#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
94.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย พิทักษ์ เลิศศรี
3.เด็กชาย มงคล บุญทอง
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย เมธา เสาว์จันทร์
2.เด็กชาย ธนากร เถื่อนรอด
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง พิมพร กิวรัมย์
2.เด็กหญิง ปวีณ์กร เกษอินทร์
3.เด็กหญิง นภา จิตรโสม
4.เด็กหญิง รัชณีวรรณ งามไชยสิริกุล
5.เด็กหญิง พรนภัส อุ่นแก้ว
6.เด็กหญิง ดาราพร ในทอง
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นาง ณัฏฐกัญญา มักผล
3.นางสาว เกศสุริยงค์ วิชาดี
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ คิดรัมย์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
5 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ธิติพร วันนุบล
2.เด็กหญิง ชลดา โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง เบญญาภา สำลี
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
6 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง พิไลพร หงษาธร
2.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญธรรม
3.เด็กหญิง นภาพร เจริญทัศน์
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาง อังคณา สอดแก้ว
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิสาร
1.นาง ขวัญเรือน ศรีนวล
8 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย พฤกษชาติ จันทร์น้อย
2.เด็กชาย ธนบดี เถื่อนรอด
3.เด็กหญิง สุนิดา สิทธินาม
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
9 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย ณัฐพร สายโสม
2.เด็กหญิง แพรวาว วงศ์ภักดี
3.เด็กหญิง ญานิสา นพเก้า
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ศิรประภา ธรรมคุณ
2.เด็กหญิง สายสมร ฮาดทะวงศ์
3.เด็กชาย สัณหพร สมศรี
1.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
2.นาง จันทรา พันธ์พระ
11 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย สุเมธ พรรณา
2.เด็กชาย มงคล อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง อภิรดี มีวงศ์
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ชุติพนธ์ ศิริกาล
1.นางสาว เกศสุริยงค์ วิชาดี
13 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ปภังกร สินสระ
2.เด็กหญิง ปีย์มนัส เพ็ชรรัตน์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ภิรมญ์ญา โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง จันทรัศม์ ศรีสองเมือง
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพย์ โพธิสาร
4.เด็กหญิง มณีทิพย์ โพธิสาร
5.เด็กหญิง รัตนาวดี โทชาติ
1.นาง ปิยวดี กองหล้า
2.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กชาย วีระภัทร ทองคำวัน
2.เด็กหญิง ปิยะภรณ์ ขาวพันธ์
3.เด็กหญิง ปรียาภา ครองยุติ
1.นางสาว วัชรา น้อยสงวน
2.นาง จิราภรณ์ ทองละมุล
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง พรจิตรา สะอาด
2.เด็กหญิง สุรัสวดี สมพงษ์
3.เด็กหญิง ปาลิตา ศรีงาม
4.เด็กหญิง สัณห์สินี ใชยหาเทพ
5.เด็กหญิง มณฑาทิพย์ สุดสังข์
6.เด็กหญิง สุพรรณิกา สมบัติ
7.เด็กหญิง รัชฎาพร ก่อแก้ว
8.เด็กหญิง วาริศรา อุปศรี
9.เด็กหญิง นัฌชา โพธิสาร
10.เด็กหญิง อรปรียา โพธิสาร
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อนุชา มีวงษ์
2.เด็กชาย ปิยะพงษ์ นิลสนิท
3.เด็กชาย กมลภพ ปัดศรีราช
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาง แสงเทียน สุขไสว
18 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
19 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วีเว พรทนา
1.สิบเอกหญิง วินัย โพธิสาร
20 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
21 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย วณัฐพงศ์ คำดี
2.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ภายอุ่ม
3.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เลิศศรี
4.เด็กชาย ทินกฤต ทองวิจิตร
5.เด็กชาย อภินันชัย ทองละมุล
6.เด็กชาย ธนพล ศรีหลง
7.เด็กชาย คฑาวุธ ทองละมุล
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นางสาว อรทัย ใสแสง
3.นาง นิตตรา แถวประโคน
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ บู่แก้ว
2.เด็กชาย กิตติภพ ลาพรม
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ภูมิฐาน
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทองวิจิตร
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา จงใจ
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ภายอุ้ม
3.เด็กหญิง พิมพ์สุจี ศรีระเริญ
4.เด็กชาย สมบูรณ์ อุดมสุข
5.เด็กชาย อัยการ ไตรศรี
6.เด็กชาย สุวิจักขณ์ ไชยทอง
7.เด็กชาย กิตติธัช ครองบุญ
8.เด็กหญิง ดาริน นามแสง
9.เด็กหญิง ศุภสุตา น้อยศรี
10.เด็กหญิง แก้วการณ์ สำราญสุข
11.เด็กหญิง ปิยะดา คงดี
12.เด็กชาย พลวัต เพ็ชรรัตน์
13.เด็กหญิง จรินญา เขียวพรม
14.เด็กหญิง พันพิมล คนตรง
15.เด็กหญิง วนัชพร อุ่นแก้ว
16.เด็กหญิง ปรียาภัทร ปานทอง
17.เด็กหญิง บวรลักษณ์ ประชาเขียว
18.เด็กชาย ตุลาการ ไตรศรี
19.เด็กชาย สิงหรัตน์ ฉวีนวน
20.เด็กหญิง ปุญญาพัฒน์ ภายอุ้ม
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
3.นาง พรพิมล วงพินิจ
4.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
5.นาง กิตติมา โยธิคาร์
6.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง เหมือนฝัน ปัญญา
2.เด็กหญิง จันทรัสม์ ศรีสองเมือง
3.เด็กหญิง กนกวรรณ บุษผล
4.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพย์ โพธิสาร
5.เด็กหญิง ภิรมญ์ญา โพธิ์กระสังข์
6.เด็กหญิง ภัคธีมา สุขแสงสว่าง
7.เด็กหญิง รุจาภา พันลำ
8.เด็กหญิง รัตนาวดี โทชาติ
9.เด็กหญิง สุพิชชา เคนบุญ
1.นางสาว วรัญญา นาคญวน
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
3.นางสาว ณัฐพร สุรบุตร
4.นาย วิศิษฐ์ชัย ระหาร
5.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
28 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูล
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ก้องภพ ชัยวงศ์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย วิริทธิ์พล ปัญญา
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ทินกร อนุพัฒน์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
32 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ขวัญหทัย วัจนา
2.เด็กหญิง นิจจารีย์ โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ จินดาวงษ์
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว วิพัฒน์ สะท้านไหว
33 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย พิรชัช ถูกหมาย
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
34 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กหญิง นิฌานันท์ สายโสม
2.เด็กหญิง สุกัลยา พิมโสดา
3.เด็กหญิง เปรมฤทัย บุตรโท
1.นางสาว วาสนา อินวันนา
2.นางสาว รัชฎาภรณ์ มีฤทธิ์
35 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ธนกร ยงเพชร
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสภา
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย โทอุปชา
2.เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สมรัตน์
3.เด็กหญิง ศิรภัสสร สมรัตน์
4.เด็กหญิง ปุญญิศา สมรัตน์
5.เด็กหญิง บุษกร ทองละมุล
6.เด็กหญิง ปริยากร สมรัตน์
7.เด็กหญิง กชภัส สมรัตน์
8.เด็กหญิง ณัฎฐธิดา สุขเย็น
9.เด็กหญิง กัญญาณัฐ มนตรีวงศ์
10.เด็กหญิง ณัฐวัณย์ ประจัน
1.นาง ภัคภร เลิศศรี
2.นาง อินทุอร ไชยนรา
3.นางสาว สุณิสา พิมภา
37 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย รัฐภาค มีวงษ์
2.เด็กชาย อัครนันท์ ทองสันต์
3.เด็กชาย พิชัย พุกยี่
4.เด็กชาย อัษฎาวุธ ไกรรักษ์
5.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ สิงหชาติ
6.เด็กชาย ภานุศร คำสวัสดิ์
7.เด็กชาย ภานุพงศ์ อ่อนคำ
8.เด็กชาย บุญศิริ แสนสอาด
9.เด็กชาย อนุวัติ ชื่นจิต
10.เด็กชาย เกษมทรัพย์ นวนแสง
1.นางสาว กุสุมา พิมมาศ
2.นาย อนุรักษ์ เกษคำ
3.นาย สุนทร ผิวเงินยวง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม