#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กหญิง อภิญญา บุญเมือง
2.เด็กหญิง ศิริประภา วิจันทร์
3.เด็กหญิง เมร์ธาวี จันทิวา
4.เด็กหญิง อัยรดา แก้ววิชัย
5.เด็กชาย ภูริณัฐ อุดม
6.เด็กชาย ชินโชติ แก้ววิชัย
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาง รำไพ กล้าหาญ
3.นางสาว กมลรัตน์ ชินตะวัน
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
67.50
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง สุจิตรา ดาดวง
2.เด็กหญิง บุญญาดา จิบจันทร์
3.เด็กหญิง กมลเนตร จันทะพันธ์
4.เด็กหญิง วราภรณ์ ชิดโคกสูง
5.เด็กชาย ชูศักดิ์ จันทร์แก้ว
6.เด็กหญิง กนกลดา พละศักดิ์
1.นางสาว จันทนา คำเพราะ
2.นาง พูลสุข บัวหอม
3.นางสาว นริศรา อ่อนหวาน
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
68.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง นฤวรรณ คนรู้
2.เด็กหญิง วรัญรดา ทุมสิงห์
1.นางสาว ทวีพร รสจันทร์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย ณัฐพล เสาศรี
2.เด็กชาย มนัสนันท์ สุขชาติ
1.นาย พรชัย พิมพ์อ่อน
5 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
69.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย กิติภูมิ คำแสนราช
1.นาง ครองสิน จำปาพันธ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง จิรภัทร์ สุขวงศ์
1.นางสาว ศิริวรรณ นวลศิริ
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย ธนพล โง่นสุข
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พงษ์ลุน
3.เด็กชาย สามารถ ศรีอาจ
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
69.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง วรกาญจน์ สงเมือง
2.เด็กหญิง อัญชลี ขาวสลับ
3.เด็กชาย ชัยณรงค์ เพ็งจันทร์
1.นาย พรกิตติ์ ศรีแก้ว
2.นาง ไพจิตร แสงอุ่น
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง อนาฐิตา สระเงินสิงห์
2.เด็กหญิง ปริชญา มะลินิน
3.เด็กชาย ทินวงศ์ ผ่องแผ้ว
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
63.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ปฏิพล ไชยขันตรี
1.นางสาว วิภาดา คูหา
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
61.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง วรรณพา จันทร์หอม
1.นาย เดชสุวรรณ์ ศิรินัย
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง ธนิษฐา กลัดแก้ว
1.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย อภินันท์ วันทา
2.เด็กชาย ก้องภพ จอมเชื้อ
1.นางสาว วิยะดา รักษาศิริ
2.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กหญิง พิมญา พิลา
1.นาย ทินกร งามแสง
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย รัตนากร สำเร็จ
1.นางสาว จิดาภา มะณีรัตน์
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
60.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย ศุภชัย บุญมา
2.เด็กหญิง อรษา วงอินตา
1.นางสาว นิรัชดา เหลาสิงห์
2.นาง รัตนวรรณ จันทร์ถา
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
66.50
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย ยุทธพงษ์ กมลวิบูลย์
2.เด็กชาย จุฑาเลิศ ดีดวงพันธ์
1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
2.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
18 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
64.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย สุเมธ ภูติยา
2.เด็กชาย บรรชา สีหาวงษ์
3.เด็กชาย ชลิตวรรณ อยู่เย็น
1.นาย เชาว์วัฒน์ พละศักดิ์
2.นาย ประวิตร ตระกููลวิทยานันท์
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
69.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ศรัญญา อาจหาญ
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
60.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง พีรกานต์ รัตนพันธ์
1.นางสาว จริยา บุญคง
21 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
66.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ภัสสร ศรีคำ
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย เลาพิลา
1.นางสาว สุดารัตน์ เสนาภักดิ์
2.นางสาว ขนิษฐา เรือนฝาง
22 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
65.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา ทาทอง
2.เด็กหญิง ปราณปรียา ขันคำ
1.นาย กิตติวัฒน์ ทองศรี
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
65.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง วรรณษา ช่างชัย
2.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ ลีลา
1.นาย สุชาติ ดวงมาลา
2.นางสาว สุพิศ ทาทอง
24 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
64.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย ณัฐพล อาจกล้า
2.เด็กหญิง กาญจนา สาลีมี
1.นาย กิตติวัฒน์ ทองศรี
25 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
67.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ พันธ์วิไล
1.นาง อุรา กรมพะไมย
26 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
64.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กชาย สุริยา สุระ
2.เด็กชาย ธีรภัทร ทาแหยม
1.นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
2.นางสาว กฤติยา เวียนวงศ์
27 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
66.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา พื้นพรม
2.เด็กหญิง ฐิติชญา บุญนำ
1.นาย เจนอนันต์ คำศรี
28 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย ศรุตติรักษ์ สายโน
2.เด็กชาย โรจินันท์ ทุนภิรมย์
1.นางสาว กนิษฐา จอกนาค
2.นางสาว ปัญญดา ดวงสา
29 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
68.50
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย กศิวัฒน์ มาลาเกิด
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม