#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ธนาเดช โคสารคุณ
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
2 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชลิตา สุจันทร์
2.เด็กหญิง ชุติมา โชติกะคาม
3.เด็กหญิง สุธัญญา นางวงษ์
1.นาง นิตยา สระแก้ว
2.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
3 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย ธนากร เลาพิลา
1.นางสาว อริสรา ปัญญาวงค์
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลมพรมมา
2.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
3.เด็กหญิง พิชญา ไชยทอง
1.นางสาว อริสรา ปัญญาวงค์
2.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง วรัมพร จูมครอง
1.นาง ละออง คำศรี
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
1.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ศิวกร ขันทะวัตร
1.นาย วัชรพล ไชยนิตย์
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย ณัฐวัตร ดีโลนงาม
1.นาง อุไรภรณ์ พิทักษา
9 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง มัลลิกา สงโสด
2.เด็กหญิง ปิยาอร คำมงคุณ
3.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ อาจหาญ
4.เด็กหญิง จันทนา ไชยชาติ
5.เด็กหญิง จิราพร พลพันธุ์
6.เด็กหญิง สุจิตรา ไชยชาติ
7.เด็กหญิง สภัสรา มณีนิล
8.เด็กหญิง ภัทรินทร์ ศรีสุข
9.เด็กหญิง จันทิวา ศิริชนะ
10.เด็กหญิง พรพิมล กุคำใส
1.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
10 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธนภัทร สมบูรณ์
2.เด็กชาย ณรงค์ชัย ดวงนาค
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
2.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
11 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรดี ลายคราม
2.เด็กหญิง จินตนา เกษี
1.นาย ดุสิต แก้วมูล
2.นาง จารุวรรณ แก้วมูล

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม