#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
68.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง กมลพร ประยศ
2.เด็กหญิง รวินทร์นิภา ฝางคำ
1.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
2.นาย วรรณสิงห์ ค่ำคูณ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
66.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ธนภัทร ช่วยสุข
2.เด็กชาย เลิศศักดิ์ โคษาสด
1.นางสาว วัลวลี สิตพงษ์
2.นาง รัตนา พรหมมิ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
64.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง สุกัญญา บัวชม
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
62.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง มิ่งกมล เกตุพงษ์
1.นางสาว สมจิตต์ วงษ์โคตร
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย คฑาวุฒิ มานะที
2.เด็กชาย สริตา คำดี
3.เด็กหญิง วรกานต์ สมวงค์
1.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาง ปิยะนุช วันศรี
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ สีแสง
2.เด็กหญิง สุจิรา วันยอด
3.เด็กหญิง อภิสรา บุญสืบ
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นาง พัณณ์ชิตา เนียมมูล
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย พีรภัทร โกศล
1.นาง ศุภานัน เหลืองงาม
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
65.50
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐวดี ผิวนวล
2.เด็กหญิง จิราภา กุลวุฒิ
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ธีรภัทร อ่อนทรวง
1.นางสาว ฐิติรัตน์ ศุภพิพัฒน์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง ธนาภา กันยาสาย
1.นาง ผ่องศรี ลาธุลี
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
67.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ปานประชาติ
2.เด็กหญิง วิมลรัตน์ ครองพันธ์
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นาย ชายสมบูรณ์ ศรีโกศล
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
64.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย รัฐภูมิ สารมะโน
2.เด็กหญิง ญานิกา ผลาพร
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
61.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย สุรัตน์ มั่นชาติ
2.เด็กชาย ปิยะเดช หวนคนึง
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
67.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย วรลภย์ องอาจ
2.เด็กชาย ฐิติพงศ์ วันเฉลิม
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
2.นาง นัทยา อัศวภูมิ
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง ณัฏฐรินีย์ ศรีระทัด
1.นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
65.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง รวิภา วันศรี
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
17 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
66.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ปัทมาพร เนียมจิตร
1.นาง สมควร กลมพันธ์
18 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
68.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ณัฐพร สัตพันธ์
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย นวนแย้ม
3.เด็กหญิง รัชนีกร นวนแย้ม
1.นาย แผน โสดาโคตร
2.นาย อภิวัฒน์ บางใบ
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
69.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ทศพร ดาดวง
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
65.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง พริมรตา เขียนบุตร
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
21 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
68.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย น่านฟ้า ศรีษะ
1.นางสาว เบญจภรณ์ บุญทศ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม