#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
75.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1.เด็กชาย ฉัตริน พุตะวงค์
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ บุคำ
3.เด็กชาย สพล เรือนผาง
1.นาง ธัญญรัตน์ บุญลิลา
2.นางสาว สุดารัตน์ สุขจันทร์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย นพดล อธิลา
2.เด็กชาย เลิศศิลา ทองทะเล
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาย เชาว์วัฒน์ พละศักดิ์
3 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง ศรัญญา ปุณประวัติ
2.เด็กหญิง วรรณภา เหลือวงค์
3.เด็กหญิง อรปรียา ตีเงิน
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
2.นาง สุทธิรัตน์ หายโศรก
4 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1.เด็กหญิง วลิยา โพธิ์กุล
2.เด็กหญิง หทัยขวัญ ศรีคำทา
3.เด็กหญิง ยุภาวดี ผลาวงศ์
1.นาง ธัญญรัตน์ บุญลิลา
2.นาง ปาริษา สมบัติ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง บุญรอด อ่อนหวาน
1.นาง อุรา กรมพะไมย
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
73.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง จินตนา อัมภรณ์
1.นางสาว ศิริวรรณ นวลศิริ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง สุพัฒสกุล โพธิ์พุ่ม
1.นาง อุรา กรมพะไมย
8 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง นนตรา บัวโรย
1.นาง อุรา กรมพะไมย
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
72.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง ฐิติยาภรณ์ จอมใส
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง จีรวรรณ ศรีภักดี
1.นาง อุรา กรมพะไมย
11 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง อุษา โพธิ์เงิน
2.เด็กหญิง สุกัญญา ทุมแพง
1.นาย พิพิธธน บุราคร
2.นางสาว ศิริวรรณ นวลศิริ
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย พิสิษฐ์ จานเขื่อง
2.เด็กชาย จิิรเมธ บุญศักดิ์
3.เด็กชาย ปรเมศวร์ อินเสน
4.เด็กชาย สุตนันท์ สร้อยลอด
5.เด็กชาย นัฐพล สาระบูรณ์
6.เด็กชาย ศุภโชค สายบัว
1.นาย สา พรมสุข
2.นาย ถาวร ครองยุติ
13 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย กวินท์ ทำคำทอง
1.นางสาว ปวีณา คำศรี
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ปริณดา ไชยคุณ
2.เด็กหญิง นาตาลี วงษ์แก้ว
3.เด็กชาย วีรภัทร โกศล
1.นางสาว รุ่งระวี พันไชย
15 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง พิชชานันท์ จันทะไพร
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา พิมพ์จันทร์
1.นาย ทรงเดช ชิดดี
2.นาย วรวัฒน์ พิลากุล
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง พุทธิดา คำกิ่ง
2.เด็กหญิง สุกัญญา พรมรินทร์
3.เด็กหญิง จุฑามาศ กงล้อม
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
17 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง นันทิยา บุญจริง
1.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
18 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย พีรพล นวลดั้ว
1.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
19 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย นนทพัทธ์ ศรีไทยพันธ์
2.เด็กชาย ภูตะวัน อำพะรัตน์
3.เด็กหญิง ธิดาวรรณ เทพสมพร
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง พิมพ์พิศา พัดทาบ
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
77.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง กิฏิวฬาญ์ แต้มทอง
2.เด็กหญิง ธนภรณ์ วลัยการ
3.เด็กหญิง ปวันรัตน์ อิงนา
4.เด็กหญิง ภาวิณี พิมบุตร
5.เด็กหญิง นลินทิพย์ พละศักดิ์
1.นาง อิ่นอ้อย บุษบงก์
2.นาง อรวรรณ โสมณี
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง ดวงกมล บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง กัลย์สุดา บุศรีลา
3.เด็กหญิง สุภัสรา นามอณุ
4.เด็กหญิง บัณฑิตา แก่นคำ
5.เด็กหญิง นา ฟักทองดี
1.นาง ลำใพร บุญแซม
2.นางสาว ประกายทิพย์ อนันเทภา
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง โจแอน ทองสลับ
2.เด็กหญิง จริญญา ครองยุติ
3.เด็กหญิง ปุณยนุช ฉลาดศรี
4.เด็กชาย พีรณัฐ โต๊ะกา
5.เด็กชาย กิตตินันท์ ไชยคุณ
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
2.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
71.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย จรณ์จิรสิน มนตรี
1.นาง ลำใพร บุญแซม
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ สมสาย
2.เด็กชาย นวพล บุญญา
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ
2.นางสาว ฐานิศร คำศรี
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
76.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธีรภัทร พรมอุ่น
2.เด็กหญิง นิรชา กล้าหาญ
1.นาง ดวงใจ สะอาด
2.นางสาว วิภาดา คูหา
27 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง อินทุภา คำดี
2.เด็กหญิง บุญยานุช ใหญ่สูบ
3.เด็กหญิง ปภาวี คำทา
1.นางสาว พรสุดา สินศิริ
2.นางสาว นิตยา ทองแปลง
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง วิภาดา อภัยศรีลา
2.เด็กหญิง เบญจมาศ สุขวงษ์
3.เด็กหญิง อรวรรณ โกทา
1.นางสาว อรพากร ขุนธิวงศ์
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย ญาโณทัย พละศักดิ์
2.เด็กชาย ภูริวัฒน์ จำปาเรือง
3.เด็กชาย ชัชวาล โพมวงษ์
1.นางสาว จิดาภา อำนวยโภชน์
30 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
75.50
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ศุภรัตน์ เย็นระยับ
2.เด็กชาย ภูวดล กรมพะมัย
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
2.นาย พิทักษ์ ทางทอง
31 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย สิริภัทร พวงบุตร
2.เด็กชาย เดชาวัฒน์ อินทรปัญญา
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
2.นางสาว สุชาดา พละโย
32 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กชาย อรรถชัย ไชยสิทธิ์
2.เด็กชาย ธานินทร์ ไชยสวัสดิ์
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ปุณยาพร สุขชาติ
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
77.50
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง ณัฐพิสุทธิ์ สารบูรณ์
1.นาย เอกพจน์ สิงห์คำ
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
70.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง อสมาภรณ์ สุพอ
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กหญิง สายไหม มะริยา
1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง กรกนก ไชยคุณ
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
38 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง ศิริวิมล จันใด
2.เด็กชาย นันทวงค์ กองทวี
1.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
39 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กหญิง สิริกานต์ ลูกรัตน์
1.นาง รังษีทอน ชินชัย
40 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ญาณภัทร พื้นพรม
2.เด็กชาย ศิวพลวัฒน์ ทองไลย์
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
2.นางสาว ญานิสร เลื่อนฤทธิ์
41 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
75.22
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย กิตติธร ทาทอง
2.เด็กชาย กิตติภณ สาชีวะ
1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
42 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย นิติภัทร์ ไชยฤทธิ์
2.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ไตริน
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
2.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
43 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง สุทธิดา เพชรดี
2.เด็กหญิง เกวลิน กระอาจน์
3.เด็กหญิง ภาวินี มะลิวงค์
1.นางสาว วิยะดา รักษาศิริ
2.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
44 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
74.02
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง กานต์ธิรา ต้นหอม
2.เด็กชาย อภิชาติ กัลยาคู
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
45 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
73.66
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คงสิน
2.เด็กหญิง พรนภัส งามทรัพย์
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
46 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย ศุภษร อ่อนยอง
2.เด็กหญิง ปนัดดา พวงมาลา
1.นางสาว ปวีณา คำศรี
2.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
47 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง จิราภา หงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง วาสนา เสนคำสอน
1.นางสาว เนตรชนก สังเกตกิจ
2.นางสาว พรสุดา สินศิริ
48 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
70.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย อดิเทพ กงอาสา
2.เด็กชาย จักรพงษ์ สากุล
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
2.นาง กานต์ติมา เวชกามา
49 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง พิมพ์นารา บุญพิมพ์
1.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
50 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กหญิง สายไหม มะริยา
1.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
51 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ปุณประวัติ
1.นาง กฤษณา ประดิษฐ์แท่น
52 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
73.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง อรษา วงอินตา
1.นางสาว นิรัชดา เหลาสิงห์
53 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง ภัทรศยา ศรีกำพละ
1.นาง ผณิตนุช ทองเทพ
54 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ภทรธิดา พิมช่างไม้
1.นาง ปิยะนัส บำรุง
55 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย เกรียงไกร ธารากุล
2.เด็กชาย ไวยกร แก้วแดง
1.นาย อินทวา นันทะสาร
2.นางสาว สุชาดา พละโย
56 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง ปิยธิดา คำศรี
2.เด็กหญิง ประภัสสร ทองชุม
1.นาง ณิชา บุญสถิตย์
2.นาย เอกพจน์ สิงห์คำ
57 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง จิราพร สายเสน
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
58 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง บุณยานุช แสงทอง
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
59 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ยอดโดม สาลี
1.นาง พันธู์มาลี ป้องคำ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม