#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย อธิษฐ์ ขาวสลับ
2.เด็กชาย เกรียงไกร สาวารัต
3.เด็กชาย วุฒิชัย คำแสนราช
1.นาย วสันต์ คำเพราะ
2.นาง มยุรี จันทวี
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง อัญชลีกร สุพร
2.เด็กหญิง วรรณวิดา ทองสุข
3.เด็กหญิง สุมิตา บุญเหลือ
1.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
2.นาย สัมฤทธิ์ อเนกโชค
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ปุณนิศา แก้วจันทร์
2.เด็กชาย พิมพ์พิไล โพธิ์ไพร
3.เด็กชาย นวพล ตลอดนอก
1.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
2.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
4 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง เพชรา กันยา
2.เด็กหญิง สาวนี อ่อนเกษ
3.เด็กชาย สายชล ธรรมทวี
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง อุรา กรมพะไมย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กชาย นริศสรณ์ บุญครั่ง
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ แจ่มเชื้อ
2.เด็กหญิง ธัญชนก ยิ้มเกิด
3.เด็กชาย พงศภัค อ่อนเกษ
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ณัฐพล แสงยา
2.เด็กชาย อภิรักษ์ ชาภักดี
3.เด็กหญิง วรกานต์ พละศักดิ์
4.เด็กหญิง สุภัทรา สิงห์ผง
5.เด็กชาย พิชยะ จันใด
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
2.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กชาย นิพล พงษ์ศรีดา
2.เด็กชาย นนทกร สร้อยทอง
1.นาย อธิวัฒน์ แรงเริง
2.นางสาว กฤติยา เวียนวงศ์
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง ใบเตย อำนวยโพธิ์
2.เด็กชาย ณัฐพล ศรีอักษร
3.เด็กชาย รพีภัทร เพิ่มพร
1.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
2.นางสาว ศิริลักษณ์ คำยุธา
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ปุณนิศา แก้วจันทร์
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง พัชรากร รัตนวัน
2.เด็กหญิง เบญญาพร พวงจำปา
3.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ถวิลไพร
1.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
2.นาง พนาไพร กัดกุมภา
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง กุลนันท์ สมหมาย
1.นาง อิ่นอ้อย บุษบงก์
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ธนกร วงศ์ชัยภูมิ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
14 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง กัลยานี อ่างมณี
1.นาง โสภา พวงสวัสดิ์
15 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง สิริวิมล ไชยคุณ
2.เด็กหญิง ปัญญาพร อินสวน
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง สุภัชชา วิลุน
2.เด็กหญิง จิดาภา ฝ่ายสอง
1.นางสาว ทศพร กลมพันธ์
2.นาย มลศักดิ์ หลักดี
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง พรรณปพร คลังภูเขียว
1.นาง คณิตตา ไชยนะรา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม