#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย กฤษกร เพ็ญแก้ว
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ วาชัย
3.เด็กชาย วรัญญู สุดไสย์
4.เด็กชาย เทวราษฎร์ กายชาติ
5.เด็กชาย วรวิทย์ บุปผา
6.เด็กชาย ศรชัย ผลดี
1.นาง ภัทรียา มีโค
2.นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
3.นาย ประยงค์ คำดี
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง วนิดา วาไชยะ
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ พลไกร
1.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง ณัฐติยา ฉลาดศรี
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ เครือพันธ์
1.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุชานาฎ ชุ่มใจ
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ ละมูล
1.นางสาว พนิดา อุ่นแก้ว
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ธนาเดช โคสารคุณ
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง นิรัญรัก หมากจันทร์
2.เด็กหญิง พิกุลทอง สระแก้ว
1.นาย ประทิน หัสดี
2.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
9 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง จุฬพัฒน์ สารมะโน
1.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
10 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กหญิง เจนสุดา น้อยคำผุย
1.นางสาว สุขุมาภรณ์ ทุมจันทร์
11 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กชาย สิรภพ ธรรมะประดิษฐ์
1.นาง สมเพียร วงษ์ราช
12 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ณัฐวิภา จันทร์นาม
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
77.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สิริโสภา แอนโก
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรดี ลายคราม
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
73.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปาริฉัตต์ แก่นแก้ว
2.เด็กหญิง ภัทราพร ด้วงน้อย
1.นางสาว กานต์จิรา กาญจนพัฒน์
2.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ปภารัศดิ์ ครองยุติ
1.นางสาว สุนันทา ช้างสาร
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง กนกอร พวงแก้ว
2.เด็กหญิง เมธาพร จามะรีย์
3.เด็กหญิง ปวันรัตน์ สามารถ
4.เด็กหญิง กัลยากร แก้วกันหา
5.เด็กหญิง พัชรพร วงศ์เสนา
1.นางสาว บุหลัน บัวทอง
2.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
76.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง มณีมัย ดอกดวน
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ ชาวดอนคา
3.เด็กหญิง ฑิตฐิตา ยอดชุม
4.เด็กหญิง วนิดา สาระบุตร
5.เด็กหญิง ศิริกานดา นามวิชา
1.นางสาว พิมพ์กธิชา จรูญเบญญาบุณย์
2.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ วงษ์นิล
2.เด็กชาย พีรธัช แก้วบุญมาก
3.เด็กหญิง อารยา บุญทอง
4.เด็กหญิง ปราริชาติ ใผ่เรือง
5.เด็กหญิง สุพรรณี แสงเนตร
1.นางสาว กานต์จิรา กาญจนพัฒน์
2.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ธนกฤต บัวศรี
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
74.80
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย เฉลิมชัย ศรีภักดิ์
1.นาง ดวงสมร เกษรพุด
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อชิต พรรณลา
2.เด็กหญิง พรพิมล รุ่งเรือง
1.นาง สุรีย์พร กันทอง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ศิริชนะ
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ พรมมา
1.นาย เดชา สามารถ
2.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
25 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
73.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย นรากร คำหาญ
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ เค้าแดง
1.นาย สมชาย พิมาทัย
2.นาย สมรัก สมหวัง
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชลิตา สุจันทร์
2.เด็กหญิง ชุติมา โชติกะคาม
3.เด็กหญิง สุธัญญา นางวงษ์
1.นาง นิตยา สระแก้ว
2.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
27 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธนานพ สัตพันธ์
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
28 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง พรชนิตว์ พรมฆ้อง
1.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
29 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย กวินภพ มากคำ
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา เสาเหลี่ยม
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กหญิง สุพรรษา หัสดง
1.นาง วิชชุมา กะริโส
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75.50
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อติญา ศรีเสนา
1.นางสาว เพ็ญจันทร์ พลเทพ
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง พลอยปภัทร วงทอง
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
34 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย รุ่งเกียรติ พันธ์ห่อ
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
79.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง รติมา เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง ทิพย์เกสร อาจหาญ
1.นาง ยุวดี พิมพ์ชัย
2.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย เลิศชาย เหมือนสวัสดิ์
1.นางสาว ฐาปนี ศรีปัตเนตร
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง กัณฐิกา ผิวอ่อน
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.50
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง สุนันทา ชายประสัน
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
39 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วิภาวี ลำยงหอม
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา พันชนะ
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุพศิริ
1.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
2.นาง จรรยา อินตา
40 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง พิไลวรรณ พิมาทัย
2.เด็กหญิง คามิลลา วิคตอเรีย ราตต์ลิตจ
3.เด็กหญิง ชโลธร จันทร์ทัย
1.นาง เกตน์นิภา ภูมิโยธา
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
41 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ศศินา สิทธิจันทร์
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
42 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง วนัชพร เพ็งกระจ่าง
1.นาง อุมาริน ศรีอุุดร
43 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย มนัสกรณ์ สายแก้ว
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
44 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
73.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ณัฐพล สุดไสย์
2.เด็กชาย ศิริศักดิ์ พูลรักษา
1.นางสาว วริศราภรณ์ เสาเวียง
2.นางสาว เจริญศรี ย่อมพันธ์
45 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ ขาบไชยดี
1.นางสาว เจริญศรี ย่อมพันธ์
46 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เจตชฎาพร อัตวิชา
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
47 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา เกษร
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ นวลคำ
3.เด็กหญิง ดารินทร์ สันทอง
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
2.นางสาว เบญจวรรณ ขันตี
48 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
72.05
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ออยธนพัฒน์ ม้าวเมืองคำ
2.เด็กหญิง ญาราภรณ์ มวลพรหม
1.นาย เวียง ครองชัย
2.นาย ปิยวัฒน์ จุลเหลา
49 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
70.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กชาย รัฐศาสตร์ จันทร์เกษม
2.เด็กชาย พงษ์พิเชษฐ์ สีทองสุข
1.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
2.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
50 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ภูลายยาว
2.เด็กชาย คฑายุทษ์ สืบวงค์
1.นางสาว กรพชร ใจดี
2.นาง ยุวดี ศรีไทย
51 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปาริชาติ ขานทรัพย์
2.เด็กหญิง ปาริฉัตร เทียงแก้ว
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
52 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย อวิรุทธิ์ ไชยพันธ์
2.เด็กหญิง ธนัท ลิพันธ์
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
2.นาย วิทูลย์ บุญชม
53 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ณัฐพล จันทง
2.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศิรินิยมกุล
1.นางสาว สุนันทา ช้างสาร
2.นางสาว อุบลวรรณ ทองอินทร์
54 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ปนัดดา ดาวไสย์
2.เด็กหญิง ขวัญหทัย ผิวอ่อน
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
2.นาย ทรงเกียรติ ราษี
55 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วราพร ไกยชาติ
2.เด็กหญิง กมลชนก จันทบ
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
2.นาง ไพลิน ทีงาม
56 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
72.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ จันทร์หอม
1.นางสาว สุนันทา ช้างสาร
57 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง ศศิรดา บุตรวงษ์
1.นางสาว บุษบา แก้วมูล
58 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.นาย มีชัย นาโสก
1.นางสาว คัทลียา โพธิ์พรหม
59 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย กฤษฎา สุขขา
1.นาง มณีรัตน์ มนตรี
60 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
70.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สิริวิริยะกุน คูณตุ้ม
1.นาย เฉลิม นิสวงศ์
61 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพัตรา ซีชา
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
62 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อธิติยา จิบจันทร์
1.นางสาว อุบลวรรณ ทองอินทร์
63 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เขมิกา บุญมาก
1.นาย เฉลิม นิสวงศ์
64 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นิชาพร สุขมณี
2.เด็กชาย ชัชนันท์ ดาแก้ว
1.นาง อำไพ นิลเกิดเย็น
2.นางสาว เบญจภรณ์ แก้วมูล
65 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กชาย วรเมธ ยอดพงศา
2.เด็กหญิง มณฑาทิพย์ บุรินทร์
1.นาง ประไพศรี สุขพอดี
2.นาง เพลินพิศ ทานะมัย

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม