#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง พิรุนพร กังวาลย์
2.เด็กหญิง อินทิรา บุญอินทร์
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง กัลย์นิษฐา อุดหนุน
2.เด็กหญิง วรรณิดา ภูริมนาค
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา มีมุ้ย
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นางสาว กุลธิดา ถาวร
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง กานต์ติมา เงินดี
2.เด็กหญิง จุไรวรรณ คำมาโฮม
3.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ศิริยาน
4.เด็กหญิง นภัสวรรณ โนระ
5.เด็กหญิง อดิภา พื้นพรม
6.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ฤทธิยา
1.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
2.นางสาว นงคราญ บุญนำ
3.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธีระพล สูงโฮง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไกรษี
3.เด็กหญิง ดารารัตน์ ปอทอง
4.เด็กชาย รัฐพล สิงห์บุญตา
5.เด็กชาย ภูตะวัน ไชบภักดี
6.เด็กชาย อนันต์ แก้วเคนมา
7.เด็กชาย กิตติเชต สาตคม
8.เด็กชาย ภูวนัย หงษ์คำ
1.นาย บรรจง ยาตรา
2.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
3.นาย ธนากร โยธิคาร์
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง สุธิมา ไชยโคตร
2.เด็กหญิง วรรณวิภา ทองฮวด
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา กลิ่นพยอม
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2.นาง นฤมล ศรีทา
6 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย เพ็ชรมณี สุปติ
2.เด็กหญิง ฐิติมา เสนาภักดิ์
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาง สุณิสา บุญดี
7 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สวัสดี
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
8 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธีรภัทร จุลแดง
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
9 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย นนทภัทร์ ผิวขาว
1.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
10 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย อนุชิต โคบุตร
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
11 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จารุวรรณ คำศรี
1.นางสาว ยุพิน พิชพันธ์
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง สุวรรณา พินโย
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ณัฐวิดา มะณี
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง พัชราภา เทพตาแสง
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ จันทองหลาง
3.เด็กหญิง ปัถยา พิมเสนา
4.เด็กหญิง วิญาดา สุระเสน
5.เด็กหญิง ปาริชาติ ญาณศิริ
6.เด็กหญิง จิราภา กาประสิทธิ์
7.เด็กหญิง อรวรรณ นักพรม
8.เด็กหญิง ฟ้ารุ่ง สุริยเลิศ
9.เด็กหญิง นิชาลินี ศรีคำภา
10.เด็กหญิง จิราพัชร ก้อนทอง
11.เด็กหญิง ปนิดา วังสำเภา
12.เด็กหญิง ผลิดา บุญเสนาะ
13.เด็กชาย สุภนัส ผึ่งจันดุม
14.เด็กชาย ปัญญา ปลาฉลาด
1.นาง บัวกมล กัลยา
2.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
3.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
4.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
5.นางสาว ภัทร์ชนันท์ กัลยา
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง จีรนันท์ กันยาวงค์
1.นางสาว รุ่งฤดี สายสิม
16 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ประภาพร สีดารักษ์
2.เด็กหญิง จันทร์จิรา สุวรรณชาติ
3.เด็กหญิง พรชนก เพิ่มพร
1.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
2.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย อนุชิต อยู่คง
2.เด็กชาย อนุชัย อยู่คง
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
2.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
18 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ปวริศร์ สุขสงวน
2.เด็กชาย ปภิณวิทย์ สำเภาทอง
3.เด็กชาย เจษฎากร เสนาพันธ์
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
19 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง บุญยาพร วิลัย
2.เด็กหญิง ชลธิชา แก่นสีดา
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
2.นาง รัตติยา วรวิเศษ
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ แก้วดี
2.เด็กหญิง เพชรภาวรรณ ประสิทธิ์
1.นางสาว ปภัสสร บุญลา
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง กนกวรรณ พันธิมาศ
1.นางสาว นุชจิตรา ชาติดี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม