#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง อดิศา สอดศรี
2.เด็กหญิง ปวรรัตน์ ยาเคน
3.เด็กหญิง วรกานต์ มิ่งเมือง
4.เด็กหญิง ปาริชาติ ธรรมสอน
5.เด็กหญิง ชญาภรณ์ ภูมิพันธ์
6.เด็กหญิง มณฑิตา มาพิทักษ์
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นาย ปรีชา ศรีแก้ว
3.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย เจษฎา อ่อนทรวง
2.เด็กหญิง ณัฏฐาวดี ศรีลาชัย
1.นาย ถาวร ยี่สุ่น
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ปริญญา สุขศรี
1.นางสาว นิลุบล มิ่งขวัญ
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เกมชัยภูมิ
2.เด็กหญิง อรสินี สีเหลือง
3.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีลาคำ
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว วันดี คำแสนราช
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ศรีสุวรรณสร เนียมกลิ่น
2.เด็กหญิง ทิพวรรณ บรรพชาติ
3.เด็กหญิง สุภาวรรณ ลานตวน
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
6 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
86.30
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง จริยาภรณ์ เขียวอ่อน
1.นาง วันทา ศรีตระกุลรักษ์
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อินฟ้า กิ่งแก้ว
2.เด็กหญิง วรรณวิสา เลือดกระโทก
3.เด็กชาย ณัฏฐกร บุญมาเรือง
1.นาง พัณณ์ชิตา เนียมมูล
2.นาย ศตนันท์ พันสีเงิน
8 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ฐิติพงษ์ บุญมั่งมี
2.เด็กชาย นัทชา พราไพล
1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
2.นาย สำรวย ชื่นใจ
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย วรพรต วิลา
2.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ เสาตรง
3.เด็กหญิง พิชชาภรณ์ บุตรมั่น
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นาย นพดล อุตรักษ์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
44.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐพล กองทอง
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อรวรินทร์ โคสา
2.เด็กหญิง อรัญญา สุภาพ
1.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
2.นาง มานิดา ชิดดี
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย จิณณพัต รัตนพันธ์
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง วิชาดา ยิ่งชาติ
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย เบญจิมินทร์ เคอร์ซอร์
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ทักษพร สิงห์ซอม
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
17 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม