#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ภูมินทร์ บ่อสารคาม
2.เด็กชาย ศักดิ์ทวี อินทร์พันธ์
3.เด็กชาย ภานุพงษ์ ทองนาค
1.นาย ปัญญา อินองอาสสกุล
2.นางสาว รัตนสุดาภรฌ์ บุตรโท
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
66.50
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย เฉลิมชนม์ ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง นภัสสร ปึ้งตาเณร
3.เด็กหญิง ศุภรา ไชยทอง
4.เด็กหญิง จุไรรัตน์ เสามั่ง
5.เด็กหญิง นัฐนิชา รัตนพันธ์
6.เด็กหญิง บุญญิสา อินสุข
1.นางสาว นงคราญ ป้องวิเศษ
2.นางสาว มาลีวรรณ พื้นผา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
67.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วรัญญา รัตพันธ์
1.นางสาว พิชญนันท์ ผายบึงแก้ว
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
66.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง ปณิดา หะโท
2.เด็กหญิง อัญชลี แก้วธรรม
3.เด็กหญิง ภัทรวดี บุญมีมาก
4.เด็กหญิง ณัฐฐานันท์ ศรีมณี
5.เด็กหญิง บุญยานุช กระโพธิ์
6.เด็กหญิง จรัสศรี ศรีอินทร์
1.นาย ประดิษฐ์ มีดี
2.นาง ณัฐภรณ์ โคตา
3.นางสาว ไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐ
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
61.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง วลัยพร นามบุญเรือง
2.เด็กหญิง ธนภรณ์ ขันโท
3.เด็กหญิง ปาริตา จันทร์ประสิทธิ์
4.เด็กหญิง นันทิกานต์ คำศรี
5.เด็กหญิง มลฤดี เกษรสร้อย
6.เด็กหญิง วรมน บุตรน้อย
1.นาย นิวัฒน์ โคตา
2.นาย สุริยา นนทา
3.นาย ยงยุทธ นนทา
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฐริดา นางวงค์
2.เด็กหญิง พิมพ์ผกา นาสมรูป
3.เด็กหญิง อัจฉรา อุดมลาภ
1.นางสาว นงคราญ ป้องวิเศษ
2.นางสาว ศศิรพร หาลาภ
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
64.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง พิมพ์พากร แก้วประสิทธิ์
1.นางสาว ณัฏฐวิมนต์ บุญเอนก
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กมลนัทธ์ เสมียนรัมย์
2.เด็กหญิง ตรีทิพณัฐฐ์ นิมิตรไชยาพงศ์
1.นาง พัฒนพร พรมทอง
2.นาย กิตติพงษ์ โอฬารวงศ์สกุล
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
62.50
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา ถาวร
2.เด็กหญิง เมฑาวี ช่วยสงค์
1.นาง นงค์ แสงเดช
2.นางสาว อัญชิตาพร วะรงค์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กฤติมา บุญโสม
1.นางสาว ยุวดี ฤาษี
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
65.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง เอวารินทร์ ปานแก้ว
1.นางสาว รัตนสุดาภรฌ์ บุตรโท
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
61.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา กุลหอม
1.นาย สมุห์ สาคร
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
64.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง กัณธิญา เมาลิชาติ
1.นาย สมุห์ สาคร
14 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
62.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง สิริโสภา อินธิเดช
2.เด็กหญิง โชตินภา นารี
1.นาง สุพัตรา พละศักดิ์
2.นาย อภิชาติ พละศักดิ์
15 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
66.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ภูขีด
2.เด็กหญิง ณัชชา เคารพ
1.นาย ไพฑูรย์ กันยา
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
64.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กชาย เกรียงไกร พิมาร
2.เด็กชาย ธวัชชัย ภูชะหาร
1.นางสาว อัจฉรียา พลนำ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม