#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย วีรศักดิ์ นวนคำ
2.เด็กชาย อานนท์ เถาว์บุญ
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เตรียมชัย
1.นาย สุริยา นนทา
2.นาย นิวัฒน์ โคตา
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
82.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง กฤติกา กุลหอม
2.เด็กหญิง ศุภิสรา จันทร์ประสิทธิ์
3.เด็กหญิง จำลองลักษณ์ กุลหอม
1.นาง วรรณี แสนลา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย อภิรักษ์ นาดี
2.เด็กชาย อัฒฑกร ไชยมาตย์
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง ญาณิศา กลิ่นเกษร
2.เด็กหญิง รัชนีกร เกษรสร้อย
3.เด็กหญิง จันทรัช จันทะลี
1.นางสาว คชาภรณ์ หลักบุญ
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
91.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ วาไชยะ
2.เด็กชาย ภูวฤทธิ์ อินทะพันธ์
3.เด็กชาย พิชิต กองคำ
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาง ภรนภา สาสังข์
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กชาย วีระภาพ กุลวิลัย
2.เด็กชาย วุฒิพงษ์ กำจร
1.นางสาว คชาภรณ์ หลักบุญ
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
98.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วัชโรดม ตุ้มคง
2.เด็กหญิง อนุวรรณ อินทะชาติ
3.เด็กหญิง ชฎาภา ศรีไพร
4.เด็กหญิง พิยดา โพธิพันธ์
5.เด็กหญิง เครือวัลย์ คงเมือง
6.เด็กหญิง อรไพลิน คนซื่อ
1.นางสาว วาสนา จันทร์แก้ว
2.นาย ชัยศิริ ตุ้มคง
3.นางสาว สุวนันท์ บุญเพิ่ม
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย อภินันท์ จรรยากรณ์
2.เด็กชาย ศิริพัตร อุ่นเสมอ
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นางสาว สุณิสา คุณโคตร์
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กุลภัสสร์ กิตติการอำพล
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ ชัยมี
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย รัชชานนท์ สุวรรณสพ
2.เด็กหญิง ศุภารัตน์ จันทะศิลา
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กชาย ธนภู อินทร์โสภา
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ แปงน๊อต
1.นาย อัฐวัฒน์ โคสารคุณ
12 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ธัญชนก ตรีเหรา
2.เด็กหญิง พิชญธิดา สักขีนาดี
3.เด็กหญิง ภัทราวดี ศิริโท
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
2.นางสาว นาฏยา ดาวแก้ว
13 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง สิรินญา เพ็ชรดี
2.เด็กหญิง กมลวรรณ บุตรสมาน
3.เด็กหญิง อารยา หล้ามา
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาง อำไพ บุญชาลี
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ศิริภัฒญ์ แขมคำ
2.เด็กหญิง ธัญชนก อักโข
1.นางสาว นาฏยา ดาวแก้ว
2.นางสาว ลักษณพร ยางงาม
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สุภัสสรา คำมะกุล
2.เด็กหญิง นภัทร เครือบุตรดา
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ลลนา โกศล
2.เด็กหญิง ภัทรวดี ศรีชา
1.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ศิริพร บัวบังศึก
2.เด็กหญิง ภูษณิศา ราษี
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
18 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง พิชย์นาฏ เพชรดี
2.เด็กหญิง เยาวพา ชุมแสง
3.เด็กหญิง ฐิติชญา กาวีระ
1.นาย ชัยศิริ ตุ้มคง
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
19 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กชาย ภัคพล สุตะพันธ์
2.เด็กหญิง จินดารัตน์ ยอมพันธ์
3.เด็กหญิง ศุทธดา ศรีหาวงค์
1.นางสาว จาริยา แก่นการ
2.นาง ภัทรนรินทร์ โพธิวัฒน์
20 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง จิราพร ยี่สุ่น
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ลุยตัน
3.เด็กหญิง ภัทรธิดา ภูมี
1.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
2.นาย ปิยวัฒน์ สลับศรี
21 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ธฤตมน ทิมา
2.เด็กหญิง ศตพร สุรวิทย์
3.เด็กชาย กาลัญญู มาตร์อยู่เย็น
1.นาย ทวีศักดิ์ แก้วสว่าง
2.นางสาว พหุรัตน์ โกสกุล
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สุภัสสรา ศรีพันธ์
2.เด็กหญิง ชฎาทิพย์ ประยศ
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
23 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย ณัฏฐวุฒิ อุบลภาพ
2.เด็กหญิง กนกวรรณ สะเทือน
1.นางสาว วิไล อัมพรศรี
2.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ ศรีมูล
2.เด็กชาย ภูมิศักดิ์ ธานี
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
25 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ทนุธรรม ศรเพชร
2.เด็กชาย ณฐพล โพธิ์พุ่ม
1.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
26 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ธนภัทร พื้นผา
2.เด็กชาย ธีระพงษ์ พัทสิม
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
27 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง วาสนา เคารพ
2.เด็กหญิง ลาวัลย์ พรพ่วง
1.นาย อัฐวัฒน์ โคสารคุณ
28 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย จารุพัฒน์ พิมพ์พัฒน์
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ธรรมทาน
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
29 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง นันทิชา พรหมพิลา
1.นาง สุภาพร ขันตี
30 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง ปภาดา บึงโบก
1.นาง ณรัญชน์ภัส ดาลัยรัชชาธัญสิริ
31 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง จรรยพร ศรชัย
1.นาง วิราภรณ์ แก่นสาร
32 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง รัญชิดา จันทะโคต
1.นาง ณรัญชน์ภัส ดาลัยรัชชาธัญสิริ
33 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง พีรดา โพธิ์ขาว
1.นาง ภัทรวรินทร์ ท้าวมา
34 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฐรุจา นราวงษ์
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
35 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ธัญสุดา บุตรสมาน
1.นางสาว จิรนันท์ ตั้งมั่น
36 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง พรชนก ประนม
2.เด็กหญิง เกวลิน แดงชาติ
1.นาง ณรัญชน์ภัส ดาลัยรัชชาธัญสิริ
2.นางสาว สุณิสา คุณโคตร์
37 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
81.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย ตะวัน ลีลา
2.เด็กหญิง วริศรา อาจมูลตรี
1.นาย สวาท บุตรวงค์
2.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
38 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปวรวรรณ บุตรวงค์
2.เด็กหญิง สุทธิดา ศรีสุข
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
2.นาย พัฒนะ อรรคชัย
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง รัญชิดา จันทะโคต
2.เด็กหญิง ชญาภา นาสารีย์
3.เด็กหญิง ญานิฐษา บุญเจริญ
4.เด็กหญิง ธนัญญา มะนัสโส
5.เด็กหญิง จิราพัชร บรรพตาธิ
6.เด็กหญิง นันทกานต์ นันทะนนท์
7.เด็กชาย รัฐภูมิ ใยสูบ
8.เด็กหญิง ณัฐชา รูปใหญ่
9.เด็กหญิง ธิภาพร จันทร์แก้ว
10.เด็กหญิง ศุภัคสินี พื้นพรม
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาง ทัศนา สมสวย
3.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธ์
40 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เกวลิน หงษ์คำ
2.เด็กหญิง นาเดีย คริสตินา ออร์วิน
3.เด็กหญิง พัชราภา นรสิงห์
1.นาง สุภาพร แก้วทอง
2.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
41 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐพร บุตตะวงศ์
2.เด็กหญิง ปวีณ์ทิพ แพทย์เพียร
3.เด็กชาย ติณภพ ทีงาม
1.นาง ปิยนุช วงษ์แสวง
2.นางสาว วรลักษณ์ คันศร
42 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กวินทรา ประชุมชื่น
2.เด็กหญิง ชลิตา วรจันทร์
3.เด็กหญิง ชัชนันท์ ประจันทร์
1.นางสาว พลอยไพลิน ลูกรัตน์
2.นาง เบญจพร สุริสาร
43 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สรัญพร แก้วจาระนัย
2.เด็กหญิง อนัญญา ศรีสุรักษ์
3.เด็กหญิง สรวิศา ศรีวงษา
1.นาง สาวิตรี รังกระโทก
2.นาง สุสดี ศรีแก้ว
44 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง พรรณนิภา สารณา
2.เด็กหญิง ธัญสินี เกษไธสง
3.เด็กหญิง นันทมาศ กาสา
1.นาย อรัญ วรรณพฤกษ์
45 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ธิติมา พละศักดิ์
2.เด็กชาย ธิติ โพธิ์ทอง
3.เด็กหญิง มาริษา ศรีนวล
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
2.นาง เอมอร นนทา
46 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ญาณิศา โทพันธ์
2.เด็กหญิง วรัญญา โทพันธ์
3.เด็กหญิง ปาริชาติ เข็มทอง
1.นางสาว ชุติมา ดิษฐประสพ
2.นาย ปิยวัฒน์ สลับศรี
47 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ณัฏฐกฤตย์ สัญญาถนอมรัช
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ภูภักดี
3.เด็กหญิง ธีริศรา หาญศึก
1.นาง สุพัตรา จันทะวงษ์
2.นาย ณัฐดนัย โพธิ์ชัย
48 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรณิชา ฤทธิพงษ์
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ปัทมะ
3.เด็กชาย จักษณา องอาจ
1.นาง ชิลาลักษณ์ นามวงค์
2.นาง เอมอร นนทา
49 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง พัทธนันท์ กุลเกษ
2.เด็กหญิง อธิชนัน มรรคพิมพ์
3.เด็กหญิง ศุภิสรา เพ็งธรรม
1.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
2.นาง นุสราภรณ์ สว่างวงษ์
50 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณฐมน คำริยา
2.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา วิทยา
3.เด็กหญิง นันทิชา ปูพะมูล
1.นางสาว กำไลทิพย์ แผนพุทธา
2.นางสาว ณัฐธิดากร หอมดวงศรี
51 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
88.60
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย กฤตมุข เพ็งทอง
2.เด็กหญิง กนกวรรณ แก้วไพรวรรณ
1.นาย ตอง บุญทน
2.นางสาว นิรมล ภูติโส
52 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรัญยา พรมเสนา
2.เด็กชาย ปัญญากร กิ่งทอง
1.นาง ชิลาลักษณ์ นามวงค์
2.นาง เอมอร นนทา
53 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ดลพร ภูหมื่น
1.นาง สุภาพร ขันตี
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง รัตนาพร ขุขันธ์เขต
2.เด็กหญิง เพชรรัตน์ บุตรตา
3.เด็กหญิง ลภัสรดา กิ่นมณี
1.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
2.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ลักษิกา เพ็ชรเอี่ยม
2.เด็กหญิง เขมนิจ บุญแก้ว
3.เด็กหญิง สุชานาถ เกษจันทร์
1.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
2.นางสาว วลัยลักษ์ แก่นลา
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กชาย จักรพงษ์ สะนัย
2.เด็กชาย วิษณุชัย คำแก้ว
3.เด็กหญิง พีรดา โพธิ์ขาว
1.นาง ภัทรวรินทร์ ท้าวมา
2.นาย สมุห์ สาคร
57 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย วิวิธชัย แดงเหลี่ยม
1.นางสาว จิรนันท์ ตั้งมั่น
58 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิริญาณ์ นามนาง
2.เด็กหญิง จิตสุภา วลุนธรรม
3.เด็กหญิง กุลิสราพัชณ์ ขันทวัตร
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
2.นาง อารีย์ นิธิยานันท์
59 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย เริงนิรันดร์
1.นางสาว วราภรณ์ สุราวุธ
60 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กันติชา ทินวงศ์
1.นาง กัลยา วงศ์ชาลี
61 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นพรุจ บริสุทธิ์โชติพงศ์
1.นาย คณาธิป สุขโรจนภูวดล
62 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ จันหอม
1.นาง ลำดวน ครุธทัสสะ
63 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พงศ์กฤษณ์ สมสะอาด
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
64 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา สารภาพ
2.เด็กชาย เชาวลิต ฉาดเส็น
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
2.นาง อารีย์ นิธิยานันท์
65 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กหญิง เบญมาศ สิงห์ไกร
2.เด็กชาย ปัญจพล เรืองสัตย์
1.นาง นันทกุล เธียรคำตัน
2.นาง กรรนิกา พวงพันธ์
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง เบญญาภา วามเกษ
2.เด็กหญิง บุญญธิดา สิงสังหา
3.เด็กหญิง รุจิรา วารสุข
4.เด็กหญิง ศิรดา คำโกน
5.เด็กหญิง ณัฐกมล อดทน
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง วนัสนันท์ บุญรุ่ง
2.เด็กหญิง นิสารัตน์ ก้านสี
3.เด็กหญิง ไพรสัมพันธ์ นิตอินทร์
4.เด็กหญิง ภีมรภัทร ลิพันธ์
5.เด็กหญิง ปาลิตา ถือศร
1.นางสาว สุพัตรา หมายเขา
2.นางสาว สุภาวรรณ โสตแก้ว
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา รัตนะพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา สมภาวะ
3.เด็กหญิง นารีรัตน์ อัมภรัตน์
4.เด็กหญิง ญาณภา ชนิดพันธ์
5.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ละอองศรี
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กิตติยา เจตินัย
2.เด็กหญิง วิญญาพร ศึกษา
3.เด็กหญิง ฐิตาพร มูลละกุล
4.เด็กหญิง ฌณัฐวิภา อัมภรัตน์
5.เด็กหญิง อัญวีณ์ ถิระพัฒนศักดิ์
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
91.63
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชาลิสา ทุมมา
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ วิมาน
3.เด็กหญิง รัตนพร บุญศรี
4.เด็กหญิง ประกายมุก ศรีหาบุตร
5.เด็กหญิง เนตรดาวดี ผิวบาง
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
84.33
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง แพรวา มณีกูล
2.เด็กหญิง เสวลักษณ์ สระเงินสิงห์
3.เด็กหญิง ลัคนา บุตรสมาน
4.เด็กชาย สมพร แสนสุข
5.เด็กชาย ธราเทพ จิตตะวงษ์
1.นางสาว พิจิตรา เส้นสุข
2.นางสาว เมธิณี จินดา
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กาญจน์สุดา อารีย์
2.เด็กหญิง ณัฐธิชา กล้าหาญ
3.เด็กหญิง ทิวรา โกศล
4.เด็กหญิง นันท์นภัสร์ มงคลเลิศภักดี
5.เด็กหญิง ดวงกมล ฉัตรสุวรรณ
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นางสาว ขวัญเรือน นามวงค์
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ภัทราภร ภักพวง
2.เด็กหญิง มัชฌิมา บัวหอม
3.เด็กหญิง สไบทิพย์ พิสดาร
4.เด็กหญิง กฤติยา หล่อหลอม
5.เด็กหญิง เมธินี บัวหอม
1.นางสาว สุพัตรา หมายเขา
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิชุดา นิวาส
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กชพร ชุมแสง
2.เด็กหญิง กมลวรรณ ศรีสุข
3.เด็กชาย ธรรมดนย์ ศรไชยญาติ
4.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศรีนิล
5.เด็กหญิง รุศดา พิมพลา
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นางสาว ขวัญเรือน นามวงค์
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ลลิดา หอมบุญ
2.เด็กหญิง ชลนิชา หาญศรีภูมิ
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ กายะชาติ
4.เด็กชาย ศุภวิชญ์ วันศรี
5.เด็กหญิง จิราภัค พละศักดิ์
1.นางสาว กมลชนก หงษ์สิงห์
2.นางสาว จิตรพร สมสร้าง
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชนัญชิดา ชมคำ
1.นางสาว พิมชนก กาหลง
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
87.80
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา ไชยสัตย์
1.นาง กาณญ์ฐิยา คำตัน
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อนัญญา บุญเรืองศรี
1.นาง กาณญ์ฐิยา คำตัน
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย คณิศร จันทวงศ์
2.เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ เกื้อกูล
1.นาย วรภัทร นราวงษ์
2.นาย ศุภัช ศรีนวล
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย สุระศักดิ์ สุระสิทธิ์
2.เด็กหญิง บุญญานุช หลวงเดช
1.นางสาว สุปรียาณ์ บัวสด
2.นางสาว สุนารี พิมศร
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรยา โทวาท
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ ศรีเมือง
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
2.นางสาว หทัยชนก นบนอบ
82 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
91.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย พงศกร อินทร์พงษ์
2.เด็กชาย วุฒิชัย กาละเมฆ
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
2.นาย สวาท บุตรวงค์
83 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กชาย ธัญวรัตน์ จำปาเต็ม
2.เด็กชาย รุ่งศักดิ์ มูลคำ
1.นาย สมจิต สวัสดี
2.นาย รัชพงศ์ บุญลอด
84 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ชัตติศักดิ์ สำโรง
2.เด็กชาย สิทธิพงศ์ ศรีเนตร
3.เด็กชาย ขจรเดช ใจดี
1.นาง ชิลาลักษณ์ นามวงค์
2.นาง เอมอร นนทา
85 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กชาย สิทธิพล แซ่อึ้ง
2.เด็กหญิง เจนจิรา แพงหนองยาง
3.เด็กชาย รัตนากร บุญเลี้ยง
1.นาย สมพงษ์ จันทร์สุข
2.นางสาว ประกายดาว ศีลให้อยู่สุข
86 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย ปฏิภาน ศรีสุพรรณ
2.เด็กชาย สายธาร ครองเชื้อ
1.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
2.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
87 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ชลธิชา ชูสวัสดิ์
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ สารพงษ์
1.นาง อำไพ บุญชาลี
2.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
88 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กชาย เสถียร สังภักดี
1.นาง พรรัชดา คำตัน
89 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย มนตรี จัดตุราเพศ
1.นาง บังอร เพริดพราว
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแก
1.เด็กหญิง รักษิตา ศิริพรทวีชัย
1.นาย ไพศาล ศรีสุระ
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อาทิตยา ธรรมเจริญ
1.นาย มรกต จันทมั่น
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง อภัสรา แก้วลอย
1.นางสาว ชญาน์นันท์ กายชาติ
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ สมพงษ์
1.นาง พรรัชดา คำตัน
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ริตตา
1.นาย มรกต จันทมั่น
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ สุดภักดี
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ปวริศ หงษ์สา
1.นาย มรกต จันทมั่น
97 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง ปณิดา ขันแข็ง
1.นางสาว ปัจรัตน์ แก่นกุหลาบ
98 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง วันวิสา หอมคำ
1.นาง บังอร เพริดพราว
99 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กชกร บุตรสมาน
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง ฐิติมา เคารพ
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ สิงห์กลาง
1.นาง วาสุกรี จันทร์หอม
2.นาง สิริรัชต์ ทวี
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง นันทิยา พิมาทัย
2.เด็กหญิง พีชญา วาไชยะ
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นาง หอมหวล สีสารี
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
81.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง สุภัสรา ทาบโลหะ
2.เด็กหญิง วรัญญา เรืองฤทธิ์
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นาง หอมหวล สีสารี
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฐวรากานต์ อนันต์
2.เด็กหญิง มธุรดา สมิงรัมย์
3.เด็กหญิง ภัควลักญชณ์ เกื้อกูล
1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อนัญญา ลิลัน
2.เด็กหญิง ไอรดา แสนสุข
3.เด็กหญิง อภิชญา เพ็งกระจ่าง
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
2.นาย กันชิด สถิตสุข
105 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ชลธิชา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
106 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สิริประภา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
107 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ชลธิชา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
108 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ พวงกลับ
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
109 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วิชญาพร แก้วกิ่ง
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
110 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง นวพร พรมมาสุข
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
111 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง คคนางค์ อาจกล้า
1.นาง นราวดี ศรีทับทิม
112 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สิริประภา พิทักษ์
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
113 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วัชชิราภรณ์ สายทอง
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
114 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรวรรณ แก้วคง
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
115 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ภัทรนิตย์ ชุมพุดทรา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชัยเพชร
3.เด็กชาย ปวเรศว์ สีงาม
4.เด็กชาย ชัยวัฒน์ หงษาล้วน
5.เด็กชาย ยศพัฒน์ สุทารส
6.เด็กชาย ก้องภพ โสดาธาตุ
7.เด็กชาย ชัชพงศ์ เสาแก้ว
8.เด็กชาย ธีภพ พวงพันธ์
9.เด็กชาย สฤษฎ์พงศ์ ศรีคล้าย
10.เด็กชาย อธิภัทร แสงอุทัยทิพย์วรรณ
11.เด็กชาย วีรภัทร จำปาราช
12.เด็กชาย ธีรภัทร มีชัย
13.เด็กชาย จิรวัฒน์ ธรรมสัตย์
14.เด็กหญิง วสุธา ประเสริฐศรี
15.เด็กหญิง จิรนันท์ อิ่มอ้วน
16.เด็กหญิง ธนัชพร ภูติยา
17.เด็กหญิง ปภาดา คูณโคตร์
18.เด็กหญิง กนกวลัย โจมปัญญา
19.เด็กหญิง วลัยประภา เรืองสัมฤทธิ์
20.เด็กหญิง กนกวรรณ พัศโน
21.เด็กหญิง จันทกานต์ ไชยเดช
22.เด็กหญิง กฤติกา จันทร์เหลือง
23.เด็กหญิง หทัยนัทธ์ บุญแฝง
24.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ขันโท
25.เด็กหญิง กรุณา ฟี่วัลตัน
26.เด็กหญิง กฤษณา บุญพริ้ง
27.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา นัยปรีดี
28.เด็กหญิง รวีวรรณ สุขอ้วน
29.เด็กหญิง ธิติมา กองทอง
30.เด็กหญิง วรรณิศา โพธิ์พุ่ม
31.เด็กหญิง ปณิตา ศรีพุทธา
32.เด็กหญิง กัญญาณัฐ องอาจ
1.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
2.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
3.นาย วิษณุพงษ์ คงชาติ
4.นางสาว ศิวาภรณณ์ อำคาคูณ
5.นาย ประกิจ น้อยสงวน
6.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
7.นางสาว จารุวรรณ สะเดา
116 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย วงศกร แสนมิตร
1.นาย วิศิษฐ์ เปานาเรียง
117 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กชาย ธัญญาภรณ์ พิวิโส
1.นาย ไพฑูรย์ กันยา
118 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ แก่นสีดา
1.นาง วิชชุวรรณ โคตรสาลี
119 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กชาย ชาญชัย พรมแสงใส
1.นาง ณัฐภรณ์ โคตา
120 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง รุ่งฤทัย นวลแย้ม
1.นาง ภัทรนรินทร์ โพธิวัฒน์
121 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ คำเมืองโม้
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
122 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กวินธิดา หอมดวงศรี
1.นาง พัทธ์ธีรา สุวรรณประดิษฐ์
123 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ จันดวง
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
124 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง วรรณพร ยอดสิงห์
1.นาง สว่าง จูมเกตุ
125 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง จิรภิญญา นามวงศ์
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
126 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อารีดา โสภา
1.นาย ศุภชัย นวลแย้ม
127 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ หนุนวงศ์
2.เด็กชาย กษิดิ์เดช แสงแก้ว
3.เด็กชาย จักริน สารภี
4.เด็กหญิง ชลธิชา บูชาเดช
5.เด็กหญิง ไอรดา ศรีหาวงศ์
6.เด็กหญิง กานต์ธีรา สีมาปทุม
7.เด็กชาย ศุภกร ภูมิธนยศ
8.เด็กชาย ฐณัฐ สุขศิริ
9.เด็กชาย สรวิชญ์ บุตรงาม
10.เด็กหญิง กฤตพร แสงทอง
11.เด็กหญิง พัชรมัย นัยเนตร
12.เด็กหญิง ธีริศรา คำล้วน
13.เด็กหญิง สุวิชาดา บุญจันทร์
14.เด็กหญิง กวินตรา ดาราชู
15.เด็กหญิง ทักษอร วันศรี
16.เด็กหญิง พรชรินทร์ วงษาชัย
17.เด็กหญิง กานต์ธีรา ไชยรัตน์
18.เด็กหญิง ศศิญาดา ไตรศิริพานิช
19.เด็กหญิง ศิริฉัตร ศิลาจันทร์
20.เด็กหญิง จันทรัศม์ กาสา
21.เด็กหญิง วรดา ศรีลาภา
22.เด็กหญิง ปพิชญา นวนแย้ม
23.เด็กหญิง นันทิยาภรณ์ บุตระดาษ
24.เด็กหญิง ลักษมีกานต์ อ่อนเกษ
25.เด็กหญิง ปุณยาพร การะกูล
26.เด็กหญิง ปิยวดี สุวรรณสิงห์
27.เด็กชาย กฤชคุณ จันหอม
28.เด็กหญิง นารารัตน์ อ่อนขันธ์
29.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ สิงห์เสน
30.เด็กชาย ศุภวิชญ์ กลมพันธ์
31.เด็กชาย เฟอนันโด้ โตเรสบาลิโลเนีย
32.เด็กหญิง ภัณฑิตา ลุนพรม
33.เด็กหญิง ภวันรัตน์ ศรีสิงห์
34.เด็กชาย ธนพล บุดดีภักตย์
35.เด็กหญิง ฐิตินันท์ จอมภู
36.เด็กหญิง ณพิชญา คงศรีลา
37.เด็กหญิง ชนัดดา ศิลารักษ์
38.เด็กหญิง พิชชานันท์ ไชยกุฉิน
39.เด็กหญิง กฤติกา ฤกษ์ใหญ่
40.เด็กชาย อรรรณพ สอนไชยยาติ
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
2.นาง รัศมี ศิริชนะ
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง อารีย์ยา สุวรรณคำ
2.เด็กหญิง อนัญญา บุญเรืองศรี
3.เด็กหญิง อมรลักษณ์ จอมชู
4.เด็กชาย ศุภณัฐ แสนสมบัติ
5.เด็กหญิง วรุณยพันธ์ จันทง
6.เด็กหญิง อชิรญาณ์ วงษ์ทอง
7.เด็กชาย อัมรินทร์ สิมมา
8.เด็กชาย อดิเทพ นวลคำวงศ์
9.เด็กชาย รังสิต จำปาเต็ม
10.เด็กชาย จักริน สุวรรณศิลป์
1.นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
2.นาง วรรณี แสนลา
3.นางสาว พรรวินท์ จูแจ่ม
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กชาย ธัญญาภรณ์ พิวิโส
2.เด็กหญิง ณัชชา เคารพ
3.เด็กหญิง จิราวัลย์ เนืองนอง
4.เด็กหญิง อรสา ขันทอง
5.เด็กหญิง กัญญา แสงสกุล
6.เด็กหญิง อภิญญา โคจันทร์
7.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เทียมกลาง
8.เด็กหญิง พิมพากร แก้วประสิทธิ์
1.นาง ผ่องศรี วรรณทวี
2.นาง เมธาวี ร่มเย็น
3.นาง อมลวรรณ เป็นลาภ
4.นาง นิรมล นาคาธร
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.นางสาว ณัฐพร ศรีภูรัตน์
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สิบทิศ
3.เด็กหญิง ปัณฑารีย์ จูมจันทร์
4.นางสาว สุดารัตน์ จันดี
5.เด็กหญิง ธนภรณ์ ศรชัยญาติ
6.เด็กหญิง วชิราภรณ์ อารีรมย์
7.เด็กหญิง ศศิธร บุญมางำ
8.เด็กหญิง วีลดา ไตรยสุทธิ์
1.นางสาว วโรชา เฉลิมวงศ์
2.นาง พาฝัน มีดี
3.นาง นิตยาลักษณ์ สืบหล้า
4.นาง สำราญ สืบหล้า
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กชาย ธัญญาภรณ์ พิวิโส
2.เด็กหญิง ณัชชา เคารพ
3.เด็กหญิง จิราวัลย์ เนืองนอง
4.เด็กหญิง อรสา ขันทอง
5.เด็กหญิง กัญญา แสงสกุล
6.เด็กหญิง อภิญญา โคจันทร์
7.เด็กชาย ธนภัทร วรนาม
8.เด็กชาย คุณานนต์ คมไสย
9.เด็กชาย ธิตินันท์ เนืองนอง
10.เด็กชาย วีรทัต ครองใจ
11.เด็กชาย สุทิวัส บุตรงาม
12.เด็กชาย ภูริภัทร์ ไชยทอง
13.เด็กชาย พิสิทธิ์ ขันที
14.เด็กชาย กิตติวินท์ ครองใจ
15.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เทียมกลาง
1.นาง ผ่องศรี วรรณทวี
2.นาง เมธาวี ร่มเย็น
3.นาง อมลวรรณ เป็นลาภ
4.นาง นิรมล นาคาธร
5.นาง อัมพร สอนทอง
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง พัชรธิดา จารุมาศ
2.เด็กชาย ฉัตรอัมรินทร์ แสงงาม
3.เด็กหญิง ณิลดา ดรน้อยเยาว์
4.เด็กหญิง มัณยาภา พละศักดิ์
5.เด็กหญิง วศินี โคตรวงค์
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาย ปัญญา อินองอาจสกุล
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย อาณัติ รักษ์ขุขันท์
2.เด็กหญิง ธันยภรณ์ บุญสอน
1.นาย พัฒนะ อรรคชัย
2.นาง กัลยา ขันติวงศ์
134 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.นาย ธัญญาภรณ์ พิวิโส
1.นางสาว ณัฏฐวิมนต์ บุญเอนก
135 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กหญิง วีรดา ไกรยะวงศ์
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
136 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สุภาวิดา ส้มหวาน
1.นาง พัทธ์ธีรา สุวรรณประดิษฐ์
137 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง สมฤดี เสนไสย์
1.นางสาว ณัฏฐวิมนต์ บุญเอนก
138 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง อภิญญา ยอดแก่น
2.เด็กหญิง เกศรา หอมคำ
3.เด็กหญิง นันทิตา พันธุ์สุโพธิ์
1.นาง ขวัญเรือน สุขสาย
2.นางสาว ปรียานุช เกษรสร้อย
139 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย ชินพรรดิ์ การะเกษ
2.เด็กชาย กฤษฎาภรณ์ อินทร์จำปา
3.เด็กหญิง โมนิก้า ยาสี
1.นาง รำไพ เที่ยงดาห์
2.นาง สโรชิน เฉลิมสุข
140 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐชานันท์ สุวรรณศิลป์
2.เด็กหญิง ปวริศา พิมาทัย
3.เด็กหญิง ปุณยนุช ชาภักดี
1.นางสาว อุมาพร บุญจวบ
2.นาง ทัชชกร ศุภกุลธนันท์
141 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง สุพัตรา รัตนภักดี
2.เด็กหญิง กนกอร ขันที
3.เด็กหญิง นิชกานต์ พันธ์ขาว
1.นาง ดวงจิตร วังทอง
2.นาง สโรชิน เฉลิมสุข
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง นภัสสร แสงทอง
2.เด็กหญิง นพิณประภา วงศ์พาณิช
3.เด็กชาย ประดิษฐ์ ทวีชัย
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นางสาว ขวัญเรือน นามวงค์
143 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กชาย ธัญญาภรณ์ พิวิโส
1.นางสาว ณัฏฐวิมนต์ บุญเอนก
144 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง สราวรรณ สุตะคาน
1.นางสาว ณัฏฐวิมนต์ บุญเอนก
145 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ จันดวง
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
146 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กุลกัลยา ทองสินทร์
1.นาย เนติวัฒน์ บำรุง
147 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย กิตติทัต บังพะจาร
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
148 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กชาย กรวีร์ ไกรยะวงศ์
1.นาย ภานุวัฒน์ นาคำรอด
149 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง พิมพิชา เเสงสว่าง
2.เด็กหญิง นิเดีย อีซาคเซ่น
3.เด็กหญิง อชิรญาณ์ วงษ์แหวน
4.เด็กหญิง ธนาภรณ์ ไชยภัคดี
5.เด็กหญิง กฤติยาณี มีวงศ์
6.เด็กหญิง จริยาภรณ์ บุตรมี
7.เด็กหญิง ศุภิสรา ปัดถา
8.เด็กหญิง นาราภัทร ใจเครือ
9.เด็กหญิง ลลิดา เริงนิรันดร์
10.เด็กหญิง เเพรพานทอง พระอารักษ์
1.นาย สุเมธ เกษบุรมย์
2.นาง สุกัญญา ทองยัง
3.นางสาว วนิดา ศรไชยญาติ
150 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เปรมวดี สลับศรี
2.เด็กหญิง อัจฉริยา ชาลี
1.นาง จินดา พูลเพิ่ม
2.นาง ภาวินี เติมใจ
151 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วัลภา ทิพย์โพธิ์
2.เด็กหญิง วรพิชชา มั่นวงศ์
1.นาง ภาวินี เติมใจ
2.นาง จินดา พูลเพิ่ม
152 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
89.80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง วรัญญา บุญกล้า
1.นาง ภัทรนรินทร์ โพธิวัฒน์
153 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
86.80
8
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง พัฐสุดา ทองยัง
1.นางสาว สิริสมปอง ศิริโท
154 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
88.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กชาย จารุเดช อังคะฮาด
1.นางสาว ไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐ
155 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ไพลิน เกษมะณี
1.นาย ปัญญา เบิกบาน
156 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธีร์ธวัธ สาลีซ์พงศ์
1.นางสาว กัลยารัตน์ ทองลือ
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กัลยา ชโลธรวรกิจ
2.เด็กหญิง พิชญา พรมเพ็ญ
3.เด็กหญิง ศรัญญาพรรณ สุชาติ
4.เด็กหญิง ธัญชิตา มวลพรม
5.เด็กหญิง อินทิรา จูนลไชยญกรณ์
6.เด็กหญิง ปัฐยาวัต ทรงกรด
7.เด็กหญิง กัญญ์วรา ทารมย์
8.เด็กหญิง วิลาสินี จันทร์ตั้ง
9.เด็กหญิง ปณิตา สมเทพ
10.เด็กหญิง เพลินไพริน ทางาม
1.นางสาว สุปรียาณ์ บัวสด
2.นางสาว อนุธิดา สว่างวงษ์
3.นาง นุสราภรณ์ สว่างวงษ์
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เลิศศรี
2.เด็กหญิง วาสนา เศษสิงห์
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุโฮม
4.เด็กหญิง ปัทมาพร วงค์ษา
5.เด็กหญิง นัชนันท์ สายทากุล
6.เด็กหญิง นิภาพรรณ จันทง
7.เด็กหญิง สุดารัตน์ พันวิไล
8.เด็กหญิง วัลวิษา สำรวย
9.เด็กหญิง ปณิดา วงค์วันนา
10.เด็กหญิง อรอินท์ บัวกอ
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
2.นางสาว หทัยชนก นบนอบ
3.นาย ภัทรเดช ทรงกรด
159 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ทัดภูมิ ลาพันธ์
2.เด็กชาย คัมภีร์ อินทะพันธ์
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
2.นาง อำไพ บุญชาลี
160 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
93.24
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กชาย แก้วศักดิ์สิทธิ์ สมแก้ว
2.เด็กชาย ฐิรวัฒน์ เกษรสร้อย
1.นางสาว อัจฉรียา พลนำ
2.นาง นันทิยา ธรรมทวี
161 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย รุจธร แสนกล้า
2.เด็กหญิง ณปภัช เจริญรักษ์
3.เด็กหญิง ธันย์ชนก อุตส่าห์
1.นางสาว ศิริพร ทัพใจหาญ
2.นางสาว นฤมล ศรีจันทร์
162 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง นัทธมน แก่นสาร
2.เด็กหญิง ปนัดดา ไกรศรี
3.เด็กหญิง รวีวรรณ ก้านสี
1.นางสาว ณัฐธิดา ไชยโพธิ์
163 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สุทธิษา ศรีชัย
2.เด็กหญิง ณัฎฐกานต์ แสงสิงห์
3.เด็กหญิง เนตรศิริ อมรโรจน์วรวุฒิ
1.นาง ทองใบ ทันนา
2.นาง สมพร ประสาร
164 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
85.52
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อภิรดี อักโข
2.เด็กหญิง ณิชาภัทร พามา
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2.นาย สัญชัย ปุณประวัติ
165 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
81.78
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11)
1.เด็กหญิง มณีนุช ศรีปัตเนตร
2.เด็กหญิง พรทิพย์ นิราลักษณ์
1.นางสาว สุพรรณี บึงแก้ว
166 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ธนัชชา สุขอ้วน
2.เด็กหญิง สุพรรณี ศรีบุรี
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2.นาง สุภาพร แก้วทอง
167 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง หทัยรัตน์ บัวจูม
2.เด็กหญิง วริศรา อินทะพันธ์
1.นาย ชัยศิริ ตุ้มคง
2.นาย ปัญญา เบิกบาน
168 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ ตาบุดดา
2.เด็กชาย พงศพัศ บุญมี
1.นางสาว วนิดา ศิริเศวตกุลวงศ์
2.นางสาว ไพจิตร สุชาติ
169 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง กนกวรรณ สะเทือน
2.เด็กหญิง จารุวรรณ ไชยแก้ว
1.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
2.นาง ชัชชญา พรจันทร์
170 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง สไบทิพย์ บุญพบ
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา หนูเตี้ย
1.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
2.นาง ชัชชญา พรจันทร์
171 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธนกร เรืองธีรชัย
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
172 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ปวีร์ อินตา
1.นาง เปรมปรีดิ์ ศรีเมือง
173 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชลธิชา บุญหวาน
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
174 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พชร วงศ์วัฒนสิน
1.นาง สงกรานต์ สารเฉวตร์
175 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา พรมมาแข้
1.นาย เสรี ชื้อชวาลกุล
176 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา คณะนา
1.นางสาว วราภรณ์ ศรีสมบัติ
177 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิมพ์พิชา วงษ์ใหญ่
1.นาง ศิรกาญจน์ โชคถิรเดช
178 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย เปรมมินทร์ เบ้าคำ
2.เด็กหญิง จรัณธร แพงวิเศษ
1.นาย สิงห์ ปัญญะชาติ
2.นางสาว ศศิรพร หาลาภ
179 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อริชา เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง ปลิตา โพธิพันธ์
1.นาง อำไพ บุญชาลี
2.นางสาว พิจิตรา เส้นสุข
180 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กัลย์กมล วะราบุตร
2.เด็กหญิง ฐิติวรดาภรณ์ ชุปวา
1.นางสาว พิมลลักษณ์ อำภาพันธ์
2.นางสาว ชิดาวัลย์ พวงพันธ์
181 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย พิชัยภูษิต ขันที
2.เด็กหญิง สุวนันท์ คมศรี
1.นางสาว กนกลักษณ์ ดวงศรี
2.นางสาว อรวรรณ องอาจ
182 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย ศักดิ์ศรี คมใส
2.เด็กชาย ธนิสร สาระจันทร์
3.เด็กชาย ภัทรนันท์ สารเขียว
4.เด็กชาย พชรพล อินปัญญา
5.เด็กชาย ปฏิพัทธ์ บังคม
6.เด็กชาย ธนพร คุณาพันธ์
7.เด็กชาย นพเก้า มูลทองฟัก
8.เด็กชาย อรุณ คมไสย
9.เด็กชาย ธนภัทร ไชยภักดิ์
10.เด็กชาย วรินทร ศรสิทธิ์
1.นาย เจษฎาภรณ์ อาจหาญ
2.นาง อาวรณ์ ชมชื่น
3.นางสาว ชญาน์นันท์ กายชาติ
183 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง สุจิตรา ตลับทอง
2.เด็กหญิง อัคณี ไชยพล
3.เด็กหญิง อัจฉรา เชื้อสอน
4.เด็กชาย ณัฐวิทย์ ชนะกิ่ง
5.นางสาว นุศรา หมิ่งแก้ว
6.เด็กหญิง สิราวรรณ ฮว่าง
7.นาย โยธิน ดวงสนิท
8.เด็กหญิง พิมพ์นภา แก่นจันทร์
9.เด็กหญิง เบญจวรรณ วัญญะ
10.เด็กหญิง เบญจวรรณ อ่อนยอง
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย บรรหาร เมาลี
3.นาง อุบลรัตน์ แสงทอง
184 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย นรินทร์ทิภา ขันที
2.เด็กชาย พนิดา สุวชัย
3.เด็กชาย วีรวัฒน์ คำสุข
4.เด็กชาย สุทธิพงษ์ เสาแพง
5.เด็กชาย กรวุฒิ ประดับศรี
6.เด็กชาย รัตนาวี ศรีน้อย
7.เด็กหญิง ชยานันท์ แอกทอง
8.เด็กหญิง ศุภิสรา ใจทรง
9.เด็กหญิง จุฑารัตน์ โสมกูล
10.เด็กหญิง สุกัญญา โสดาลี
1.นาย เดชชาติ กมุทชาติ
2.นาง พิมพ์ โหล่คำ
3.นางสาว จารุวรรณ์ เผ่าพันธ์
185 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ เงาศรี
2.เด็กหญิง จารุวรรณ กลิ่นพยอม
3.เด็กหญิง ปัณพร จำปาเต็ม
4.เด็กหญิง วันวิสาข์ สมทรัพย์
5.เด็กหญิง ศิโรธร ทองหล่อ
6.เด็กหญิง วิยะดา เขียวสด
7.เด็กหญิง ดารินทร์ ศรีภูรัตน์
8.เด็กหญิง กันยา สุขแช่ม
9.เด็กชาย ธีรเทพ ศรีภูรัตน์
10.เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญเชื่อม
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย บุดดี หนูพัด
3.นาง กันย์ชนา อินอักษร
186 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย อนันต์ เชื้อสอน
2.เด็กชาย อาทิตย์ เกยทอง
3.เด็กหญิง กมลชนก ตีเงิน
4.เด็กหญิง มนัสพร สังข์ทอง
5.เด็กหญิง อรนันท์ พุ่มจันทร์
6.เด็กหญิง กัลยา สมาคม
7.เด็กชาย เก่งกาจ มีพันธ์
8.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ยาสี
9.เด็กหญิง ขวัญฤดี จันดีกุล
10.เด็กหญิง นิภาวัลย์ มิเล
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย อรัณ ทิพมาตย์
3.นาง กัลยาณี ผึ่งผาย
187 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
84.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อภิภู สมบัติศิริเกษ
1.นางสาว ศิริพันธ์ พากเพียร
188 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พศิน แก้วจาระนัย
1.นาง จุรีรัตน์ จงจรูญเกียรติ
189 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ฉันทรัตน์ สุวรรณไตร
1.นาง อำไพ หลักบุญ
190 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วรารัตน์ เกษโกทา
1.นาง วริวรรณ เป้งทอง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม