#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ศรีแก้ว
2.เด็กชาย เจษฎาพร กัสนุกา
3.เด็กชาย สุรนนท์ จันทร์ทาแจ่ม
1.นางสาว จินตนา สิงห์เชื้อ
2.นาง พนิดา อุตส่าห์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย พนสณฑ์ พงษ์เกษ
2.เด็กชาย วรกิตติ์ ปราบมาตย์
3.เด็กชาย ธีระวัฒน์ พรมด้วง
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
2.นาง ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง นิภาพร เขียวอ่อน
2.เด็กหญิง สุภาพร สิมพร
3.เด็กหญิง กุลยา กาเมือง
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนวัต สมาคม
2.เด็กชาย นิรวิทธ์ นนท์ตา
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นางสาว พัชรี กิ่งบรรเทา
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สิริวดี อินทร์ชื่น
2.เด็กชาย นฤเบศ ศาลางาม
1.นางสาว วาสนา บุญพา
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อานัส ทิอุทิศ
2.เด็กชาย วีรวัฒน์ ยอดวงษา
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นางสาว ยลดา กงแก้ว
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
88.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ธารใส ชำนิวัฒน์
2.เด็กหญิง ธันยพร ชำนิวัฒน์
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
81.00
18
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย วีรพล พันธ์ุไผ่
2.เด็กชาย นฤเบศ ศาลางาม
1.นางสาว วาสนา บุญพา
9 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง อินทุอร ฉิมมาเพชร
2.เด็กหญิง นภัสสร พากเพียร
3.เด็กหญิง มนรดา แก้วสง่า
1.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
2.นางสาว ศรีสุรางค์ ผ่องศิริ
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วกลม
1.นาง บัวลา เกรินเกริก
11 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย ฐิติศักดิ์ สีสว่าง
1.นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร
12 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง มัทณียา สิมมาทอง
1.นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร
13 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง กัญญาภัค เดือนเพ็ง
1.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
14 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วันเพ็ญ พรมยม
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
15 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย เอกภักดิ์ รัตนะ
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
16 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา สุภาพพงษ์
2.เด็กหญิง พรนภา ไชยขันตรี
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
2.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
17 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปณิตา ยศศิริ
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ไชยพิมพ์
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สิรินทรา บุธกรณ์
2.เด็กหญิง กัญจนพร สาระ
3.เด็กหญิง สิรภัทร กันเทพา
4.เด็กชาย อภิเดช บุรกรณ์
5.เด็กชาย ทวีชากร บุสภาค
6.เด็กหญิง มนัสนันท์ แก้วคำปอด
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
2.นางสาว โชติรส กะริโส
3.นาย อภินันท์ มังตะการ
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ประภัสสร ศรศรี
2.เด็กหญิง กนกพร ทารักษ์
3.เด็กชาย ชนะชัย พิมพาวัตร
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
2.นางสาว สุนันทา วงษ์ษา
20 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย เตชิต แวววงษ์
2.เด็กหญิง รัชสุดา เจียนโพธิ์
3.เด็กหญิง สิรภัทร พรมประดิษฐ์
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง มนทกานต์ แสงแก้ว
2.เด็กหญิง พัชรพร กุลเดช
3.เด็กหญิง พัชรอัมพร คำบาล
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
2.นางสาว ณัฏฐาทัศน์ เจียงวงค์
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง กวิตา นามวงษ์
2.เด็กหญิง ปิยาพร จันทาทิพย์
3.เด็กหญิง ปริยาภัทร มีไชโย
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นาย วรวิษณุญาณ์ บุญช่วย
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง ปณิดา ลีลา
2.เด็กหญิง ชลิตา นครชัย
3.เด็กหญิง ศุภิสรา ลาธุลี
1.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
2.นางสาว กนกอร บัวภา
24 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ณัฐวรา จันทร์สำโรง
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
25 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง น้ำเพชร ตีเงิน
2.เด็กหญิง กิตติยากร เสนคำสอน
3.เด็กหญิง ชลิตา คำสนอง
1.นาย จตุพร ส่งเสริม
2.นาย ประยูร กิ่งมณี
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ชิณบุตร
1.นาย ขรรค์ชัย ศิลางัด
27 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง สุพิชชา ไสวงาม
2.เด็กชาย ภัทรชัย เก่งมนตรี
1.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
2.ว่าที่ร้อยตรี อาทิตยา หงษาล้วน
28 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย กฤษดา ศรีลาเพชร
2.เด็กหญิง อนันตญา ละเลิศ
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นางสาว ดวงหทัย วงศ์แก้ว
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
91.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ไอรดา รุณพงษ์
2.เด็กหญิง เอื้องฟ้า ลาธุลี
3.เด็กหญิง นริญญา มะลิโส
4.เด็กหญิง พิมรดา อุทัย
5.เด็กหญิง ฟ้ารุ่งสิริ จำปาเต็ม
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
2.นางสาว ธนัญชนก บุญสองชั้น
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
81.00
18
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง จิราพัชร พรพันธ์
2.เด็กหญิง อชิรญา ไชยโคตร
3.เด็กหญิง มัลลิกา ยืนยงค์
4.เด็กหญิง นุชนาฏ จันโท
5.เด็กหญิง จิตติญา ศิริชัย
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง กัญญานัฐ นามวงษ์
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สีราช
3.เด็กหญิง ณัฐวิภา ผลาผล
4.เด็กหญิง สไบทิพย์ ดาวจันทร์
5.เด็กหญิง ณัฐวรา ผลาผล
1.นางสาว ธนัญชนก บุญสองชั้น
2.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง พิชชาภา ยืนยงค์
2.เด็กหญิง กฤตพร ขวัญอ่อน
3.เด็กหญิง ปัณฑิตา ยมพวงแก้ว
4.เด็กหญิง ปาริชาต จองลน
5.เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ พงษ์เดช
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
2.นางสาว สุธาแก้ว คามะทิตย์
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ชลนิภา คำจันทร์
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ พากเพียร
3.เด็กหญิง ณัฏฐา นิวาส
4.เด็กชาย ไกรพจน์ ปิ่นแก้ว
5.เด็กหญิง จิลลาภัทร จันทร์โท
1.นาง วันเพ็ญ คำไชย
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง พิชญา คำพะทา
2.เด็กหญิง ปรายตะวัน นาคแป้น
3.เด็กหญิง ปิยะดา สมคะเน
4.เด็กหญิง ญาดา หินกอง
5.เด็กหญิง ดวงพร อินทร์ทอง
1.นางสาว สุมาลี ปานีสงค์
2.นางสาว เฉลิมศรี ทองทับ
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง นันทภัค เกษก้าน
2.เด็กหญิง รุ่งทิวา ศรีอักษร
3.เด็กชาย เจฎศักดิ์ฎา คำบาง
4.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เสนคราม
5.เด็กชาย คมชาญ ชาวงิ้ว
1.นาย กรกฎ ณ อุบล
2.นาง พรทิพา สุทนต์
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง วรัญญา จันทร์โนนแซง
1.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
84.20
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง เสาวิภา วินทะชัย
1.นางสาว รวีวรรณ เหล่าเรือน
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
82.60
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง เอื้อการย์ สุขชาติ
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ทรรษิกาน มณีวัน
2.เด็กชาย ประกาศิต จองลน
1.นาง สุปราณี พิทักษ์
2.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย สรวิศ อุดมสุข
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา จิบจันทร์
1.นาย เสถียร ขันตรี
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ บุดดีภักตร์
2.เด็กชาย สุรสิทธิ์ นิตินาทวรพจน์
1.นาง สุปราณี พิทักษ์
2.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย โพธิวัฒน์ โสดา
2.เด็กหญิง สุชานรี สืบสาน
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
43 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง วิจิตรา ศิริบุญ
2.เด็กหญิง พุธิตา โกศล
3.เด็กชาย ชนะชัย คำภาชาติ
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย วิทยา สันเทียะ
44 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง สิริลักษณ์ ตีเงิน
2.เด็กชาย นาที โจมสติ
3.เด็กชาย นครินทร์ โจมสติ
1.นาย บัณฑิต ศรีสะอาด
2.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
45 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย กฤษดาการ บุสดี
2.เด็กชาย สุริยา นิลขาว
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
46 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย ธนากร คำสันกอง
2.เด็กชาย ปริญญา ปะตินังเต
3.เด็กชาย ทวีศักดิ์ บรรเทา
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
47 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ปิยวัช พลวาปี
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
48 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย อัครเดช กันยาสาย
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
49 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย กฤตนัย ธูปหอม
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
50 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย วัชรดนัย เสนคราม
1.นาย กัมปนาท มะโนชาติ
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ณัฏฐชาติ จันทร
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา กลีบพรมราช
1.นาย เฉลิมพล สระ
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย กรกช ไชยดรุณ
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อภิญญา ธรรมรักษ์
1.นาย เฉลิมพล สระ
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ปรือทอง
1.นาย เฉลิมพล สระ
56 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ไกรวิชญ์ เพ็ชรดี
1.ว่าที่ร้อยตรี อาทิตยา หงษาล้วน
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย พลอยมณี บุญพา
2.เด็กหญิง ธาราริน ทองยิ้ม
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นางสาว นฤมล นิรังกูล
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ธีระเดช ดีเสมอ
2.เด็กชาย จิรกฤต ศรีบุญเรือง
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง เกตุมณี บุญพา
2.เด็กหญิง สิริวรรณ คำแก้ว
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ผิวไสยา
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง กัญจนพร พิมพ์บูลย์
2.เด็กหญิง กัญญาพร อินธิมาศ
3.เด็กหญิง กัญญาพัชร อินธิมาศ
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ทินกร จันโท
2.เด็กชาย อิสระ จันทร
3.เด็กหญิง ชลปวีร์ แก้วคุ้ม
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ มาสงค์
2.เด็กชาย กฤตนัย แสงสกุล
3.เด็กชาย กฤษตเมธ ภาโว
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นางสาว อุไรพร ศรีเนตร
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
81.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ณัฐชยา ลมพัด
2.เด็กหญิง พิมพิศา ศิริจันดา
3.เด็กหญิง สุจิตรา อินธิมาศ
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
65 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ธนภูมิ กองการ
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
66 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธีรวิทย์ ศรีสวย
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
67 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย แจ๊ค จันทร์หอมโอเว่น
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
68 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
69 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย สุรศักดิ์ สุนาวัง
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
70 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กรรณิกา จันโท
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
71 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ณัฐวรา ผลาผล
1.นางสาว ธนัญชนก บุญสองชั้น
72 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง กาญจนา ทีฆะนาม
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
73 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง วราพร เงินยวง
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
74 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง วริษา โสระมรรค
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
75 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ธนภัทร์ บุญประกอบ
1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
76 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย จันทร์ มณีวงค์
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
77 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง น้ำฝน ศรีทะ
1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
78 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง สุพรรษา เกตพุ่ม
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
79 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง มัทนาวดี เสนาะศัพท์
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
80 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ โทสูงเนิน
2.เด็กหญิง สุริวิภา เวียงรัตน์
3.เด็กหญิง จันกิรา พาคำสุข
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
81 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ หัตวงษ์
2.เด็กหญิง รัตนาพร จำปาอ่อน
3.เด็กหญิง ปาลิตา วังตะเคน
1.นาง รัชนี ชัยรักษ์
2.นาง ศิริรัตน์ วงค์บุดดี
82 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง พวงเพชร พรใส
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ละนาม
3.เด็กหญิง สิริภัคจิรา วังมนตรี
1.นาง ศิริรัตน์ วงค์บุดดี
2.นาง รัชนี ชัยรักษ์
83 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ปริญญาดา ฝังทะเล
2.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ออมชมภู
3.เด็กหญิง จันทิมา นิยม
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
84 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง วาริยา พาคเพียร
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
85 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สิริวดี อินทร์ชื่น
1.นาย ประมวล เกรินเกริก
86 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย วโรดม รังษี
1.นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์
87 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปัญญาเดช สว่างเนตร
2.เด็กชาย จารุวัฒน์ คำแปร
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นางสาว ปราณปรียา ผาริโน
88 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
86.25
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ภาวดี สีกะชา
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
89 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ตรีทิพ ค่ำคูณ
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
2.เด็กหญิง วิลาสินี สารเสนา
3.เด็กหญิง จุฬาลักษ์ ชูชีพ
4.เด็กหญิง ศรินทรา สืบสาน
5.เด็กหญิง วรรณภา วรรณทวี
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
91 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
93.68
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อินทิรา โสระมรรค
2.เด็กชาย กมลชัย โคตรตาแสง
1.นาง สุนทรี จันทร์เขียว
2.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
92 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง มาลิษา วรเกตุ
2.เด็กหญิง พีรนันท์ สนิท
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
2.นาง ชนัญชิดา บุญสร้าง
93 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย อธิวัฒน์ สืบสา
1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
94 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง จารุนิภา ด้วงแก้ว
1.นาง สังวาน บัวส่อง
95 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ชมกาน สุขดีจิรัส
1.นางสาว สุบัน พรมลี
96 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สกาวเดือน สิงหาเวช
1.นาง สังวาน บัวส่อง
97 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง วรัชยา ครองใจ
1.นางสาว วิมพ์วิภา ดาดวง
98 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
85.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วีรดา ขวัญบุญจันทร์
1.นาง สังวาน บัวส่อง
99 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย เกริกฤทธิ์ พันธุลี
2.เด็กชาย แดเนียล เกร็นมาร์คัส
1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
2.นางสาว รวีวรรณ เหล่าเรือน
100 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย สุริยา วิชาชัย
2.เด็กหญิง วิลาสินี สารเสนา
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
101 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง กิตติกา สิมาขันธ์
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม