#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
64.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ธัญรัตน์ หอมหวล
2.เด็กหญิง เพชรรัตน์ ลิพันธ์
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา รสหอม
4.เด็กหญิง พิมพ์หทัย ดาวไสย์
5.เด็กหญิง ปิยธิดา ยิ่งชาติ
6.เด็กชาย กิตติศักดิ์ สุระชาติ
1.นาย สมชาย สมหอม
2.นางสาว สุชีรา แสนรังค์
3.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ภักดี
2.เด็กหญิง ณัฐภัสสร ครองชัย
1.นางสาว จริยา บุญเดช
2.นาย ปิยวัฒน์ จุลเหลา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย สุธี แพงจักร
2.เด็กชาย ธันวา ละออง
1.นาย ทองจันทร์ บุตรแต้ม
2.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ลัดดาวัลน์ เทียมคำ
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
64.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ประสมพลอย
2.เด็กหญิง กุลธิดา เพ็ญแก้ว
3.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ จามะรีย์
4.เด็กหญิง กัลยา สังข์ทอง
5.เด็กหญิง วรวรรณ ม่วงศรี
6.เด็กหญิง มุกดา เทพรักษา
1.นาย อิศรา เถาว์โท
2.นาย อลงกรณ์ ศิริชนะ
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
66.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ สัตพันธ์
2.เด็กหญิง สุมินตรา แก้วมูล
3.เด็กหญิง นาราภัทร ปัญญาพันธ์
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นาง ยุภาพร พงศ์พีระ
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
65.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง กมลนิตย์ ตาระพันธ์
2.เด็กหญิง กฤตชญา ถาพันธ์
3.เด็กหญิง ชลธิชา สมอรัตน์
1.นางสาว บุษบา แก้วมูล
2.นาง จารุณี กาวีระ
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
65.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง แพรวรุ้ง นามโคตร
2.เด็กหญิง จิราภา กิ่งจันมน
3.เด็กหญิง สุภาพร ยอดพงษา
1.นางสาว อุมาพร ศรีพรม
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
68.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ธนกฤต โคสารคุณ
2.เด็กหญิง นฐมนต์ แก้วพวง
1.นางสาว วิรัชนี ไชยโคตร
2.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ทินพัฒน์ มหิทธิหัสดี
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศิริประภา คำสา
1.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
63.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย วีรภัทร พรหทจร
2.เด็กชาย อัษฎาวุธ ดาวไสย์
1.นาย สมรัก สมหวัง
2.นาย สมชาย พิมาทัย
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
60.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ญาณวัฒน์ บุญแสง
2.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จำปาขีด
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย รณชิต คำศรี
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
69.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ พิมพ์น้อย
2.เด็กชาย ธัชพล บัวศรียอด
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
2.นางสาว วนิดา เกษี
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
67.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง จิรภิญญา ประสมพันธ์
1.นางสาว นนท์ทิชา ลี้ธนะรุ่ง
16 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
62.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย รังสรรค์ ใจรักษ์
2.เด็กหญิง วรัญญา นรสาร
1.นาย หริภูมิ ศรีละพันธ์
2.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
17 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
63.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัญชลิตา บัวจันทร์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย นรเศรษฐ์ ใบเขียว
2.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ โคตรคำ
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
19 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
68.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วรัญญา ปะวะเข
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
20 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
67.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง เปมิกา อิ่มอุรัง
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
21 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
63.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง ภคพร วรรณประภา
1.นาย สา แสงสิงห์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม