#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย กฤษฎา เครือเนตร
2.เด็กชาย วุฒิศักดิ์ ป้องหล้า
3.เด็กชาย นันทวัฒน์ กำแหงพล
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นางสาว สุจิตร อ่อนทรวง
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พุ่มพล
2.เด็กหญิง ภานิชา คำเหลือ
3.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ทัพรัตน์
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
2.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ นามประกาย
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ แสงทอง
1.นาย ถาวร ยี่สุ่น
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง กุลยา จันดีสี
2.เด็กหญิง สุภัสศร สีทอง
3.เด็กหญิง อินทิรา ขวัญนิมิตร
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นางสาว วิพาดา พัดทาบ
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
94.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง บุญญาพร อินแก้ว
2.เด็กชาย ธวัชชัย ไชยโย
3.เด็กชาย เมธา กุก่อง
4.เด็กชาย นิชคุณ ยิ่งชาติ
5.เด็กหญิง น้ำทิพย์ อาสม
6.เด็กชาย ธนกร ไกรมาศ
1.นาย พัทธนันท์ วุฒิวงศ์
2.นาย สุธร อัตพงษ์
3.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง อดิศา สอดศรี
2.เด็กหญิง ปวรรัตน์ ยาเคน
3.เด็กหญิง วรกานต์ มิ่งเมือง
4.เด็กหญิง ปาริชาติ ธรรมสอน
5.เด็กหญิง ชญาภรณ์ ภูมิพันธ์
6.เด็กหญิง มณฑิตา มาพิทักษ์
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นาย ปรีชา ศรีแก้ว
3.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
88.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย สุพจน์ น้ำยอง
2.เด็กหญิง รัตนา นาคใหญ่
3.เด็กหญิง กัลยา ถือเครือ
4.เด็กหญิง ชนาภา เหมาะทอง
5.เด็กหญิง ปณิตา นาคชัย
6.เด็กหญิง สาลินี แสนดี
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นาย ปรีชา ศรีแก้ว
3.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
8 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง กมลฉัตร กุลศิริ
2.เด็กหญิง ฉัตรชนก พัดทาบ
3.เด็กหญิง ศิโรรัตน์ นะวะคำ
1.นาง วันทา ศรีตระกุลรักษ์
2.นางสาว นิ่มนุตร์ พิมพารัตน์
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ภัทรนันท์ วันยอด
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชาภักดี
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ภนิดา ขุนพงษ์
2.เด็กหญิง จิตรานุช ปานประชาติ
1.นางสาว วัลวลี สิตพงษ์
2.นาง รัตนา พรหมมิ
11 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง วชิรญา มูลคำ
2.เด็กหญิง สวรินทร์ ปานประชาติ
3.เด็กหญิง ไรวินท์ ครองพันธ์
1.นาง พชญา เฌอร์กิจ
2.นาย ชายสมบูรณ์ ศรีโกศล
12 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง พิมพิกา วันสุข
2.เด็กหญิง อรธิดา แซ่ซิ่น
3.เด็กหญิง สุชาวดี ไชยบุญเรือง
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
13 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย กิตติชัย กงซุย
2.เด็กชาย ธนกร ชาภักดี
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
84.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง นรพร ปานประชาติ
2.เด็กหญิง ปวิชญาดา เนียมกลิ่น
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นาย ประจวบ ยอดสิงห์
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย เจษฎา อ่อนทรวง
2.เด็กหญิง ณัฏฐาวดี ศรีลาชัย
1.นาย ถาวร ยี่สุ่น
16 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ พร้อมสันเทียะ
1.นาง อณิษฐา ทองเพชร
17 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย สมศักดิ์ เนียมเพชร
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
18 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เกษี
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
19 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง พีรดา พรหมมะ
1.นาง บรรจง พิลาภา
20 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง สุนันท์ ส้มหวาน
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
21 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง พิมพ์สุดา แก้วคำ
1.นางสาว นิลุบล มิ่งขวัญ
22 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง ภานุพันธ์ ของอ่อน
1.นาง อรทัย กองสิน
23 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ปริญญา สุขศรี
1.นางสาว นิลุบล มิ่งขวัญ
24 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง กณิกา โภคพันธ์
1.นาง สมควร กลมพันธ์
25 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สุพิชชา ผามะณี
2.เด็กหญิง ปนัดดา วันเจริญ
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
26 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง รุ่งรัตน์ดา คำทรัพย์
2.เด็กหญิง เพชรลดา เทียนคูณ
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
27 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เกมชัยภูมิ
2.เด็กหญิง อรสินี สีเหลือง
3.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีลาคำ
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว วันดี คำแสนราช
28 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา เรืองเดช
2.เด็กหญิง อัมราวรรณ เนียมพันธ์
3.เด็กหญิง ณัฎฐากร แก้วพิลา
1.นางสาว อรุโณทัย ซาเสน
2.นาง กาญจนา สังขะทา
29 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ศรีสุวรรณสร เนียมกลิ่น
2.เด็กหญิง ทิพวรรณ บรรพชาติ
3.เด็กหญิง สุภาวรรณ ลานตวน
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
30 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง อลิสา ทองภูมิพันธ์
2.เด็กชาย ภาราดร เรืองเดช
3.เด็กหญิง นกมลวรรณ เนียมพันธ์
1.นาง กาญจนา สังขะทา
2.นาง นฤมนต์ ปูพะมูล
31 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
86.30
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง จริยาภรณ์ เขียวอ่อน
1.นาง วันทา ศรีตระกุลรักษ์
32 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ชยาภรณ์ นวนกลิ่น
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
33 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อินฟ้า กิ่งแก้ว
2.เด็กหญิง วรรณวิสา เลือดกระโทก
3.เด็กชาย ณัฏฐกร บุญมาเรือง
1.นาง พัณณ์ชิตา เนียมมูล
2.นาย ศตนันท์ พันสีเงิน
34 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย อานนท์ มุลลี
2.เด็กหญิง สุพรรษา วรรณวัลย์
3.เด็กหญิง กัลยรัตน์ ปริพันธ์
1.นาง จิตสุดา เสมอศรี
2.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
35 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย อัษฐากร แสงงาม
2.เด็กชาย สราวุฒิ พันธุ์ท้าว
3.เด็กชาย ศุภวัฒน์ ภูโสภา
1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
2.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
36 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ญาณิสา บาอินทร์
2.เด็กหญิง ปภัทรสรณ์ กุมภวงค์
3.เด็กหญิง อนันตะญา อัตพงษ์
1.นาง พัณณ์ชิตา เนียมมูล
2.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
37 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย จิรณัฎฐ์ โมราอรรถ์
2.เด็กหญิง พศิกา พันธ์บุปผา
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
38 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ กายชาติ
2.เด็กหญิง กัสศุมา สารศาสตร์
1.นางสาว ทัศนีย์ คมใสย์
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
39 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย วรฤทธิ์ จำมี
2.เด็กหญิง อรพิมล สัตพันธ์
1.นาง วาสนา ริตตา
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
40 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ฐิติพงษ์ บุญมั่งมี
2.เด็กชาย นัทชา พราไพล
1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
2.นาย สำรวย ชื่นใจ
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย วรพรต วิลา
2.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ เสาตรง
3.เด็กหญิง พิชชาภรณ์ บุตรมั่น
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นาย นพดล อุตรักษ์
42 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ชัญญานุช นิเดชชัย
1.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
43 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย ฐิติกร ศิริมา
1.นาง มยุรี สมานพันธ์
44 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย จิรณัฎฐ์ โมราอรรถ์
1.นาย ชำนาญ ตั้งมั่น
45 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย วันชนะ เกตุหอม
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
46 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย กิติวุฒิ นาคเขียว
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
47 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง นิตย์ชฎา นาคยิ้ม
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
48 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย อาทิตย์ ชินศรี
2.เด็กหญิง พุทธิดา อัตพงษ์
1.นาง ปรมา พันธุ์คำ
2.นางสาว ลลิตา โภคพันธ์
49 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ยุพิณ ปิยะมาต
2.เด็กชาย ประกาศิต วะลุนธรรม
1.นางสาว ภัทราพร พิมพ์พร
2.นางสาว อนัญญา หอมคำ
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย ณัฐชนน ไพรเตี้ย
2.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อใชย
3.เด็กหญิง เกวลิน เงินสา
4.เด็กหญิง สิรารมย์ เทียนอ่อน
5.เด็กหญิง กมลเนตร พรหมอ่อน
1.นางสาว กรรณิการ์ จันบัวลา
2.นางสาว ศิริดานันท์ จูมสีมา
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง เพชราภรณ์ คะนวล
2.เด็กหญิง ศิริวิมล บุญจำ
3.เด็กหญิง รุ่งฤดี วิลา
4.เด็กหญิง นิตยาพร ครองเมือง
5.เด็กหญิง นัทธพร ยอดจารย์
1.นางสาว ปวีณา รากวงษ์
2.นาง กันยารัตน์ จันทเสน
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ เนียมจิตร
2.เด็กหญิง รดามณี คำใส
3.เด็กหญิง สุขกันยา เสาะหาได้
4.เด็กหญิง โสรญา แทนหอม
5.เด็กหญิง เอมิกา ปานเหลา
1.นางสาว กรรณิการ์ จันบัวลา
2.นาง ยุภาวดี ชาญศรี
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธิดา เนียมมูล
2.เด็กชาย เตชินท์ วงษ์ใหญ่
3.เด็กหญิง ศศิวิมล เขียวอ่อน
4.เด็กชาย สุริยา ดารา
5.เด็กชาย อาทิตย์ พันแก่น
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ณัฐพล เสนาพันธ์
2.เด็กชาย ธนบดี ขุนภักนา
3.เด็กหญิง ลภัสรดา นวลหงษ์
4.เด็กหญิง วรรณวิสา บำรุงนา
5.เด็กชาย อานนท์ มุลลี
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
2.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย วรพล วิลา
1.นาง หนูเพียร ชัยวงค์
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย ธนภัทร แสนสุขใส
2.เด็กหญิง ธมลวรรณ ภักดี
1.นางสาว สุจิตร อ่อนทรวง
2.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
81.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย ปรเมธ คำมุงคุล
2.เด็กหญิง วรัญญา ขรรค์แก้ว
1.นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
2.นาง ภัทร์ธนัญ สามสี
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.50
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ชยพล ลีนะวัต
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ ศรีลาวงศ์
1.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
2.นาง จิตสุดา เสมอศรี
59 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สุณิสา หวลคนึง
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ ทองแกะ
3.เด็กหญิง ชลธร พงษ์อ่อน
1.นางสาว ดารุณี ดวงดี
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
60 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ธนกร จิตหมั่น
2.เด็กหญิง วริยา ปะวันนา
3.เด็กชาย ราชันย์ องอาจ
1.นางสาว สิริเกศ หาญศรี
2.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
61 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
92.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง วรัทยา เพชรินทร์
2.เด็กชาย พยุงศักดิ์ จันทร์หอม
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
2.นาย อุดม รัตนบุรี
62 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
89.50
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ปฏิพล แสงยศ
2.เด็กชาย สุรชัย แสนสุข
1.นาย ประกิต งามวิไล
2.นาง รัญจาน งามวิไล
63 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรมเทพ
2.เด็กหญิง กาญจนา สมาพงศ์
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
2.นาย อุดม รัตนบุรี
64 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย นฤภัทร อาริภู
2.เด็กชาย ปาราเมศ พุฒพิมพ์
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองแต้ม
1.นาง วันทา ศรีตระกุลรักษ์
2.นางสาว ภาวิณี รักษาพล
65 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย คัมภีร์ ถือศร
2.เด็กชาย สตยา ลาพันธ์
3.เด็กชาย ธีรวัฒน์ นาคชาติ
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง สุวลักษณ์ ภูสิงห์
66 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย กฤษณะ เรืองเนตร
2.เด็กชาย บุญเลิศ โภคพันธ์
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
2.นาย อุดม รัตนบุรี
67 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง จรรยาพร แทนเครือ
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
68 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย เจริญรุ่ง ถือศร
1.นาง สุวลักษณ์ ภูสิงห์
69 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ปิยนุช มาสา
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
70 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ธาดาฤทธิ์ นิวาส
1.นางสาว ปราณี มีพันธ์
71 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ปรินดา ชาวสวน
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
72 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย วัชรพล สารทอง
2.เด็กชาย จิรพัฒน์ พรมมาโฮม
3.เด็กหญิง สุธิดา เทนโสภา
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
73 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย ธีระศาสตร์ ประยศ
2.เด็กหญิง ลลาณา กำลังดี
3.เด็กชาย จิรณัฏฐ์ โมระอรรถ์
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กชาย ธนวันต์ โภคพันธ์
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง สุทธิลักษณ์ ทองลือ
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง ชุติมา อุ่นแก้ว
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สีใส
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย นพกฤต คงคะชาติ
1.นาย ทองดี ชื่นตา
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กชาย อาทิตย์ ระกำ
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง สิรภัทร รัตนกุล
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา บุญอาจ
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
82 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ศราวุธ นิลแสง
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
83 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐพล ผาโท
1.นางสาว รวมพร ไชยภักดี
84 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย เอกสิทธิ์ โลหะลัก
2.เด็กชาย พัชรพล หวนคนึง
3.เด็กชาย ธันวา เนียมเพชร
4.เด็กชาย จักรพงษ์ ป้องนางชัย
5.เด็กหญิง ศิรภัสสร ศรีดาเลิศ
6.เด็กหญิง อธิชา โภคพันธ์
7.เด็กหญิง พิชชาพร นานวล
1.นางสาว ผจงจิต โทวาท
2.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
3.นาง ราตรี หงษ์จุมพล
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง พาขวัญ ดาดวง
2.เด็กหญิง จุฑามาศ สานพันธ์
1.นาย ทวีวัฒน์ สุพล
2.นาย คณพศ ขำผา
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ธนกฤต สุมณฑา
2.เด็กชาย ธนโชติ สอดแก้ว
1.นางสาว รสลิน ธีระบุตร
2.นาง นงคราญ จันทุมา
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อรวรินทร์ โคสา
2.เด็กหญิง อรัญญา สุภาพ
1.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
2.นาง มานิดา ชิดดี
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง อัญชลี ยิ่งชาติ
2.เด็กหญิง วรัทยา จำปารัตน์
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ดารินทรา นาคอุ่น
2.เด็กหญิง ภิมลรัตน์ บุญเหลือ
1.นางสาว รสลิน ธีระบุตร
2.นาง นงคราญ จันทุมา
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง นภัสสร ทองมาก
2.เด็กหญิง นภัสกร ทองมาก
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง อัมพร ศิลาคำ
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ณัฐศักดิ์ สิถิระบุตร
2.เด็กหญิง วรรณวิสา เทียนนิล
3.เด็กหญิง สุภััสสร พิมเสน
1.นาง สังวาล วารสุข
2.นาง จริยานุช แอกทอง
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย ทศพร ไชยพร
2.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา สมาพงษ์
3.เด็กหญิง ชยานันต์ วิระหัส
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาง นางนิรันดร โคภพันธ์
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย ธันวา กล้าหาญ
2.เด็กชาย ประสพโชค สาอุด
3.เด็กชาย เกริกไกร นวนคำ
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย อำนวย ขวัญยืน
2.เด็กชาย ธนยศ แก้วโพธิ์
3.เด็กชาย จีรัฐติกุล มูลมะราช
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว บุปผา มูลคำ
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง บุษบา ลิพันธ์
2.เด็กหญิง สุนิทา เมาหวล
3.เด็กหญิง ตรีรัตน์ สุทธิสิทธิ์
1.นาง ลัดดา บุษภาค
2.นาย นาวิทย์ ภูมาพันธ์
97 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ภัทรชัย ครองเชื้้อ
1.นางสาว ปวีณา รากวงษ์
98 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย กรพันธ์ นามวงษา
1.นาย นครชัย ประทุมชาติ
99 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ศุภโชค สาตตรา
1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
100 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สีขำมี
1.นาย สมโภชน์ ยอดสิงห์
101 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ปรเมศร์ ละมูล
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
102 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย พรสวัสดิ์ ศรีลาคำ
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
103 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง บุญฑริกา ค่ากลาง
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
104 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง แพ็ทรินทร์ หาญพังงู
1.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
105 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.นางสาว กาญจนา อ่อนทรวง
1.นาย สำเริง เห็มวัง
106 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กหญิง สุณิสา ประกอบแก้ว
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
107 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.50
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง อุษณิษา สารศาสตร์
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
108 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย จิณณพัต รัตนพันธ์
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
109 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ระภีพัฒน์ เมาหวล
1.นาย สมโภชน์ ยอดสิงห์
110 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง วิชาดา ยิ่งชาติ
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
111 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ปิณิดา วันศรี
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ชนะพล สิมหล้า
2.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย ขุนทอง
3.เด็กชาย กัลธนกร เกตุทอง
4.เด็กชาย ประวิทย์ ลาดหนองขุ่น
5.เด็กชาย ทองพิทักษ์ ยอดโพธิ์
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
113 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย อดิเทพ ประยศ
1.นาง อารยา บุญโฮม
114 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย เบญจิมินทร์ เคอร์ซอร์
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
115 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย คงฤทธิ์ ทองมนต์
1.นาง อัมราพร แสนเทพ
116 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย พีรภัทร กายะชาติ
1.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
117 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง อนัญญา สร้อยเพชร
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
118 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ บรรพศิลป์
1.นาง สุวลักษณ์ ภูสิงห์
119 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
120 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง อินทิรา มูลคำ
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
121 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ชานนท์ หอมหวาน
2.เด็กชาย นนทกานต์ สมนึก
3.เด็กชาย กริชชัย พุ่มพล
4.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ นาคอ่อน
5.เด็กหญิง นลินทิพย์ วรรณทอง
1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
122 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีสุวรรณ
2.เด็กหญิง อริญา พรหมมา
3.เด็กหญิง สุวนัน วันสุข
1.นางสาว ฉันทนา แย้มทรัพย์
2.นางสาว ฑิฆัมพร จันทะคำแพง
123 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง วนิดา ก้านแก้ว
2.เด็กหญิง สุกัญญา พรมบุตร
3.เด็กชาย รัชชานนทฺ์ นวลแย้ม
1.นางสาว วิพาดา พัดทาบ
2.นาง นิยม ภูโท
124 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย กริชนรา จวงจันทร์
2.เด็กชาย ธนโชติ พรมมาชาติ
3.เด็กชาย กฤษณพงศ์ เขาแก้ว
1.นาง อิสรีย์ ชาวนา
2.นาง อักษรพิมพ์ จันทะวงศ์
125 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ปพน เพิ่มทอง
2.เด็กหญิง รัชนีกร เมาหวล
3.เด็กหญิง กัญญาภัทร ทูคำมี
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ วิลา
2.นาง นิชาดา นาคมี
126 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ยุทธพิชัย ใจเครือ
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
127 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ระภีพัฒน์ เมาหวล
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
128 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง สุนิทา เมาหวล
1.นาง ลัดดา บุษภาค
129 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ปิณิดา วันศรี
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
130 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง อนุชรา ทิศชาติ
1.นางสาว อทิตยา พันธ์แก่น
131 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง นันท์ณภัสวัล โทชัย
2.เด็กหญิง อรปรีดา แข็งกล้า
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
2.นาง จันทร์สร ศิริพันธ์
132 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง อริยา คงราช
2.เด็กหญิง ศิรภัสสร ทองขาว
1.นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
2.นาง ลัดดา บุษภาค
133 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง นันทิดา สีบุญ
2.นางสาว ปิยะนุช ครองเมือง
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นางสาว วันดี คำแสนราช
134 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย เสฏฐวุฒิ อาจสอน
2.เด็กชาย คมสันต์ เครือชัย
1.นาง วชิราภรณ์ บุญเลี้ยง
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
135 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย กิตติภูมิ สุโกพันธ์
2.เด็กชาย เฉลิมชัย พันธ์บุบผา
3.เด็กชาย ศุภวิชญ์ กินนารี
1.นาย สมจิต ชาภักดี
2.นาย ป้อง นามบุตร
136 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.50
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ภัตธนสันต์ ลาพันธ์
1.นาง อัษฎา ปุ่นโพธิ์
137 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง สุภัตตรา อนันต์
1.นาง ปิยะนุช วันศรี
138 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ศิริญานันท์ เกษคำ
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
139 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง แววมณี มูลา
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
140 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สุปรียา โยธา
2.เด็กชาย ศักดารักษ์ พลชัย
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นาย ไผท คงศรีลา
141 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ เรืองเดช
2.เด็กชาย เจตนิพัทธ์ สมเพชร
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
2.นาย อุดม รัตนบุรี
142 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
85.30
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย สิงหา เนียมคำ
2.เด็กชาย วีระศักดิ์ นารีพล
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
143 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง สุธางคุ์รัตน์ วันคาร
2.เด็กหญิง ประภัสรา เปล่งปลั่ง
3.เด็กหญิง ศิริรัตน์ พลแสน
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
2.นางสาว สุกัญญา ทัพรัตน์
144 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง นิชานันท์ วงค์ฝ่ายแดง
2.เด็กหญิง เกล้ารัตน์ บรรพชาติ
1.นาง บังอร เพ็งเพา
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
145 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ไลลา แก้วดี
2.เด็กหญิง รัญชิดา จินดาชาติ
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
2.นางสาว สุกัญญา ทัพรัตน์
146 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาดา ทรงกลด
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ธรรมชาติ
1.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
147 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ชนัญธิดา สายมั่น
1.นาย ทองดี ชื่นตา
148 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง สุทธญาณ์ ย่อมพันธ์
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
149 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง นิศาชล ทิพศร
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
150 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง นปภา ชาวเกวียน
1.นางสาว ธัญสุดา ัทัพใจหาญ
151 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง นิยามชล ทิพศร
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
152 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง อนุธิดา เนียมพันธ์
1.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
153 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ทักษพร สิงห์ซอม
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
154 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง จันทิมา กุมารสิทธิ์
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
155 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย อัครเดช เอี้ยงกันหา
1.นางสาว ปัศญาณีย์ บัวไข
156 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง เขมจิรา แสงเพ็ชร
1.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
157 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
158 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง สุทธิตา พลแสน
2.เด็กหญิง ธนาภา ผลจันทร์
1.นางสาว กฤษณา ยอดเอื้อ
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
159 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บุระกรณ์
2.เด็กหญิง อรจิรา พรมแดง
1.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
2.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
160 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง อัยยรัตน์ วุฒิวงศ์
2.เด็กชาย ณัชพล สีสา
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
161 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง จิดาภา วันแพง
2.เด็กหญิง พัชรพร พาลี
1.นางสาว กฤษณา ยอดเอื้อ
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
162 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ณิชานันท์ จันทร
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม