#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย วัชรชัย นันทา
2.เด็กชาย ธนกร ทองสลับ
3.เด็กชาย ศตวรรษ ชาภักดี
1.นาย วสันต์ คำเพราะ
2.นาง ปิยะนัส บำรุง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง สุภนิดา อินทะนะ
2.เด็กหญิง จินตนา อัมภรณ์
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สุรศักดิ์ ปราบเสียง
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง นุตประวีณ์ ชาภักดี
2.เด็กหญิง ศิรินันท์ เพ็งแจ่ม
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย อภิเวช พูลเพิ่ม
2.เด็กชาย ภูวดล แซ่อึง
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาย เชาว์วัฒน์ พละศักดิ์
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย อธิษฐ์ ขาวสลับ
2.เด็กชาย เกรียงไกร สาวารัต
3.เด็กชาย วุฒิชัย คำแสนราช
1.นาย วสันต์ คำเพราะ
2.นาง มยุรี จันทวี
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ไชยวัฒน์
2.นางสาว เกศกมล ศรีหาบุตร
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นาย วัฒนา แม่นทอง
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เสียงดัง
2.เด็กชาย ตะวัน ฤกษ์สว่าง
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง ศุภากร ทาคำมอง
2.เด็กหญิง ศุภาลักษ์ วงค์คำ
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว เมธกานต์ มีคุณ
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ขวัญมนัส ยั้งใจ
2.เด็กชาย จิตติพัฒน์ จันทร์แก้ว
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาย เชาว์วัฒน์ พละศักดิ์
10 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา หมายเขา
2.เด็กหญิง จิราพร หงษ์ชูตา
3.เด็กหญิง ธนพร บุญไฮ้
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2.นาง บุญชุม คำทอง
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ทินภัทร แก้วอาสา
2.เด็กหญิง วรัทยากรณ์ บัวแก้ว
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว ศศิวิมล สนทะยา
12 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง เขมิกา วงษ์เศษ
2.เด็กหญิง ธันย์ชนก คงเจริญ
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นางสาว ประกายทิพย์ อนันเทภา
13 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง วรัญญา สีหาบุตร
2.เด็กหญิง ปกฉัตร หมายมั่น
1.นางสาว ทวีพร รสจันทร์
14 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง อัญชลีกร สุพร
2.เด็กหญิง วรรณวิดา ทองสุข
3.เด็กหญิง สุมิตา บุญเหลือ
1.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
2.นาย สัมฤทธิ์ อเนกโชค
15 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ปุณนิศา แก้วจันทร์
2.เด็กชาย พิมพ์พิไล โพธิ์ไพร
3.เด็กชาย นวพล ตลอดนอก
1.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
2.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
92.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ นุสีวอ
2.เด็กชาย ธนาพร ดุษะนอก
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
89.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย วรเมธ ศรีหาวงศ์
2.เด็กหญิง ปิยวรรณ บุญรินทร์
1.นาย พรชัย พิมพ์อ่อน
18 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ดาราธิป ชูศรี
2.เด็กหญิง อนุธิดา ชารีดา
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีรุ่งเรือง
1.นาง มยุรี จันทวี
2.นาง ปิยะนัส บำรุง
19 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง เพชรา กันยา
2.เด็กหญิง สาวนี อ่อนเกษ
3.เด็กชาย สายชล ธรรมทวี
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง อุรา กรมพะไมย
20 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย เดชนรงค์ ปุศิลา
2.เด็กชาย สุริยะ อนันเทภา
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สุรศักดิ์ ปราบเสียง
21 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กชาย นริศสรณ์ บุญครั่ง
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
22 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง จินตนาการ กันวงค์
1.นางสาว สรวงสุดา สุ่มมาตย์
23 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กชาย ชญานันท์ นันทะบุตร
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
24 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง อุษณีย์ ชัยภาลา
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
25 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง สุกัญญา ทุมแพง
2.เด็กหญิง อุษา โพธิ์เงิน
3.เด็กหญิง เนตรชนก จันทร์ตั้ง
1.นาง รัตนวรรณ จันทร์ถา
2.นางสาว นิรัชดา เหลาสิงห์
26 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา สานเสนา
2.เด็กหญิง จีรวรรณ วงค์ใหญ่
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
27 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ต้นจันดี
2.เด็กหญิง ธันยมัย จันทิมา
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
28 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง อรัญญา ทรายทอง
2.เด็กหญิง พิมพ์พิไล โพธิ์ไพร
1.นางสาว พิมลรัตน์ ไชยโคตร
2.นาย ถาวร แพงสกล
29 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1.เด็กหญิง นิตยา จาดทอง
2.เด็กหญิง นาคำ บุญประวัติ
3.เด็กหญิง ดวงใจ ตุ้มคำ
1.นาง ธัญญรัตน์ บุญลิลา
2.นาย นฤปนาถ โคตรสาลี
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ กล้าหาญ
2.เด็กชาย เอกราช วงษ์ใหญ่
3.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรีโชค
4.เด็กชาย ชัยพัฒน์ ศรีมะเริง
5.เด็กชาย สุกฤษฎิ สุวรรณคำ
6.เด็กชาย จักรภัทร จุลแดง
1.นาย พิทักษ์ ทางทอง
2.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
3.นาย ไพฑูรย์ สายพิน
31 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
84.70
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง คณิษา จันทร์ทิพย์
1.นางสาว บุญหลาย กล้าหาญ
32 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง อภิชยา สงเมือง
1.นาง ภินันตรา กุลมี
33 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง กัลยาณี ภาสศรี
1.นางสาว เนตรทราย ณ อุบล
34 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กหญิง อนัญญา ผาสุข
2.เด็กหญิง สายน้ำ ถินบุญ
3.เด็กหญิง กานต์สินี เทพเสนา
1.นาง วิณัฏฐา มงคลปพนพัชญ์
2.นาง นฤมล คำทวี
35 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง วิลันดา สุพิษ
2.เด็กหญิง สุนิษา แพทย์นาดี
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีเรือง
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
2.นาง สุวรรณี สุนสาย
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ แจ่มเชื้อ
2.เด็กหญิง ธัญชนก ยิ้มเกิด
3.เด็กชาย พงศภัค อ่อนเกษ
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
37 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง โสภิดา ภูคำไพร
2.เด็กหญิง วริศา บึงราษฎร์
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ บุตรสมาน
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นาง รัชนีกร ธรรมษา
38 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา เสียงดี
2.เด็กชาย วิมลณัฐ พรมเคน
1.นางสาว เนตรทราย ณ อุบล
2.นางสาว ปภัสรา แจ่มเชื้อ
39 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง ปลิดา ผิวจันทร์
2.เด็กชาย เฉลิมศิลป์ ว่องไว
1.นางสาว ฐานิศร คำศรี
2.นางสาว วิรนุช คำบุญ
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง กชณัช อัมภรัตน์
2.เด็กหญิง นันทิพร ทองสลับ
3.เด็กหญิง ศิวาพร แสนเทพ
4.เด็กหญิง รุจิรดา แก้วแดง
5.เด็กหญิง โจแอน ทองสลับ
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
2.นาย เพทาย เพชราเวช
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
89.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง พิมพกา พิมพา
2.เด็กหญิง ขลุ่ยหวาย วงษ์แก้ว
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ รุ่งธนะศักดิ์
4.เด็กหญิง บวรรัตน์ ไชยธรรม
5.เด็กหญิง ปณิดา ลาภูธร
1.นาง วลีรัตน์ วงษ์แก้ว
2.นาง วิภาวดี ไชยทอง
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง ภัททิรา พันธ์ศิริ
2.เด็กหญิง วันทิตา บุญเรืองศรี
3.เด็กหญิง นันธิดา สารภาพ
4.เด็กหญิง นันทิดา พรมโสภา
5.เด็กหญิง กชกร พรมสงวน
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
2.นาย เพทาย เพชราเวช
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
84.33
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กหญิง สุภาวรรณ จันทร์แก้ว
2.เด็กชาย นัฐพล แสงศรี
3.เด็กหญิง ปนัดดา พวงมาลา
4.เด็กหญิง บรรณฑวรรณ ชัยบุตร
5.เด็กหญิง ทิพมนต์ คีรีปี
1.นางสาว ปวีณา คำศรี
2.นาง อภิรมย์ ธรรมมา
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง ขวัญฤดี มะลิวงค์
2.เด็กหญิง ปนัดดา รักษาเชื้อ
3.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ศิรินัย
4.เด็กหญิง เนตรขวัญ กระมลเลิศ
5.เด็กหญิง น้ำทิพย์ ไชยพรม
1.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
2.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ณัฐพล แสงยา
2.เด็กชาย อภิรักษ์ ชาภักดี
3.เด็กหญิง วรกานต์ พละศักดิ์
4.เด็กหญิง สุภัทรา สิงห์ผง
5.เด็กชาย พิชยะ จันใด
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
2.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง วรัชญา บูชาพันธ์
2.เด็กหญิง ธัญสุดา แก้วสง่า
3.เด็กหญิง อนุทัย แก้วนาทม
4.เด็กหญิง พลอยไพลิน พิมพล
5.เด็กหญิง ญาราภรณ์ ทางทอง
1.นางสาว วิภาดา คูหา
2.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ จันทา
2.เด็กหญิง รัตน์ติญา ยินดี
3.เด็กชาย อาณาจักร พิลา
4.เด็กหญิง ปริศา ชมหอม
5.เด็กชาย ไชยวัฒน์ บุญเหลือ
6.เด็กหญิง ภานิชา สิมณี
7.เด็กหญิง วรกาญจน์ บุญจริง
8.เด็กหญิง หยาดทิพย์ จอมเชื้อ
9.เด็กชาย ณัฎฐพล สมอ่อน
10.เด็กชาย ภรัณยู บุญประดิษฐ์
11.เด็กหญิง ดารารัตน์ มาสงค์
12.เด็กหญิง เจนจิรา หนุนวงค์
13.เด็กหญิง ภคนันท์ ปัทราช
14.เด็กชาย ศิริชัย ใหญ่สูบ
15.เด็กชาย พีรณัฐ นพคุณ
16.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ มาสงค์
17.เด็กชาย ณัชพล จิตหาญ
18.เด็กชาย ขจรยศ อ่อนพิมพ์
19.เด็กหญิง มณีรัตน์ สารีอาจ
20.เด็กชาย นภดล โสสา
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
3.นาย กรวิทย์ ทองแปลง
4.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
5.นางสาว อรพากร ขุนธิวงศ์
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ชลธิชา พันธ์งาม
1.นาง ภินันตรา กุลมี
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย กฤติน บุญเพิ่ม
1.นาง ภินันตรา กุลมี
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ปาระณีย์ ภูติยา
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ซังนก จอง
1.นาง ภินันตรา กุลมี
52 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย วุฒิชัย วอทอง
2.เด็กหญิง เกษศิรินทร์ ก้านเกตุ
3.เด็กหญิง โดนัท หอกคำ
1.นางสาว เนตรทราย ณ อุบล
2.นาง ทิพรัตน์ วงษ์รักษ์
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กหญิง กุลจิรา พันคำ
2.เด็กชาย ชนนวัต สาอุด
1.นาง ยุพร บุตรศรี
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง สุมิตรา วงจันทะเลียง
2.เด็กชาย คณิศร อินสวน
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทะเลียง
55 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
81.50
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย ปฏิภาณ สิงห์โต
2.เด็กชาย ธีรเทพ อินทร์ใส
1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
2.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
56 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กชาย นิพล พงษ์ศรีดา
2.เด็กชาย นนทกร สร้อยทอง
1.นาย อธิวัฒน์ แรงเริง
2.นางสาว กฤติยา เวียนวงศ์
57 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ธิดากานต์ พลชัย
2.เด็กหญิง ฐิติมา สีเสน
3.เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ วงษ์พุฒ
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
2.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
58 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย วรากร พันธิมาตร
2.เด็กชาย อาชาไนย ส่องสีโรจน์
1.นาง สุกัญญา มาตราวงค์
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
59 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง ใบเตย อำนวยโพธิ์
2.เด็กชาย ณัฐพล ศรีอักษร
3.เด็กชาย รพีภัทร เพิ่มพร
1.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
2.นางสาว ศิริลักษณ์ คำยุธา
60 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง สุพิดชา ชนะจิตร
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
61 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง วิไลพร ศรชัย
1.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง วาสนา ศรีวงษ์วรรณ์
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญศิริ
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ศรีวงษ์วรรณ์
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง เปมิกา พันธ์คำภา
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง อนิศรา ศรีพันชาติ
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ปุณนิศา แก้วจันทร์
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
68 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง ปุณยาพร สืบสา
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
69 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง พรทิพา ธนาสินธุ์
1.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย รัฐภูมิ จุปะมัดตัง
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง รวิสุดา มิสายาน
2.เด็กหญิง ภัทรพร สิงห์แก้ว
1.นางสาว คำปุ่น มณีวรรณ
2.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง กรองแก้ว เบ้าคำ
2.เด็กหญิง จารุพัฒน์ ลือดารา
1.นาง แก้วศรี นามโส
2.นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ปาริชาติ โพธิ์ขาว
2.เด็กหญิง ปุณยวีย์ แนวเพ็ชร
1.นางสาว จิดาภา มะณีรัตน์
2.นางสาว รุ่งระวี พันไชย
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง อารยาภา ทองงาม
2.เด็กหญิง พรพิชญา บัวจูม
1.นาย ทรงเดช ชินชัย
2.นาง จำเนียร ชินชัย
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง ทักษพร คงเจริญ
2.เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ นามวรรค
1.นาย ทรงเดช ชินชัย
2.นาง จำเนียร ชินชัย
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง นุชนาถ สลับศรี
2.เด็กหญิง ศิริยาภรณ์ ทองแปลง
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
2.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นาย อภิวัฒน์ สุวรรณมิตร
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง พัชรากร รัตนวัน
2.เด็กหญิง เบญญาพร พวงจำปา
3.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ถวิลไพร
1.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
2.นาง พนาไพร กัดกุมภา
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1.เด็กหญิง กมลวรรณ หอมดวงศรี
2.เด็กหญิง ปภาวดี วิทจิตร
3.เด็กชาย อินทัช คูหา
1.นางสาว รุ่งมณี สุนันท์
2.นางสาว ฉันทนา บุญชาญ
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง จันทิมา ภูมิอ่อน
2.เด็กหญิง นภัสวรรณ บุญนอก
3.เด็กหญิง สุภัทศร บุญล้น
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์ หลักเพชร
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย บัญญพนต์ พรหมลี
2.เด็กชาย ศราวุฒิ บุดดาวงค์
3.เด็กชาย ธีรภัทร ไชยสัตย์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว วิภาดา คูหา
82 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง กุลนันท์ สมหมาย
1.นาง อิ่นอ้อย บุษบงก์
83 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย พิทูน อัมภรัตน์
1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
84 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ภูวเนตร น้ำใจดี
1.นาย ไชยา ดวงแก้ว
85 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง อรปรียา อินปัญญา
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
86 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง สินีนาฏ บัวแก้ว
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
87 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง ธิวาภรณ์ อัมภรณ์
1.นาย ประเสริฐ โสภากุล
88 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รักษา
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
89 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา จันทา
1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
90 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
18
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง ภัทรสุดา พื้นผา
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
91 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง กรกนก ไชยคุณ
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
92 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ญาณภัทร เสียงดี
2.เด็กชาย ทรงวุฒิ เสมามิ่ง
3.เด็กชาย คุณาวุธ ผาปรางค์
4.เด็กชาย ปภาเทพ เพิ่มเติมจิต
5.เด็กชาย ธนพนธ์ คำศรี
6.เด็กหญิง พรทิพา วิลุน
7.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา กันภัย
8.เด็กหญิง พิมลรัตน์ โททอง
9.เด็กหญิง นันทัชพร โสภาศรี
10.เด็กชาย รัตนพงษ์ ทาทอง
11.เด็กชาย โยไทย ศรีรักษา
12.เด็กหญิง จิดาภา ฝ่ายสอง
13.เด็กหญิง สุกานดา นาสิงทอง
14.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ นามเวช
15.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ลาศา
16.เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุขศรี
17.เด็กหญิง ณัฎฐธิดา บุญนำ
18.เด็กหญิง เพ็ญนภา ใจดี
19.เด็กหญิง สุภัชชา วิลุน
20.เด็กหญิง จิรารัตน์ หารปราบ
21.เด็กหญิง ธิฆัมพร วันทอง
22.เด็กหญิง พรนภัส งามทรัพย์
23.เด็กหญิง ธนพร ไชยคุณ
24.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คงสิน
25.เด็กหญิง ญาดา สุขสวาท
26.เด็กหญิง อรจิรา สาลีพวง
27.เด็กหญิง วชิรญาณ์ หมื่นสุข
28.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยคุณ
29.เด็กชาย ภพธรรม ผาปรางค์
30.เด็กชาย กิตติพันธ์ จันทร์หอม
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
3.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
4.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
5.นางสาว วิจิตรา เสียงดี
6.นาย มลศักดิ์ หลักดี
7.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
8.นาง นิฤมล วรรณคำ
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย พิชยะ ไทยสะเทือน
2.เด็กชาย อติชาติ บุญจันทร์
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
94 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย จุฑาลักษณ์ รจนัย
2.เด็กชาย ไชยวัฒน์ จุลทัศน์
3.เด็กชาย วรพงศ์ จุลทัศน์
4.เด็กหญิง ปัญญาพร อินสวน
5.เด็กหญิง พนิดา พวงพรมมา
6.เด็กชาย พุฒิพงษ์ เสมามิ่ง
7.เด็กหญิง ศิรภัสสร โขงลำ
8.เด็กชาย กุลปริยา คงสิน
9.เด็กหญิง แสงมณี หาญเชี่ยว
10.เด็กชาย ภัทรเดช สายสิงห์
11.เด็กชาย ปฏิภาณ พรมมาสุข
12.เด็กชาย วีระวัฒน์ ทาขุนทด
13.เด็กชาย ศรนรินทร์ พรมโสภา
14.เด็กชาย ระพีภัทร บุญใหญ่
15.เด็กหญิง สิริวิมล ไชยคุณ
16.เด็กหญิง กรกนก ไชยคุณ
17.เด็กหญิง ปิยวรรณ สุวรรณคำ
18.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รักษา
19.เด็กหญิง ฐิตาพร บุตรดี
20.เด็กหญิง ฐิติพร โพธิสาร
21.เด็กหญิง อรวรรณ เลื่อนฤทธิ์
22.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ ทองแปลง
23.เด็กหญิง ชฎาพร ไชยเชษฐ์
24.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ ลีลา
25.เด็กหญิง วรรณษา ช่างชัย
26.เด็กหญิง พุทธธิดา คำกิ่ง
27.เด็กหญิง สุกัญญา พรมรินทร์
28.เด็กหญิง นฤมล เลื่อนฤทธิ์
29.เด็กหญิง จุฑามาศ กงล้อม
30.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ทาทอง
31.เด็กหญิง มลฤดี ศรีอินทร์
32.เด็กหญิง นุชนาถ สลับศรี
33.เด็กชาย วีระพงษ์ ชาลี
34.เด็กหญิง นันทิกานต์ บุตรดี
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
3.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
4.นาย สุชาติ ดวงมาลา
5.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
6.นางสาว สุพิศ ทาทอง
7.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
8.นางสาว อารีญา บัวทุม
95 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1.เด็กชาย ศิวรรณราช ศรีคำคง
1.นางสาว กิตติยา พันธ์แก่น
96 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย พิชยา สารีอาจ
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
97 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ฐิตารีย์ โพธิ์ศรี
1.Mr. Ambi Nestor Encho
98 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง รัตน์ฐิกานต์ วันทา
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
99 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ เพ็งแจ่ม
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ณัฐวัศห์ เกี้ยวสันเทียะ
1.นาย ไชยยา ดวงแก้ว
101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ศุภกร พละศักดิ์
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
102 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กฤษฎา พิริเกรง
1.นาย ไชยยา ดวงแก้ว
103 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ณัฐชานันท์ บุญเกลี้ยง
2.เด็กหญิง พริมา ปกป้อง
3.เด็กหญิง มณีมุกดา ถวิลไพร
1.นาง ทองใบ บุญเนตร
2.นางสาว สมคิด สืบสิมมา
104 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย วัชรพล เบาะแฉะ
2.เด็กหญิง กัลยากร ไชยนา
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา บูรพา
1.นาง ทิพรัตน์ วงษ์รักษ์
2.นางสาว ปภัสรา แจ่มเชื้อ
105 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง กนกพิชญ์ จิตติ
2.เด็กหญิง ศิริรัตน์ กิ่งจันมน
3.เด็กชาย วีระพงษ์ พิมพ์สอน
1.นาง วชิราพรรณ สิทธิมวล
2.นางสาว จุฑาพร ชุมคำ
106 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง จิรภิญญาภรณ์ จันทร์สุตะ
2.เด็กหญิง กนกพร ศรีอักษร
3.เด็กหญิง นริศรา เสร็จกิจ
1.นางสาว คำปุ่น มณีวรรณ
2.นาง กรรณิการ์ โคตรพันธ์
107 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง อรปรียา ด่านสกุลมีศรี
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
108 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง เอมริตรา เจริญขวัญใจ
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
109 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ธนกร วงศ์ชัยภูมิ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
110 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญบุตร
2.เด็กหญิง ชัชชญา กระอาจน์
3.เด็กหญิง ตันหยง ไชยเกิด
4.เด็กหญิง นิพาพร นีระจักร์
5.เด็กหญิง ณัฐณิชา หอมเนียม
6.เด็กหญิง ดรุณี จันทร์สุกไส
7.เด็กหญิง สุพิชญา จำปาเรือง
8.เด็กหญิง กรปรียา ศรีหาบุตร
9.เด็กหญิง สุธิดา ศรีหบุตร
10.เด็กหญิง ธิดาลักษณ์ พิมพร
1.นางสาว นิตยา ทองแปลง
2.นาง สุกัญญา มาตราวงค์
3.นางสาว เนตรชนก สังเกตกิจ
111 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง นันทิกานต์ เลิศผล
2.เด็กหญิง ปนัดดา นันทา
3.เด็กหญิง สิดาพร ไชยคุณ
4.เด็กหญิง ฐิตาพร สีมาวงษ์
5.เด็กชาย ปรินทร ขจรจิตร
6.เด็กชาย กฤษฎา ศุภนานัย
7.เด็กหญิง ชุติมา ศรีสุวรรณ์
8.เด็กหญิง กวิตา เกษี
9.เด็กหญิง สุภัชชา ดาดวง
10.เด็กหญิง ธนพร คำกระจาย
1.นาง พากเพียร หนุนชู
2.นางสาว ณัฐกานต์ ทองศรี
112 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ดุลยวัฒน์ วรดี
2.เด็กชาย ธานี แก้วแดง
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรมศรี
1.นาย ประวิตร ตระกููลวิทยานันท์
2.นาย เชาว์วัฒน์ พละศักดิ์
113 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ชนะชัย เพียยา
2.เด็กชาย ฐาปนนท์ แสงใสแก้ว
3.เด็กชาย พงศกร นิลเกษ
1.นาย ประวิตร ตระกููลวิทยานันท์
2.นาย เชาว์วัฒน์ พละศักดิ์
114 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย เจษฎากร เมยดง
2.เด็กชาย ชลิตวรรณ อยู่เย็น
3.เด็กชาย ธนบดี กรสุวรรณ
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
115 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กฤษฎาวุฒิ พรมมาสุข
2.เด็กชาย สุทธิกานต์ อำภะรัตน์
3.เด็กชาย รพีภัทร ก่ำเกี้ยง
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาย เชาว์วัฒน์ พละศักดิ์
116 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง กัลยานี อ่างมณี
1.นาง โสภา พวงสวัสดิ์
117 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.50
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย อดิสรณ์ ศรีโส
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
118 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง สุธิดา ออมชมภู
1.นาง อุรา กรมพะไมย
119 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย สกุลเพชร บุญเลี้ยง
1.นาย พิพิธธน บุราคร
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง ฉันชนก บัวหยาด
2.เด็กหญิง ภัทรสุดา พื้นผา
3.เด็กหญิง อุษณีย์ ชัยภาลา
4.เด็กหญิง ฐิดาภา พิลา
5.เด็กหญิง อัญชิษฐา บุญโชติ
6.เด็กหญิง นิราภร ศรีนาเมือง
7.เด็กหญิง ธารีรัตน์ ส่ิงห์ทอง
8.เด็กหญิง รัตติกานต์ มั่นยืนยาว
9.เด็กหญิง รุจิษยา โสดามา
10.เด็กหญิง อนันตญา แทบทับ
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง กาญจนา สาลีมี
2.เด็กหญิง อรสา พวงจำปา
3.เด็กหญิง นาตาชา ทองปัญญา
4.เด็กหญิง สุปราณี ทองพิมพ์
5.เด็กหญิง เพ็ญนภา ทาทอง
6.เด็กหญิง ขนิษฐา ภาษี
7.เด็กหญิง เบญญาภา สืบสัตย์
8.เด็กหญิง ปิยะดา สาลีมี
9.เด็กหญิง ปริตา ขันคำ
10.เด็กหญิง ปุณยาพร สืบสา
1.นาง บุญชุม คำทอง
2.นาง สุภาพร บุญไทย
3.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
122 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ จันประทีป
2.เด็กหญิง มนัญญา สินไชย
3.เด็กหญิง กนกนุช แก้วพวง
1.นางสาว วิภาดา คูหา
2.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
123 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง สิริวิมล ไชยคุณ
2.เด็กหญิง ปัญญาพร อินสวน
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ระพีภัทร บุญใหญ่
2.เด็กชาย วีระพงษ์ ชาลี
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
125 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง พลอยพรรณ ศรีทองธรรม
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
126 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ภัสดาพร บุญเพิ่ม
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
127 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ศิรวิภา สุระ
1.นางสาว นริศรา อ่อนหวาน
128 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย ชิโณทัย สุขอ้วน
1.Mr. Ambi Nestor Encho
129 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง นิรมล นวลศรีทอง
1.นางสาว นริศรา อ่อนหวาน
130 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
84.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง สิรภัทร ขวัญยืน
1.นางสาว สุชาดา พละโย
131 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย ธีรเดช พละศักดิ์
1.นางสาว นิรัชดา เหลาสิงห์
132 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง สุภัชชา วิลุน
2.เด็กหญิง จิดาภา ฝ่ายสอง
1.นางสาว ทศพร กลมพันธ์
2.นาย มลศักดิ์ หลักดี
133 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
1.เด็กชาย ทักษดนย์ บุญเรืองยศ
2.เด็กชาย ธนกร บุญเรืองยศ
3.เด็กหญิง กนกนันท์ โมริดา
4.เด็กชาย ณัฐชา สุดแสวง
5.เด็กหญิง ชฎาพร สุภรักษ์
6.เด็กชาย ชยานันท์ พรรณศรี
7.เด็กชาย อนุชิต ยินดี
8.เด็กหญิง สิริวิมล ขันชัย
9.เด็กชาย เอกสิทธิ์ บุญเรืองยศ
10.เด็กชาย ธนากร มรรคดี
1.นาย ตวงสิทธิ์ คำเคนบ้ง
2.นาง ศิริลักษณ์ สุขศิริ
3.นางสาว กุลนิษฐ์ จุลเหลา
134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง พรรณปพร คลังภูเขียว
1.นาง คณิตตา ไชยนะรา
135 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ปิยะนุช ไชยคุณ
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม