#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย สาละวิน สมปอง
2.เด็กชาย บุญญฤทธิ์ อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย ถิรพุทธิ์ แก้วมาลุน
1.นาย สมชาย ปิ่นงาม
2.นาย ธนวั์ฒน์ วงษ์แก้ว
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ บุญเที่ยง
2.เด็กหญิง บัณฑิตา ธิลุน
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
96.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง สิริวิมล นวลแสง
2.เด็กหญิง จิรนันท์ เพชรล้วน
3.เด็กหญิง ทรรศนีย์ เสาสอน
4.เด็กหญิง อัมธิกา พันธ์แก่น
5.เด็กหญิง สุธิดา พิมูลชาติ
6.เด็กหญิง ณัชชา หมู่หนองสังข์
1.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
3.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อภิรักษ์ โคตรคำ
2.เด็กชาย พีระพัฒน์ เพ็ชรรัตน์
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นางสาว วิลาวัลย์ ไสว
5 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ธนกร ตาสื่อ
2.เด็กชาย ชานนท์ ยอดสง่า
3.เด็กชาย อัครพนธ์ อ่อนน้อม
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาย สุทธวีร์ ศรีสุข
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ มุกดา
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา โคตมา
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
8 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศิรประภา ญาณศิริ
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง กชกร สุดสังข์
2.เด็กหญิง ศศินิภา เทาศิริ
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา เรืองคำ
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นาย อิสรพงษ์ ทรงพูลทรัพย์
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง พีลาวรรณ สุธัญสวรรค์
2.เด็กหญิง วริศรา ศรีทอง
3.เด็กหญิง ยุพยงค์ โพธิสาร
1.นาย วินัย โพธิสาร
2.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
11 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง มุกลัดดา จันทร์ทัย
2.เด็กหญิง สุธิดา ภูมิลำเนา
3.เด็กหญิง พาทินธิดา พาที
1.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
2.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
12 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สโรชา โคสิตา
2.เด็กชาย วรฤทธิ์ ทองละมุล
3.เด็กชาย กฤษกรณ์ มะปรางค์
1.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
13 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง รัตนากร วงษ์วาส
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
14 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
89.80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง วาศิณี ปาระพิมพ์
2.เด็กหญิง ยุวเกศ โพธิ์กระสังข์
1.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
2.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
15 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กชาย ศราวุฒิ เลิศศรี
1.นางสาว กชพร วงษ์ขันธ์
16 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย จักรี เอี่ยมเล
1.นางสาว ละออ งามฉวี
17 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คำแดง
2.เด็กหญิง กิตติญา อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย พสิษฐ์ ทองบุญ
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศนิวาร จันทะสน
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง โชติกา ดวงบุบผา
2.เด็กหญิง บุญมี แปลงถิ่น
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ สุขดี
4.เด็กหญิง บุณญานุช แก้วลอย
5.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ อาจภักดี
1.นาง ชลิตา เอียงผา
2.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ศิวกร ปรีเปรม
2.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ จันดา
3.เด็กหญิง ณัฐนันท์ ปัญญา
4.เด็กหญิง จิตตราภรณ์ นันทสิงห์
5.เด็กหญิง ทัศวรรณ ทองละมุล
1.นางสาว อรทัย ใสแสง
2.นาย รังสันต์ แสงดี
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย ภาสวิชญ์ อุ่นเเก้ว
2.เด็กหญิง อริสา ศรีหาวัตร
3.เด็กหญิง จิราภรณ์ อุ่นเเก้ว
1.นาง ดวงเนตร พิมศร
2.นางสาว สาลินี สุระมิตร
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ เรืองคำ
2.เด็กชาย กษิดิ์เดช อินวันนา
3.เด็กชาย นรากร ทองสุข
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
2.นาง ประคองศรี สวัสดี
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ปภัสรา พระโกฎ
2.เด็กชาย สุภวัฒน์ แวงสุข
3.เด็กชาย ธนโชติ จิตรโสม
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว เกศสุริยงค์ วิชาดี
24 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง นิภาพร ดาวสิงห์
1.นาง วชิราภรณ์ สุตัญตั้งใจ
25 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กชาย ฉัตรชัย ทิพศร
2.เด็กชาย สุชาครีย์ วันทอง
3.เด็กชาย ชานนท์ ยอดจงรัมย์
1.นาง จิราภรณ์ ทองละมุล
2.นางสาว วัชรา น้อยสงวน
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ฐิติกาล ไตรศรีธนาเลิศ
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ภคพร ปรีเปรม
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
29 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ อาจภักดี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ สุขดี
3.เด็กหญิง บุณญานุช แก้วลอย
4.เด็กชาย ชญานนท์ โพธิสาร
5.เด็กชาย กิตติภูมิ ดีโม้
6.เด็กชาย ณพวัฒน์ ศรีระเริญ
7.เด็กชาย วิศรุต สีดาพันธ์
8.เด็กชาย บุญญาวัฒน์ ศรีตระการ
9.เด็กหญิง โชติกา ดวงบุบผา
10.เด็กหญิง นภัสวรรณ ศรีดาพันธ์
11.เด็กหญิง บุญมี แปลงถิ่น
12.เด็กชาย พัทธนันท์ ดอกพอง
13.เด็กหญิง กมลพรรณ จิตรโสม
14.เด็กหญิง จิรัฐติกาล จุมพิต
15.เด็กหญิง นัชชา ถูกหมาย
16.เด็กหญิง รัตติกาล โพธิสาร
17.เด็กหญิง ปวีณา บุตตะโยธี
18.เด็กหญิง ปิยะพร อุดมเดช
19.เด็กชาย สิริปกรณ์ หิรัณยกุลวณิช
20.เด็กชาย ธีรัตน์ ปลื้มใจ
21.เด็กชาย คมกฤต โพธิสาร
22.เด็กชาย สันติสุข ทานประดุง
23.เด็กหญิง นิตธิดา โพธิสาร
24.เด็กหญิง นันทิยา สุดสังข์
25.เด็กหญิง จิรัชญา สมรัตน์
26.เด็กชาย ณรงศักดิ์ ทองเต็ม
27.เด็กชาย ธันวา จันทะสน
28.เด็กชาย สริพงศ์ จันคนา
29.เด็กชาย ศักดิ์สยาม หงษ์โต
30.เด็กหญิง กมลลักษณ์ อาจภักดี
31.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ สมบัติ
32.เด็กหญิง ชนิษฐารัตน์ ศรีดาพันธ์
33.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
34.เด็กหญิง ผกามาส ทองเต็ม
35.เด็กหญิง ธนิญา เทาศิริ
36.เด็กหญิง พชรธิดา วรจันทร์
37.เด็กหญิง จิรัชญา โคประโคน
38.เด็กหญิง สลิลทิพย์ สุดสังข์
39.เด็กหญิง วิณรัตน์ โคตะมา
40.เด็กหญิง พัชรี สุดสังข์
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
3.นาง ชลิตา เอียงผา
4.นางสาว ศยามล สุดสังข์
5.นางสาว อัญชลี ทองวิจิตร
6.นางสาว นัฏฐิกา นิลสุข
7.นางสาว อมรภัค กิ่งคำ
8.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง วนิดา กุลเกษ
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
1.นาย สมชาย ปิ่นงาม
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
33 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง ปริยาภัทร นิธิสิริภิญญา
2.เด็กหญิง ชัญญานุช สะอาด
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
34 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชดานัน วงศ์สามารถ
2.เด็กชาย ทิวากรณ์ อยู่เย็น
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
35 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เกศรา ขัวนา
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
36 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชุลีพร นิมาลา
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง สุธาสินี มาดายัง
2.เด็กหญิง อธิชา บุญพร้อม
3.เด็กหญิง ธิดาพร พิมพร
4.เด็กหญิง อารยา ปานทอง
5.เด็กหญิง ชนิกานต์ จันทรบุตร
6.เด็กหญิง ทิตยา วาจาดี
7.เด็กหญิง วิภากร บุญหนัก
8.เด็กหญิง วิภาพร กันมา
9.เด็กหญิง พรปวีณ์ โพธิ์ขาว
10.เด็กหญิง ประภาศิริ โสภา
1.นาย ศักดา สวัสดี
2.นาง รัชดาภรณ์ นันทสิงห์
3.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
38 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ฐิตาภา พจนา
2.เด็กหญิง สุภารัตน์ ศรีสมบัติ
3.เด็กชาย กฤษดาพร ภู่ภักดี
1.นาง ประภาวดี สุทารส
2.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
39 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จิตติมา ดอกสะบา
2.เด็กหญิง สุพัตรา ทองแสง
3.เด็กหญิง นงลักษณ์ สุพรมมา
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
40 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง มนรดา พิลาดี
2.เด็กหญิง ฉันท์ชนก เวทย์สุวรรณ
3.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ชูคำ
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
41 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ธไนศวรรย์ มีแสน
2.เด็กชาย เรวัตร ประจญ
3.เด็กชาย อนุชา มรรคดี
4.นาย จตุรพร วงศ์พระราช
5.นาย อนุวัฒน์ จันทาป
6.เด็กชาย บรรณวิชญ์ คำมา
7.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ สายสุวรรณ
8.เด็กชาย หรรษา ตะเคียนราม
9.เด็กชาย อภิรักษ์ โคตรคำ
10.เด็กชาย จรูญศักดิ์ ศรีชัย
1.นาย อนุรักษ์ เกษคำ
2.นางสาว สุรีรัตน์ คำวงศ์
3.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
42 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย สัจจาวุฒิ สมรัตน์
2.เด็กชาย ศิรชัช เลิศศรี
3.เด็กชาย ณัฐชนน นาอุดม
4.เด็กชาย ธีรเมท เลิศศรี
5.เด็กชาย ชนินทร์ เลิศศรี
6.เด็กชาย กรภัทร อุ่นแก้ว
7.เด็กชาย จิรายุ เพ่งพิศ
8.เด็กชาย วีรภาพ ภูหนององค์
9.เด็กชาย ทวีมงคล ไชยทิพย์
10.เด็กชาย ไชยา สายจันทร์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
3.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม