#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ชยากร พาชื่น
2.เด็กชาย นนธวัฒน์ แท่นศิลา
1.นาย รัฐปฎล กันหะคุณ
2.นางสาว กัญญา ทองเหลือ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ธนธร กาญจนประเวศ
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสนเลิศ
1.นาง สุรีรัตน์ อุ่นจิตร
2.นาย วีระพงษ์ ทองสุข
3 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย จักพงษ์ ฤทธิเดช
2.เด็กหญิง วิมลมณี ศรีอ่อน
3.เด็กหญิง สุภาวดี พะวงษ์แสง
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ศุภกร แก้วมงคล
2.เด็กชาย ศิวัฒน์ กองพงษ์
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ชัชชนน สิงห์สร
2.เด็กหญิง อนัญญา แผ่พันธ์
3.เด็กชาย ธนกฤต มีราคา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ เค้าดี
2.เด็กหญิง วายุรี ประทุมวงค์
3.เด็กชาย ธนพร แก้วสิมมา
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
7 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
2.เด็กหญิง พรมนัส มะลิลำ
3.เด็กหญิง กวินธิดา กันสัตรู
1.นาย คม สุธรรมมา
2.นาง กัญญา อุสาย
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ พรมภักดิ์
2.เด็กหญิง ณัฐวดี ต้นเกษ
3.เด็กหญิง จรรยภร คุณแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา วงษ์แก้ว
2.นางสาว ศิรินภา ชื่นตา
9 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อลิสา สืบกำปัง
2.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสารี
3.เด็กชาย ธนพล แก้วสระแสน
1.นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมอุด
2.นางสาว ปนิดา ทุมมา
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ฐิตินันท์ แก้วพิกุล
2.เด็กหญิง ศรสวรรค์ สายทอง
3.เด็กหญิง พีรดา ไชยบำรุง
4.เด็กหญิง แพรวา บุญเกื้อ
5.เด็กหญิง ปิยธิดา ธรรมา
1.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธราธิป ขันทอง
2.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ เริกชัย
3.เด็กหญิง วรรณพร คงเป็นนิตย์
4.เด็กชาย ฐากร บรรเรืองทอง
5.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ จันทะศิลา
1.นาย รัฐปฎล กันหะคุณ
2.นาย มนตรี พรมโสภา
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง นลินนิภา สงคราม
1.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ธิติมา แนบเนียม
2.เด็กหญิง สุภัสสรา ลาวเมือง
3.เด็กหญิง อนุธิดา ต้นเกษ
4.เด็กหญิง สกาวเดือน ไต่ไม้งาม
5.เด็กหญิง สุพิชชา ศรีอ่อน
6.เด็กหญิง วันริสา เรื่อเรือง
7.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
8.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แนบเนียม
9.เด็กหญิง อนุศรา ดาบส
10.เด็กหญิง กรรณิการ์ เบ้าทอง
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
3.นางสาว สิรินทร์รัตน์ นันทรักษ์
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแก
1.เด็กชาย อนุวิท สุนันทเนตร
2.เด็กชาย ภูมิพิทักษ์ วิชา
3.เด็กหญิง ณัฐิตา สารเสนา
1.นาย ประกิต ศรีจันทร์
2.นาย นิคม อุ่นทรวง
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย เฉลิมฤทธิ์ อินทรสุวรรณ
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ คำมา
1.นาย สุเทพ จันทเขต
2.นาง สุนันทา ตังสุข
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
59.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ จันทร์แดง
1.นาย สมัคร เหลือดี
2.นาย ธนูศักดิ์ แก้วกัณหา
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย กรณรินทร์ ทองโสม
2.เด็กชาย ศรันยภัทร นางวงษ์
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นางสาว เบญจวรรณ มั่นยืน
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนกฤต มีราคา
2.เด็กชาย ณัฐชัย ใจเรือง
3.เด็กหญิง ปริยาภัทร แก้วอาษา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย วิวรรธน์ ยอยอด
2.เด็กหญิง เจนจิรา ศรีโวหะ
3.เด็กชาย ชัยมงคล ร่วมชื่น
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กชพรรณ อนันทวรรณ
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นามจันดา
2.เด็กหญิง พิชญารัตน์ ร่วมชื่น
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง รัศมีจันทร์ นรชาติ
2.เด็กหญิง อารีรัตน์ แก้วแวงสิ่ว
1.นาย ทิวา มะลิลำ
2.นาย รสพล ปราบหล้า
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง บุญธิดา โพธิ์อุดม
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ นิวงษา
1.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง อนุธิดา ประเสริฐชาติ
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์เกษ
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ดวงจันทร์
2.เด็กหญิง กัญญาภัค ธรรมโลก
3.เด็กหญิง เพชรรัตน์ พรมชาติ
4.เด็กหญิง ดาปนีย์ สุโข
5.เด็กหญิง กนกวรรณ เเสงสุวรรณ
6.เด็กหญิง ศุจิรดา ห่อทรัพย์
1.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
2.นาง เกษกนก ห่มเมือง
3.นาง ไอรดา นิสสัย
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง พัชรี ยวนยี
2.เด็กหญิง ชนิตรา ยศศรี
3.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
4.เด็กหญิง สุรียาพร พรหมชาติ
5.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทธค้า
6.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
7.เด็กหญิง นพรัตน์ อุนชะสม
8.เด็กหญิง สุกัญญา ใจสุข
9.เด็กหญิง กัญญานัท สิงห์ทอง
10.เด็กหญิง อารยา นางวงค์
11.เด็กหญิง สาธิตา จันทร
12.เด็กชาย ณัฐกานต์ มะลิวงค์
1.นางสาว จินดาพร แก้วคำ
2.นางสาว วนิดา พรหมชา
3.นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมอุด
4.นางสาว ลำเภา พุทธศรี
29 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อัธพล พรมภักดิ์
2.นาย วรากร ยาดี
3.เด็กชาย พงศ์พลิน ดวงใจ
4.เด็กชาย สนธยา จันทร
5.เด็กหญิง รัตนกร ลาวเมือง
1.นาย ธนากร ปรางศรี
2.นาย ประกาศิต สมภาวะ
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย วงศธร น้อยฉิม
1.นาย ดนุชภร โพธิ์สาชัย
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย กฤษฎา บุญทะสิม
1.นางสาว ละอองเพ็ญ ปราบเสียง
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย เด่นชัย พรมมามั่น
1.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย นิติธร จินดาบุตร
1.นาย ธนสิทธิ์ สงโสด
34 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง รตนพร ศิริไพศาล
2.เด็กชาย อำนาจ ปากเมย
3.เด็กหญิง วันทนา นางวงค์
4.เด็กหญิง มณีรัตน์ ผ่องศิลป์
5.เด็กหญิง วิภาวี ห่อทรัพย์
6.เด็กหญิง เพ็ญมันตา กลิ่นมณี
7.เด็กหญิง สุปราณี ทิพย์รักษา
8.เด็กหญิง วรัทยา นามวิชา
9.เด็กหญิง ศิริวิภา พิมพ์ทอง
10.เด็กหญิง อัมธิกา จันมลตรี
11.เด็กหญิง บุษกร พาจันอัด
12.เด็กหญิง สุชานันท์ งอมสงัด
13.เด็กหญิง รุ่งนภา โพธิ์ทอง
14.เด็กหญิง รัชนีพร กันธทิพย์
15.เด็กหญิง อรปรียา โพธิ์ใหญ่
16.เด็กหญิง สมปรารถนา พิมพ์เพชร
17.เด็กชาย กรวินท์ นางวงศ์
18.เด็กหญิง นวนันท์ เทียนศรี
19.เด็กหญิง มลธีนี ธีระบุตร
20.เด็กชาย นิชคุณ สงคราม
21.เด็กชาย นรินธร ยาสี
22.เด็กชาย ศิริวัฒน์ สายทอง
23.เด็กชาย ฐิตินันท์ แก้วพิกุล
24.เด็กชาย วงศธร น้อยฉิม
25.เด็กชาย เด่นชัย พรมมามั่น
26.เด็กชาย ธนกรณ์ ทองศรี
27.เด็กหญิง รัตติญาภา นางวงษ์
28.เด็กหญิง ศศิธร เทียนศรี
29.เด็กชาย จิรภัทร พิลาแก้ว
30.เด็กหญิง ศรสวรรค์ สายทอง
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นางสาว ศิริพร ริลทัย
3.นาง จงรัก การะเกษ
4.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
5.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
6.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
7.นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นัฏฐณิชา ติงสะ
1.นาย กิตติศักดิ์ มรรคสันต์
36 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนโชติ การพงษ์
2.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ปั้นทอง
1.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
2.นาย ชัยพร เชื้อประทุม
37 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง กัณธิมา ฉันไชย์
1.นางสาว เอมมิกา บุญรักษา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม