#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง ญาณิศา กลิ่นเกษร
2.เด็กหญิง รัชนีกร เกษรสร้อย
3.เด็กหญิง จันทรัช จันทะลี
1.นางสาว คชาภรณ์ หลักบุญ
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
91.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ วาไชยะ
2.เด็กชาย ภูวฤทธิ์ อินทะพันธ์
3.เด็กชาย พิชิต กองคำ
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาง ภรนภา สาสังข์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สุภัสสรา คำมะกุล
2.เด็กหญิง นภัทร เครือบุตรดา
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ธฤตมน ทิมา
2.เด็กหญิง ศตพร สุรวิทย์
3.เด็กชาย กาลัญญู มาตร์อยู่เย็น
1.นาย ทวีศักดิ์ แก้วสว่าง
2.นางสาว พหุรัตน์ โกสกุล
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย ณัฏฐวุฒิ อุบลภาพ
2.เด็กหญิง กนกวรรณ สะเทือน
1.นางสาว วิไล อัมพรศรี
2.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ธนภัทร พื้นผา
2.เด็กชาย ธีระพงษ์ พัทสิม
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง วาสนา เคารพ
2.เด็กหญิง ลาวัลย์ พรพ่วง
1.นาย อัฐวัฒน์ โคสารคุณ
8 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ธัญสุดา บุตรสมาน
1.นางสาว จิรนันท์ ตั้งมั่น
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง รัชนก สุขเจริญ
1.นางสาว สุวริน สีดา
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง จิราพัชร เนียมมูล
1.นาย ชัยศิริ ตุ้มคง
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กวินทรา ประชุมชื่น
2.เด็กหญิง ชลิตา วรจันทร์
3.เด็กหญิง ชัชนันท์ ประจันทร์
1.นางสาว พลอยไพลิน ลูกรัตน์
2.นาง เบญจพร สุริสาร
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง พัทธนันท์ กุลเกษ
2.เด็กหญิง อธิชนัน มรรคพิมพ์
3.เด็กหญิง ศุภิสรา เพ็งธรรม
1.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
2.นาง นุสราภรณ์ สว่างวงษ์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย เริงนิรันดร์
1.นางสาว วราภรณ์ สุราวุธ
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นพรุจ บริสุทธิ์โชติพงศ์
1.นาย คณาธิป สุขโรจนภูวดล
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นรภัทร เตียวสิริไชยไพศาล
1.นางสาว ปุญศ์ฑริกา ประสานพันธ์
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา รัตนะพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา สมภาวะ
3.เด็กหญิง นารีรัตน์ อัมภรัตน์
4.เด็กหญิง ญาณภา ชนิดพันธ์
5.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ละอองศรี
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
91.63
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชาลิสา ทุมมา
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ วิมาน
3.เด็กหญิง รัตนพร บุญศรี
4.เด็กหญิง ประกายมุก ศรีหาบุตร
5.เด็กหญิง เนตรดาวดี ผิวบาง
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อนัญญา บุญเรืองศรี
1.นาง กาณญ์ฐิยา คำตัน
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรยา โทวาท
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ ศรีเมือง
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
2.นางสาว หทัยชนก นบนอบ
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย ปฏิภาน ศรีสุพรรณ
2.เด็กชาย สายธาร ครองเชื้อ
1.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
2.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อาทิตยา ธรรมเจริญ
1.นาย มรกต จันทมั่น
22 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กชกร บุตรสมาน
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฐวรากานต์ อนันต์
2.เด็กหญิง มธุรดา สมิงรัมย์
3.เด็กหญิง ภัควลักญชณ์ เกื้อกูล
1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กชาย ธัญญาภรณ์ พิวิโส
1.นาย ไพฑูรย์ กันยา
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ แก่นสีดา
1.นาง วิชชุวรรณ โคตรสาลี
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กวินธิดา หอมดวงศรี
1.นาง พัทธ์ธีรา สุวรรณประดิษฐ์
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง วรรณพร ยอดสิงห์
1.นาง สว่าง จูมเกตุ
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง อารีย์ยา สุวรรณคำ
2.เด็กหญิง อนัญญา บุญเรืองศรี
3.เด็กหญิง อมรลักษณ์ จอมชู
4.เด็กชาย ศุภณัฐ แสนสมบัติ
5.เด็กหญิง วรุณยพันธ์ จันทง
6.เด็กหญิง อชิรญาณ์ วงษ์ทอง
7.เด็กชาย อัมรินทร์ สิมมา
8.เด็กชาย อดิเทพ นวลคำวงศ์
9.เด็กชาย รังสิต จำปาเต็ม
10.เด็กชาย จักริน สุวรรณศิลป์
1.นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
2.นาง วรรณี แสนลา
3.นางสาว พรรวินท์ จูแจ่ม
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กชาย ธัญญาภรณ์ พิวิโส
2.เด็กหญิง ณัชชา เคารพ
3.เด็กหญิง จิราวัลย์ เนืองนอง
4.เด็กหญิง อรสา ขันทอง
5.เด็กหญิง กัญญา แสงสกุล
6.เด็กหญิง อภิญญา โคจันทร์
7.เด็กชาย ธนภัทร วรนาม
8.เด็กชาย คุณานนต์ คมไสย
9.เด็กชาย ธิตินันท์ เนืองนอง
10.เด็กชาย วีรทัต ครองใจ
11.เด็กชาย สุทิวัส บุตรงาม
12.เด็กชาย ภูริภัทร์ ไชยทอง
13.เด็กชาย พิสิทธิ์ ขันที
14.เด็กชาย กิตติวินท์ ครองใจ
15.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เทียมกลาง
1.นาง ผ่องศรี วรรณทวี
2.นาง เมธาวี ร่มเย็น
3.นาง อมลวรรณ เป็นลาภ
4.นาง นิรมล นาคาธร
5.นาง อัมพร สอนทอง
30 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
93.24
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กชาย แก้วศักดิ์สิทธิ์ สมแก้ว
2.เด็กชาย ฐิรวัฒน์ เกษรสร้อย
1.นางสาว อัจฉรียา พลนำ
2.นาง นันทิยา ธรรมทวี
31 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิมพ์พิชา วงษ์ใหญ่
1.นาง ศิรกาญจน์ โชคถิรเดช
32 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย พิชัยภูษิต ขันที
2.เด็กหญิง สุวนันท์ คมศรี
1.นางสาว กนกลักษณ์ ดวงศรี
2.นางสาว อรวรรณ องอาจ
33 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย ศักดิ์ศรี คมใส
2.เด็กชาย ธนิสร สาระจันทร์
3.เด็กชาย ภัทรนันท์ สารเขียว
4.เด็กชาย พชรพล อินปัญญา
5.เด็กชาย ปฏิพัทธ์ บังคม
6.เด็กชาย ธนพร คุณาพันธ์
7.เด็กชาย นพเก้า มูลทองฟัก
8.เด็กชาย อรุณ คมไสย
9.เด็กชาย ธนภัทร ไชยภักดิ์
10.เด็กชาย วรินทร ศรสิทธิ์
1.นาย เจษฎาภรณ์ อาจหาญ
2.นาง อาวรณ์ ชมชื่น
3.นางสาว ชญาน์นันท์ กายชาติ
34 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย อนันต์ เชื้อสอน
2.เด็กชาย อาทิตย์ เกยทอง
3.เด็กหญิง กมลชนก ตีเงิน
4.เด็กหญิง มนัสพร สังข์ทอง
5.เด็กหญิง อรนันท์ พุ่มจันทร์
6.เด็กหญิง กัลยา สมาคม
7.เด็กชาย เก่งกาจ มีพันธ์
8.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ยาสี
9.เด็กหญิง ขวัญฤดี จันดีกุล
10.เด็กหญิง นิภาวัลย์ มิเล
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย อรัณ ทิพมาตย์
3.นาง กัลยาณี ผึ่งผาย
35 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วรารัตน์ เกษโกทา
1.นาง วริวรรณ เป้งทอง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม