#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธาดาพงษ์ มาลาศรี
2.เด็กหญิง สุพัตรา ใสยา
1.นางสาว สุภาวดี พรำนัก
2.นางสาว ณัฐภาส์ โพธิ์ทิพย์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุนิฐา ชิกะกุล
2.เด็กหญิง สุกัญญา นิวาด
1.นาย ธนากร โยธิคาร์
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
89.63
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ขัตติยา คำโสภา
2.เด็กหญิง วันวิสา บุญนำ
3.เด็กหญิง สิริกานดา ช่วยแสง
4.เด็กหญิง ปิยวดี ดวงแก้ว
5.เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทาคำสุข
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นาย ศิริชัย คุณสิม
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง อลิตา โสดาโคตร
2.เด็กชาย วรโชค ดาดวง
3.เด็กหญิง นลิน สายสิงห์
1.นาง จรรยา คำศรี
2.นาง งามพร วงษ์ษา
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง สิตานัน แตะต้อง
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชุมณี
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ หาดคำ
1.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
2.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
1.เด็กหญิง พัชรมณี ลำนานไสย
1.นาย เดชา พรมมาสุข
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย พงศธร สีหานาม
2.เด็กหญิง ปางทิพย์ นาลอย
1.นาย มานพ ประเสริฐ
2.นาย ทอน แบบอย่าง
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย วิทยา ไชยเชษฐ์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย กฤษฎา สะสีสังข์
2.เด็กชาย พีระพัฒน์ สุนะวัง
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
2.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
10 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย วงศกร วรรณวงษ์
2.เด็กชาย แทนไท สิงห์ทอง
3.เด็กหญิง นิชานันท์ เมาลีชาติ
4.เด็กชาย ณัฐพงษ์ คูณศิริ
5.เด็กหญิง จริยา ยืนสี
6.เด็กชาย สิรภพ บรรโล
7.เด็กหญิง ฐิติภา หาญชนะ
8.เด็กชาย ศุภรัตน์ เมาลีชาติ
9.เด็กหญิง พิมพิกา วรรณวิไล
10.เด็กชาย อนุพงศ์ มาทอง
1.นางสาว สุภาวดี ชูกลิ่น
2.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
3.นางสาว เมทินี ฝอยทอง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม