#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรอุมา แขนทอง
2.เด็กชาย จักรกฤษณ์ ถี่กระโทก
3.เด็กชาย วรวุฒิ ศรศรี
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
2.นาง ไพลิน ทีงาม
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพชรตะกั่ว
2.เด็กหญิง กนกวรรณ วงคำจันทร์
1.นางสาว วิรัชนี ไชยโคตร
2.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
3 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย ธนากร กนกหงษ์
1.นางสาว บุหลัน บัวทอง
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย อรุณรัตน์ ฉานสำโรง
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ชิณวงศ์
3.เด็กชาย ธีรภัทร ดาวสุข
4.เด็กชาย พีรพงษ์ พงษ์บุตร
5.เด็กชาย พุฒิพงษ์ ไชยมูล
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
2.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ ไชยมูล
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ สว่าง
1.นาย ถาวร ยศศิริ
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ณัฐพล บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ศักรินทร์ กุลบุตรดี
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวอ่อน
9 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย อมรเทพ ทองทิพย์
2.เด็กหญิง อารดา ภูดวงขวา
3.เด็กชาย พีรภัทร คูณเสมอ
1.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
2.นาย ธีระเดช คูหา
10 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง จันทิมา บุตรสุวรรณ์
2.เด็กหญิง โสภา โกศล
3.เด็กหญิง อุไรวรรณ กงล้อม
1.นาง ยุพิน มูลมิน
2.นาง รัชดา บุญโต
11 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธิลดา จันทร์เทศ
2.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ผิวอ่อน
1.นาง นาถตยา ภูรักษาไชย
2.นาย วัชรพล ไชยนิตย์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม