#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ กะนึกรัตน์
2.เด็กชาย กิตติธร ลิลัน
3.เด็กชาย ธัรพล พลพันธุ์
1.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
2.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ สุระชาติ
2.เด็กชาย พานทอง ไชยมูล
3.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ภูลายลาว
1.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
2.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วาริณี แถบมูล
2.เด็กหญิง ลัดดาวัลน์ เทียมคำ
3.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สกุลจร
4.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สำนวน
5.เด็กหญิง ศศิธร สอนจิตร
6.เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุดใจ
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
2.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
3.นาย ธวัฒชัย ผิวอ่อน
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ไชยมงคล มวลพรม
2.เด็กชาย อภิเทพ จามะรีย์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นาง เพ็ญประภา จันทรา
5 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์พูล
2.เด็กชาย กฤษฎากรณ์ สุขดี
3.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลมพรมมา
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย จักรพรรดิ์ น้อยคำผุย
2.เด็กหญิง จันทมณี นามขุน
1.นาง จันทรา ทองพันธ์
2.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย ภูริภัทธิ์ บุญเพิ่ม
2.เด็กหญิง สุวนันท์ หอมจันทร์
3.เด็กชาย ปฐมพัชร์ จักรสอง
4.เด็กชาย บุญรัตน์ โยธา
5.เด็กชาย ภูริภัทธิ์ บุญเพิ่ม
6.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เจาะใจดี
1.นาย บรรจง สลักคำ
2.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ปวริศ จันทร์หอม
2.เด็กหญิง เกวลิน นิลเกษ
1.นาง อุษา เถินหิตย์
2.นาย กฤษฎา พละศักดิ์
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
19
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อรพินท์ ด้วงพล
2.เด็กหญิง รัชนีกร บุญพร้อม
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
2.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
10 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง กิ่งกานต์ คณะนา
2.เด็กหญิง ธันยพร เขียวอ่อน
3.เด็กหญิง ชวัลรัตน์ เพชรดี
1.นางสาว พัชรี เลื่อนฤทธิ์
2.นาง วิเชียร ศรีคำ
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ศักดิ์ชาย กงล้อม
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ จิบจันทร์
1.นาย ทองจันทร์ บุตรแต้ม
2.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
12 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง สุชานาถ หมายเขา
1.นางสาว กฤษณา ชูรัตน์
13 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ก้องภพ สว่า่งศรี
1.นาย สา แสงสิงห์
14 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ปณิดา ละออใส
1.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ
15 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กัลยารัตน์ เกษจันทร์
1.นางสาว ธิดาพร พงษ์วัน
16 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง อภิชญา บุญจันทร์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
17 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย อัษฎาวุธ สุจันทร์
2.เด็กหญิง สุพิชญา ร่มงาม
1.นางสาว นงลักษ์ จันหงษา
2.นางสาว ธิดาพร พงษ์วัน
18 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง สุชาดา ชุ่มชื่น
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ไชยเรียบ
1.นาง อำไพ นิลเกิดเย็น
2.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
19 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ภัทริกา กงศรี
1.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
20 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อาภาภรณ์ พรมสุรินทร์
1.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรอุมา แขนทอง
2.เด็กชาย จักรกฤษณ์ ถี่กระโทก
3.เด็กชาย วรวุฒิ ศรศรี
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
2.นาง ไพลิน ทีงาม
22 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปุณยาพร เนื้อไม้หอม
2.เด็กหญิง สุภาวดี ทะทอง
3.เด็กหญิง นพรัตน์ คงมาก
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นาง ไพลิน ทีงาม
23 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์พูล
2.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
3.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลมพรมมา
1.นาย ธีระเดช คูหา
2.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
24 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง มานิดา มูลดม
2.เด็กหญิง พรธวัล พุทธเสน
3.เด็กหญิง กรรณิกา แถบมูล
1.นางสาว สุพิศ คำแคว้น
2.นาง สมถวิล ป้องกัน
25 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
87.60
5
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก กล่อมตน
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา โกศล
1.นาย ประไพร โสมสุพันธ์
2.นาง สนิดา โกศล
26 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
84.60
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ชญานิน แก่นแก้ว
2.เด็กหญิง พิรดา สุรสิทธิ์
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
27 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง กันติยา จันทร์แจ้ง
2.เด็กหญิง ปวีณา เดิมพันธ์
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
2.นางสาว วนิดา เกษี
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง นิราวรรณ เพิ่มผล
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา ไชยพรม
3.เด็กชาย อภิชาติ ใยเมือง
1.นาย ธานี บุญหวาน
2.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
29 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ปฏิภัทร เวียงสิมา
2.เด็กหญิง สุภาวดี นามอนุ
1.นางสาว กานต์จิรา กาญจนพัฒน์
2.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
30 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพชรตะกั่ว
2.เด็กหญิง กนกวรรณ วงคำจันทร์
1.นางสาว วิรัชนี ไชยโคตร
2.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
31 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ธนภัทร ตีเงิน
2.เด็กหญิง วรรณิสา กาเพ็ง
1.นางสาว เจริญศรี ย่อมพันธ์
2.นางสาว กฤษณา ชูรัตน์
32 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย พรพิรุณ ขันติวงค์
2.เด็กหญิง อัญรินทร์ ภูมิลักษณ์
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นางสาว สุรีย์พร ถันทอง
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จริยาพร ใจแสง
2.เด็กหญิง ชญาดา บุญส่ง
3.เด็กหญิง เบญญทิพย์ ใจตรง
4.เด็กหญิง ฐิติมา จันทร์รัตน์
5.เด็กหญิง จันทร์ปรีดา ปราบแทน
1.นาง วรรณี ศิรินัย
2.นางสาว พรธิวา ไชยจันดา
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ดอกแก้ว ปิตโต
2.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญส่ง
3.เด็กหญิง โสรยา ภารินทร์
4.เด็กหญิง วรกมล เหง้าพรหมมินทร์
5.เด็กหญิง นฤมล อาจเมือง
1.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
2.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นิตยา ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง สาวิกา บุญบำเรอ
3.เด็กหญิง กุลนันท์ บุญจันทร์
4.เด็กหญิง ปวีกรณ์ มีผล
5.เด็กหญิง สุกัญญา เชิดทอง
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ศิรินภา ใจมาะนะ
2.เด็กหญิง อรัญญา ทาทอง
3.เด็กหญิง อรณิชา ภูแท่งแก้ว
4.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ศรีพูล
5.เด็กหญิง สรินยา สะดวก
1.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
2.นางสาว วราณี จงกลกลาง
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง อภิชญา ยศศิริ
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ภัคจิรา สารภี
1.นาง นงลักษณ์ รัตนา
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศรัญญา วงศ์ทอง
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย เกียรติภูมิ บุญส่ง
2.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ทะนงค์
1.นาง ราตรี การะเกษ
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ธีรภัทร พิรักษา
2.เด็กหญิง ฐิติพร เรือจันทึก
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นางสาว สุรีย์พร ถันทอง
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง คมไผ่ เครือชัย
2.เด็กชาย อธิวัฒน์ ผิวอ่อน
1.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
2.นางสาว สมปอง มงคล
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ไพรพนา วันพุธ
2.เด็กหญิง พัชราภา เครือพันธ์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
44 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กมินตรา ดวงแก้ว
2.เด็กหญิง ธัญชนก พิมาทัย
3.เด็กหญิง นันทิตา ทองเนื้ออิน
1.นาย สายัณห์ มีโค
2.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
45 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย พานิชยากร มณฑา
2.เด็กชาย สิทธินนท์ เทียนเหลือง
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย รณชิต คำศรี
46 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย นครินทร์ บัวจีบ
2.เด็กชาย กุลสมภพ โพนปลัด
3.เด็กชาย ชยานันต์ ดวงนาค
1.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี
2.นาง จรรยา อินตา
47 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย วันชนะ คุณแสง
2.เด็กชาย รัฐภูมิ จันดากรณ์
3.เด็กชาย ชาญศักดิ์ ทองจันทร์
1.นางสาว นุสสรี คำพันธ์
2.นาง จันจิรา สมหวัง
48 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เสาเหลี่ยม
2.เด็กชาย นัฎฐรัตน์ เครือพันธ์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นาง เพ็ญประภา จันทรา
49 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กหญิง อภิญญายะ กองแก้ว
2.เด็กชาย วรวุฒิ สาลิธี
1.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
2.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
50 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย ธนากร กนกหงษ์
1.นางสาว บุหลัน บัวทอง
51 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนภัทร แวทเชอร์
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย อาทิตย์ สีจะคำ
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กชาย ธนศักดิ์ ไกรสุข
1.นาง วิชชุมา กะริโส
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กชาย อภิเดช พรมประโคน
1.นาง วิชชุมา กะริโส
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยธิดา จามะรีย์
1.นางสาว เพ็ญจันทร์ พลเทพ
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง ธีรดา พงษ์เกิดลาภ
1.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
57 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย ธนากร เลาพิลา
1.นางสาว อริสรา ปัญญาวงค์
58 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย พิพัฒน์ อุโมง
1.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชฎาพร ศิริชนะ
2.เด็กหญิง นิสามณี แฝงทรัพย์
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
2.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง เปมิกา คำสอน
2.เด็กหญิง จิรภิญญา บุญเลิศ
1.นางสาว อริสรา ปัญญาวงค์
2.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ อุดมกัลป์
2.เด็กหญิง อังคณา ภูดวงขวา
1.นางสาว อริสรา ปัญญาวงค์
2.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง พิมลพรรณ ยอดสิงห์
2.เด็กหญิง อรธิดา สุชาติ
3.เด็กหญิง ทัชยารัตน์ ผิวอ่อน
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
2.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กันตวิชญ์ สัตพันธ์
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ แขนทอง
3.เด็กชาย ปิติภัทร สัตพันธ์
1.นางสาว จริยา บุญเดช
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลมพรมมา
2.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
3.เด็กหญิง พิชญา ไชยทอง
1.นางสาว อริสรา ปัญญาวงค์
2.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย กฤษดา ศรีจันทร์
2.เด็กชาย จักรดุลย์ แก้วยงค์
3.เด็กชาย ชยานันต์ เพชรดี
1.นาง ยุวดี พิมพ์ชัย
2.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
66 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนโชติ สังข์ขาว
1.นาย วัชรพล ไชยนิตย์
67 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย จักรภัทร ดาวจันทร์
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
68 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทองจุล
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
69 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง กัลยากร แก้วกันหา
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
70 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อนุสรา ผิวอ่อน
1.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
71 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง นิพาดา ยศศิริ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
72 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง กนกอร พวงแก้ว
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
73 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง ณัฐรัตน์ จันทร์งาม
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย อรุณรัตน์ ฉานสำโรง
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ชิณวงศ์
3.เด็กชาย ธีรภัทร ดาวสุข
4.เด็กชาย พีรพงษ์ พงษ์บุตร
5.เด็กชาย พุฒิพงษ์ ไชยมูล
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
2.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ธัญยพร เขียวอ่อน
2.เด็กชาย อนุพัทธ์ นวลคำ
3.เด็กชาย ชวัลรัตน์ เพชรดี
4.เด็กหญิง กิ่งกานต์ คณะนา
5.เด็กชาย เตชะพล สิงห์กรานต์
1.นางสาว พัชรี เลื่อนฤทธิ์
2.ว่าที่ร้อยตรี ทิวากร ทุมมา
76 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ยุทธชัย ชมภู
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
77 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย นิติศาสตร์ อรุณเรือง
1.นางสาว พิมพ์กธิชา จรูญเบญญาบุณย์
78 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ ไชยมูล
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
79 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง นันทิชา แก้วมูล
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
80 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปิ่นสุดา พาลรอง
1.นางสาว พิมพ์กธิชา จรูญเบญญาบุณย์
81 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง วรัมพร จูมครอง
1.นาง ละออง คำศรี
82 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ธวีวัฒน์ มวลพรม
1.นาย ธีรวัฒน์ อินทะพันธ์
83 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
1.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
84 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย กมลลักษณ์ โกศล
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
85 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย อนุภัทร สิมนาม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
86 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ศิวกร ขันทะวัตร
1.นาย วัชรพล ไชยนิตย์
87 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย โสภณวิชญ์ นามโคตร
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
88 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ สว่าง
1.นาย ถาวร ยศศิริ
89 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย ณัฐวัตร ดีโลนงาม
1.นาง อุไรภรณ์ พิทักษา
90 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ณัฐพล บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
91 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย พงพัฒน์ สำลี
2.เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ แซ่เฮง
3.เด็กหญิง วราพร จันทร์เพ็ง
1.นางสาว วรรณา เหรียญทอง
92 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง มีสุข ปฏิธันยธรณ์
2.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา คืนผล
3.เด็กหญิง อลิศรา บัวจันทร์
1.นางสาว จริยา บุญเดช
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
93 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ศักรินทร์ กุลบุตรดี
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวอ่อน
94 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง จุฬามณี สีหาทัพ
1.นาย ปรีดา โมรานิล
95 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง มัลลิกา สงโสด
2.เด็กหญิง ปิยาอร คำมงคุณ
3.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ อาจหาญ
4.เด็กหญิง จันทนา ไชยชาติ
5.เด็กหญิง จิราพร พลพันธุ์
6.เด็กหญิง สุจิตรา ไชยชาติ
7.เด็กหญิง สภัสรา มณีนิล
8.เด็กหญิง ภัทรินทร์ ศรีสุข
9.เด็กหญิง จันทิวา ศิริชนะ
10.เด็กหญิง พรพิมล กุคำใส
1.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
96 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธนภัทร สมบูรณ์
2.เด็กชาย ณรงค์ชัย ดวงนาค
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
2.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
97 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรดี ลายคราม
2.เด็กหญิง จินตนา เกษี
1.นาย ดุสิต แก้วมูล
2.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
98 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย กรวิชญ์ พิมพ์พรมมา
2.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย มะโนรัตน์
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
99 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย อมรเทพ ทองทิพย์
2.เด็กหญิง อารดา ภูดวงขวา
3.เด็กชาย พีรภัทร คูณเสมอ
1.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
2.นาย ธีระเดช คูหา
100 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
93.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง อภิชญาน์ เจียมมะเริง
1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ
101 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87.20
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ ทวีวงษ์
1.นางสาว สมปอง มงคล
102 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ขึ้นทรัพย์
1.นาย เวียง ครองชัย
103 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง รุจิรา เครือพันธ์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
104 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง จิรัชญา อารีย์
2.เด็กหญิง สุชาวลี ขานชัย
3.เด็กหญิง นารีรัตน์ กุลพิมาย
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
2.นาง นิตยา สระแก้ว
105 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง จันทิมา บุตรสุวรรณ์
2.เด็กหญิง โสภา โกศล
3.เด็กหญิง อุไรวรรณ กงล้อม
1.นาง ยุพิน มูลมิน
2.นาง รัชดา บุญโต
106 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง แพรวา จันทัย
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
107 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นฤมล ศรีกุล
1.นาย วัชรพล ไชยนิตย์
108 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จิรภิญญา กงล้อม
1.นางสาว อุบลวรรณ ทองอินทร์
109 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
86.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ชลิตา แก้วกัญญา
1.นางสาว นฤมล พงษ์พยุหะ
110 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ฉันท์สินี กุศรี
1.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
111 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธิลดา จันทร์เทศ
2.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ผิวอ่อน
1.นาง นาถตยา ภูรักษาไชย
2.นาย วัชรพล ไชยนิตย์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม