#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.50
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย วัฒธนากรณ์ บุดตาลี
2.เด็กชาย สิรวิชญ์ คำทรัพย์
3.เด็กชาย ชัยรัตน์ กาวัน
4.เด็กชาย วสุรัตน์ โสดสงค์
5.เด็กชาย รวีโรจน์ เฉลิมสุข
6.เด็กชาย พชรพงศ์ เหล็กเพชร
1.นาย พงษ์วิวัฒน์ คุณมานะ
2.นาย ประชา สว่างวงษ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
72.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย สิรพงษ์ อินธิมาศ
1.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
72.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง กัลยา บูระพิน
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง รัชนก สุขเจริญ
1.นางสาว สุวริน สีดา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง จิราพัชร เนียมมูล
1.นาย ชัยศิริ ตุ้มคง
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศรีอินทร์
2.เด็กหญิง วิภาวี บุญกิจ
3.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา เทพอาษา
1.นาง รัชดาภรณ์ ศรีบาง
2.นาง เพชราภรณ์ ทรงกลด
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11)
1.เด็กหญิง ณิชานันท์ ภูธร
2.เด็กหญิง มณีรัตนา ดอกดวง
3.เด็กชาย นันทกร นนท์สะเกตุ
1.นาง อุบล รักพรม
2.นาย ปรัตถกร รักพรม
8 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
77.80
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11)
1.เด็กหญิง สุภัชชา พรหมสวัสดิ์
2.เด็กหญิง กุลสตรี บุญเลี้ยง
1.นาง อุบล รักพรม
2.นาย ปรัตถกร รักพรม
9 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง มนต์นภา วิเศษโวหาร
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สุทธิดา เกษหงษ์
1.นางสาว นิยม ขันศรี
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นรภัทร เตียวสิริไชยไพศาล
1.นางสาว ปุญศ์ฑริกา ประสานพันธ์
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง นาถลดา ศิลารักษ์
2.เด็กชาย คณนาถ กิ่งผา
1.นาง เรืองจรรยา พละศรี
2.นาง ปิยฉัตร ขันตี
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75.50
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อติกันต์ ว่องไว
2.เด็กหญิง กฤษณา บุญพริ้ง
1.นาง เรืองจรรยา พละศรี
2.นางสาว ณัฐธิดา ปิยฉัตร
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ภัคพัชร ศรีเลิศ
2.เด็กหญิง ณัฐธิกาพร มัชฌิมา
1.นาย วรภัทร นราวงษ์
2.นาย ศุภัช ศรีนวล
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย อนุชา คันทา
2.เด็กชาย เอกศิษฎ์ ครองเชื้อ
3.เด็กชาย กฤตพจน์ แตะต้อง
1.นางสาว วิไล อัมพรศรี
2.นาง ระพีพรรณ ทิพมาตย์
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กชาย สรนันท์ ดวงตา
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุวรรณ
1.นาย สมจิต สวัสดี
2.นาย รัชพงศ์ บุญลอด
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย อดิเดช เกษจันทร์
2.เด็กชาย ภูมิภัทร กาลพัฒน์
1.นาย กฤษณ์ หงษ์สิงห์
2.นาย ประยุทธ์ สว่างวงษ์
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อดิสร ไชยมูล
2.เด็กชาย ติณณภพ ศรีแย้ม
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นางสาว เพ็ญสิริิิ นนทะศรี
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กชาย ธนกฤต บัวแย้ม
2.เด็กหญิง ไขนภา คำถาวร
1.นาง สุทธิ์ธนา ชื่นตา
2.นางสาว พนมพร มูลคำ
20 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย อภินันท์ กันตรง
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
78.50
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณภัทร แก้วจันทร์
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง วาสนา เคารพ
1.นาย สมุห์ สาคร
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สุนิสา สนทยา
2.เด็กหญิง สิริมา สังสิงหา
1.นางสาว ยสุตมา สถาพร
2.นางสาว กรณ์ปนัสย์ เงาศรี
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง ฐานิดา คันทา
1.นาย สมุห์ สาคร
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง ศิวารยา ระวะนราภานนท์
1.นาง วิชชุวรรณ โคตรสาลี
26 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วริษฐา สุชาติ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ กิ่งแก้ว
3.เด็กหญิง อาลิษา ศรีคำ
4.เด็กหญิง วิลาสินี ทับทิมศรี
5.เด็กหญิง สโรชา แซ่เตียว
6.เด็กหญิง พรรัชดา สมพงษ์
7.เด็กหญิง วันธิตา คำแพงจีน
8.เด็กชาย ธนวัฒน์ พึ่งจิตร
9.เด็กชาย กันตวิชญ์ พุฒิประภาส
10.เด็กชาย พชรวรรษ จำเริญนุสิทธิ
1.นาย อัครรินทร์ พงษ์มิตร
2.นาย มนตรี แววดี
27 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
72.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง นันทิดา นิลขาว
1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด
28 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ครองยุติ
2.เด็กชาย พงศกร หงษ์คำ
1.นาย เกีรติศักดิ์ บุญจริง
2.นาย พัฒนะ อรรคชัย
29 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย กัณฑ์อเนก ภูผู้
2.เด็กชาย ปฐมพงษ์ สวัสดิสุข
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
2.นาย สวาท บุตรวงค์
30 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง ธันยพร กาวัน
2.เด็กชาย วิรุฬห์ฉัตร แซ่ลิ้ม
3.เด็กหญิง พรทิพย์ ฉายารัตน์
1.นาง ณิชกานต์ บางใบ
2.นาง นุชรี โพธิ์ดี
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธีระศักดิ์ จงรักษ์
2.เด็กหญิง พรนภา โจมสติ
1.นาง เอมอร นนทา
2.นาย พัฒนะ อรรคชัย
32 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ฉวี อินทะพันธ์
1.นาง นงค์ แสงเดช
33 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ เรืองเดช
1.Miss Nadege Fanwong
34 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
77.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กหญิง สิริวรรณ โททอง
1.นางสาว อรทัย เครือบุตรดา
35 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย อภิชัย แก้วไพรวัน
1.นาง อำไพ บุญชาลี
36 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ชัยศักดิ์ คำแสนราช
2.เด็กหญิง ญาณัจฉรา บุญบำเรอ
1.นางสาว พินิจนันท์ แก้วมูล
2.นาย นวพล คุณมานะ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม