#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง สุภนิดา อินทะนะ
2.เด็กหญิง จินตนา อัมภรณ์
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สุรศักดิ์ ปราบเสียง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย อภิเวช พูลเพิ่ม
2.เด็กชาย ภูวดล แซ่อึง
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาย เชาว์วัฒน์ พละศักดิ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง ศุภากร ทาคำมอง
2.เด็กหญิง ศุภาลักษ์ วงค์คำ
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว เมธกานต์ มีคุณ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย เดชนรงค์ ปุศิลา
2.เด็กชาย สุริยะ อนันเทภา
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สุรศักดิ์ ปราบเสียง
5 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง อภิชยา สงเมือง
1.นาง ภินันตรา กุลมี
6 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง โสภิดา ภูคำไพร
2.เด็กหญิง วริศา บึงราษฎร์
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ บุตรสมาน
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นาง รัชนีกร ธรรมษา
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ จันทา
2.เด็กหญิง รัตน์ติญา ยินดี
3.เด็กชาย อาณาจักร พิลา
4.เด็กหญิง ปริศา ชมหอม
5.เด็กชาย ไชยวัฒน์ บุญเหลือ
6.เด็กหญิง ภานิชา สิมณี
7.เด็กหญิง วรกาญจน์ บุญจริง
8.เด็กหญิง หยาดทิพย์ จอมเชื้อ
9.เด็กชาย ณัฎฐพล สมอ่อน
10.เด็กชาย ภรัณยู บุญประดิษฐ์
11.เด็กหญิง ดารารัตน์ มาสงค์
12.เด็กหญิง เจนจิรา หนุนวงค์
13.เด็กหญิง ภคนันท์ ปัทราช
14.เด็กชาย ศิริชัย ใหญ่สูบ
15.เด็กชาย พีรณัฐ นพคุณ
16.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ มาสงค์
17.เด็กชาย ณัชพล จิตหาญ
18.เด็กชาย ขจรยศ อ่อนพิมพ์
19.เด็กหญิง มณีรัตน์ สารีอาจ
20.เด็กชาย นภดล โสสา
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
3.นาย กรวิทย์ ทองแปลง
4.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
5.นางสาว อรพากร ขุนธิวงศ์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ชลธิชา พันธ์งาม
1.นาง ภินันตรา กุลมี
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย กฤติน บุญเพิ่ม
1.นาง ภินันตรา กุลมี
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ซังนก จอง
1.นาง ภินันตรา กุลมี
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ธิดากานต์ พลชัย
2.เด็กหญิง ฐิติมา สีเสน
3.เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ วงษ์พุฒ
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
2.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นาย อภิวัฒน์ สุวรรณมิตร
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา จันทา
1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
14 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ญาณภัทร เสียงดี
2.เด็กชาย ทรงวุฒิ เสมามิ่ง
3.เด็กชาย คุณาวุธ ผาปรางค์
4.เด็กชาย ปภาเทพ เพิ่มเติมจิต
5.เด็กชาย ธนพนธ์ คำศรี
6.เด็กหญิง พรทิพา วิลุน
7.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา กันภัย
8.เด็กหญิง พิมลรัตน์ โททอง
9.เด็กหญิง นันทัชพร โสภาศรี
10.เด็กชาย รัตนพงษ์ ทาทอง
11.เด็กชาย โยไทย ศรีรักษา
12.เด็กหญิง จิดาภา ฝ่ายสอง
13.เด็กหญิง สุกานดา นาสิงทอง
14.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ นามเวช
15.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ลาศา
16.เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุขศรี
17.เด็กหญิง ณัฎฐธิดา บุญนำ
18.เด็กหญิง เพ็ญนภา ใจดี
19.เด็กหญิง สุภัชชา วิลุน
20.เด็กหญิง จิรารัตน์ หารปราบ
21.เด็กหญิง ธิฆัมพร วันทอง
22.เด็กหญิง พรนภัส งามทรัพย์
23.เด็กหญิง ธนพร ไชยคุณ
24.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คงสิน
25.เด็กหญิง ญาดา สุขสวาท
26.เด็กหญิง อรจิรา สาลีพวง
27.เด็กหญิง วชิรญาณ์ หมื่นสุข
28.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยคุณ
29.เด็กชาย ภพธรรม ผาปรางค์
30.เด็กชาย กิตติพันธ์ จันทร์หอม
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
3.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
4.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
5.นางสาว วิจิตรา เสียงดี
6.นาย มลศักดิ์ หลักดี
7.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
8.นาง นิฤมล วรรณคำ
15 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย จุฑาลักษณ์ รจนัย
2.เด็กชาย ไชยวัฒน์ จุลทัศน์
3.เด็กชาย วรพงศ์ จุลทัศน์
4.เด็กหญิง ปัญญาพร อินสวน
5.เด็กหญิง พนิดา พวงพรมมา
6.เด็กชาย พุฒิพงษ์ เสมามิ่ง
7.เด็กหญิง ศิรภัสสร โขงลำ
8.เด็กชาย กุลปริยา คงสิน
9.เด็กหญิง แสงมณี หาญเชี่ยว
10.เด็กชาย ภัทรเดช สายสิงห์
11.เด็กชาย ปฏิภาณ พรมมาสุข
12.เด็กชาย วีระวัฒน์ ทาขุนทด
13.เด็กชาย ศรนรินทร์ พรมโสภา
14.เด็กชาย ระพีภัทร บุญใหญ่
15.เด็กหญิง สิริวิมล ไชยคุณ
16.เด็กหญิง กรกนก ไชยคุณ
17.เด็กหญิง ปิยวรรณ สุวรรณคำ
18.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รักษา
19.เด็กหญิง ฐิตาพร บุตรดี
20.เด็กหญิง ฐิติพร โพธิสาร
21.เด็กหญิง อรวรรณ เลื่อนฤทธิ์
22.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ ทองแปลง
23.เด็กหญิง ชฎาพร ไชยเชษฐ์
24.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ ลีลา
25.เด็กหญิง วรรณษา ช่างชัย
26.เด็กหญิง พุทธธิดา คำกิ่ง
27.เด็กหญิง สุกัญญา พรมรินทร์
28.เด็กหญิง นฤมล เลื่อนฤทธิ์
29.เด็กหญิง จุฑามาศ กงล้อม
30.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ทาทอง
31.เด็กหญิง มลฤดี ศรีอินทร์
32.เด็กหญิง นุชนาถ สลับศรี
33.เด็กชาย วีระพงษ์ ชาลี
34.เด็กหญิง นันทิกานต์ บุตรดี
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
3.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
4.นาย สุชาติ ดวงมาลา
5.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
6.นางสาว สุพิศ ทาทอง
7.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
8.นางสาว อารีญา บัวทุม
16 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กฤษฎา พิริเกรง
1.นาย ไชยยา ดวงแก้ว
17 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ณัฐชานันท์ บุญเกลี้ยง
2.เด็กหญิง พริมา ปกป้อง
3.เด็กหญิง มณีมุกดา ถวิลไพร
1.นาง ทองใบ บุญเนตร
2.นางสาว สมคิด สืบสิมมา
18 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญบุตร
2.เด็กหญิง ชัชชญา กระอาจน์
3.เด็กหญิง ตันหยง ไชยเกิด
4.เด็กหญิง นิพาพร นีระจักร์
5.เด็กหญิง ณัฐณิชา หอมเนียม
6.เด็กหญิง ดรุณี จันทร์สุกไส
7.เด็กหญิง สุพิชญา จำปาเรือง
8.เด็กหญิง กรปรียา ศรีหาบุตร
9.เด็กหญิง สุธิดา ศรีหบุตร
10.เด็กหญิง ธิดาลักษณ์ พิมพร
1.นางสาว นิตยา ทองแปลง
2.นาง สุกัญญา มาตราวงค์
3.นางสาว เนตรชนก สังเกตกิจ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม