#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย พงศกร ตะริวงศ์
2.เด็กชาย ภาคิน มะลิโส
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นาง ชนัญชิดา บุญสร้าง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
72.50
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย พิทวัส เวียงนนท์
2.เด็กชาย นเรนธร ทรงคารักษ์
3.เด็กชาย ศกลภัทร อุทธา
4.เด็กหญิง พิชญาภา คันที
5.เด็กหญิง ธันยพร จันดาคำ
6.เด็กหญิง พัชรา เขียวอ่อน
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
2.นาง หนูเรียบ ทองกลึง
3.นาง ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย โพธิวัฒน์ โสดา
2.เด็กหญิง วัลนิภา พลชัย
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นางสาว พัชรี กิ่งบรรเทา
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย นัทธพงค์ กิติโรจนพันธ์
2.เด็กชาย อนุพงษ์ สุขสาคร
1.นางสาว เพ็ญพิมล จันทร์งาม
2.นางสาว รุจิราภรณ์ ดอกบัวหลวง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ไชยคุณ
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง นลินนิภา ขันตรี
1.นาย เสถียร ขันตรี
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ศศินา บุญมา
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ประภัสสร พิณยะพันธุ์
2.เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญาภรณ์ สารทอง
1.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
2.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
9 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง พิมพ์พิสุทธิ์ จูมคำ
2.เด็กหญิง นันทภัค ประสานทอง
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย ธนพล สอนจิตร
2.เด็กชาย เศรษฐพงษ์ เพชรแก้ว
3.เด็กชาย อภิวัฒน์ ปัตวงษ์
4.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ หงอินทร์
5.เด็กชาย ธีรภัทร สีดา
6.เด็กชาย ธีรภัทร์ แผ่นผา
1.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย ดวงแก้ว
11 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
78.80
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย อดิเทพ อ่างสุวรรณ
2.เด็กชาย ปฎิภาณ พรมสิทธิ์
1.นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
2.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
12 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง วรัทยา หอมจันทร์
2.เด็กหญิง หทัยทิพย์ ฉายารัตน์
3.เด็กชาย กันตินันท์ จินตนา
1.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
2.นางสาว กนกอร บัวภา
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ชนัญชิดา เพ็ชรอินทร์
2.เด็กหญิง ศศิพรรณ เสนคราม
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
2.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขวัญเรือน บุญมาทน
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุนิษา อุริวงค์
1.นาง สุนิตา นันเสนา
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
79.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย สิรภัทร คำแก้ว
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ผดุงเดช รองทอง
2.เด็กหญิง นันทิชา วงตะลา
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
75.50
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย กฤษดาการ บุสดี
2.เด็กชาย อัฐพล โจมสติ
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
72.50
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ศุภกิตต์ พากเพียร
2.เด็กชาย ชานุรักษ์ ทองพูน
1.นาย สมาน บุญรักษา
2.นางสาว พรนภา กันยาโพธิ์
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
71.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย เรืองศักดิ์ แสนเขียว
2.เด็กชาย ณัฐกร สาบาล
1.นาย สมาน บุญรักษา
2.นางสาว พรนภา กันยาโพธิ์
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง นภัสสร สันชัย
2.เด็กชาย กวินทรา ศรีภา
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
2.นางสาว โชติรส กะริโส
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วสง่า
2.เด็กชาย ณัฐวัตร นันทะบุตร
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
2.นางสาว จินตนา สิงห์เชื้อ
23 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ศุกลวัตร เสนคำสอน
1.นาง สุนิตา นันเสนา
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
73.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง พิชญา เกษกิ่ง
1.นาง ถาวร ดุษฎีกุล
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ธนากร ฝอยจันทร์
1.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ชญาณี บุรกรณ์
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
27 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
76.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ปัทมะ
2.เด็กหญิง ศศิภา ระเมือง
3.เด็กหญิง ภัทรลดา ธานี
1.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
2.นางสาว ทองลัน ลาธุลี
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย พิยะวัฒน์ พรมสกุล
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
29 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สิรภัทร กันเทพา
2.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาวิรัมย์
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
2.นาย อภินันท์ มังตะการ
30 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย นันธิพัฒน์ สมทัศน์
2.เด็กชาย ภัคพล อ่ำคง
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2.นางสาว ภัทราภรณ์ ฝังนิล
31 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อนัญพร แหลมกี่ก่ำ
2.เด็กหญิง จันจิรา แสนศรี
1.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
2.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
32 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75.50
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง สิรินภา ชานันโท
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
33 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
75.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ทิฆัมพร แสงศร
1.นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์
34 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย ผ่านพินิจ
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
35 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย ปฎิภาณ อิ้มคำ
2.เด็กชาย พงศกร สุทธิสิน
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2.นาย บัณฑิต ศรีสะอาด
36 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง นุชรัช แววโคกสูง
2.เด็กหญิง กวิตา บุญเชิญ
3.เด็กหญิง ญาณิศา พลสิมมา
1.นาย สิปปภาส ทองทับกิตติคุณ
2.นางสาว รุจิราภรณ์ ดอกบัวหลวง
37 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปวีณา ทองคำผุย
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ พิศงาม
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
2.นางสาว ศิริญานันท์ วันทวี
38 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
73.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง กวินนาฏ สายสิงห์
2.เด็กหญิง นันทิยา นาคินี
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
39 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
71.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ชัยณรงค์ วงษ์เศษ
2.เด็กชาย อลงกรณ์ กิ่งแก้ว
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นางสาว ศิริญานันท์ วันทวี
40 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ประภัสสร กำวัน
2.เด็กชาย นราวิชญ์ พิมพ์ปัตน์
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นางสาว ศิริญานันท์ วันทวี
41 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ปกรณ์เกียรตื ทิพสมบัติ
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
42 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง อภิสรา ไกรษี
1.นางสาว ธีรดา อุดมทรัพย์
43 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย อดิเทพ วงค์เมือง
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บุญสร้อย
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นางสาว ศิริญานันท์ วันทวี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม