#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
65.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย พัชรพล สุวรรณ์
2.เด็กชาย พิเชษฐ์ เสาะสมบูรณ์
3.เด็กชาย พัชรพล พรมสุข
4.เด็กชาย นัทธพงศ์ ชิกะกุล
5.เด็กชาย ธีรภัทร พรหมประดิษฐ์
6.เด็กชาย ปัณณธร คงคา
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
68.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง จันทัปปภา สอนสกุล
2.เด็กชาย นุนชัย เรืองหงษา
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วิทวัส บุญธรรม
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อริสรา ศรีบุญเรือง
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
69.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง จิตรทิวา บุญพา
2.เด็กชาย ศิริราช ทองไสล
3.เด็กชาย กรวิชญ์ คงนิล
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นางสาว คณัสนันท์ นามวงษ์
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ธัญวลัย รองทอง
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
60.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย พัชรพล สุวรรณศิลป์
1.นาย ณัฐวุฒิ กิ่งมะณี
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปณชัย ผิวไสยา
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
67.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย ธนวินทร์ ธรรมแก้ว
1.นางสาว นฤมล นิรังกูล
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
63.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย วุฒิชัย เพียลุน
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
11 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
61.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง สิริยา กุรัตน์
2.เด็กหญิง พัฒน์นรี เวทย์ปัญญา
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2.นาย อุทิศ จันทร์เขียว
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ชไมพร วิชาชัย
2.เด็กหญิง ประภาวรรณ์ ก่ำเกลี้ยง
1.นาง สุนิตา นันเสนา
2.นางสาว ดวงหทัย วงศ์แก้ว
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
63.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ คำภา
2.เด็กชาย จตุรงค์ มุ้ยแก้ว
1.นาย ณัฐวุฒิ กิ่งมะณี
2.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
14 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
64.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วรฤทัย แสนทวีสุข
1.นางสาว วาสนา บุญพา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม