#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ธีระเดช พิมพ์กันหา
2.เด็กชาย พัฒนพล ปรนปรือ
3.เด็กชาย วัชรพล กาลพัฒน์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาย ประสิทธิ์ สายเสน
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
79.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อดิลักษณ์ ใจเย็น
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ แซ่เซียว
3.เด็กชาย อนุทัศน์ ประเสริฐชาติ
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว ณัฐลาดา ประทุมวงค์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โพธิ์ภักดี
2.เด็กชาย ดนุสรณ์ สิงห์ทอง
1.นาย รัฐปฎล กันหะคุณ
2.นางสาว กัญญา ทองเหลือ
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย สุทธิราช คำโสม
2.เด็กชาย สาละวิน หอมทรง
3.เด็กชาย ธีรภัทร สอพอง
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
58.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง สุนันทา ตรีวาล
2.เด็กหญิง ใบหญ้า สะอาด
3.เด็กหญิง สิรินทรา คำมา
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นางสาว รัตนา บุญเลิศ
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ปรีดา บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง พิรญาณ์ จิตวงษ์
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พาลี
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นาย นายบุญมี ข้างน้อย
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย อนุรักษ์ สายปาน
2.เด็กชาย ศุภนันท์ ศรีสำโรง
3.เด็กชาย สิทธิพล เกษี
1.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
2.นาย นพพล ศรีบ้านโพน
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ชยากร พาชื่น
2.เด็กชาย นนธวัฒน์ แท่นศิลา
1.นาย รัฐปฎล กันหะคุณ
2.นางสาว กัญญา ทองเหลือ
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ทรรศิกา ปลาวาฬ
2.เด็กหญิง อัมราพร ทองด้วง
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นาย ณัฐพัชร หารไชย
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
86.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย จักรินทร์ งามปัญญา
2.เด็กชาย วัชรพล ต้นเกษ
3.เด็กชาย ธนกร บุตรดี
4.เด็กชาย อติชาติ เสนาพรม
5.เด็กชาย ภานุวิทย์ ขุนพรม
6.เด็กชาย สุทธิชาติ บัวรัตน์
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
2.นาย พัฒนะ นาอุ่นเรือน
3.นาย ณัฐพัชร หารไชย
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
73.50
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ บุระกรณ์
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ จันทา
3.เด็กชาย รัชพล เพชรเที่ยง
4.เด็กชาย สุรศักดิ์ พิมพาพันธ์
5.เด็กชาย กฤษณกัณฑ์ เผื่อแผ่
6.เด็กชาย อัครเทพ โสดามุก
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
2.นางสาว ณัฐปภัสร์ สำนักนิตย์
12 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุนินาถ ตัดเขตสุข
2.เด็กหญิง ทัศนีย์ ประทุมวงค์
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาย พรหมพิสุทธิ์ เพิ่มบุญ
13 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุคะธา เรืองศรี
2.เด็กหญิง ศศิวิมล อุสาหะ
1.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
2.นาย คม สุธรรมมา
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย จักรพงศ์ บุรกรณ์
2.เด็กหญิง ณัฐพร กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง เพ็ญสิริ พันธ์คำ
4.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
5.เด็กหญิง พัชรี แนบเนียม
1.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
2.นางสาว อำพร เวียงคำ
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ชัยนาม
2.เด็กหญิง นวนันท์ เทียนศรี
3.เด็กชาย ณัฐพงศ์ ศรีอ่อน
4.เด็กชาย ฐิติวุฒิ เพชรรัตน์อุดม
5.เด็กหญิง ศศิธร เทียนศรี
1.นาย ดนุชภร โพธิ์สาชัย
2.นาย เอกลักษณ์ นามวงค์
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ธนธร กาญจนประเวศ
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสนเลิศ
1.นาง สุรีรัตน์ อุ่นจิตร
2.นาย วีระพงษ์ ทองสุข
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย สิทธิโชค วันนา
2.เด็กชาย ชัยภัทร ดวงจันทร์
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
18 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นันทิชา หลอมทอง
2.เด็กหญิง ศิราณี เบ้าทอง
1.นาย อรรถพล น้อยมิ่ง
2.นางสาว มาลัย พวงพิลา
19 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย จักพงษ์ ฤทธิเดช
2.เด็กหญิง วิมลมณี ศรีอ่อน
3.เด็กหญิง สุภาวดี พะวงษ์แสง
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
20 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ศิริพร ติงสะ
2.เด็กหญิง อารีรัตน์ เจือจันทร์
3.เด็กหญิง วนันทยา ศรีวิศร
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว ณัฐลดา ประทุมวงค์
21 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วิภาดา กิ่งก้าน
2.เด็กหญิง ดารินทร์ ดาบส
3.เด็กหญิง อรอมล ทุมวัน
1.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์
2.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปาระวี หอมทรง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เครือวงศ์สืบ
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
23 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ภาษี
2.เด็กหญิง สุกัญญา ฉลาด
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาง ศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ศุภกร แก้วมงคล
2.เด็กชาย ศิวัฒน์ กองพงษ์
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
25 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย สันติภาพ อินทะลี
2.เด็กชาย ปุณวัฒน์ โสดามุข
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว ปัญญดา สุรวิทย์
26 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ชัชชนน สิงห์สร
2.เด็กหญิง อนัญญา แผ่พันธ์
3.เด็กชาย ธนกฤต มีราคา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
27 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ เค้าดี
2.เด็กหญิง วายุรี ประทุมวงค์
3.เด็กชาย ธนพร แก้วสิมมา
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
28 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
67.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.นางสาว สุภาพร สัมพันธ์
2.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงค์
3.เด็กชาย ฉัตรชัย พิกุลรัตน์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
29 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง พัชริญา ลาวเมือง
2.เด็กหญิง กุลณัฐ เสียดกำปัง
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาย ประกาศิต ชูเสน
30 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร บัวรินทร์
2.เด็กหญิง แพรวา จิตเฉลียว
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
31 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.นางสาว อชิรญาณ์ ทนที
2.เด็กหญิง ผาณิตนิภา ใสปาน
1.นาย รัฐปฎล กันหะคุณ
2.นางสาว กัญญา ทองเหลือ
32 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณิชชา แก้วพรม
2.เด็กหญิง ชนาภา ทองเพิ่ม
3.เด็กหญิง ภคพร หอมทรง
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
33 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง มณฑิตา ขันอาสา
2.เด็กหญิง วัสยา สายทอง
3.เด็กหญิง จันทร์จิรา พุทธพันธ์
1.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
2.นางสาว สมบัติทิพย์ คำเพ็ชร
34 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง สุจิตรา นามวิชัย
2.เด็กหญิง สุมิตตรา ทองสุข
1.นาง สุรีรัตน์ อุ่นจิตร
2.นาย วีระพงษ์ ทองสุข
35 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ชรินรัตน์ บัวรัตน์
2.เด็กหญิง ทรรศิกา ปลาวาฬ
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นางสาว ธีริศรา ยาสี
36 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย สรยุทธ โดดเดี่ยว
2.เด็กชาย วรเชษฐ์ ทองบาง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นางสาว ชาทินี สลีอ่อน
37 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อรรัมพา สิมศรี
2.เด็กหญิง พรทิพย์ ยิ้มแย้ม
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นางสาว พรทิพย์ วงษ์แก้ว
38 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ชนากานต์ สงโสด
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
39 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง แจกัน จันทนารี
1.นาง สุกัญญา ใยแสง
40 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ดวงพร ทองเกลี้ยง
1.นาง สายสิน เพชรดา
41 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง รมิดา ร่วมทรัพย์
1.นางสาว เอมมิกา บุญรักษา
42 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง มุทิตา ชั้นชาติ
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
43 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ ติงสะ
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
44 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.นางสาว อรสา สีพรม
2.นางสาว จีรนันท์ กิ่งจันมล
3.เด็กชาย บัญญพนต์ วงค์คำจันทร์
1.นางสาว ศิริพร ริลทัย
2.นางสาว สุภาพร ไชยปัญญา
45 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย ทรงวุฒิ สุวรรณวงค์
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ มะโนธรรม
3.เด็กหญิง ภาวดี บุตรชาติ
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นางสาว บุญล้อม บุญจันทร์
46 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุนีรัตน์ วิงวัน
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
47 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ขนิษฐา สาลี
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
48 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ตั้งทวีเกียรติ
1.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
49 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
65.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง ดาปนีย์ สุโข
1.นาง รัตนา ศรีสังข์
50 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ ยงรัมย์
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
51 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง กนิษฐา นางวงศ์
1.นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมอุด
52 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
2.เด็กหญิง พรมนัส มะลิลำ
3.เด็กหญิง กวินธิดา กันสัตรู
1.นาย คม สุธรรมมา
2.นาง กัญญา อุสาย
53 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง พัชราพร สายทอง
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา บุญสมาน
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
2.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
54 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
74.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เกวลิน คำเหลือ
2.เด็กหญิง ปวีณา กินะสีทา
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
2.นางสาว ชนิฎา จรเด็จ
55 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อารดา สืบชาติ
2.เด็กหญิง วริษา ลาวเมือง
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
2.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์
56 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ศักรินทร์ ควรสุข
2.เด็กชาย อิสรายุทธ จันทกรณ์
1.นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมอุด
2.นางสาว วนิดา พรหมชา
57 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย นิติ ไพรบึง
2.เด็กชาย วชิรวิทย์ สุภาพ
3.เด็กหญิง ธาริกา เอนกพรสุข
1.นาง ประนอมศรี ขันตีสาย
2.นางสาว สมาพร ประทุมวงค์
58 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปริยาภัทร แก้วอาษา
2.เด็กหญิง ปณิดา บุญเสนาะ
3.เด็กหญิง ธนภรณ์ หอมทรง
1.นางสาว นิตยา ห่อทรัพย์
2.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุคนทิพย์ นามวงค์
2.เด็กหญิง บุษราคัม โพธ์คำ
3.เด็กหญิง ปัณฑิตา แซ่จ๋าว
4.เด็กหญิง ณัฐชา สายาง
5.เด็กหญิง พัชราพร คำหล่อ
6.เด็กหญิง กัลยารัตน์ กิ่งก้าน
1.นาย มงคลชัย ศรีหา
2.นาง วัชรา ท้าวด่อน
3.นางสาว นภสร ท่วงที
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ลิตนิล นางวงค์
2.เด็กชาย เทพทัต นางวงค์
3.เด็กชาย ปิยวัฒน์ มะลิวงค์
4.เด็กหญิง กุลวดี นางวงค์
5.เด็กหญิง กาญจนกุล ผลบุญ
6.เด็กหญิง ณัฐกมล ทองเหลือ
1.นาย ไสว วงศ์บา
2.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
3.นางสาว อุไรรัตน์ ทองเหลือ
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ชาติกล้า กันศัตรู
2.เด็กชาย พงศกร แก้วใส
3.เด็กชาย รพีภัทร ศรีลาวงศ์
4.เด็กชาย กฤษฎา กันศัตรู
5.เด็กชาย อภิชาติ รอดภักดี
6.เด็กชาย ธีรพัฒน์ มะตูม
7.เด็กชาย ทักษดนย์ ลีลาศ
8.เด็กชาย จิตรทิวัส ม้าเฒ่า
1.นาย มงคลชัย ศรีหา
2.นางสาว นภสร ท่วงที
3.นาง วัชรา ท้าวด่อน
62 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง พรไพลิน อุดร
2.เด็กหญิง ขวัญรัตน์ ใจเรือง
3.เด็กชาย พงศภัค ศิริจันดา
1.นางสาว นฤมล เขียวดี
2.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
63 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
88.70
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กาญจนา มนตรี
1.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
64 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย กฤศณุ ไชยโชติ
1.นาง สายสิน เพชรดา
65 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.นางสาว อรอุมา หนูแก้ว
1.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
66 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง วิลาวรรณ ผิวจันทร์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
67 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง เกวลิน สงโสด
1.นางสาว ศิริรักษ์ สายสมุทร
68 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อัสนี ไชยราช
1.นางสาว วลัยรัตน์ เข็มโคตร
69 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา บรรพชาติ
2.เด็กหญิง กรณ์นิภา คำอุดม
3.เด็กหญิง พรภนา มะโนชาติ
1.นางสาว เกสร รัตนพันธ์
2.นางสาว จารุดา พรหมมานนท์
70 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง มุฑิตา พันธ์มะลี
2.เด็กหญิง ปณิดา จิตรโสม
3.เด็กหญิง ชนัญธิดา ติงสะ
1.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
2.นาง กนกวรรณ สีสันต์
71 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อรุณรัตน์ อาการ
2.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา พงษ์กิ่ง
3.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แสงฉวี
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
72 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ญานิศา ศรีสุข
2.เด็กหญิง ณัชนาพร ไชยพันธ์
3.เด็กหญิง ประพิมพร เบ็ญมาส
1.นางสาว เกสร รัตนพันธ์
2.นางสาว จารุดา พรหมมานนท์
73 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง สุธิตา กาลพัฒน์
2.เด็กหญิง วิจิตรา บัวทอง
3.เด็กหญิง จิตรานุช ปิยะวงศ์
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
74 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ตุลยา มะโนชาติ
2.เด็กหญิง ปภัสรา วะภา
3.เด็กหญิง ชุติมา ปรางนวน
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว ณัฐลดา ประทุมวงค์
75 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ผกายวัลย์ นิลเพ็ชร
2.เด็กหญิง รัตติกานต์ พิมพ์พา
3.เด็กหญิง นันทรัตน์ บุญร่วม
1.นางสาว เกสร รัตนพันธ์
2.นางสาว วรรณภา บุญแสน
76 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ณัชพล จันทร์ตั้ง
2.เด็กหญิง พันธิตรา สังสัมฤทธิ์
3.เด็กหญิง เบญจวรรณ ดอกดวง
1.นางสาว วราภรณ์ เกษแก้ว
2.นางสาว วราพร แสงทอง
77 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ศศินิภา ศรีกระหวัน
2.เด็กหญิง ศศิธร แก้วมณี
3.เด็กหญิง กาญจนาภรณ์ กาลพันธ์
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
78 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ตั้งทวีเกียรติ
2.เด็กชาย พงศกร จันทร์โสภา
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ คชแพทย์
1.นางสาว โสภิตา คำโสภา
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
79 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
2.เด็กหญิง รัตน์ติยา สิมศรี
3.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
2.นางสาว วิลาวัลย์ แก้วฤทธิ์
80 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ อินทรประสงค์
2.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ตุ้มทรัพย์
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา แสงเพชร
1.นางสาว โสภิตา คำโสภา
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
81 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ปภาวี รอดภักดี
2.เด็กหญิง วรันยา กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง ปภาวดี รอดภักดี
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา วงษ์แก้ว
2.นาย กรภูมินทร์ เอื้อสามาลย์
82 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ พรมภักดิ์
2.เด็กหญิง ณัฐวดี ต้นเกษ
3.เด็กหญิง จรรยภร คุณแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา วงษ์แก้ว
2.นางสาว ศิรินภา ชื่นตา
83 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
2.เด็กหญิง สุริยาพร พรหมชาติ
3.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทธค้า
1.นาย คำมี ขันตีสาย
2.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
84 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
83.40
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง น้ำฝน ละเลิศ
2.เด็กหญิง วันเพ็ญ พาลี
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ธนกฤต สารทอง
2.เด็กหญิง ชุติพร บุญเลี้ยง
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา สารทอง
1.นาง ลำไพ บุญราช
2.นาง สุนันทา ตังสุข
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง ภัทราพร หัสดงศ์
2.เด็กหญิง กนกพิชญ์ นางวงค์
3.เด็กหญิง ชุติมา พรมมา
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นางสาว เยาวเรศ กายะชาติ
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง จิราวรรณ วงค์คำจันทร์
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ พวงสันเทียะ
3.เด็กหญิง กนิษฐา นางวงษ์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นางสาว วนิดา พรหมชา
88 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย พีรภาส เวชถวิล
1.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
89 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง พิมพ์วิสัย ทัดสุพรรณ
1.นาง สายทอง วันอุบล
90 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ มีคุณ
2.เด็กชาย อนุพนธ์ กาลพัฒน์
3.เด็กชาย อาทิตยา ทุมดวง
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
2.นางสาว ปนิดา ทุมมา
91 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุปราณี แนบเนียม
2.เด็กชาย ธีรวัต รอดภักดี
3.เด็กหญิง อรวรา แนบเนียม
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
2.นางสาว เพียงเดือน สิมศรี
92 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อลิสา สืบกำปัง
2.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสารี
3.เด็กชาย ธนพล แก้วสระแสน
1.นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมอุด
2.นางสาว ปนิดา ทุมมา
93 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ภัทรภร แนบเนียม
1.นางสาว ละอองเพ็ญ ปราบเสียง
94 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
40.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ภัทรเวช ห่อทรัพย์
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
95 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สิริกัญญา วะภา
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
96 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
52.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง จิดาภา แนบเนียม
1.นางสาว ทับทิม บุญเชิญ
97 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ศักรินทร์ ควรสุข
1.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
98 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ดวงตะวัน เบ้าเงิน
1.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
99 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วีรากร คำมี
2.เด็กหญิง เกตเกวลิน ยาดี
1.นางสาว พนัชกร เรื่อเรือง
2.นาย พัฒนะ นาอุ่นเรือน
100 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปรารถนา
2.เด็กชาย ปัญญากร ชูญาติ
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
2.นางสาว นิภาพร พวงมาเทศ
101 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ทักษ์ดนัย ชนะนา
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ จิตกล้า
1.นาย สันติ ตาอุดม
2.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
102 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
33.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง บุษยรัตน์ วงษ์แสง
2.เด็กหญิง อารยา วิงวัน
1.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
2.นาย วีระชัย แท่นศิลา
103 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
11.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พรไพลิน ลครศรี
2.เด็กชาย กิตติชัย พรมภักดิ์
1.นาง น้ำฝึ้ง เขียวนิล
2.นางสาว ธีริศรา ยาสี
104 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
58.00
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ วงค์แสง
1.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
105 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
46.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ศรัทธา
1.นาง วิไล เครือพันธ์
106 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง พรปวีณ์ คมมนต์
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
107 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
56.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อัครวินท์ มะโนชาติ
1.นางสาว ณัฐลดา ประทุมวงค์
108 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
18.00
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง โสภา พรมภักดิ์
1.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
109 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
16.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ณภัทร ถันทอง
1.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
110 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย สุรศักดิ์ นิลเพชร
2.เด็กหญิง จิตตรา ไชย์คง
1.นาง นภัสชล พูลศรี
111 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิริพร มะตูม
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ คำแก้ว
1.นางสาว พนัชกร เรื่อเรือง
2.นางสาว ละมัย เสนาพรม
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง ปริมา เข็มคำ
2.เด็กหญิง ปทิตา ตั้งมั่น
3.เด็กหญิง ปัฐมาภรณ์ ชันชาติ
4.เด็กหญิง พัชราภา ถันทอง
5.เด็กหญิง กัญญพัชร สีมาฤทธิ์
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
2.นาง เกษกนก ห่มเมือง
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
88.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง กัญญารักษ์ เปงเสาร์
2.เด็กหญิง นภัสสร ศิริจันดา
3.เด็กหญิง กรณัฎฐ์ จันทรโชติพงศ์
4.เด็กหญิง กรรณาภรณ์ พิมพาพันธ์
5.เด็กหญิง ภานรินทร์ ธรรมวงษ์
1.นางสาว ณัฐปภัสร์ สำนักนิตย์
2.นางสาว ตรีวิไล พงษ์ลุน
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง จุฑามาศ โทสา
2.เด็กหญิง จินดารัตน์ เผ่นณรงค์
3.เด็กหญิง รุ่งวิภา สีโทน
4.เด็กหญิง เเก้วมณี ไชยราช
5.เด็กหญิง ปุณยวีร์ พิมพ์ทอง
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
2.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง วันวิสา อุดมสุข
2.เด็กหญิง ทิฆัมพร ชูกลิ่น
3.เด็กหญิง ปภาวี เผื่อแผ่
4.เด็กหญิง ปรินดา พิมพาพันธ์
5.เด็กหญิง สุวิชญา ดีเหมือนตระกูล
1.นาง ลิธานันท์ คำโท
2.นางสาว ณัฐปภัสร์ สำนักนิตย์
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
89.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุทธิดา โทศก
2.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียม
3.เด็กหญิง รัตนกร ลาวเมือง
4.เด็กหญิง นิตยา มะตูม
5.เด็กหญิง นันทริกา ขุนพรม
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ ธรรมบุญ
2.เด็กหญิง ศรัญญา วงษ์นิล
3.เด็กหญิง พสิกา กัลยาเนียม
4.เด็กหญิง ปานลิน ปรารมย์
5.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรศักดิ์
1.นางสาว ทิวาพร เผ่าภูรี
2.นาย ขวัญชัย นาคยอง
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กัญญ์พิชชา ศรีสะอาด
2.เด็กหญิง สุภัสรา จันทาทอง
3.เด็กหญิง อรณิชา คำโท
4.เด็กหญิง ธิดารัตน์ สีหานนท์
5.เด็กหญิง ธัญรดา บุญรอด
1.นางสาว วิภาภรณ์ มะโนธรรม
2.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย อัครา บุญสอน
2.เด็กหญิง เกศแก้ว นางวงค์
3.เด็กหญิง อรปรียา โพธิ์ใหญ่
4.เด็กหญิง วิชฌาดา แท่นศิลา
5.เด็กหญิง พรนภัส ชื่นเย็น
1.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
2.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง พิมพ์พิลา ศรภักดิ์
2.เด็กหญิง สุพัตรา เพ็ชรโรจน์
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ พงษ์ชาติ
4.เด็กหญิง จิตนา ภาษี
5.เด็กหญิง กนกพร ศิลารักษ์
1.นางสาว ทิวาพร เผ่าภูรี
2.นาย ขวัญชัย นาคยอง
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ฐิตินันท์ แก้วพิกุล
2.เด็กหญิง ศรสวรรค์ สายทอง
3.เด็กหญิง พีรดา ไชยบำรุง
4.เด็กหญิง แพรวา บุญเกื้อ
5.เด็กหญิง ปิยธิดา ธรรมา
1.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธราธิป ขันทอง
2.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ เริกชัย
3.เด็กหญิง วรรณพร คงเป็นนิตย์
4.เด็กชาย ฐากร บรรเรืองทอง
5.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ จันทะศิลา
1.นาย รัฐปฎล กันหะคุณ
2.นาย มนตรี พรมโสภา
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ ขจรเกียรติเมธี
2.เด็กหญิง กนกวรรณ ผิวละเอียด
3.เด็กชาย ก้องภพ มะโนชาติ
4.เด็กชาย เพชรอนันต์ พันทุม
5.เด็กหญิง ยุวรัตน์ ติงสะ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว เจนจิรา สีแดง
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง สุพิชญา ทองปลิว
1.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง ณัฐชนก โพธิ์สาชัย
1.นางสาว วิชุดา แก้วใส
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง นลินนิภา สงคราม
1.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
78.60
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กชาย ภาณุวิชญ์ สุขเกิด
1.นางสาว จิรัชญา อ่อนอก
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา ทุมดวง
1.นางสาว ภัสนันท์ อาสนะแก้วตระกูล
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ชญตว์ เยื่อไม้
2.เด็กหญิง วราภรณ์ วงค์เศษ
1.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
2.นางสาว วิชุดา แก้วใส
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ทวี
2.เด็กหญิง ปนัดดา หาสุข
1.นางสาว จุฑารัตน์ ใจทน
2.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา สารทอง
2.เด็กชาย ธนกฤต สารทอง
1.นาง อัมพร จิตมั่น
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย พงศกร ชัยมงคล
2.เด็กหญิง ปิ่นมุก ตาอุดม
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว ปัญญดา สุรวิทย์
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
68.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ณัชพล จันทร์ตั้ง
2.เด็กหญิง พันธิตา สังสัมฤทธิ์
1.นางสาว วราพร แสงทอง
2.นาย บุญมี ข้างน้อย
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย กรวินท์ นางวงศ์
2.เด็กหญิง สุปราณี ทิพย์รักษา
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นาย ดนุชภร โพธิ์สาชัย
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ธิติมา แนบเนียม
2.เด็กหญิง สุภัสสรา ลาวเมือง
3.เด็กหญิง อนุธิดา ต้นเกษ
4.เด็กหญิง สกาวเดือน ไต่ไม้งาม
5.เด็กหญิง สุพิชชา ศรีอ่อน
6.เด็กหญิง วันริสา เรื่อเรือง
7.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
8.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แนบเนียม
9.เด็กหญิง อนุศรา ดาบส
10.เด็กหญิง กรรณิการ์ เบ้าทอง
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
3.นางสาว สิรินทร์รัตน์ นันทรักษ์
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
74.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ปิยทัศน์ ทรงทัน
2.เด็กหญิง นภัสสร พลปลัด
3.เด็กหญิง อลิสา สืบกำปัง
4.เด็กหญิง ศศินา แก้วมุกดาห์
5.เด็กชาย นันทวุฒิ พันธ์เพชร
6.เด็กชาย หัสยา ศรศรี
7.เด็กชาย ศักนรินทร์ พละโส
8.เด็กหญิง สุธิดา คนสวย
9.เด็กหญิง สริลทิพย์ คนขยัน
10.เด็กชาย ศราวุฒิ บุตรโพธิ์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นางสาว พันนิดา พิมสอน
3.นางสาว ลำเภา พุทธศรี
137 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกพร กิ่งจันมล
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ เรื่องอยู่
3.เด็กหญิง อุษามณี จันทร์ศรี
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นาง อันฉลา ศรีสุข
138 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง วันนิดา จันทีสุด
2.เด็กชาย วรายุทธ ติงสะ
3.เด็กหญิง สนธยา หาญศึก
1.นางสาว อมรประภา ประเสริฐชาติ
2.นางสาว ภริตา ประเสริฐชาติ
139 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแก
1.เด็กชาย อนุวิท สุนันทเนตร
2.เด็กชาย ภูมิพิทักษ์ วิชา
3.เด็กหญิง ณัฐิตา สารเสนา
1.นาย ประกิต ศรีจันทร์
2.นาย นิคม อุ่นทรวง
140 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย เทพทัต วรรณสุข
2.เด็กชาย ศิริโชค ภาษี
3.เด็กชาย ธนชิต เกษี
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
141 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย เฉลิมฤทธิ์ อินทรสุวรรณ
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ คำมา
1.นาย สุเทพ จันทเขต
2.นาง สุนันทา ตังสุข
142 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย เอกรินทร์ ร่วมทรัพย์
2.เด็กชาย วรเทพ พิมพ์กันหา
1.นางสาว นันธิดา มูลจัด
2.นางสาว นิภาพร พวงมาเทศ
143 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย เฉลิมชัย ดวงเด่น
2.เด็กชาย ณัฐธัญ อบอุ่น
1.นาง จิราพร สีดา
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
144 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
71.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย พัชรพล พันธเพชร
2.เด็กชาย อศิวะ ภาษี
1.นางสาว สุภาพร ลุนพงษ์
2.นางสาว ศิริรักษ์ สายสมุทร
145 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ แซ่เซียว
2.เด็กชาย เสกสรร จันที่สุด
3.เด็กชาย ธวงษ์ พันธ์ชัย
1.นางสาว วิริยา โยธา
146 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วีรภัทร จันดี
2.เด็กชาย พีรภาส บุตรก่าน
3.เด็กชาย ภิรมย์ อินทร์ปอง
1.นาย ชัยพร เชื้อประทุม
2.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
147 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
40.00
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง นันทิกานต์ ผิวขาว
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ วงกอน
3.เด็กหญิง สุภัสรา สายสังข์
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
148 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย พัชฏะ นิลเพ็ชร
2.เด็กชาย ธนพัฒน์ ธรรมศรี
1.นางสาว วิภาภรณ์ มะโนธรรม
2.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
149 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
59.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ จันทร์แดง
1.นาย สมัคร เหลือดี
2.นาย ธนูศักดิ์ แก้วกัณหา
150 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย กรณรินทร์ ทองโสม
2.เด็กชาย ศรันยภัทร นางวงษ์
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นางสาว เบญจวรรณ มั่นยืน
151 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณัฐชาภรณ์ คำโสม
2.เด็กหญิง ฟ้าใส คชแพทย์
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นาง อัญชนา บุญสุข
152 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนกฤต มีราคา
2.เด็กชาย ณัฐชัย ใจเรือง
3.เด็กหญิง ปริยาภัทร แก้วอาษา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
153 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย วิวรรธน์ ยอยอด
2.เด็กหญิง เจนจิรา ศรีโวหะ
3.เด็กชาย ชัยมงคล ร่วมชื่น
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
154 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณัฐชญา ตาอุดม
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
155 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธนกร หนูแก้ว
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
156 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ทิพย์มณี ประทุมวงศ์
1.นาง นภัสชล พูลศรี
157 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ใสทา
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
158 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ยลดา สุดาชาติ
1.ว่าที่ร้อยตรี วีระนุช ศรีหาบุตร
159 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ คชแพทย์
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
160 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อนุทัศน์ ประเสริฐชาติ
1.นางสาว วิริยา โยธา
161 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง จิตกัญญา ยะลา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
162 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ไพลิน อ่างสิน
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
163 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อธิพงษ์ วุฒิพรม
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
164 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย นนทกร แก้วกนก
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กชพรรณ อนันทวรรณ
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ ดอกโศก
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนโชติ ยอดจักร์
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นุชทรา อุสุ
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ภัทรลาภา แก้วจันทร์
1.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง สุภัสษร มะณีนิล
1.นางสาว นฤมล เขียวดี
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ภีรณัฎฐ์ ชำนาญ
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
71.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ภัทรเวช ห่อทรัพย์
1.นางสาว นิภาพร แสงกอง
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง เกตุมณี ตอนศรี
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง วรรณิภา อบอุ่น
1.นางสาว วิริยา โยธา
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ขนบพร กิ่งจันทร์มล
1.นางสาว วราภรณ์ เกษแก้ว
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง สุดาพร ไชยนาม
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
177 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง ปิยธิดา สุริขันธ์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
178 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา นาดี
1.นาง สุกัญญา สมนึก
179 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง กัญญาภัทร พาพันธ์
1.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
180 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย ธีระพล พรมพันธ์ห่าว
1.นางสาว นฤมล เขียวดี
181 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนกฤต ใจมั่น
2.เด็กชาย ณัฐพล ศรีศิลป์
3.เด็กชาย นิติพงษ์ แก่นแก้ว
4.เด็กหญิง วรัญญา โทษา
5.เด็กหญิง พัทธนันท์ สุยะทา
6.เด็กหญิง สิริวรรณ ชอบทอง
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว อนุธิดา ห่อทรัพย์
3.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
182 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง นงลักษ์ อุนชะสม
2.เด็กหญิง อรวรรณ ยวนเชย
3.เด็กชาย พลพงษ์ บัวงาม
4.เด็กชาย กฤษณะ กองสิน
5.เด็กหญิง ศุภมินตรา บุญสนอง
6.เด็กหญิง พิมพ์นารา พงษ์เพช็ร
7.เด็กชาย ปรเดช นวมิล
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
2.นางสาว สุปรานี หาญจิต
3.นางสาว ปนิดา ทุมมา
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ณรงค์ ปานศรี
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง อรวรรณ์ อุ่นใจ
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นามจันดา
2.เด็กหญิง พิชญารัตน์ ร่วมชื่น
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ประภาศิริ แก้วกัณหา
2.เด็กหญิง เจตสุภา ใสนาม
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาย ประกาศิต ชูเสน
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ภัทรชัย ปรนปรือ
2.เด็กหญิง วรัญญา ชุมจันทร์
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ณชนก ธรรมมา
2.เด็กหญิง กมลวรรณ วงค์แสง
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาง ศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง รัศมีจันทร์ นรชาติ
2.เด็กหญิง อารีรัตน์ แก้วแวงสิ่ว
1.นาย ทิวา มะลิลำ
2.นาย รสพล ปราบหล้า
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง คุนัญญา อุ่นเรือน
2.เด็กหญิง ปภัสสร สืบสา
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นางสาว วราภรณ์ เกษแก้ว
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ ประเสริฐชาติ
1.นาย ยุทธนา สุดา
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง จันทนา แสงอำไพ
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศรีสุวรรณ
2.เด็กชาย วรเมธ ใสนาม
3.เด็กหญิง วาสิตา ธรรมา
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาง ศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง ข้าวหอม คณนา
2.เด็กหญิง ขวัญข้าว สายตั้ง
3.เด็กหญิง กชพร วงคำจันทร์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
2.นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย พงศกร คณนา
2.เด็กหญิง สุธาริณี นางวงษ์
3.เด็กหญิง ประกายทิพย์ คำแก้ว
1.นาย นพรัตน์ เงาศรี
2.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย วิวัฒน์ จันมลตรี
2.เด็กหญิง นภัสกร ชื่นชาย
3.เด็กชาย ณัฐพล อินพิลา
1.นาย วิษณุ ไชยะนา
2.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย เกษม กิ่งจันมล
2.เด็กชาย เชี่ยวชาญ นางวงค์
3.เด็กชาย กฤษฎาพร คำแก้ว
1.นาย วิษณุ ไชยะนา
2.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ฉัตรชัย พิกุลรัตน์
2.เด็กหญิง สุภาพร สัมพันธ์
3.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงค์
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
2.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
199 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย จีรภัทร เอี่ยมประโคน
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
200 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง บุญธิดา โพธิ์อุดม
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
201 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สโรชา ปลาเข็มทอง
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
202 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ญัฐกานต์ จรเด็จ
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
203 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง มินธิดา พลค้า
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
204 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง มัญฑิตา บานแย้ม
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
205 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ปฐมพร นิสสัย
1.นาย สุธีร์ มรรคสันต์
206 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง มัญฑิตา บานแย้ม
1.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
207 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ นิวงษา
1.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
208 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง อนุธิดา ประเสริฐชาติ
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
209 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง กุลจิรา แก้วสุรินทร์
1.นางสาว ดวงใจ ไพรบึง
210 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย กรวิชญ์ แสนดี
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
211 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์เกษ
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
212 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ นางวงษ์
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
213 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วนัดดา ชัยบุตร
1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
214 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สิริลดา สุวรรณศรี
2.เด็กหญิง ภคพร ยอดแสง
3.เด็กหญิง สาริณี แปลงดี
4.เด็กหญิง มินธิดา พลค้า
5.เด็กหญิง อนุธิดา ประเสริฐชาติ
6.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ นิวงษา
7.เด็กหญิง รัตติยา อาการ
8.เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์เกษ
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
2.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
3.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
215 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย จีรภัทร เอี่ยมประโคน
2.เด็กหญิง บุญธิดา โพธิ์อุดม
3.เด็กหญิง สโรชา ปลาเข็มทอง
4.เด็กหญิง จรินญา เกษะ
5.เด็กหญิง สาริณี แปลงดี
6.เด็กชาย ศิวกร พรหมประดิษฐ์
7.เด็กหญิง ณัฐธิดา ลุนคำ
8.เด็กหญิง ปรางวลัย ทองเพชร
9.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จรเด็จ
10.เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์เกษ
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
2.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
3.นาย กฤษณะ เผื่อเเผ่
4.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
216 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา อาการ
2.เด็กชาย พชรพล กิจเจริญ
3.เด็กชาย นรุฒม์ชัย เพิ่มผล
4.เด็กหญิง นารีนาฎ บัวจันทร์
5.เด็กหญิง ภัทรวดี พันธ์ทอง
6.เด็กหญิง สุดาพร ไชยนาม
7.เด็กหญิง รุ่งทิวา ทุมดวง
8.เด็กชาย ภัคพล ิทิพย์สิงห์
9.เด็กชาย ณัฐพล ทัดสา
10.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
11.เด็กชาย สุทธิพล มีผล
12.เด็กชาย ธนภัทร เจียนงาม
13.เด็กหญิง พิชญาภา จันทรมานนท์
14.เด็กหญิง อรทัย บุญจันทร์
15.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
16.เด็กหญิง วิลาวรรณ ผิวจันทร์
17.เด็กหญิง อรปรียา ถันทอง
18.เด็กหญิง กิ่งแก้ว ดวงเด่น
19.เด็กหญิง พัชรี ยวนยี
20.เด็กหญิง ชนิตรา ยศศิริ
21.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
22.เด็กหญิง สุรียาพร พรหมชาติ
23.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
24.เด็กหญิง วิภาวรรณ เพิ่มผล
25.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสำรี
26.เด็กหญิง นพรัตน์ อุนชะสม
27.เด็กหญิง สุกัญญา ใจสุข
28.เด็กหญิง วรรณวิสา ยังกลาง
29.เด็กชาย กฤษดา เกตุพงษ์
30.เด็กหญิง วาเลนไทน์ ราศรี
31.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ทองกล่ำ
32.เด็กหญิง จิรานันท์ พาแพง
33.เด็กชาย ธนพล ดัชถุยาวัตร
34.เด็กหญิง ณัฐกานต์ มะลิวงค์
35.เด็กหญิง สาธิตา จันทร
36.เด็กหญิง กัญญานัท สิงห์ทอง
37.เด็กหญิง อารยา นางวงค์
38.เด็กหญิง เกษจิราพร ใจทอง
39.เด็กหญิง ฐิตินันท์ เที่ยงธรรม
40.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทธค้า
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
3.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
4.นางสาว ลำเภา พุทธศรี
5.นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมอุด
6.นางสาว วนิดา พรหมชา
7.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
8.นางสาว สุปรานี หาญจิต
217 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ยงศิลป์ มะลิวงค์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
218 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ รักษาศิริ
1.นางสาว กมลชนก วงศ์ทวี
219 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธนพล ดัชถุยาวัตร
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
220 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสิฐ
1.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
221 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อภิศักดิ์ เรืองศรี
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
222 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ภูมินทร์ จันทคาด
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
223 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง วิชฌาดา แท่นศิลา
1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
224 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อุสุมา ไชยโยธา
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
225 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง แพรวา บุญเกื้อ
1.นาง พูลสุข กิ่งคำ
226 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร เรืองฤทธิ์
1.นางสาว ธนิตา พันธ์แก่น
227 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแก
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา หอมเสน
1.นาย ชัยณรงค์ งอมสงัด
228 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.50
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุภัทรา จันทรักษา
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
229 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นัฏฐณิชา ติงสะ
1.นาย กิตติศักดิ์ มรรคสันต์
230 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
231 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง อภิชญา อบอุ่น
2.เด็กหญิง กนกวรรณ พาลี
3.เด็กหญิง จิรริชยา บุตรสิงห์
4.เด็กหญิง สุภัสรา ปฐมศรี
5.เด็กชาย ภูมินทร์ สมานทอง
6.เด็กชาย ฐิติวัชร พะวงษ์
7.เด็กชาย ภาณุพงศ์ แก้ววงษา
8.เด็กชาย ดุลยเกียรติ แก้วสุวรรณ
9.เด็กชาย นพรัตน์ โพธิ์ช่างเหล็ก
10.เด็กหญิง กนกวรรณ พิงพวย
1.นางสาว สาธิตา ดวงเด่น
2.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
232 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วงศกร เสนาพรม
2.เด็กชาย สิทธิพล คำมี
3.เด็กชาย พงศกร ทะเลิงรัมย์
4.เด็กชาย วงศกร ทองด้วง
5.เด็กชาย จิรภัทร กันสัตรู
6.เด็กหญิง สุพัตรา เรื่อเรือง
7.เด็กหญิง ชญานิน อินโสม
8.เด็กหญิง ชัญญานุช ทองคำสุข
9.เด็กหญิง ขวัญจิรา พันธ์งาม
10.เด็กหญิง สาวินี ับัวรัตน์
1.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
2.นางสาว ถนอมนวล พานจันทร์
3.นาย นวพล นิสวงศ์
233 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
2.เด็กหญิง กิติยา ภูการ
3.เด็กหญิง วิมลสิริ เชื้อดี
4.เด็กหญิง สุธิดา ฤทธิเดช
5.เด็กหญิง รัญชิดา ประเสริฐชาติ
6.เด็กหญิง วรรณิดา หยิบยก
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว อนุธิดา ห่อทรัพย์
3.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
234 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ดวงจันทร์
2.เด็กหญิง กัญญาภัค ธรรมโลก
3.เด็กหญิง เพชรรัตน์ พรมชาติ
4.เด็กหญิง ดาปนีย์ สุโข
5.เด็กหญิง กนกวรรณ เเสงสุวรรณ
6.เด็กหญิง ศุจิรดา ห่อทรัพย์
1.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
2.นาง เกษกนก ห่มเมือง
3.นาง ไอรดา นิสสัย
235 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง มณีรัตนา สารคาม
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา คำทรัพย์
3.เด็กหญิง ขวัญฤดี ชื่นจันทร์
4.เด็กหญิง นิรมล เคารพ
5.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
6.เด็กหญิง วิมลสิริ เชื้อดี
7.เด็กหญิง กิติยา ภูการ
8.เด็กหญิง รัญชิดา ประเสริฐชาติ
9.เด็กหญิง วรรณิดา หยิบยก
10.เด็กหญิง สุธิดา ฤทธิเดช
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว อนุธิดา ห่อทรัพย์
3.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
236 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สุภัสรา ปฐมศรี
2.เด็กหญิง พรนภา คงสมพงษ์
3.เด็กหญิง เนตรนภา คำมา
4.เด็กหญิง จิรริชญา บุตรสิงห์
5.เด็กหญิง ธันยพร ดวงมณี
6.เด็กหญิง กนกวรรณ พาลี
7.เด็กหญิง ณัฐณิชา จรรยา
8.เด็กหญิง อภิชญา อบอุ่น
1.นางสาว สาธิตา ดวงเด่น
2.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
237 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง พัชรี ยวนยี
2.เด็กหญิง ชนิตรา ยศศรี
3.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
4.เด็กหญิง สุรียาพร พรหมชาติ
5.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทธค้า
6.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
7.เด็กหญิง นพรัตน์ อุนชะสม
8.เด็กหญิง สุกัญญา ใจสุข
9.เด็กหญิง กัญญานัท สิงห์ทอง
10.เด็กหญิง อารยา นางวงค์
11.เด็กหญิง สาธิตา จันทร
12.เด็กชาย ณัฐกานต์ มะลิวงค์
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
2.นางสาว วนิดา พรหมชา
3.นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมอุด
4.นางสาว ลำเภา พุทธศรี
238 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย วรินทร แสงเหลือง
2.เด็กชาย ภควัต เสาเวียง
3.เด็กชาย วรายุทธ ติงสะ
4.เด็กชาย อัครวินท์ มะโนชาติ
5.เด็กชาย ดุสิทธิ์ หาญศึก
1.นางสาว พรณภา วิลา
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
239 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย กรัณฑา กาลพัฒน์
2.เด็กชาย นพดล สำเนียงเพราะ
3.เด็กชาย รักสุดท้าย แผลงทอง
4.เด็กชาย วรเชษฐ์ ทองสูรย์
5.เด็กชาย ชนาธิป แก้วกระจ่าง
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
2.นางสาว สุปรานี หาญจิต
240 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย จักพงษ์ ฤทธิเดช
1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
241 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญทะสิม
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
242 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย พงศภัค ศิริจันดา
1.นางสาว นฤมล เขียวดี
243 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง สัณห์ฤทัย โพธิ์สาชัย
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
244 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ คูณสม
1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
245 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ฐิยานันท์ เที่ยงธรรม
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
246 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.นางสาว ชิโนรส สมเสนา
1.นางสาว ธนิตา พันธ์แก่น
247 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา อาการ
2.เด็กชาย นันทวุฒิ พันเพชร
3.เด็กชาย ณัฐพล ทัดสา
4.เด็กชาย นรุตม์ชัย เพิ่มผล
5.เด็กชาย ศราวุธ บุตรโพธิ์
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
3.นางสาว สุปรานี หาญจิต
248 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อัธพล พรมภักดิ์
2.นาย วรากร ยาดี
3.เด็กชาย พงศ์พลิน ดวงใจ
4.เด็กชาย สนธยา จันทร
5.เด็กหญิง รัตนกร ลาวเมือง
1.นาย ธนากร ปรางศรี
2.นาย ประกาศิต สมภาวะ
249 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง พรนภัส ชื่นเย็น
1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
250 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย วัชระพงษ์ กรรมกร
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
251 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย วงศธร น้อยฉิม
1.นาย ดนุชภร โพธิ์สาชัย
252 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ชัยชนะ พันธ์มะลี
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
253 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย กฤษฎา บุญทะสิม
1.นางสาว ละอองเพ็ญ ปราบเสียง
254 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ณัฐพล ศีลทอง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
255 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย เด่นชัย พรมมามั่น
1.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
256 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย วีรยุทธ สุภาพ
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
257 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย นิติธร จินดาบุตร
1.นาย ธนสิทธิ์ สงโสด
258 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย วงศธร น้อยฉิม
1.นาย อุทัย สร้อยสนธ์
259 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ธีรเทพ ชื่นเย็น
1.นางสาว สุภาพร ไชยปัญญา
260 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง รัตติญาภา นางวงษ์
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
261 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง เกศแก้ว นางวงค์
2.เด็กชาย ฐิตินันท์ สายทอง
3.เด็กหญิง บุษกร พาจันอัด
4.เด็กหญิง สุชานันท์ งอมสงัด
5.เด็กหญิง รุ่งนภา โพธิ์ทอง
6.เด็กหญิง รัชนีพร กันธทิพย์
7.เด็กหญิง ชนัญชิตา อุ่นเมือง
8.เด็กหญิง วิชฌาดา แท่นศิลา
9.เด็กหญิง ชยาภรณ์ นามวิชา
10.เด็กหญิง ณัฐธิดา กิ่งจันมล
11.เด็กหญิง สุภาพร วงค์คำจันทร์
12.เด็กหญิง นิภาภรณ์ มะณี
13.เด็กหญิง สุพัตรา คุณมี
14.เด็กหญิง อัมธิดารา จันมลตรี
15.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสถาน
16.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ประเสริฐสังข์
17.เด็กหญิง มุฑิตา บุญเกื้ิอ
18.เด็กหญิง วรรณิษา สายทอง
19.เด็กหญิง วรัญญา คณะนา
20.เด็กชาย นิติธร จินดาบุตร
21.เด็กชาย ธีรเทพ ชื่นเย็น
22.เด็กหญิง พรนภัส ชื่นเย็น
23.เด็กชาย วิวัฒน์ ชัยวงค์ษา
24.เด็กชาย นรินธร ยาสี
25.เด็กชาย สรศักดิ์ สงโสด
26.เด็กชาย นิชคุณ สงคราม
27.เด็กชาย ศิริวัฒน์ สายทอง
28.เด็กชาย จิรภัทร พิลาแก้ว
29.เด็กชาย กฤษฎา บุญทะสิม
30.เด็กหญิง พรนภัส โคตรเจริญ
1.นาง พูลสุข กิ่งคำ
2.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
3.นางสาว ทับทิม บุญเชิญ
4.นาย วิษณุ ไชยะนา
5.นางสาว ขนิษฐา อินธิเดช
6.นางสาว สุภัคจิรา ราชเมืองขวาง
7.นางสาว สมบัติทิพย์ คำเพ็ชร
262 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วรรณิศา แนบเนียม
2.เด็กหญิง พัชราพร ลาวเมือง
3.เด็กหญิง ปวิตรา พันธ์คำ
4.เด็กหญิง สุธิดา เสนาพรม
5.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
6.เด็กหญิง พรธิตา ดุสรักษ์
7.เด็กหญิง สุนิทรา แนบเนียม
8.เด็กชาย กิตตินันท์ เสนาพรม
9.เด็กหญิง อนุธิดา กาทอง
10.เด็กหญิง สิรินทรา มะลิลำ
11.เด็กหญิง ศิริศรี สืบชาติ
12.เด็กหญิง วิไลวรรณ บัวรัตน์
13.เด็กหญิง นันทวรรณ พรมภักดี
14.เด็กหญิง จิรวรรณ ยาดี
15.เด็กหญิง ศรัญญา จันสมุด
16.เด็กหญิง วิภา เรืองศรี
17.เด็กหญิง อักษราพร โคตะพัฒ
18.เด็กหญิง กัญญาภัค อุสาหะ
19.เด็กชาย วาคิม ศรีอ่อน
20.เด็กชาย ธีรภัทร บุญโกมล
21.เด็กชาย กิตติพงษ์ วิงวัน
22.เด็กชาย สุรพล ลำเฟือย
23.เด็กชาย ชัยมงคล คุณสิม
24.เด็กชาย อานนท์ กาทอง
25.เด็กชาย ฟ้าประทาน ทองแพรว
26.เด็กชาย วรพล ส่วงเมา
27.เด็กชาย สรวิชญ์ อุสาหะ
28.เด็กชาย นันทพงศ์ กันสัตรู
29.เด็กหญิง กาญจนา อุสาหะ
30.เด็กหญิง วีรภัทรา ดาวพันธ์
1.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
2.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
3.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์
4.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
5.นางสาว สิรินทร์รัตน์ นันทรักษ์
6.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
7.นาย นวพล นิสวงศ์
263 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง รตนพร ศิริไพศาล
2.เด็กชาย อำนาจ ปากเมย
3.เด็กหญิง วันทนา นางวงค์
4.เด็กหญิง มณีรัตน์ ผ่องศิลป์
5.เด็กหญิง วิภาวี ห่อทรัพย์
6.เด็กหญิง เพ็ญมันตา กลิ่นมณี
7.เด็กหญิง สุปราณี ทิพย์รักษา
8.เด็กหญิง วรัทยา นามวิชา
9.เด็กหญิง ศิริวิภา พิมพ์ทอง
10.เด็กหญิง อัมธิกา จันมลตรี
11.เด็กหญิง บุษกร พาจันอัด
12.เด็กหญิง สุชานันท์ งอมสงัด
13.เด็กหญิง รุ่งนภา โพธิ์ทอง
14.เด็กหญิง รัชนีพร กันธทิพย์
15.เด็กหญิง อรปรียา โพธิ์ใหญ่
16.เด็กหญิง สมปรารถนา พิมพ์เพชร
17.เด็กชาย กรวินท์ นางวงศ์
18.เด็กหญิง นวนันท์ เทียนศรี
19.เด็กหญิง มลธีนี ธีระบุตร
20.เด็กชาย นิชคุณ สงคราม
21.เด็กชาย นรินธร ยาสี
22.เด็กชาย ศิริวัฒน์ สายทอง
23.เด็กชาย ฐิตินันท์ แก้วพิกุล
24.เด็กชาย วงศธร น้อยฉิม
25.เด็กชาย เด่นชัย พรมมามั่น
26.เด็กชาย ธนกรณ์ ทองศรี
27.เด็กหญิง รัตติญาภา นางวงษ์
28.เด็กหญิง ศศิธร เทียนศรี
29.เด็กชาย จิรภัทร พิลาแก้ว
30.เด็กหญิง ศรสวรรค์ สายทอง
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นางสาว ศิริพร ริลทัย
3.นาง จงรัก การะเกษ
4.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
5.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
6.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
7.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
264 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ชนะพล หลอมทอง
2.เด็กชาย อภิวัตร คุณสิม
3.เด็กหญิง กนกวรรณ พิไล
1.นางสาว สมปอง ศรีปัตเนตร
2.นางสาว นัฎฐณิชา อนุพันธ์
265 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย เริงฤทธิ์ ศิลทอง
2.เด็กชาย ปัญจพล พันธ์มะลี
3.เด็กชาย ภาณุพงษ์ เจริญพร
1.นางสาว โสภา วันทะวงค์
2.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
266 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วรพิชชา ดาวพันธ์
2.เด็กหญิง กัญญาวีร์ ลาวเมือง
3.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ สีกะชา
1.นาง เบญจพร จันทชิต
2.นาง ณัฐศิมาภรณ์ ชัยกวงชา
267 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
81.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง สุวรรณา อินทรีย์
2.เด็กหญิง ณิชากร พงษ์วิเศษ
3.เด็กหญิง กัญญาพัชร เบ็ญมาส
1.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
2.นางสาว โสภา วันทะวงค์
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง โสภิดา ส่วงเมา
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง การเกศ ถันทอง
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
270 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธนพล ดัชถุยาวัตร
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
271 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นัฏฐณิชา ติงสะ
1.นาย กิตติศักดิ์ มรรคสันต์
272 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
273 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง พิณณ์ประภา เปาสันเทียะ
2.เด็กชาย อดิชาติ คำแก้ว
3.เด็กหญิง ปฐมมาภรณ์ ศรีอ่อน
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
2.นางสาว สุภัคจิรา ราชเมืองขวาง
274 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง กันยา สียา
2.เด็กหญิง นัฐธิดา ศรีสุข
3.เด็กหญิง เมษารัตน์ ติงสะ
1.นางสาว เยาวเรศ กายะชาติ
2.นางสาว บรรจง สุโคตร
275 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
276 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง สัณห์ฤทัย โพธิ์สาชัย
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
277 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ยงศิลป์ มะลิวงค์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
278 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อภิศักดิ์ เรืองศรี
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
279 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง นัฐชนัญญา งามนวล
2.เด็กหญิง จิตตา ใจเรือง
3.เด็กหญิง วัชรียา ทองกล่ำ
4.เด็กหญิง สวิตตา ศิโล
5.เด็กหญิง อมลณัฐ ศรีสุข
6.เด็กหญิง กนกมณี ทำบุญ
7.เด็กหญิง ขวัญจิรา วังทอง
8.เด็กหญิง ปริยากรณ์ ศรเพ็ชร
9.เด็กหญิง กัญญาวีร์ บุญกอง
10.เด็กหญิง วรรนภา นาล้วน
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
2.นางสาว นิภาพร พวงมาเทศ
3.นางสาว บานเย็น พาวัน
280 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง วริศรา ใจแจ้ง
2.เด็กหญิง พัชนก อินธิเดช
3.เด็กหญิง เพียงขวัญ สีสิ้ว
4.เด็กหญิง นันทิกานต์ ผิวขาว
5.เด็กหญิง ณัฐณิชา ล้อมเกษ
6.เด็กหญิง เปรมฤดี ทองบัณฑิต
7.เด็กชาย ธีรภัทร ลำเฟือย
8.เด็กหญิง สมัยพร ผูกพันธ์
9.เด็กหญิง ชลธิชา ครัวกลาง
10.เด็กหญิง วริยา คำแก้ว
1.นาย ณัฐภูมิ แก้วพูล
2.นาง สุนันทา ตังสุข
281 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย รัตนศักดิ์ นิละนนท์
2.เด็กชาย ธนวัช ศรีวงศ์ษา
3.เด็กชาย อชิรวิทย์ แสวงพันธ์
4.เด็กชาย มินธาดา นามปัญหา
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พันธ์เพชร
6.เด็กชาย ทนงศักดิ์ ทองปา
7.เด็กชาย ศุภฤกษ์ วันประดิษฐ์
8.เด็กชาย อภิรักษ์ วะภา
9.เด็กชาย นันทกร สายทอง
10.เด็กชาย จิรศักดิ์ วันเพ็ง
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นาย เฉลิมชัย แสงห้าว
3.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
282 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ แสงชัจจ์
2.เด็กหญิง พชรมน แสนสุข
1.นาย กฤษณะ เผื่อเเผ่
283 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง สุจิตรา นามวิชัย
2.เด็กหญิง สุชาดา จันทคาด
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
284 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ชลธิชา เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง วรรณิกา สาระพงษ์
1.นาย สมยงค์ เชื้อพันธ์
2.นางสาว จุฑารัตน์ ใจทน
285 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ไชยธงรัตน์
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา ตาพราว
1.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
2.นาย เสนีย์ สมเสนาะ
286 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนโชติ การพงษ์
2.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ปั้นทอง
1.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
2.นาย ชัยพร เชื้อประทุม
287 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อนิวัตติ์ คำเหลือ
2.เด็กชาย วิชิต ศรีนาค
1.นางสาว ชาทินี สลีอ่อน
2.นางสาว โสภา วันทะวงค์
288 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
89.60
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง บุญญาภรณ์ รุ่งแสง
1.นาง ประครอง บรรพชาติ
289 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81.40
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง นันท์นภัส พรมชาติ
1.นาง สุกัญญา ใยแสง
290 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง กัณธิมา ฉันไชย์
1.นางสาว เอมมิกา บุญรักษา
291 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โยธา
1.นาง บังอร ไชยช่วย
292 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ฐิตินันท์ เที่ยงธรรม
1.นางสาว วนิดา พรหมชา
293 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง จันทรา ปัญญาคม
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
294 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
67.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะโนชาติ
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
295 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
59.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง กาญจนา มะลิวงค์
1.นางสาว วนิดา พรหมชา
296 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ณัฐพล สายสนอง
2.เด็กชาย ธนากร เกษก้าน
1.นาง จิราพร สีดา
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
297 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คำกลาง
2.เด็กชาย ปฐมพงศ์ ติงสะ
1.นาย ศรายุทธ เมฆกัลจาย
2.นาง ทองอินทร์ สาริก
298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง จันทร์ธิฎา เสนาพรม
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ราดมะโน
3.เด็กหญิง ศิริวรรณ ยาดี
4.เด็กหญิง พรปวีณ์ กิ่งก้าน
5.เด็กหญิง ศรัญญา พันธ์คำ
6.เด็กหญิง วิสุดา นาคี
7.เด็กหญิง ปาลิตา แนบเนียม
8.เด็กหญิง ศิริกัลยา นาคี
9.เด็กหญิง ดาริณี จันทรักษา
10.เด็กหญิง ขวัญทิวา แนบเนียม
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นาง สุกัญญา สมนึก
3.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ยศภัทร สายสนอง
2.เด็กหญิง กมลพร ศรีสุข
3.เด็กหญิง ปภาพินท์ ติงสะ
4.เด็กชาย ณฐวัฒน์ เคามั่น
5.เด็กหญิง กัญจนพร แช่มค้า
6.เด็กชาย ชัยวัฒน์ เบ็ญมาส
7.เด็กชาย พรรณทวี วงษ์หนองแวง
8.เด็กชาย เฉลิมชัย ดวงเด่น
9.เด็กหญิง ปภาวี ประทุมวงศ์
10.เด็กหญิง ศุภาพร มะณีจันทร์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว อมรประภา ประเสริฐชาติ
3.นางสาว ณัฐลดา ประทุมวงค์
300 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุธิดา สีหะนาด
2.เด็กหญิง รุ่งระวิน พิมพิสาร
3.เด็กหญิง ปัณณพร อุระดา
1.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
2.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
301 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ ยองใย
2.เด็กหญิง ภัทรียา นันทสิงห์
3.เด็กหญิง สุพิชชา ช่างทองมะดัน
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
2.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
302 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อาทิชา แนบเนียม
2.เด็กหญิง นิชธาวัลย์ หงส์เหิน
3.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
1.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
2.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
303 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ณัฐชา สายาง
2.เด็กหญิง ปัณฑิตา แซ่จ๋าว
3.เด็กหญิง สุคนทิพย์ นามวงค์
1.นาง วัชรา ท้าวด่อน
2.นางสาว นภสร ท่วงที
304 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ลุนคำ
2.เด็กหญิง สิริลดา สุวรรณศรี
3.เด็กหญิง จรินญา เกษะ
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
2.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
305 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ธัญชนก บุญโกมล
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ต้นเกษ
3.เด็กหญิง สุภัสสรา ดาบส
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
306 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
81.21
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง อริสรา แน่นอุดร
2.เด็กหญิง ชนิสรา นิสัย
1.นางสาว เอมมิกา บุญรักษา
2.นาง สุกัญญา ใยแสง
307 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
71.02
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย อรอุมา จำปาทอง
2.เด็กหญิง ขวัญชนก ครัวกลาง
1.นาง ลำไพ บุญราช
2.นาง ทักษิณา บุญราช
308 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชราพร กันศัตรู
2.เด็กหญิง น้ำฝน เรื่อเรือง
1.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
2.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
309 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
70.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ เทศะบำรุง
2.เด็กชาย จิรายุ ภาษี
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
2.นางสาว ชนิฎา จรเด็จ
310 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย มิ่งทรัพย์ คำหลือ
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี จันดี
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
2.นาย ชัยพร เชื้อประทุม
311 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง รจนา นางวงศ์
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ไทยบู่
1.นาง กนกวรรณ แสงทอง
2.นางสาว ณัฐธิดา สุทธิสัย
312 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย เจษฎางค์ ธูปเทียน
2.เด็กชาย เกริกพล เทศะบำรุง
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
2.นาย ชัยพร เชื้อประทุม
313 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
67.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ปานัดดา ศิลทอง
2.เด็กหญิง พัชรี พันธ์มะลี
1.นาง กิตติญา ภัยวงค์
2.นางสาว สุพัตรา ดวงเด่น
314 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นภสร จันทะศรี
1.นางสาว ธีริศรา ยาสี
315 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง บัวทิพย์ เบ็ญมาส
1.นางสาว วรรณภา บุญแสน
316 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ใจเรื่อง
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
317 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย เอกรินทร์ คำไพ
1.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
318 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย กฤษดา เกตุพงษ์
2.เด็กหญิง ภัทรวดี พันธ์ทอง
3.เด็กหญิง อรปรียา ถันทอง
4.เด็กหญิง พิชญาภา จันทรมานนท์
5.เด็กหญิง อรทัย บุญจันทร์
6.เด็กหญิง นารีนาฎ บัวจันทร์
7.เด็กชาย ภัคพล ทิพย์สิงห์
8.เด็กหญิง สุภาพร ไชยนาม
9.เด็กหญิง รุ่งทิวา ทุมดวง
10.เด็กหญิง กิ่งแก้ว ดวงเด่น
11.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
12.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
3.นางสาว สุปรานี หาญจิต
319 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กรวีร์ ภาษี
1.นางสาว กัลยา พลจันทึก
320 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง นริตา ห่อทรัพย์
1.นางสาว พัชรี สีเหลือง
321 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ชรินทิพย์ เสาร์คำ
1.นาง ศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา
322 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ณัฐวรา บัวลา
1.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
323 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง กาญจนา วงษ์เสน่ห์
1.นางสาว พันนิดา พิมสอน
324 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วรรณิภา ปิ่นทอง
1.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
325 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อัครพันธ์ เชื้อพันธ์
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
326 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ศรุตา นิ่มคุ้ม
1.นาง ศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา
327 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ณัฐชพน พาลี
1.นางสาว สำเภา พุทธศรี
328 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นภัสสร ธงอาษา
2.เด็กหญิง ชญานุช สินไทย
1.นางสาว กัลยา พลจันทึก
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
329 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ลิตนิล นามวงค์
2.เด็กหญิง ปานทิพย์ นางวงค์
1.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
2.นางสาว อุไรรัตน์ ทองเหลือ
330 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย จิรายุ หอมอ่อน
2.เด็กชาย นิติภูมิ เนาวรัตน์
1.นางสาว นฤมล เขียวดี
2.นางสาว รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา
331 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ปัญญาพร อัศวรเดช
2.เด็กหญิง บังอรรัตน์ กิ่งก้าน
1.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
2.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
332 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กหญิง ชนาภา เนื่องน้อย
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา โพธิ์อุดม
1.นางสาว ศศิวิมล ขันวงษ์
2.นาง ปาณปรียา โอษฐ์นภาพร
333 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง สุพัตสร คุณแก้ว
2.เด็กหญิง พิชญาภรณ์ เสนาะนำ
3.เด็กหญิง สายฝน อ่อนสุด
4.เด็กหญิง สุภาพร ช่อประพันธ์
5.เด็กหญิง พิชชาพร เหลาทอง
6.เด็กหญิง รัตณาภรณ์ ชารี
7.เด็กหญิง ่วิจิตรา โชติ
8.เด็กชาย อนุชัย เรื่อเรือง
9.เด็กหญิง จิรภิญญา อินสมบัติ
10.เด็กชาย จิรานุวัฒน์ สังข์ลา
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
2.นาย ไพโรจน์ ภูติยา
3.นาง กรรณิการ์ คำศรี
334 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กชาย จำรัส ทองกล่ำ
2.เด็กชาย ธนาวัฒน์ รัตนะ
3.เด็กชาย ภูริภัทร จันทลัด
4.เด็กชาย ทักษิณ ดมอุ่นดี
5.เด็กหญิง ถิรดา เกษี
6.เด็กหญิง แพรไหม โพธิ์อุดม
7.เด็กหญิง นิชนาถ แทนพันธ์
8.เด็กหญิง สิริญามณี โพธิ์อุดม
9.เด็กหญิง พิชชามญย์ ไก่แก้ว
10.เด็กหญิง ชนาภา เนื่องน้อย
1.นางสาว เริงฤดี มีราคา
2.นางสาว รสสุคนธ์ จูงกลาง
3.นางสาว ภนัชนันท์ พันธ์วัตร์
335 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย ณัฐดนัย มิตรชอบ
2.เด็กชาย สารัช สอพอง
3.เด็กชาย ศุภณัฐ ถาน้อย
4.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สายตั้ง
5.เด็กชาย ภูมิพิพัฒน์ สอนสุภาพ
6.เด็กชาย ศุภกิต สงสุวงษ์
7.เด็กชาย ธีระเทพ ราชัย
8.เด็กชาย เสรีพิศุท นางวงค์
9.เด็กชาย ศักดินนท์ ยะลา
10.เด็กชาย อติวิชญ์ สงโสด
1.นาย ประกาศิต ชูเสน
2.นาง ศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา
3.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
336 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
64.50
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ธัญรดา บุญรอด
1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
337 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
58.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย วีรวัฒน์ จันทร์ศิลป์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง วีระนุช ศรีหาบุตร
338 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย กีรติกร สาระสุข
1.นาง กิตติญา ภัยวงค์
339 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
65.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ดวงพร ทองเกลี้ยง
1.นางสาว ภัทราวดี เบ็ญมาศ
340 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
63.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ยศกร สุดาชาติ
1.นางสาว ภัทรวดี อุทัยกรณ์
341 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
57.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ศศินา แก้วมุกดา
1.นางสาว สุปรานี หาญจิต
342 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง พรรณวลัย หมื่นฤทธิ์
1.นางสาว สิริยากร เบ็ญมาส
343 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
67.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง บุญญภรณ์ บุญทาสิม
1.นางสาว วิชุดา แก้วใส

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม