#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ดาราธิป ชูศรี
2.เด็กหญิง อนุธิดา ชารีดา
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีรุ่งเรือง
1.นาง มยุรี จันทวี
2.นาง ปิยะนัส บำรุง
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง สุกัญญา ทุมแพง
2.เด็กหญิง อุษา โพธิ์เงิน
3.เด็กหญิง เนตรชนก จันทร์ตั้ง
1.นาง รัตนวรรณ จันทร์ถา
2.นางสาว นิรัชดา เหลาสิงห์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง จีรวรรณ ศรีภักดี
1.นาง อุรา กรมพะไมย
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย วุฒิชัย วอทอง
2.เด็กหญิง เกษศิรินทร์ ก้านเกตุ
3.เด็กหญิง โดนัท หอกคำ
1.นางสาว เนตรทราย ณ อุบล
2.นาง ทิพรัตน์ วงษ์รักษ์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย รัฐภูมิ จุปะมัดตัง
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย พิชยะ ไทยสะเทือน
2.เด็กชาย อติชาติ บุญจันทร์
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ณัฐวัศห์ เกี้ยวสันเทียะ
1.นาย ไชยยา ดวงแก้ว
8 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง กนกพิชญ์ จิตติ
2.เด็กหญิง ศิริรัตน์ กิ่งจันมน
3.เด็กชาย วีระพงษ์ พิมพ์สอน
1.นาง วชิราพรรณ สิทธิมวล
2.นางสาว จุฑาพร ชุมคำ
9 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง นันทิกานต์ เลิศผล
2.เด็กหญิง ปนัดดา นันทา
3.เด็กหญิง สิดาพร ไชยคุณ
4.เด็กหญิง ฐิตาพร สีมาวงษ์
5.เด็กชาย ปรินทร ขจรจิตร
6.เด็กชาย กฤษฎา ศุภนานัย
7.เด็กหญิง ชุติมา ศรีสุวรรณ์
8.เด็กหญิง กวิตา เกษี
9.เด็กหญิง สุภัชชา ดาดวง
10.เด็กหญิง ธนพร คำกระจาย
1.นาง พากเพียร หนุนชู
2.นางสาว ณัฐกานต์ ทองศรี
10 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ดุลยวัฒน์ วรดี
2.เด็กชาย ธานี แก้วแดง
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรมศรี
1.นาย ประวิตร ตระกููลวิทยานันท์
2.นาย เชาว์วัฒน์ พละศักดิ์
11 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ชนะชัย เพียยา
2.เด็กชาย ฐาปนนท์ แสงใสแก้ว
3.เด็กชาย พงศกร นิลเกษ
1.นาย ประวิตร ตระกููลวิทยานันท์
2.นาย เชาว์วัฒน์ พละศักดิ์
12 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย เจษฎากร เมยดง
2.เด็กชาย ชลิตวรรณ อยู่เย็น
3.เด็กชาย ธนบดี กรสุวรรณ
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
13 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กฤษฎาวุฒิ พรมมาสุข
2.เด็กชาย สุทธิกานต์ อำภะรัตน์
3.เด็กชาย รพีภัทร ก่ำเกี้ยง
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาย เชาว์วัฒน์ พละศักดิ์
14 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย สกุลเพชร บุญเลี้ยง
1.นาย พิพิธธน บุราคร
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ระพีภัทร บุญใหญ่
2.เด็กชาย วีระพงษ์ ชาลี
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ภัสดาพร บุญเพิ่ม
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ปิยะนุช ไชยคุณ
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม