#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง วาสนา ใจกล้า
2.เด็กชาย จักรกฤษ สายบุญมี
3.เด็กหญิง ปาริฉัตร พรมพวง
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
73.50
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ธนากร สีวะโสภา
2.เด็กชาย ชนะชัย จิรังดา
3.เด็กชาย จิลลาภันทร พงษ์เกษ
4.เด็กชาย พัฒนพงศ์ บุบผาสังข์
5.เด็กหญิง สุพรรษา พวงพัว
6.เด็กชาย กิตติกร ศิลาคำ
1.นาย ทวีวัฒน์ สุพล
2.นางสาว ธนอมร จรรยากรณ์
3.นาย คณพศ ขำผา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ พิมพ์น้อย
2.เด็กชาย ธีรเดช แย้มทรัพย์
1.นาย ถาวร ยี่สุ่น
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย อิทธิกร มั่นยืน
2.เด็กชาย อนุชา พรมอ่อน
3.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ แก้วธรรม
1.นาง ยุภาวดี ชาญศรี
2.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง จิตรกัญญา อาจภักดี
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
77.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง วราภรณ์ บุญสูง
2.เด็กหญิง ณัฐฏธิดา โคตรวงษา
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
2.นาง อณิษฐา ทองเพชร
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย ธนกร จันเลาะ
2.เด็กชาย วรานันทน์ อ่อนคำ
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ ผิวเหลือง
4.เด็กชาย อิทธิกร ร่วมสุข
5.เด็กชาย ยศวรุตย์ หยองเอ่น
6.เด็กชาย รุ่งสุริยา บุญพรม
1.นาย พิชิต วันศรี
2.นาง มาลา นวลแย้ม
3.นาง วัชราภรณ์ ผาปรางค์
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สุชาดา ย่อมพันธ์
2.เด็กหญิง น้ำทิพย์ มั่นชาติ
3.เด็กหญิง นิภาพร ถ้วนครบ
4.เด็กหญิง ชไมพร แซ่ซิ่น
5.เด็กหญิง ฮันซาร่า คาน
6.เด็กหญิง นันธิชา ชุมต้น
1.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
2.นาย ประยงค์ วิชาดี
3.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
71.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง อรอนงค์ ยันยงค์
2.เด็กหญิง พรปวีร์ณ์ วรรณเดช
3.เด็กหญิง ศิรภัสสร ทองขาว
1.นาง ลัดดา บุษภาค
2.นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ณัฐพล เสนาพันธ์
2.เด็กชาย สหกรณ์ พิมพ์ภู
3.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ แพงมา
1.นาง จิตสุดา เสมอศรี
2.นาย พงษ์ศักดิ์ เพิ่มบุญ
11 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
73.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ศศิวรนันท์ หมั่นจิตร
2.เด็กหญิง เพชรณิชา พรหมคุณ
3.เด็กหญิง พัชรดา อุ่นจิตร
1.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาย สมศรี สายสุพรรณ
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง อโนมา นิวาท
2.เด็กหญิง รุ่งนภา พงษ์รัตนโสภณ
3.เด็กหญิง รจนา กุงไธสง
1.นาง จิตสุดา เสมอศรี
2.นาง สนธยา เพิ่มบุญ
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง ปิยดา เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง อรทัย เกตไสย
3.เด็กหญิง กัลยารัตน์ จันทวี
1.นาย สิริศักดิ์ แหวนวงษ์
2.นางสาว ธันยพร แหวนวงษ์
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ ชินศรี
2.เด็กหญิง พรทิพา วันสุข
3.เด็กหญิง จันทกานติ์ เดสันเทียะ
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ไชยสิทธิ์
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง รัตนากร เนียมกลิ่น
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
79.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สุธาศิณี แก้วชะอุ่ม
2.เด็กหญิง บุญธิดา บาอินทร์
3.เด็กหญิง ศุกลภัทร เนี่ยมมูล
4.เด็กหญิง อาริษา ประเสริฐ
5.เด็กชาย สถิตคุณ แทนเครือ
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว ฐิติพร จำมี
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
72.75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง พรรณวรินทร์ ทินสุทธิเศรษฐ์
2.เด็กหญิง นิชานันท์ พันละบุตร
3.เด็กชาย พุฒิชัย ครองเชื้อ
4.เด็กชาย ณัฐนันท์ โสนอ่อน
5.เด็กชาย สิทธิพล น้ำแย้ม
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
2.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง นภัสสร จันทวัน
1.นาง ละอองจิตร ศรีมันตะ
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
72.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ สิงห์คร
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
77.60
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย เจษฎาพร บุญเหลือ
1.นางสาว รัชนูญ มูลคำ
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
77.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ภควัฒน์ คำสำราญ
2.เด็กหญิง กานต์สินี ครองเมือง
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เกิดเทศ
2.เด็กชาย สุริย์พร อินใย
3.เด็กชาย กิตติ ยอดย้อย
4.เด็กชาย อดิศักดิ์ คุมมินทร์
5.เด็กหญิง จิรนันท์ คำแพง
6.เด็กหญิง ณัฐมน ธรรมจันทร์
7.เด็กหญิง สาวิตรี อ่อนทรวง
8.เด็กชาย วิชาญ ปิ่นวันนา
9.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ รัตตะพันธ์
10.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ แก้ววะดี
1.นาง อัมราพร แสนเทพ
2.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
3.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย พิทักษ์ชัย สมจิตร
2.เด็กชาย กฤษฎา สมนึก
3.เด็กชาย อิทธิพล สมภาวะ
1.นาง อารยา บุญโฮม
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
25 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย พชรพล ทองคำ
2.เด็กชาย วชิระ เตียงตั้ง
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
2.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง เย็นฤดี เทียนย้อย
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
27 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กหญิง อุษณิษา รสชาติ
1.นางสาว วราภรณ์ โตมร
28 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย ศิวกร มีลาภ
1.นางสาว ทักษภร โสวัน
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
77.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ชัญญานุช คำโฮม
1.นาย อภิวัฒน์ บางใบ
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง ปาลิตา เมาหวล
1.นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง นฤมล ถ้วนครบ
1.นางสาว ศิริวรรณ สายชมภู
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ปนิดา กันไชยชาติ
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ภมรชัย เนียมจิตร
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
34 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ติวานนท์ แก่นลา
2.เด็กชาย วรปัญญา ศรีภักดี
1.นาย สุเพียบ นาคคำ
35 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
79.50
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง พิมพ์พิศา วงสาเคน
1.นาง นงคราญ จันทุมา
36 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง เกษรินทร์ หอมอ่อน
1.นาง ศรีไพล แถมศิริ
37 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
77.50
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย วีระพล นวนแย้ม
2.เด็กชาย ภูดินันท์ สมเพชร
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
2.นาย มานะ อำภาพันธ์
38 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
76.48
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ชนัญธิดา ศรีมาลา
2.เด็กหญิง ปรัชญานันต์ กัลยาชาติ
1.นาง สุจิตร นามบุตร
39 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
73.52
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง นิภาวรรณ วันเจริญ
2.เด็กหญิง แก้วกัลยา อริกุล
1.นาง วิลาวัลย์ พันธ์ยงค์
2.นาง พันทิพา ศรีสุข
40 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง นิชชากรณ์ นาคคำ
2.เด็กหญิง สาริศา คำทรัพย์
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว สวนิต บุญลี
41 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง สุนิสา ขันทะวัตร์
2.เด็กหญิง สุวิมล หวลคนึง
1.นาย แผน โสดาโคตร
2.นาย อภิวัฒน์ บางใบ
42 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
71.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ศิวกร วงษ์ทอง
2.เด็กหญิง ปวันรัตน์ พักตรใส
1.นาง นันท์นภัทร ประพานศรี
2.นาย ชายสมบูรณ์ ศรีโกศล
43 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ กายะชาติ
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
44 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย เอกพล ไชยสิทธิ์
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
45 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
72.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐริกา ปิ่นเกิด
1.นางสาว สุภัททา จุไร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม