#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง ชญานิศ ชำนิชสงค์
2.เด็กหญิง เกษรา ติงสะ
1.นางสาว ขมาพร ขจรเพชร
2.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย วัชชิราวุฒิ ชมอินทร์
2.เด็กชาย สิรภพ ไทยดี
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง ปัทมพร ปรางศรี
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง ภัททิยา มูลมณี
2.เด็กหญิง ศศิวิมล สุพัฒผล
3.เด็กหญิง นุชนพิน ปรางศรี
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
2.นางสาว นารี สีน้อย
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
28.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ชานนท์ ยอดสง่า
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง วนัฐพร ดีสุติน
2.เด็กหญิง พิชชาภา โพธิสาร
3.เด็กหญิง นิชดา ชาพล
4.เด็กหญิง ธัญยาพร บังคม
5.เด็กหญิง ธัญสินี สุภาพ
1.นาง เนตรนภา เเถมวัน
2.นาง ดวงเนตร เเถมวัน
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง สลิลทิพย์ สุดสังข์
2.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
3.เด็กหญิง นิตธิดา โพธิสาร
4.เด็กหญิง จิรัชญา สมรัตน์
5.เด็กชาย คมกฤต โพธิสาร
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
2.นาง ชลิตา เอียงผา
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ธิชาดา จันทร์บาง
2.เด็กหญิง จิรัชญา บุราณ
3.เด็กหญิง จิรัชญา เมฆคลี
4.เด็กหญิง เสาวภา ปลื้มใจ
5.เด็กหญิง ปลายฝัน เรืองคำ
1.นาง ขวัญเรือน ศรีนวล
2.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง วรรณารัตน์ สุดสงข์
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ทองละมุล
3.เด็กหญิง ปกิตตา บุญประสิทธิ์
4.เด็กชาย อนุวัฒน์ สีดาพันธ์
5.เด็กชาย ดลวรรฒ มินิชิต
1.นาย อำนาจ แก้วหานาม
2.นางสาว วิรัญรัฏฌา รัตโน
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย อัทธพล แซ่อึ้ง
2.เด็กหญิง อุบลวรรณ ใจกล้า
3.เด็กหญิง รัตติกาล ศรีภักดิ์
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ มนตรีวงษ์
2.เด็กชาย อภินันท์ ทองคำ
3.เด็กชาย ภัสกร ธรรมพร
1.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย กรวิชญ์ ทศพร
1.นางสาว กุสุมา อุ่นเเก้ว
13 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ณัฐกฤต สติภา
1.นาง จามรี พรหมทา
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย วิรุฬ สมเพชร
1.นาย ธนพล จันทาพุฒ
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย อัยการ ไตรศรี
1.นางสาว อรทัย ใสแสง
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง กิ่งเพชร สมรัตน์
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ทองแสง
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
18 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธนโชติ เรืองคำ
2.เด็กหญิง ฟ้ารุ่ง โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง วรัญญา ศรีวงศ์
1.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
2.นาง บังอร ประสีระเตสัง
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง อัจฉรา เพ็ชรัตน์
2.เด็กหญิง วาสินี เทาศิริ
3.เด็กหญิง ธัญยพร สุดสังข์
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
2.นางสาว ธัญญลักษณ์ โพธิสาร
20 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จินตาพร รักษาผล
2.เด็กหญิง อารีวรรณ สุธัญสวรรค์
3.เด็กหญิง สาธิตา มังคละ
4.เด็กหญิง วรัญญา เมฆคลี
5.เด็กหญิง จุฑามณี บุญธรรม
6.เด็กหญิง ทิวาวรรณ แก้วลอย
7.เด็กหญิง สุวิมล ปรีเปรม
8.เด็กหญิง รัชฎาพร แข็งแรง
9.เด็กหญิง พัฒนารี จันทะสน
10.เด็กหญิง นิพาดา แก้วลอย
1.นางสาว เตือนใจ ศรีระเริญ
2.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
3.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
21 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ธนัชชา บุญมี
1.นาง เนตรนภา เเถมวัน
22 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
92.43
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ณิรัชญา สุพงษ์
2.เด็กหญิง ภัทรวดี แก้วโมกข์
1.นาง ภัคภร เลิศศรี
2.นางสาว สุณิสา พิมภา
23 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ณราวุฒิ เกษคำ
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
24 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.นาย ธไนศวรรย์ มีแสน
2.เด็กชาย หรรษา ตะเคียนราม
3.เด็กชาย พีระพัฒน์ เพ็ชรรัตน์
4.เด็กชาย อภิรักษ์ โคตรคำ
5.เด็กชาย ภานุพงศ์ ชาวเหนือ
6.เด็กชาย ฐิติวัสส์ ภายอุ้ม
7.เด็กชาย ดุลปกรณ์ ชำนาญกิจ
8.เด็กชาย พงศ์สิทธิ์ คำแน่น
9.เด็กชาย นครินทร์ พรมบุตร
10.เด็กชาย มงคลชัย พันธ์มะลี
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย อนุรักษ์ เกษคำ
3.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ปัญญวัต สมเพ็ชร
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม