#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย กิตติ คูณสุข
2.เด็กชาย พงศธร สุขวงค์
3.เด็กชาย มังกรทอง แก้วสง่า
4.เด็กชาย ศราวุฒิ ขลุ่ยแก้ว
5.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ หนูเตี้ย
6.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ สกุลมีสมบัติ
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
3.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ภูวดล อุตะโม
2.เด็กชาย ธีรภัทร วงค์ชาม
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง นันทิชา ลาเลิศ
2.เด็กชาย ศิริปัญญา โคสัย
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง อรพรรณ โคสัย
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ปพิชญา ศรีทา
2.เด็กหญิง วิชิดา เถาว์ทอง
1.นางสาว จินดารัตน์ อ่อนทรวง
2.นางสาว ภารุณี สาระบูรณ์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เอมิกา อัตพงษ์
2.เด็กหญิง ฐิติพร ทองอ่อน
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
73.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย สมโชค คำแสนราช
2.เด็กชาย ชัชวาล หงษ์สนิท
3.เด็กชาย บรรพรต เจตมาศ
1.นางสาว เบญจรักษ์ แทนพันธ์
2.นางสาว นฤมล นามวงษา
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง แก้วจรัสพร เช่นรัมย์
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร อุทสาร
3.เด็กหญิง พุทธรักษา ถาวร
1.นางสาว นฤมล นามวงษา
2.นางสาว เบญจรักษ์ แทนพันธ์
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง จันจุฑามาศ ตั้งมั่น
2.เด็กหญิง กุสุมา ร่วมทรัพย์
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
9 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
71.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ ปัตเนตร
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
71.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ศุภาวรรณ พงษ์สุระ
1.นาง นวนสี ทองปั้น
11 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ชนนิภา บานที
2.เด็กหญิง ณัฐนรี บุญหนุน
1.นางสาว นุจรีย์ อินทะชาติ
2.นาย กิตติ ประชัน
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เบ็ญทิพย์ นิลเพ็ชร
2.เด็กหญิง นรภัทร สารสุข
3.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพชรดี
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นางสาว เพ็ญประภา ทองแสน
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ฉวีกานต์ แก้วประสิทธิ์
2.เด็กหญิง ปนัดดา กุลศิริ
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญร่วม
1.นางสาว มะลิสา พลกูล
2.นางสาว เสาวลักษณ์ บัลลัง
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
72.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จินดาหรา คูหา
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา ชูกำแพง
3.เด็กหญิง ชนิสรา ชูกำแพง
1.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
2.นางสาว ภัทร์ชนันท์ กัลยา
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
77.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ธนพร เงินลุน
2.เด็กหญิง จิราพัชร ชมคำ
1.นาย วิชัย สุทาศรี
2.นาง กาญจนา บุดดาลี
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง วารินทิพย์ ทองแดง
2.เด็กหญิง มยุรี พิมะกร
1.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
2.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุนิฐา ชิกะกุล
2.เด็กหญิง สุกัญญา นิวาด
1.นาย ธนากร โยธิคาร์
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
72.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ธาวิน ตาลหอม
1.นางสาว ปราณี นาคนวล
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย อนุชา อุบบาลี
1.นาย เอก ศรีละกะบุตร
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
74.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กรรติมา ปลื้มหอม
2.เด็กชาย ปัณณ์ เสียงเสนาะ
1.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
2.นาย บุญญาต ภักดีพงษ์
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
72.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย กีรณัฐ แตะต้อง
2.เด็กชาย สักรินทร์ คำมา
1.นางสาว อาริตา ปิ่นสุวรรณ
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุวิมล ตันสิงห์
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
70.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย วรโชค ดาดวง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สายปัญญา
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง อรพรรณ โคสัย
23 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ฐิติโชติ บุดดาวงค์
1.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
24 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย วรเทพ กินรา
1.นางสาว สมฤดี เกยมาศ
25 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
74.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย คริสเตียน เบิร์ก
2.เด็กชาย รัชชานนท์ ละเลิศ
3.เด็กชาย พงษ์สวรรค์ แก้วบุญคำ
1.นาย กัมปนาท สุขสงวน
2.นาย เมทะนี สายพันธ์
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ณัฐภัทร สุวรรณลี
1.นางสาว รุจิรา จันมลตรี
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
76.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง สุนิสา มีสง่า
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
74.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง วิชิดา ลาพันธุ์
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ภิชาญ ไชยโคตร
1.นาย สามารถ วันศรี
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย พงศธร สีหานาม
2.เด็กหญิง ปางทิพย์ นาลอย
1.นาย มานพ ประเสริฐ
2.นาย ทอน แบบอย่าง
31 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ภัทรพล บุญหลักคำ
2.เด็กชาย อนุทิศ เมาลีชาติ
3.เด็กหญิง กมลพรรณ พรมรักษ์
1.นาง พรรณี แก้วบุตรดี
2.นาง สุเอ พงษาปาน
32 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง รินดา มะลิต้น
2.เด็กหญิง วันวิสา มาทอง
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง ไมตรี คมใส
33 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง มิ่งขวัญ เทพตาแสง
2.เด็กหญิง ชัญญา บุลา
1.นาย วีระชัย บุญนำ
34 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
79.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พลอยไพริน เพชรก้อน
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
35 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
74.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง เอมิกา ลันดา
1.นาย วัชรินทร์ บุญเพชร
36 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ จันทร
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ พันธุ์แก่น
1.นางสาว หทัยภัทร ประวิสุทธิ์
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุวิมล ตันสิงห์
37 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
74.05
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ธนิสร ลาพันธ์
2.เด็กหญิง ธีรดา พงษ์มา
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง ไมตรี คมใส
38 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง บุษกร ผลศิริ
1.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
72.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธีริศรา วงค์ละคร
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
40 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ จันทองหลาง
2.เด็กหญิง จารุมน ก้อนทอง
1.นาย นิติภูมิ บุญพา
2.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม