#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย อภิรักษ์ นาดี
2.เด็กชาย อัฒฑกร ไชยมาตย์
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กุลภัสสร์ กิตติการอำพล
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ ชัยมี
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
3 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ธัญชนก ตรีเหรา
2.เด็กหญิง พิชญธิดา สักขีนาดี
3.เด็กหญิง ภัทราวดี ศิริโท
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
2.นางสาว นาฏยา ดาวแก้ว
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ ศรีมูล
2.เด็กชาย ภูมิศักดิ์ ธานี
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง พีรดา โพธิ์ขาว
1.นาง ภัทรวรินทร์ ท้าวมา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฐรุจา นราวงษ์
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สรัญพร แก้วจาระนัย
2.เด็กหญิง อนัญญา ศรีสุรักษ์
3.เด็กหญิง สรวิศา ศรีวงษา
1.นาง สาวิตรี รังกระโทก
2.นาง สุสดี ศรีแก้ว
8 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรัญยา พรมเสนา
2.เด็กชาย ปัญญากร กิ่งทอง
1.นาง ชิลาลักษณ์ นามวงค์
2.นาง เอมอร นนทา
9 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ดลพร ภูหมื่น
1.นาง สุภาพร ขันตี
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ จันหอม
1.นาง ลำดวน ครุธทัสสะ
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย สุระศักดิ์ สุระสิทธิ์
2.เด็กหญิง บุญญานุช หลวงเดช
1.นางสาว สุปรียาณ์ บัวสด
2.นางสาว สุนารี พิมศร
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ชลธิชา ชูสวัสดิ์
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ สารพงษ์
1.นาง อำไพ บุญชาลี
2.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
13 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กชาย เสถียร สังภักดี
1.นาง พรรัชดา คำตัน
14 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย มนตรี จัดตุราเพศ
1.นาง บังอร เพริดพราว
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง รุ่งฤทัย นวลแย้ม
1.นาง ภัทรนรินทร์ โพธิวัฒน์
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง จิรภิญญา นามวงศ์
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อารีดา โสภา
1.นาย ศุภชัย นวลแย้ม
18 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ หนุนวงศ์
2.เด็กชาย กษิดิ์เดช แสงแก้ว
3.เด็กชาย จักริน สารภี
4.เด็กหญิง ชลธิชา บูชาเดช
5.เด็กหญิง ไอรดา ศรีหาวงศ์
6.เด็กหญิง กานต์ธีรา สีมาปทุม
7.เด็กชาย ศุภกร ภูมิธนยศ
8.เด็กชาย ฐณัฐ สุขศิริ
9.เด็กชาย สรวิชญ์ บุตรงาม
10.เด็กหญิง กฤตพร แสงทอง
11.เด็กหญิง พัชรมัย นัยเนตร
12.เด็กหญิง ธีริศรา คำล้วน
13.เด็กหญิง สุวิชาดา บุญจันทร์
14.เด็กหญิง กวินตรา ดาราชู
15.เด็กหญิง ทักษอร วันศรี
16.เด็กหญิง พรชรินทร์ วงษาชัย
17.เด็กหญิง กานต์ธีรา ไชยรัตน์
18.เด็กหญิง ศศิญาดา ไตรศิริพานิช
19.เด็กหญิง ศิริฉัตร ศิลาจันทร์
20.เด็กหญิง จันทรัศม์ กาสา
21.เด็กหญิง วรดา ศรีลาภา
22.เด็กหญิง ปพิชญา นวนแย้ม
23.เด็กหญิง นันทิยาภรณ์ บุตระดาษ
24.เด็กหญิง ลักษมีกานต์ อ่อนเกษ
25.เด็กหญิง ปุณยาพร การะกูล
26.เด็กหญิง ปิยวดี สุวรรณสิงห์
27.เด็กชาย กฤชคุณ จันหอม
28.เด็กหญิง นารารัตน์ อ่อนขันธ์
29.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ สิงห์เสน
30.เด็กชาย ศุภวิชญ์ กลมพันธ์
31.เด็กชาย เฟอนันโด้ โตเรสบาลิโลเนีย
32.เด็กหญิง ภัณฑิตา ลุนพรม
33.เด็กหญิง ภวันรัตน์ ศรีสิงห์
34.เด็กชาย ธนพล บุดดีภักตย์
35.เด็กหญิง ฐิตินันท์ จอมภู
36.เด็กหญิง ณพิชญา คงศรีลา
37.เด็กหญิง ชนัดดา ศิลารักษ์
38.เด็กหญิง พิชชานันท์ ไชยกุฉิน
39.เด็กหญิง กฤติกา ฤกษ์ใหญ่
40.เด็กชาย อรรรณพ สอนไชยยาติ
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
2.นาง รัศมี ศิริชนะ
19 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐชานันท์ สุวรรณศิลป์
2.เด็กหญิง ปวริศา พิมาทัย
3.เด็กหญิง ปุณยนุช ชาภักดี
1.นางสาว อุมาพร บุญจวบ
2.นาง ทัชชกร ศุภกุลธนันท์
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กัลยา ชโลธรวรกิจ
2.เด็กหญิง พิชญา พรมเพ็ญ
3.เด็กหญิง ศรัญญาพรรณ สุชาติ
4.เด็กหญิง ธัญชิตา มวลพรม
5.เด็กหญิง อินทิรา จูนลไชยญกรณ์
6.เด็กหญิง ปัฐยาวัต ทรงกรด
7.เด็กหญิง กัญญ์วรา ทารมย์
8.เด็กหญิง วิลาสินี จันทร์ตั้ง
9.เด็กหญิง ปณิตา สมเทพ
10.เด็กหญิง เพลินไพริน ทางาม
1.นางสาว สุปรียาณ์ บัวสด
2.นางสาว อนุธิดา สว่างวงษ์
3.นาง นุสราภรณ์ สว่างวงษ์
21 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สุทธิษา ศรีชัย
2.เด็กหญิง ณัฎฐกานต์ แสงสิงห์
3.เด็กหญิง เนตรศิริ อมรโรจน์วรวุฒิ
1.นาง ทองใบ ทันนา
2.นาง สมพร ประสาร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม