#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง สุทธิดา สุระชาติ
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ดาวสุข
3.เด็กหญิง ปภัสสรณ์ สุระชาติ
1.นาง ยุพนันท์ สุขหมั่น
2.นาย ธรรมนูญ สุขหมั่น
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ภัทรดนัย ผิวอ่อน
2.เด็กชาย วีระชัย พิศพงษ์
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.50
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย กันตพัชร พันธ์แก่น
2.เด็กชาย พีรณัฐ เจือจันทร์
3.เด็กชาย กรณพัฒน์ พิมพ์อักษร
4.เด็กชาย สกลพัฒน์ พิมพ์อักษร
5.เด็กชาย ณิชกุล จันทร์แจ้ง
6.เด็กชาย พสุเทพ ต้นคำ
1.นางสาว ศลิษา สีสันต์
2.นาง ปัทมพร อินวัน
3.นางสาว มุทิตา สาระบูรณ์
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
63.50
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย ธนกรณ์ วิเชียรดี
2.เด็กชาย สรวิชญ์ สุระชาติ
3.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ทองมนต์
4.เด็กชาย เตวิทย์ เกตพัก
5.เด็กชาย ธนกร ทนทาน
6.เด็กชาย สุรเดช อ่อนโสภา
1.นาย ธรรมนูญ สุขหมั่น
2.นาง ยุพนันท์ สุขหมั่น
3.นาย วราวุธ คำชัย
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ผลิตโชค พรหมศรี
2.เด็กชาย อัษฎาวุธ ลาภสาร
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
6 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย ปราโมทย์ คืนดี
2.เด็กชาย เกษม จันทะสน
3.เด็กชาย พีรวิชญ์ นวลหงษ์
1.นาย พีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นาย บุญเรือง อุรัญ
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง สุพิชญา มนตรี
2.เด็กหญิง ธนสรณ์ เสาร์จันทร์
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย อนุชา จันทะสน
2.เด็กชาย ณัฐกรณ์ เกษคำ
1.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
2.นางสาว ชไมพร ผิวหอม
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง อทิตยา รินทร
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ ใจกัด
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย ปิติสุข กุลวุฒิ
2.เด็กชาย พงศธร จันทร์พวง
1.นาย ธรรมนูญ สุขหมั่น
2.นางสาว จันทร์จิรา ศรีปราชญ์
11 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ กวางลา
2.เด็กหญิง ณัชชาอร สีแดง
3.เด็กหญิง สุธาทิพย์ เรือโป๊ะ
1.นาง วรรณี ปรางศรี
2.นาง จันทร์ไสว เบญจมาศ
12 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กชาย กฤษฎากร คำดี
2.เด็กหญิง สิรินันท์ วินทะไชย
1.นาย ศักดิ์ชัย ทาทอง
13 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ภัทรดนัย ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ กงศรี
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
14 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ไอญดา ยะยง
1.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
15 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ชลธิชา สร่างช้าง
1.นาง เนตรนภา คำผุย
16 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ชลพรรศ สร่างช้าง
1.นาง เนตรนภา คำผุย
17 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง รังสิกานต์ สิงห์สุขุม
1.นาง อาภรณ์ทิพย์ นาคพันธ์
18 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พรธิดา การเกษ
1.นางสาว สิริวิภา ภูหัวไร่
19 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ปนัดดา เอกพงษ์
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
20 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พงศ์เมธา นามชารี
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
21 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
66.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กหญิง ภัทรวดี เกือกรัมย์
1.นางสาว บุณยาพร เสาว์จันทร์
22 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
69.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ทิพประภา ยตะโคตร
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
23 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ชัชดารัตน์ บังคม
2.เด็กหญิง พลอยประภัส บังคม
1.นางสาว ชไมพร ผิวหอม
2.นางสาว วชิราภรณ์ ศิริเทศ
24 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง มุฑิตา ในทอง
2.เด็กชาย พีรวิชญ์ ผงล่ำ
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
63.50
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย สุภบุตร สุดดี
2.เด็กชาย ภาสกร บุญทอง
3.เด็กหญิง ทิฆัมพร ศรีลาชัย
4.เด็กหญิง นภัสวรรณ ดาวเรือง
5.เด็กหญิง ญนันทนิยา แก้วกันหา
6.เด็กชาย พีรพัฒน์ บุญทอง
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
2.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
3.นาย พิสิษฐ์ สิทธิพันธ์
26 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง พรชนิตว์ ภาษี
2.เด็กหญิง บัญฑิตา พันธ์ศรี
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา พานจันทร์
1.นางสาว นพรัตน์ มะโนธรรม
2.นาง สุจิตราภรณ์ สุระชาติ
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พิชยา ทำนักตาล
2.นางสาว ชลิตา แหวนเงิน
3.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ภูวงษ์
4.เด็กหญิง ปาลิตา ป้อมสมบูรณ์
5.เด็กหญิง ณัฐธยาน์ เดือนใส
6.เด็กหญิง วิทิตา สมสุวรรณ
7.เด็กหญิง อิศราภรณ์ จันทะวงศ์
8.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
9.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
10.เด็กชาย ปิยพัทธ์ ชูเชื้อ
1.นางสาว วิภาวรรณ จำนงค์
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
3.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
28 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย กิจโภคิน เชื้อหอม
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
29 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พีรัชชัย พลหาญ
2.เด็กหญิง เกษสุดา คำแดง
3.เด็กหญิง แพรวา เสาโกมุท
1.นางสาว นุริญญา สาธุพันธ์
30 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย นวพล อินวันนา
2.เด็กชาย สรวิชญ์ บุตรศรี
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ เลาหะวานิชย์
1.นางสาว สมัย สะใบ
2.นางสาว นัฏฐิกา แขมคำ
31 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กชาย ธีรพงศ์ บุตรตะมี
2.เด็กชาย พงศกร โสภา
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา พานจันทร์
1.นางสาว วิชุดา ชูกลิ่น
2.นางสาว ปณิดา ขอขันกลาง
32 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง กมลพรรณ วรบัญฑิต
2.เด็กหญิง เปมิกา มาลาศรี
3.เด็กหญิง กานต์ธิดา ปรีจิตร
1.นางสาว นันทิยา พุฒพันธ์
2.นาง สุณิศา อินทอง
33 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย ปภังกร เพ็ชรรัตน์
2.เด็กหญิง แพรทิพย์ เขียวอ่อน
3.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ นันขุนทด
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
34 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ โพธิ์แจ่ม
2.เด็กหญิง นันท์นลิน จันพิมาร
3.เด็กหญิง เกศราภรณ์ ชาติสมร
1.นางสาว นันทิยา พุฒพันธ์
2.นางสาว อุไรวรรณ กลำเงิน
35 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
85.40
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ปารณีย์ พันธุทุม
2.เด็กหญิง ชนิสา เขียวอ่อน
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
2.นางสาว พรประภา ติงสะ
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง ปาริตา บุญเฟรือง
2.เด็กชาย นันธิพัฒน์ สิงห์โต
3.เด็กหญิง สุนันทา หล้าก่ำ
1.นางสาว นริศรา จิตตโคตร
2.นาย รณชัย ทาระ
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ พรสุทธิภัทร
2.เด็กหญิง สุประวีณ์ ศรียันต์
3.เด็กหญิง ปทิตตา สีแก่
1.นาง สมจิตร ครองยุติ
2.นาง สมคิด วงศ์แหวน
38 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง จิระนันท์ เกษี
1.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
39 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง รื่นฤดี วรรณทอง
1.นาย รณชัย ทาระ
40 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ธนภัทร นาทันเริ่ม
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
41 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อรจิรา อนุพันธ์
1.นางสาว ปวีณา บุตะเคียน
42 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
69.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ธนาเดช วงราจา
1.นางสาว บุษบา วงษ์ปลั่ง
43 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย อติวัณณ์ ตั้งจิตวิริยะกูล
1.นาง ชุติมา แสวงผล
44 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
49.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง อภิสรา แข่งขัน
1.นาง น้ำฝน สารภี
45 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ดารุวรรณ สวัสดี
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
46 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พิชญางกูร นารี
2.เด็กหญิง นภสร สิทธิพันธ์
1.นาย เบญจรงค์ แสวงผล
2.นาง ชุติมา แสวงผล
47 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
52.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย แสนสุข บุญแสน
1.นางสาว ปวีณา บุตะเคียน
48 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
42.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย สิรภัทร โพธิสาร
1.นางสาว บุษบา วงษ์ปลั่ง
49 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง นฤมล โสดามุข
1.นาง น้ำฝน สารภี
50 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย เพชรตะวัน พัฒนวงศ์
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
51 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
6.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง บัณฑิตา สุขจันทร์
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
52 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง วรรณนิสา โคจรนา
2.เด็กชาย พงศ์ศิริ ทองลมุล
1.นางสาว กนกกาญจน์ เชื้อหอม
2.นางสาว ปทุมมา ทองลี
53 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ จอมรัตน์
2.เด็กหญิง รัตติกาล บ้านแสน
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
86.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ธวัลรัตน์ สุภาพ
2.เด็กหญิง ธัญจิรา สมิธ
3.เด็กหญิง ศรัณย์พร กราเพนติน
4.เด็กหญิง ญดาวรรณ มาลาสาย
5.เด็กหญิง พิชชาดา พลหาญ
1.นาง สุณิศา อินทอง
2.นางสาว ปทุมมา ทองลี
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
82.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง เปี่ยมรัก อนันต์
2.เด็กหญิง สุทธิดา บุญทอง
3.เด็กหญิง ภัทราพร ก้อนนาค
4.เด็กหญิง พรชิตา อุส่าห์
5.เด็กหญิง สุพิชชา วุฒิยา
1.นางสาว สุนันทา พรมเกษ
2.นาง ทัศพร ลาคำธนาศิริ
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง รุจิรา งามเลิศ
2.เด็กหญิง กัญญาภัค สีหาพับ
3.เด็กหญิง ชนาพร ขาวฟอง
4.เด็กหญิง นภสร โมห้างหว้า
5.เด็กหญิง จุฑามาศ ยอดแก้ว
1.นาง สุณิศา อินทอง
2.นางสาว นิภาพรรณ กองแก้ว
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
75.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ปริยาภัส จุ้ยสูงเนิน
2.เด็กหญิง ดารินทร์ เสาจันทร์
3.เด็กหญิง ปาณิสรา สุคตะ
4.เด็กหญิง กัญญพัชร์ สุดดี
5.เด็กหญิง น้ำฟ้า นามวิชา
1.นาง ทัศพร ลาคำธนาศิริ
2.นางสาว ศศิร์ธา ป้องเคน
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง อรอุมา ยามรัมย์
2.เด็กหญิง แวววัชรีลักษณ์ อักษรกลาง
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา อินทะนู
4.เด็กหญิง ศศิพิมล สอดแก้ว
5.เด็กชาย คมสัน เหล่านุกุล
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
2.นาง สุณิศา อินทอง
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กชาย ต้นพิพัฒน์ ทันอินอาจ
2.เด็กชาย ทีปกร ไพรป่า
3.เด็กชาย กรทักษ์ โสภา
4.เด็กหญิง ธนพร ติงสะ
5.เด็กชาย หัสดิน สิงห์คำ
6.เด็กชาย กิตตินันท์ สัมพันธ์
7.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ จันทร์ขาว
8.เด็กหญิง สุปาณี ปลงใจ
9.เด็กชาย มติมนต์ สีเสมอใจ
10.เด็กชาย เณติกรณ์ แหวนเพชร
11.เด็กชาย จิรภัทร ทิพเนตร
12.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สามารถ
13.เด็กชาย อภิวัฒน์ สุพรรณ
14.เด็กหญิง จิรัฐติกาล ศรสันต์
15.เด็กหญิง วิรัลยุพา ไสยพันธ์
16.เด็กหญิง นวรัตน์ ดวงแก้ว
17.เด็กหญิง นรินทิพย์ โสภา
18.เด็กหญิง ประภัสรา สุพรรณ์
19.เด็กชาย อาทิตย์ พงค์วัน
20.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทองผิว
1.นาย ไกรสร อนันต์
2.นางสาว จินตนา คำมีวงษ์
3.นาง ศุภรัตนา ดวงแก้ว
4.นาง สมคิด สายลุน
5.นาย บัญญัติ ประสงค์ทรัพย์
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง อณัญญา อนันต์
1.นาย วราวุธ คำชัย
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
85.40
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง พัชรวดี หลายแห่ง
1.นาง รัตติยาภรณ์ จักขุจันทร
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สุดารักษ์ เดือนใส
1.นาย สมาน มูลศิริ
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง นิชดา ลันดา
2.เด็กชาย ประภากร สีแสง
1.นาง สีดา พุ่มโพธิ์งาม
2.นาง วาริษา เทาศิริ
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย ศิรวัฒน์ อินทะนู
2.เด็กหญิง วลัยพร นาคงาม
1.นาง สุณิศา อินทอง
2.นางสาว อุไรวรรณ กลำเงิน
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย พงศกร พาแก้ว
2.เด็กหญิง สุภิญญา จอมคำ
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย คชาพันธ์ ชัยวงผาบ
2.เด็กหญิง ฐิติภัทรา ผิวละมัย
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นาย เสนีย์ ทะหา
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ปิยธิดา ศิลาชัย
2.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
1.นาย สมาน มูลศิริ
2.นางสาว วิภาวรรณ จำนงค์
68 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ธัญญานุช ยอดศรี
2.เด็กหญิง กรกนก สินศิริ
3.เด็กหญิง อริสา สินศิริ
1.นางสาว ชไมพร ผิวหอม
2.นางสาว ปุณยนุช สุวรรณทอง
69 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ นวลทอง
2.เด็กชาย เอกพล เนียมจันทร์
3.เด็กชาย ธนาคิม บัวใหญ่
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
2.นาย สัญญา จันคนา
70 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย จักรพล รัศมี
2.เด็กชาย คุณานนต์ ไพรบึง
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
2.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
71 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ญาณพงศ์ จันดี
2.เด็กชาย ภาณพงศ์ ไชยอาสา
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
72 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย สิทธิชัย ศรีสุข
2.เด็กชาย วรภัทร มะโนชาติ
3.เด็กชาย อัฏฐพล บรรพชาติ
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
73 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ณัฏฐ์พงษ์ ไชยณรา
2.เด็กชาย ปรัชญ์สพล ส่งเจริญคุณวุฒิ
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
74 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย ปรัชญา กุนเท้ง
2.เด็กชาย สิทธินนท์ กิ่งไธสง
1.นาย วัฒนา จันทะวงษ์
2.นางสาว นันทิยา พุฒพันธ์
75 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ศรายุธ ปลงใจ
2.เด็กชาย ธนพล พรหมรินทร์
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
76 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
30.00
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ฐิตาพร แถบหอม
2.เด็กชาย ศศิปรียา พิมมาศ
3.เด็กหญิง ชนาพร ขาวฟอง
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
2.นางสาว กนกกาญจน์ เชื้อหอม
77 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย เจษฎาพร ศรีวัย
2.เด็กหญิง กชพร ศรีวัย
1.นาย สุรชาติ พิมพ์มาศ
2.นางสาว ปทุมมา ทองลี
78 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง สุณิดารัตน์ สุขสงวน
2.เด็กชาย ภานุพงค์ พลคำ
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
79 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ปฐมพร จันทะมั่น
2.เด็กหญิง ปรัชญ์ณฎา อ่อนสกุล
1.นาย พิสิษฐ์ สิทธิพันธ์
80 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย จิระภัทร เรืองคำ
1.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
81 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ คำแก้ว
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
82 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ติงสะ
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
83 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย บัณฑิต มะโนชาติ
2.เด็กชาย วรินทร สำรวมสุข
3.เด็กชาย นัฐนนท์ ลาคำ
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
2.นาง เกศราภรณ์ ชัยพร
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ มีสัตย์
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ปิยะพันธ์
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง อาริษา เกาะแก้ว
1.นางสาว ธานี บุตรอุดม
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง พิมพ์พัชชา สุขวงศ์
1.นางสาว เมธาวี พรมดวงศรี
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พัชรี ศิระวรรณ
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พิชชา บำรุงราษฎร์
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง ภูศนิษา หลำหุ่น
1.นาง ศุภรัตนา ดวงแก้ว
91 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง พรนิภา ดีลาส
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
92 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง ปาลิตา โสภา
1.นาย ไกรสร อนันต์
93 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง สุกัญญา โสภา
1.นาง สุจิตราภรณ์ สุระชาติ
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ มะโนชาติ
2.เด็กหญิง นันท์นภัส อนุพันธ์
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาง สมคิด วงศ์แหวน
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ นันขุนทด
2.เด็กชาย อิทธิกร โสภา
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาง สมจิตร ครองยุติ
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ชาลินี ศรีโกสอน
2.เด็กหญิง สุทธิตา ทองศรี
1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
2.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ทิพยรัตน์ จันทะมาร
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชรินทร์รัตน์ สารีบุตร
2.เด็กหญิง ชณิชกมนต์ นาคพันธ์
3.เด็กหญิง ศริญญา พรอินทร์
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.นางสาว วัลลภา เมืองแวง
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย นันทกร ยาหอม
2.เด็กชาย นราธิป ศรีด้วง
3.เด็กชาย จตุรภัทร จันทร์แจ้ง
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
2.นางสาว เมธาวี พรมดวงศรี
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง มาดี ศรีเลิศ
2.เด็กหญิง พิชญธิดา โทแก้ว
3.เด็กหญิง รัชวลี แก่นศรียา
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.นางสาว วัลลภา เมืองแวง
101 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ธนบดี ธงไชย
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
102 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย วชิระ ภักดี
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
103 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย แดนชัย ดวนใหญ่
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
104 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ยุพาภรณ์ กำจร
1.นางสาว วรรณิภา พิมาทัย
105 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
66.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี นวลดี
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
106 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อิศราภรณ์ จันทะวงศ์
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
107 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ปภาดา ศรีนวล
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
108 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง อนงค์ลักษณ์ มะปรางค์
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
109 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.50
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พีรพร วรรณทอง
1.นางสาว ศลิษา สีสันต์
110 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง นราภรณ์ กรไกร
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง อรกัญญา เสน่หา
2.เด็กหญิง นันท์ธิชา เทศกูล
3.เด็กหญิง ศิริภัสสร วรรณทอง
4.เด็กหญิง อภิญญา พลหาญ
5.เด็กชาย ชนะชัย พวงสูงเนิน
6.เด็กชาย ภูวิเนศวร์ อุดม
7.เด็กชาย นนทกร พงษ์วัน
8.เด็กชาย ปิติโชค บุระพวง
9.เด็กชาย ธนพล ภูระวัง
10.เด็กหญิง ศิลาภรณ์ ฆารจรัส
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
2.นาง ลาวัลย์ มิ่งเมือง
3.นาย อิทธิพล โพธิสาร
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อรทัย วรรณทอง
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา เสน่หา
3.เด็กหญิง ณัฐธยาน์ เดือนใส
4.เด็กหญิง บัณฑิตา ศรีภักดี
5.เด็กหญิง วิภา วรรณทอง
6.เด็กหญิง อุสุมา โพธิสาร
7.เด็กหญิง นาขวัญ ลันดา
8.เด็กหญิง วรัญญา อนุวรรณ์
9.เด็กหญิง อภิญดา นาแซงศรี
10.เด็กหญิง ภัทรธิดา สุมลทา
11.เด็กหญิง พัชราภา คำลอย
12.เด็กหญิง ชาลิณี ศรีธรรมานุสาร
13.เด็กชาย ณัฐภัทร บุญเฟรือง
14.เด็กชาย ธนโชติ ใสกระจ่าง
15.เด็กชาย ยติภัทร สร้อยนาค
1.นาย ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
2.นางสาว สมพร อุดมแก้ว
3.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
4.นางสาว นัฏฐิกา แขมคำ
5.นาง นวียา วันเปรียงเถาว์
113 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ขันขัว
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
114 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย อัครพล เสาแพง
1.นาย ประยุทธประย วันทา
115 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย นพปกรณ์ ทาประจิตร
1.นางสาว จิรสุดา พลชาลี
116 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง กรวัลล์ ดาวงษ์
1.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
117 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ เทาศิริ
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
118 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย พร้อมพงษ์ อุผา
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทร์เจริญ
3.เด็กหญิง กวินธิดา รำพึงนิตย์
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ศุภสุข
2.นางสาว ณัฐนรี พื้นผา
119 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
69.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ดลชนก ศรีมงคล
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา ปิยะพันธ์
3.เด็กชาย กิตติชัย นาคสิงห์
1.นาง นิตยา จำปา
2.นาง อุไรวรรณ สิงห์คร
120 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ฐิติชญาน์ ศรีสุข
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ไสว
3.เด็กชาย สิทธา มีวงษ์
1.นาง พิลัยรัตน์ จอมสว่าง
2.นาง สารีย์ เบ็ญจมาศ
121 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
77.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ พันธ์ศรี
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา วงค์ศรี
3.เด็กหญิง อังสุมาลิน เสาร์จันทร์
1.นาย ปิยสวัสดิ์ สิริจันทร์เพ็ง
2.นางสาว อัญชนา ศรีรังศิลป์
122 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย เจษฎากร บุราคร
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
123 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อิศราภรณ์ จันทะวงศ์
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
124 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง สุทธิดา สุระชาติ
1.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์
125 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ปวีณา จารุวงค์
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
126 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ชนันธร วันดี
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
127 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ชุณัฐดา แก้วสง่า
2.เด็กหญิง นริศรา ทาทอง
3.เด็กหญิง รัญชิดา สินศิริ
4.เด็กหญิง ทิพประภา ยตะโคตร
5.เด็กชาย สิทธิโชค คำเก่ง
6.เด็กหญิง นฤมล เรืองไพศาล
7.เด็กหญิง พิมลรัตน์ เทศราช
8.เด็กหญิง จันทร์ทา โพธิ์ใบ
9.เด็กหญิง ปนัดดา แสนดี
10.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ กงศรี
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
2.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
3.นาง บัวรื่น พานจันทร์
128 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง ปริยากร ทนงค์
2.เด็กหญิง จิรัชญา สุริยะวงษ์
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
129 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย ฉัตรมงคล พงษ์วัน
2.เด็กหญิง อภิสรา แข่งขัน
1.นาย ธรรมนูญ สุขหมั่น
2.นาง ยุพนันท์ สุขหมั่น
130 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง วราภรณ์ ใจกัด
2.เด็กชาย ภัทรดนัย ผิวอ่อน
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
2.นาง บัวรื่น พานจันทร์
131 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
62.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์อุดม
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ไสว
1.นาย วัชระ โสตทิพย์
2.นาย สวรินทร์ เรืองคำ
132 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.25
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง เนตรชนก บุญลี
1.นาง สำราญ คำพิราช
133 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82.50
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ลภัสรา โสริญาติ
1.นางสาว อุไรวรรณ กลำเงิน
134 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศศิธร พรมมี
1.นาย อุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน
135 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง สุพรรษา วรรณทอง
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
136 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
59.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย สิทธิชัย ใจกัด
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
137 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย คมกริช เพิ่มผล
2.เด็กชาย พิสิษฐ์ ใจตรง
1.นาย วราวุธ คำชัย
2.นางสาว จิรชยา ชัยมลล์
138 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ธรรมปพน มนทอง
2.เด็กชาย ภัทรดนัย พันธ์หนองโพน
1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
2.นาง ปัทมพร อินวัน
139 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
83.90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย วรเชษฐ์ มุ่งมาตร
2.เด็กชาย ณัฐภัทร บุญเฟรือง
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
140 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง นันท์นภัส พิมพ์โคตร
2.เด็กชาย พิทยา เขียวนวล
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ดุลยชาติ
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
141 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จันทิมา แน่นดี
2.เด็กหญิง สุนันทา พันมลี
3.เด็กหญิง ปิยลักษณ์ พิลาดี
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ณิชา อภัยพันธ์
2.เด็กหญิง พรกนก บุญโกฏ
3.เด็กหญิง ดารุวรรณ สวัสดี
4.เด็กหญิง กชนิภา สุไว
5.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
1.นางสาว วิภาวรรณ จำนงค์
2.นางสาว ปวิลณมัย ศรีจันทรรัตน์
143 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
81.52
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ บุญอภัย
2.เด็กชาย เมธัส พงษ์วัน
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
2.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
144 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
75.10
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง นันท์นภัส ศรแก้ว
2.เด็กหญิง รัตติยา ประเสริฐชาติ
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
145 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พิชชาอร สายจันทร์
2.เด็กหญิง ศิริกัลยา ม่วงคง
1.นาย เบญจรงค์ แสวงผล
2.นาง ชุติมา แสวงผล
146 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง พิภาพร ทองกันยา
2.เด็กหญิง กาญจนา เกษมณี
1.นาง น้ำฝน สารภี
2.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์
147 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
69.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ทิพย์ธัญญา มุ่งมาตร
2.เด็กหญิง วนิดา พงษ์วัน
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
148 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อธิญา จงวานนท์
1.นาย เบญจรงค์ แสวงผล
149 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย นัฐพล สระสิงห์
1.นางสาว ทมิตา สุโพธิ์
150 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ธนิตา สุดาชาติ
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
151 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ปนัดดา สุพรรณ์
1.นางสาว พรประภา ติงสะ
152 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศิรดาภา วรรณทอง
1.นางสาว วัลลภา เมืองแวง
153 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จิรประภา แม่บุญเรือน
1.นางสาว ณัฐฐิญา ปัดเกษม
154 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ปรายฟ้า เสริมภูเขียว
1.นางสาว พรประภา ติงสะ
155 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชนาภา ไชยสุวรรณ
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
156 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง แพรทิพย์ เขียวอ่อน
1.นางสาว คุณัชญา ศรียะนัย
157 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พอฤทัย นามคง
1.นางสาว ณภาภัช นิยม
158 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ฐิติพร กุลรัตน์
1.นาง ปริญญา แพงอก
159 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง มาดี ศรีเลิศ
2.เด็กหญิง ณภัทร ธนาคีรี
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
160 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง ต้นข้าว รักไทย
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา สะอาด
1.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์
2.นาง น้ำฝน สารภี
161 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง เมลินดา รีส
2.เด็กหญิง แจ่มนภา วรรณทอง
1.นาง สกุณตนา บุญตระการ
2.นาย บรรลือ บุญตระการ
162 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จีระวรรณ ไกรพล
2.เด็กชาย เอกพล อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง พิณญาดา จันทำ
4.เด็กชาย พัฒนพงศ์ ตุมชาติ
5.เด็กชาย พิชยา ทำนักตาล
1.นาง ปริญญา แพงอก
2.นาย ภักดี ลีลาศ
163 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
46.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อฌิรญาณ์ ทวีทรัพย์
1.นางสาว ปวีณา บุตะเคียน
164 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
69.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ สัทธานุ
1.นาย รณชัย ทาระ
165 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
65.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ปภาวรินท์ ศรีรส
1.นางสาว ชลิตา สงโสด
166 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อุบลวรรณ พันธ์แก่น
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
167 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สุวิชญา เดชสอน
1.นางสาว สมพร วรรณจู
168 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
70.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง นภกมล ทองสุข
1.นางสาว อุไรวรรณ กลำเงิน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม