#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง กุลยา จันดีสี
2.เด็กหญิง สุภัสศร สีทอง
3.เด็กหญิง อินทิรา ขวัญนิมิตร
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นางสาว วิพาดา พัดทาบ
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
88.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย สุพจน์ น้ำยอง
2.เด็กหญิง รัตนา นาคใหญ่
3.เด็กหญิง กัลยา ถือเครือ
4.เด็กหญิง ชนาภา เหมาะทอง
5.เด็กหญิง ปณิตา นาคชัย
6.เด็กหญิง สาลินี แสนดี
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นาย ปรีชา ศรีแก้ว
3.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ภัทรนันท์ วันยอด
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชาภักดี
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง วชิรญา มูลคำ
2.เด็กหญิง สวรินทร์ ปานประชาติ
3.เด็กหญิง ไรวินท์ ครองพันธ์
1.นาง พชญา เฌอร์กิจ
2.นาย ชายสมบูรณ์ ศรีโกศล
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา เรืองเดช
2.เด็กหญิง อัมราวรรณ เนียมพันธ์
3.เด็กหญิง ณัฎฐากร แก้วพิลา
1.นางสาว อรุโณทัย ซาเสน
2.นาง กาญจนา สังขะทา
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง อลิสา ทองภูมิพันธ์
2.เด็กชาย ภาราดร เรืองเดช
3.เด็กหญิง นกมลวรรณ เนียมพันธ์
1.นาง กาญจนา สังขะทา
2.นาง นฤมนต์ ปูพะมูล
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ กายชาติ
2.เด็กหญิง กัสศุมา สารศาสตร์
1.นางสาว ทัศนีย์ คมใสย์
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย ฐิติกร ศิริมา
1.นาง มยุรี สมานพันธ์
9 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย อาทิตย์ ชินศรี
2.เด็กหญิง พุทธิดา อัตพงษ์
1.นาง ปรมา พันธุ์คำ
2.นางสาว ลลิตา โภคพันธ์
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เกิดเทศ
2.เด็กชาย สุริย์พร อินใย
3.เด็กชาย กิตติ ยอดย้อย
4.เด็กชาย อดิศักดิ์ คุมมินทร์
5.เด็กหญิง จิรนันท์ คำแพง
6.เด็กหญิง ณัฐมน ธรรมจันทร์
7.เด็กหญิง สาวิตรี อ่อนทรวง
8.เด็กชาย วิชาญ ปิ่นวันนา
9.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ รัตตะพันธ์
10.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ แก้ววะดี
1.นาง อัมราพร แสนเทพ
2.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
3.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
92.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง วรัทยา เพชรินทร์
2.เด็กชาย พยุงศักดิ์ จันทร์หอม
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
2.นาย อุดม รัตนบุรี
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ธนกฤต สุมณฑา
2.เด็กชาย ธนโชติ สอดแก้ว
1.นางสาว รสลิน ธีระบุตร
2.นาง นงคราญ จันทุมา
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง นภัสสร ทองมาก
2.เด็กหญิง นภัสกร ทองมาก
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ภัทรชัย ครองเชื้้อ
1.นางสาว ปวีณา รากวงษ์
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง แพ็ทรินทร์ หาญพังงู
1.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ระภีพัฒน์ เมาหวล
1.นาย สมโภชน์ ยอดสิงห์
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ชนะพล สิมหล้า
2.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย ขุนทอง
3.เด็กชาย กัลธนกร เกตุทอง
4.เด็กชาย ประวิทย์ ลาดหนองขุ่น
5.เด็กชาย ทองพิทักษ์ ยอดโพธิ์
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย คงฤทธิ์ ทองมนต์
1.นาง อัมราพร แสนเทพ
19 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ชานนท์ หอมหวาน
2.เด็กชาย นนทกานต์ สมนึก
3.เด็กชาย กริชชัย พุ่มพล
4.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ นาคอ่อน
5.เด็กหญิง นลินทิพย์ วรรณทอง
1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง สุนิทา เมาหวล
1.นาง ลัดดา บุษภาค
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ปิณิดา วันศรี
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
85.30
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย สิงหา เนียมคำ
2.เด็กชาย วีระศักดิ์ นารีพล
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
23 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง สุธางคุ์รัตน์ วันคาร
2.เด็กหญิง ประภัสรา เปล่งปลั่ง
3.เด็กหญิง ศิริรัตน์ พลแสน
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
2.นางสาว สุกัญญา ทัพรัตน์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม