#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
63.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กชาย พลาธร บัวเงิน
2.เด็กชาย จันทกานต์ บุญสร้อย
3.เด็กชาย วีรวัฒน์ ประสานวงค์
1.สิบเอก ประเสริฐ แสงสกุล
2.นาย อนุสรณ์ สันประภา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.นางสาว ปริญญารัตน์ โสนาง
1.นางสาว เสาวลักษณ์ บัลลัง
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ปวริศร์ สุขสงวน
2.เด็กชาย ปภิณวิทย์ สำเภาทอง
3.เด็กชาย เจษฎากร เสนาพันธ์
4.เด็กชาย รัชชานนท์ ปานเหลา
5.เด็กชาย อภินันท์ ไชยวัง
6.เด็กชาย ศุภกิตติ์ แก้วดี
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย สุรพร ศรีสะอาด
3.นาย นพรัตน์ กินรา
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย ธีรเดช เขมรทอง
2.เด็กหญิง ประภาพร สีดารักษ์
3.เด็กหญิง มนิสรา ศรีคำ
1.นาย นิคม อินทร์งาม
2.นาย เทพไพบูลย์ ทองทำ
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
67.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา รักษาเชื้อ
2.เด็กหญิง สุกัญญา บุญอาสา
3.เด็กหญิง น้ำฟ้า รักเกียรติยศ
1.นางสาว เมธินี ฝอยทอง
2.นางสาว ณัฐวดี เพชรดี
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
66.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง สุพิชชา ชุมสิทธิ์
2.เด็กหญิง ปัญจพร ประครอง
3.เด็กหญิง ปิยากร เล่งระบำ
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กชาย ภานุพงค์ ปะติเส
1.นาย ทองคำ จุลเหลา
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จิรัชญา โคสารคูณ
1.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พรชิตา ยศศิริ
1.นาย ธนากร โยธิคาร์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
67.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อังคณา โสสว่าง
2.เด็กหญิง วาสิตา ศรีเอิบ
1.นาย วิชัย สุทาศรี
2.นาง กาญจนา บุดดาลี
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย สมศักดิ์ ฟองแก้ว
1.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
67.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พินท์สุดา ชนะพล
2.เด็กชาย พันทวี จันทร์เพ็ชร
1.นาง ภัทรวรินทร์ คลองแสนเมือง
2.นางสาว อัญชลี ทองแดง
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
63.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุวรรณา ทิพย์โอสถ
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ มาทอง
1.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
67.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ โตนวน
2.เด็กชาย เอก ผัดศรี
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ วรรณทวี
2.เด็กชาย ณัฐพงศ์ นามโคตร
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
69.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง พิจิตรา ดอนเป๊ะ
1.นาย สุรพร ศรีสะอาด
17 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
61.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุกัญญา บุญจันทร์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
65.53
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย สนันตน์ มะณี
2.เด็กชาย เชิดศักดิ์ ตั้งมั่น
1.นาย ตฤณ ทีงาม
19 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
68.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ จุลพล
2.เด็กหญิง ศิรินทรา ใชยบุญทัน
3.เด็กชาย ทัศพล ชันษา
1.นาง บุญสิตา พิมาทัย
2.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
65.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
1.เด็กหญิง กชพร แหวนหล่อ
2.เด็กหญิง นิพาดา อุทจันทร์
1.นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ
2.นางสาว เอื้อมทอง พงษ์วิเศษ
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
65.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง วรรณภา วรรณขาม
2.เด็กหญิง สุธาศิณี เสาคำ
1.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
2.นาง รัฐพร สุระภา
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง เกษสุดา แสงกล้า
1.นาย วิชัย สุทาศรี
23 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
65.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง กิตติกา เปียมี
1.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
24 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
68.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ธิติมา สืบสา
2.เด็กหญิง ธิติมา จตุรัส
1.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
2.นาย ปัญญา ผะเดิม
25 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
66.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง เกตวดี กงล้อม
2.เด็กหญิง กฤติพร สีสาเนตร
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม