#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย สุทธิราช คำโสม
2.เด็กชาย สาละวิน หอมทรง
3.เด็กชาย ธีรภัทร สอพอง
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย จักรพงศ์ บุรกรณ์
2.เด็กหญิง ณัฐพร กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง เพ็ญสิริ พันธ์คำ
4.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
5.เด็กหญิง พัชรี แนบเนียม
1.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
2.นางสาว อำพร เวียงคำ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง พัชราพร สายทอง
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา บุญสมาน
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
2.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ชาติกล้า กันศัตรู
2.เด็กชาย พงศกร แก้วใส
3.เด็กชาย รพีภัทร ศรีลาวงศ์
4.เด็กชาย กฤษฎา กันศัตรู
5.เด็กชาย อภิชาติ รอดภักดี
6.เด็กชาย ธีรพัฒน์ มะตูม
7.เด็กชาย ทักษดนย์ ลีลาศ
8.เด็กชาย จิตรทิวัส ม้าเฒ่า
1.นาย มงคลชัย ศรีหา
2.นางสาว นภสร ท่วงที
3.นาง วัชรา ท้าวด่อน
5 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย พีรภาส เวชถวิล
1.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปรารถนา
2.เด็กชาย ปัญญากร ชูญาติ
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
2.นางสาว นิภาพร พวงมาเทศ
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ แซ่เซียว
2.เด็กชาย เสกสรร จันที่สุด
3.เด็กชาย ธวงษ์ พันธ์ชัย
1.นางสาว วิริยา โยธา
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย พัชฏะ นิลเพ็ชร
2.เด็กชาย ธนพัฒน์ ธรรมศรี
1.นางสาว วิภาภรณ์ มะโนธรรม
2.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
9 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณัฐชญา ตาอุดม
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
10 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย นนทกร แก้วกนก
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
11 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง กัญญาภัทร พาพันธ์
1.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศรีสุวรรณ
2.เด็กชาย วรเมธ ใสนาม
3.เด็กหญิง วาสิตา ธรรมา
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาง ศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย พงศกร คณนา
2.เด็กหญิง สุธาริณี นางวงษ์
3.เด็กหญิง ประกายทิพย์ คำแก้ว
1.นาย นพรัตน์ เงาศรี
2.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย จีรภัทร เอี่ยมประโคน
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง มินธิดา พลค้า
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง มัญฑิตา บานแย้ม
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง มัญฑิตา บานแย้ม
1.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย กรวิชญ์ แสนดี
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สิริลดา สุวรรณศรี
2.เด็กหญิง ภคพร ยอดแสง
3.เด็กหญิง สาริณี แปลงดี
4.เด็กหญิง มินธิดา พลค้า
5.เด็กหญิง อนุธิดา ประเสริฐชาติ
6.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ นิวงษา
7.เด็กหญิง รัตติยา อาการ
8.เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์เกษ
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
2.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
3.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย จีรภัทร เอี่ยมประโคน
2.เด็กหญิง บุญธิดา โพธิ์อุดม
3.เด็กหญิง สโรชา ปลาเข็มทอง
4.เด็กหญิง จรินญา เกษะ
5.เด็กหญิง สาริณี แปลงดี
6.เด็กชาย ศิวกร พรหมประดิษฐ์
7.เด็กหญิง ณัฐธิดา ลุนคำ
8.เด็กหญิง ปรางวลัย ทองเพชร
9.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จรเด็จ
10.เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์เกษ
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
2.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
3.นาย กฤษณะ เผื่อเเผ่
4.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา อาการ
2.เด็กชาย พชรพล กิจเจริญ
3.เด็กชาย นรุฒม์ชัย เพิ่มผล
4.เด็กหญิง นารีนาฎ บัวจันทร์
5.เด็กหญิง ภัทรวดี พันธ์ทอง
6.เด็กหญิง สุดาพร ไชยนาม
7.เด็กหญิง รุ่งทิวา ทุมดวง
8.เด็กชาย ภัคพล ิทิพย์สิงห์
9.เด็กชาย ณัฐพล ทัดสา
10.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
11.เด็กชาย สุทธิพล มีผล
12.เด็กชาย ธนภัทร เจียนงาม
13.เด็กหญิง พิชญาภา จันทรมานนท์
14.เด็กหญิง อรทัย บุญจันทร์
15.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
16.เด็กหญิง วิลาวรรณ ผิวจันทร์
17.เด็กหญิง อรปรียา ถันทอง
18.เด็กหญิง กิ่งแก้ว ดวงเด่น
19.เด็กหญิง พัชรี ยวนยี
20.เด็กหญิง ชนิตรา ยศศิริ
21.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
22.เด็กหญิง สุรียาพร พรหมชาติ
23.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
24.เด็กหญิง วิภาวรรณ เพิ่มผล
25.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสำรี
26.เด็กหญิง นพรัตน์ อุนชะสม
27.เด็กหญิง สุกัญญา ใจสุข
28.เด็กหญิง วรรณวิสา ยังกลาง
29.เด็กชาย กฤษดา เกตุพงษ์
30.เด็กหญิง วาเลนไทน์ ราศรี
31.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ทองกล่ำ
32.เด็กหญิง จิรานันท์ พาแพง
33.เด็กชาย ธนพล ดัชถุยาวัตร
34.เด็กหญิง ณัฐกานต์ มะลิวงค์
35.เด็กหญิง สาธิตา จันทร
36.เด็กหญิง กัญญานัท สิงห์ทอง
37.เด็กหญิง อารยา นางวงค์
38.เด็กหญิง เกษจิราพร ใจทอง
39.เด็กหญิง ฐิตินันท์ เที่ยงธรรม
40.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทธค้า
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
3.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
4.นางสาว ลำเภา พุทธศรี
5.นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมอุด
6.นางสาว วนิดา พรหมชา
7.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
8.นางสาว สุปรานี หาญจิต
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นัฏฐณิชา ติงสะ
1.นาย กิตติศักดิ์ มรรคสันต์
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง อภิชญา อบอุ่น
2.เด็กหญิง กนกวรรณ พาลี
3.เด็กหญิง จิรริชยา บุตรสิงห์
4.เด็กหญิง สุภัสรา ปฐมศรี
5.เด็กชาย ภูมินทร์ สมานทอง
6.เด็กชาย ฐิติวัชร พะวงษ์
7.เด็กชาย ภาณุพงศ์ แก้ววงษา
8.เด็กชาย ดุลยเกียรติ แก้วสุวรรณ
9.เด็กชาย นพรัตน์ โพธิ์ช่างเหล็ก
10.เด็กหญิง กนกวรรณ พิงพวย
1.นางสาว สาธิตา ดวงเด่น
2.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
2.เด็กหญิง กิติยา ภูการ
3.เด็กหญิง วิมลสิริ เชื้อดี
4.เด็กหญิง สุธิดา ฤทธิเดช
5.เด็กหญิง รัญชิดา ประเสริฐชาติ
6.เด็กหญิง วรรณิดา หยิบยก
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว อนุธิดา ห่อทรัพย์
3.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง มณีรัตนา สารคาม
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา คำทรัพย์
3.เด็กหญิง ขวัญฤดี ชื่นจันทร์
4.เด็กหญิง นิรมล เคารพ
5.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
6.เด็กหญิง วิมลสิริ เชื้อดี
7.เด็กหญิง กิติยา ภูการ
8.เด็กหญิง รัญชิดา ประเสริฐชาติ
9.เด็กหญิง วรรณิดา หยิบยก
10.เด็กหญิง สุธิดา ฤทธิเดช
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว อนุธิดา ห่อทรัพย์
3.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
26 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา อาการ
2.เด็กชาย นันทวุฒิ พันเพชร
3.เด็กชาย ณัฐพล ทัดสา
4.เด็กชาย นรุตม์ชัย เพิ่มผล
5.เด็กชาย ศราวุธ บุตรโพธิ์
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
3.นางสาว สุปรานี หาญจิต
27 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย วงศธร น้อยฉิม
1.นาย อุทัย สร้อยสนธ์
28 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง รัตติญาภา นางวงษ์
1.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง เกศแก้ว นางวงค์
2.เด็กชาย ฐิตินันท์ สายทอง
3.เด็กหญิง บุษกร พาจันอัด
4.เด็กหญิง สุชานันท์ งอมสงัด
5.เด็กหญิง รุ่งนภา โพธิ์ทอง
6.เด็กหญิง รัชนีพร กันธทิพย์
7.เด็กหญิง ชนัญชิตา อุ่นเมือง
8.เด็กหญิง วิชฌาดา แท่นศิลา
9.เด็กหญิง ชยาภรณ์ นามวิชา
10.เด็กหญิง ณัฐธิดา กิ่งจันมล
11.เด็กหญิง สุภาพร วงค์คำจันทร์
12.เด็กหญิง นิภาภรณ์ มะณี
13.เด็กหญิง สุพัตรา คุณมี
14.เด็กหญิง อัมธิดารา จันมลตรี
15.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสถาน
16.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ประเสริฐสังข์
17.เด็กหญิง มุฑิตา บุญเกื้ิอ
18.เด็กหญิง วรรณิษา สายทอง
19.เด็กหญิง วรัญญา คณะนา
20.เด็กชาย นิติธร จินดาบุตร
21.เด็กชาย ธีรเทพ ชื่นเย็น
22.เด็กหญิง พรนภัส ชื่นเย็น
23.เด็กชาย วิวัฒน์ ชัยวงค์ษา
24.เด็กชาย นรินธร ยาสี
25.เด็กชาย สรศักดิ์ สงโสด
26.เด็กชาย นิชคุณ สงคราม
27.เด็กชาย ศิริวัฒน์ สายทอง
28.เด็กชาย จิรภัทร พิลาแก้ว
29.เด็กชาย กฤษฎา บุญทะสิม
30.เด็กหญิง พรนภัส โคตรเจริญ
1.นาง พูลสุข กิ่งคำ
2.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
3.นางสาว ทับทิม บุญเชิญ
4.นาย วิษณุ ไชยะนา
5.นางสาว ขนิษฐา อินธิเดช
6.นางสาว สุภัคจิรา ราชเมืองขวาง
7.นางสาว สมบัติทิพย์ คำเพ็ชร
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วรรณิศา แนบเนียม
2.เด็กหญิง พัชราพร ลาวเมือง
3.เด็กหญิง ปวิตรา พันธ์คำ
4.เด็กหญิง สุธิดา เสนาพรม
5.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
6.เด็กหญิง พรธิตา ดุสรักษ์
7.เด็กหญิง สุนิทรา แนบเนียม
8.เด็กชาย กิตตินันท์ เสนาพรม
9.เด็กหญิง อนุธิดา กาทอง
10.เด็กหญิง สิรินทรา มะลิลำ
11.เด็กหญิง ศิริศรี สืบชาติ
12.เด็กหญิง วิไลวรรณ บัวรัตน์
13.เด็กหญิง นันทวรรณ พรมภักดี
14.เด็กหญิง จิรวรรณ ยาดี
15.เด็กหญิง ศรัญญา จันสมุด
16.เด็กหญิง วิภา เรืองศรี
17.เด็กหญิง อักษราพร โคตะพัฒ
18.เด็กหญิง กัญญาภัค อุสาหะ
19.เด็กชาย วาคิม ศรีอ่อน
20.เด็กชาย ธีรภัทร บุญโกมล
21.เด็กชาย กิตติพงษ์ วิงวัน
22.เด็กชาย สุรพล ลำเฟือย
23.เด็กชาย ชัยมงคล คุณสิม
24.เด็กชาย อานนท์ กาทอง
25.เด็กชาย ฟ้าประทาน ทองแพรว
26.เด็กชาย วรพล ส่วงเมา
27.เด็กชาย สรวิชญ์ อุสาหะ
28.เด็กชาย นันทพงศ์ กันสัตรู
29.เด็กหญิง กาญจนา อุสาหะ
30.เด็กหญิง วีรภัทรา ดาวพันธ์
1.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
2.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
3.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์
4.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
5.นางสาว สิรินทร์รัตน์ นันทรักษ์
6.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
7.นาย นวพล นิสวงศ์
31 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อาทิชา แนบเนียม
2.เด็กหญิง นิชธาวัลย์ หงส์เหิน
3.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
1.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
2.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
32 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ณัฐชา สายาง
2.เด็กหญิง ปัณฑิตา แซ่จ๋าว
3.เด็กหญิง สุคนทิพย์ นามวงค์
1.นาง วัชรา ท้าวด่อน
2.นางสาว นภสร ท่วงที
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย มิ่งทรัพย์ คำหลือ
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี จันดี
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
2.นาย ชัยพร เชื้อประทุม
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นภสร จันทะศรี
1.นางสาว ธีริศรา ยาสี
35 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย กฤษดา เกตุพงษ์
2.เด็กหญิง ภัทรวดี พันธ์ทอง
3.เด็กหญิง อรปรียา ถันทอง
4.เด็กหญิง พิชญาภา จันทรมานนท์
5.เด็กหญิง อรทัย บุญจันทร์
6.เด็กหญิง นารีนาฎ บัวจันทร์
7.เด็กชาย ภัคพล ทิพย์สิงห์
8.เด็กหญิง สุภาพร ไชยนาม
9.เด็กหญิง รุ่งทิวา ทุมดวง
10.เด็กหญิง กิ่งแก้ว ดวงเด่น
11.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
12.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
3.นางสาว สุปรานี หาญจิต
36 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง สุพัตสร คุณแก้ว
2.เด็กหญิง พิชญาภรณ์ เสนาะนำ
3.เด็กหญิง สายฝน อ่อนสุด
4.เด็กหญิง สุภาพร ช่อประพันธ์
5.เด็กหญิง พิชชาพร เหลาทอง
6.เด็กหญิง รัตณาภรณ์ ชารี
7.เด็กหญิง ่วิจิตรา โชติ
8.เด็กชาย อนุชัย เรื่อเรือง
9.เด็กหญิง จิรภิญญา อินสมบัติ
10.เด็กชาย จิรานุวัฒน์ สังข์ลา
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
2.นาย ไพโรจน์ ภูติยา
3.นาง กรรณิการ์ คำศรี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม