
256 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พุมมาลา
2.เด็กหญิง สุวนันท์ เลิศศรี
1.นางสาว วรรณา รับรอง
2.นางสาว พัณณิดา อินธิเดช
257 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง เเก้วทิพย์ ไสว
2.เด็กชาย นันทภพ ผิวงาม
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
2.นาง เนตรนภา เเถมวัน
258 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ชิณศรี
2.เด็กชาย ธนากิจ ลาคำ
3.เด็กชาย ธีรเดช เทศราช
4.เด็กชาย กรวิชญ์ แก้วกัณหา
5.เด็กชาย ทรงพล พลมะศรี
6.เด็กชาย จักรพงษ์ โพธิ์ทุ่ง
7.เด็กชาย นพกร แก้วเมืองน้อย
8.เด็กชาย จีระศักดิ์ ลมเชย
9.เด็กชาย เสกสรร สมัครสมาน
10.เด็กชาย ธีรพงษ์ กงศรี
1.นาง รุ่งนภา จงใจ
2.นาย ธีรวัฒน์ ผิวอ่อน
3.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
259 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ศุภร ไธสงฤทธิ์
2.เด็กหญิง รัตนากร วงษ์วาส
3.เด็กหญิง แพรวา ปรือปรัก
4.เด็กหญิง สุพรรษา นันทะเส
5.เด็กหญิง จิราภา กำลังเหลือ
6.เด็กหญิง อัจฉราภา สมเพชร
7.เด็กหญิง สุวรรณา ลอยแก้ว
8.เด็กหญิง ศวรรณยา วงษ์หงส์
9.เด็กชาย นคินทร์ ศรีสุข
10.เด็กหญิง ณัฐธยาน์ งอนสวรรค์
1.นาย สุรชัย บุญตา
2.นาย สมบัติ สามารถ
3.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
260 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ธไนศวรรย์ มีแสน
2.เด็กชาย เรวัตร ประจญ
3.เด็กชาย อนุชา มรรคดี
4.นาย จตุรพร วงศ์พระราช
5.นาย อนุวัฒน์ จันทาป
6.เด็กชาย บรรณวิชญ์ คำมา
7.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ สายสุวรรณ
8.เด็กชาย หรรษา ตะเคียนราม
9.เด็กชาย อภิรักษ์ โคตรคำ
10.เด็กชาย จรูญศักดิ์ ศรีชัย
1.นาย อนุรักษ์ เกษคำ
2.นางสาว สุรีรัตน์ คำวงศ์
3.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
261 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย รัฐภาค มีวงษ์
2.เด็กชาย อัครนันท์ ทองสันต์
3.เด็กชาย พิชัย พุกยี่
4.เด็กชาย อัษฎาวุธ ไกรรักษ์
5.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ สิงหชาติ
6.เด็กชาย ภานุศร คำสวัสดิ์
7.เด็กชาย ภานุพงศ์ อ่อนคำ
8.เด็กชาย บุญศิริ แสนสอาด
9.เด็กชาย อนุวัติ ชื่นจิต
10.เด็กชาย เกษมทรัพย์ นวนแสง
1.นางสาว กุสุมา พิมมาศ
2.นาย อนุรักษ์ เกษคำ
3.นาย สุนทร ผิวเงินยวง
262 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย สัจจาวุฒิ สมรัตน์
2.เด็กชาย ศิรชัช เลิศศรี
3.เด็กชาย ณัฐชนน นาอุดม
4.เด็กชาย ธีรเมท เลิศศรี
5.เด็กชาย ชนินทร์ เลิศศรี
6.เด็กชาย กรภัทร อุ่นแก้ว
7.เด็กชาย จิรายุ เพ่งพิศ
8.เด็กชาย วีรภาพ ภูหนององค์
9.เด็กชาย ทวีมงคล ไชยทิพย์
10.เด็กชาย ไชยา สายจันทร์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
3.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
263 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.นาย ธไนศวรรย์ มีแสน
2.เด็กชาย หรรษา ตะเคียนราม
3.เด็กชาย พีระพัฒน์ เพ็ชรรัตน์
4.เด็กชาย อภิรักษ์ โคตรคำ
5.เด็กชาย ภานุพงศ์ ชาวเหนือ
6.เด็กชาย ฐิติวัสส์ ภายอุ้ม
7.เด็กชาย ดุลปกรณ์ ชำนาญกิจ
8.เด็กชาย พงศ์สิทธิ์ คำแน่น
9.เด็กชาย นครินทร์ พรมบุตร
10.เด็กชาย มงคลชัย พันธ์มะลี
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย อนุรักษ์ เกษคำ
3.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
264 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ปัญญวัต สมเพ็ชร
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
265 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
52.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง กัญญาวีร์ มนตรีวงษ์
1.ว่าที่ร้อยตรี ผจญ พึ่งปาน
266 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง อัจฉรา สมรัตน์
1.นางสาว ทิพย์สุดา นาราสา
267 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
39.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ฐิตารีย์ ในเรือน
1.นาง ขวัญเรือน ศรีนวล
268 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
46.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา มังคละ
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
269 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง ชัญญานุช พุฒพันธ์
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
270 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
65.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง อาทิตยา สุพัฒผล
1.นางสาว ขมาพร ขจรเพชร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม