#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ สุระชาติ
2.เด็กชาย พานทอง ไชยมูล
3.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ภูลายลาว
1.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
2.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ภัทริกา กงศรี
1.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
3 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปุณยาพร เนื้อไม้หอม
2.เด็กหญิง สุภาวดี ทะทอง
3.เด็กหญิง นพรัตน์ คงมาก
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นาง ไพลิน ทีงาม
4 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์พูล
2.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
3.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลมพรมมา
1.นาย ธีระเดช คูหา
2.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ปฏิภัทร เวียงสิมา
2.เด็กหญิง สุภาวดี นามอนุ
1.นางสาว กานต์จิรา กาญจนพัฒน์
2.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ศิรินภา ใจมาะนะ
2.เด็กหญิง อรัญญา ทาทอง
3.เด็กหญิง อรณิชา ภูแท่งแก้ว
4.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ศรีพูล
5.เด็กหญิง สรินยา สะดวก
1.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
2.นางสาว วราณี จงกลกลาง
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ไพรพนา วันพุธ
2.เด็กหญิง พัชราภา เครือพันธ์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เสาเหลี่ยม
2.เด็กชาย นัฎฐรัตน์ เครือพันธ์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นาง เพ็ญประภา จันทรา
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย อนุภัทร สิมนาม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
10 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
93.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง อภิชญาน์ เจียมมะเริง
1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม